ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 18 decembrie 2002privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În anul 2003 salariile personalului diplomatic, stabilite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000, prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează în doua etape, astfel: a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 faţă de nivelul din luna decembrie 2002; b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie 2003.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1 limita minima şi limita maxima a salariilor de baza prevăzute în anexele nr. 1 şi 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările prevăzute la art. 1, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza stabilite potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. Ia) şi IIa) pentru perioada ianuarie-septembrie 2003 şi în anexele nr. Ib) şi IIb) pentru perioada octombrie-decembrie 2003. (2) În salariile de baza corespunzătoare limitei maxime, precum şi în cele corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, este inclusă şi majorarea de până la 8,29% acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 4 (1) Salariile de baza individuale care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin actele normative prevăzute la art. 1, avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% faţă de nivelul din luna decembrie 2002 şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% faţă de nivelul din luna septembrie 2003. (2) În cazul în care salariul de baza majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situeaza sub limita minima stabilită în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă salariul de baza prevăzut pentru limita minima.  +  Articolul 5 (1) În anul 2003 personalul diplomatic salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit art. 1, şi de o creştere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se efectuează până la data de 31 mai 2003.  +  Articolul 6Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.  +  Articolul 7În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii persoanele aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate în Ministerul Afacerilor Externe, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi care revin în funcţia din care au fost suspendate, în condiţiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, după cum urmează: a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs; b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei avute anterior.  +  Articolul 8 (1) Personalul încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe poate beneficia de un spor de confidenţialitate, potrivit reglementărilor în vigoare stabilite pentru această categorie de personal. (2) Prin ordin al ministrului afacerilor externe pot fi stabilite categoriile de persoane care beneficiază de spor de confidenţialitate, cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 9Personalul diplomatic beneficiază şi de celelalte drepturi de natura salariala care se acordă, potrivit legii, personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 10Ordonatorul principal de credite poate aproba, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi - de funcţionar public, personal contractual sau diplomatic - cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 11Anexele nr. Ia), IIa), Ib) şi IIb) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 207.  +  Anexa 1a)                     SALARIILE DE BAZA         pentru funcţiile diplomatice şi consulare de cariera
           
    Funcţii diplomatice şi consulare de carierăNivelul studiilorSalariul de bază la 1 ianuarie 2003
    minimmaxim
    AmbasadorS   16.405.000
    Ministru plenipotenţiarS   15.674.000
    Ministru consilierS4.495.00013.396.000
    Consilier diplomatic, consul generalS4.177.00012.627.000
    Secretar I, consulS3.858.00011.851.000
    Secretar II, viceconsulS3.541.00011.079.000
    Secretar IIIS3.295.00010.480.000
    Ataşat, agent consularS3.272.0005.328.000
   +  Anexa 2a)                          SALARIILE DE BAZA      pentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor                     Externe, pe grade profesionale
           
    Funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor ExterneNivelul studiilorSalariul de bază la 1 ianuarie 2003
    minimmaxim
    Interpret relaţii diplomatice IS3.064.0006.615.000
    Interpret relaţii diplomatice IIS2.750.0005.929.000
    Curier diplomatic I, referent relaţii IS2.700.0005.328.000
    Curier diplomatic II, referent relaţii II, interpret relaţii diplomatice IIIS2.650.000  
   +  Anexa 1b)                        SALARIILE DE BAZA         pentru funcţiile diplomatice şi consulare de cariera
           
    Funcţii diplomatice şi consulare de carierăNivelul studiilorSalariul de bază la 1 octombrie 2003
    minimmaxim
    AmbasadorS   17.882.000
    Ministru plenipotenţiarS   17.085.000
    Ministru consilierS4.900.00014.602.000
    Consilier diplomatic, consul generalS4.553.00013.764.000
    Secretar I, consulS4.206.00012.918.000
    Secretar II, viceconsulS3.860.00012.077.000
    Secretar IIIS3.592.00011.424.000
    Ataşat, agent consularS3.567.0005.808.000
   +  Anexa 2b)                            SALARIILE DE BAZA         pentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor                       Externe, pe grade profesionale
           
    Funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor ExterneNivelul studiilorSalariul de bază la 1 octombrie 2003
    minimmaxim
    Interpret relaţii diplomatice IS3.340.0007.211.000
    Interpret relaţii diplomatice IIS3.200.0006.463.000
    Curier diplomatic I, referent relaţii IS3.100.0005.808.000
    Curier diplomatic II, referent relaţii II, interpret relaţii diplomatice IIIS3.000.000
  --------