ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile ce revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații în legătură cu acestea sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în regulamentul de aplicare a acesteia.(2) Dispozițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației rutiere, apărarea vieții și integrității corporale, a sănătății persoanelor, proprietății publice și private, protecția mediului înconjurător, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu.(3) Autoritatea competentă în domeniul circulației rutiere, precum și de exercitare a controlului respectării normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Poliției Române.(4) Reglementările privind circulația pe drumurile publice se emit de către autoritățile publice centrale și locale cu atribuții în acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Poliției Române și cu respectarea înțelegerilor internaționale la care România este parte.(5) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor participanților la trafic, precum și autorităților care au atribuții în domeniul circulației și siguranței rutiere.  +  Articolul 2Îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație rutieră se fac de către polițiști specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române, care au obligația de a lua măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale normelor privind circulația pe drumurile publice.  +  Articolul 3Circulația pe drumurile publice din zona de frontieră și din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricții se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.  +  Articolul 4(1) Controlul circulației vehiculelor aparținând Ministerului Apărării Naționale se efectuează de către poliție, precum și de către personalul din structura desemnată de acest minister.(2) Cercetarea accidentelor de circulație în care au fost angajate vehicule din categoria celor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către poliție. La locul accidentului poate asista și un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 5(1) Administratorul drumului public este obligat să semnalizeze corespunzător orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjenește sau pune în pericol siguranța circulației, și să ia toate măsurile de înlăturare de îndată a acestuia.(2) Se interzice amplasarea construcțiilor de orice fel în zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, cu excepția celor destinate refugiilor pentru călători.(3) În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, respectiv executantul lucrărilor, răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.(4) Orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu acordul poliției.  +  Articolul 6În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:1. drum public - orice cale de comunicație terestră, destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulației publice. Drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;2. localitate - spațiul ce cuprinde clădiri, ale cărui intrări și ieșiri sunt semnalizate ca atare;3. zona rezidențială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate ca atare;4. zona pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulației pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate ca atare;5. parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferență de nivel;6. acostament - fâșia laterală cuprinsă între limita părții carosabile și marginea platformei drumului;7. bandă de circulație - spațiu longitudinal al părții carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația cu ușurință a unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți;8. bandă reversibilă - subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, situata lângă axul drumului, destinată circulației autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcție de intensitatea traficului;9. bandă pentru staționarea de urgență - subdiviziunea longitudinală suplimentară situată la extremitatea dreaptă a autostrăzii, destinată exclusiv staționării autovehiculelor în cazuri de forță majoră;10. pista pentru biciclete - una dintre subdiviziunile părții carosabile sau o porțiune din trotuar ori acostament, materializată prin marcaje rutiere și/sau semnalizată prin indicatoare, destinată numai circulației bicicletelor și ciclomotoarelor;11. trotuar - spațiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;12. intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spațiile formate de acestea;13. autostrada - drumul conceput și construit special pentru circulația autovehiculelor cu sau fără remorci, care nu servește proprietăți alăturate și care:– are pentru cele două sensuri de circulație părți carosabile distincte, separate între ele printr-un spațiu care nu este destinat circulației sau, excepțional, prin alte modalități, cu excepția locurilor speciale sau cu caracter temporar;– nu intersectează la nivel drumuri, căi ferate sau linii de tramvai;– este prevăzută cu semnalizare specială;14. trecere la nivel - încrucișarea la nivel dintre un drum public și o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;15. vehicul - un sistem mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;16. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți și pedale sau manivele, care se deplasează pe drum, acționat de forța musculară a utilizatorilor;17. motocicletă - autovehiculul cu două sau trei roți, al cărui motor are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc, cu sau fără ataș și/sau o viteză maximă, prin construcție, mai mare de 50 km/h, a cărui masă proprie nu depășește 400 kg;18. ciclomotor - vehiculul cu două sau trei roți, care este prevăzut cu un motor cu ardere internă, având o capacitate cilindrică de cel mult 50 cmc, care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în mișcare și cu ajutorul pedalelor, și a cărui viteză de deplasare, prin construcție, nu depășește 50 km/h;19. autovehicul - vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, și ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definiția include și termenul automobil, care reprezintă oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele care sunt cuplate la o rețea electrică, dar care nu circulă pe șine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a căror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau mărfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transportă persoane sau mărfuri nu este decât ocazională;20. tractor - autovehiculul destinat prin construcție și echipare tractării altor vehicule sau efectuării unor lucrări specifice;21. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul;22. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către autovehiculul trăgător;23. remorcă ușoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;24. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă de către autoritatea competentă;25. vehicul cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depășește în lungime, lățime sau în înălțime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislația în vigoare;26. conducător - persoana care determină punerea în mișcare și acționează asupra direcției de deplasare pe drum a vehiculelor și animalelor izolate sau în turmă, celor de tracțiune, povară ori de călărie;27. participant la trafic - conducătorul sau pietonul care circulă pe drumul public;28. coloană oficială - autovehiculul sau grupul de autovehicule însoțit de cel puțin un vehicul al poliției ce are în funcțiune mijloacele speciale sonore și luminoase;29. vehicul în circulație internațională sau în trafic internațional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depășește cel puțin o frontieră de stat.  +  Capitolul 2 Vehiculele  +  Secţiunea 1 Starea tehnica a vehiculelor și controlul acesteia  +  Articolul 7Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației.  +  Articolul 8Autovehiculele și remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic internațional pe teritoriul României dacă îndeplinesc cel puțin condițiile tehnice prevăzute în Convenția internațională asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.  +  Articolul 9(1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise și menținute în circulație, autovehiculele, remorcile și tramvaiele se supun inspecției tehnice.(2) Inspecția tehnică se efectuează periodic în stații autorizate, conform legislației în vigoare.(3) Pentru autovehiculele aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, inspecția tehnică se efectuează în stații proprii, autorizate potrivit legii.  +  Articolul 10(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum și în cazul în care termenul de valabilitate al inspecției tehnice a expirat.(2) Starea tehnică a autovehiculelor, remorcilor și tramvaielor care circulă pe drumurile publice se verifică de către poliție împreună cu instituțiile abilitate de legislația în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor din evidența circulației  +  Articolul 11Proprietarii de vehicule sunt obligați să solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulație ori să ceară radierea lor din evidențe.  +  Articolul 12(1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu excepția bicicletelor, ciclomotoarelor și a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, și să poarte plăcuțe de înmatriculare sau de înregistrare, ale căror forme și dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, denumit în continuare regulament.(2) Tractoarele, precum și vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pot circula pe drumurile publice numai pe traseele și în condițiile stabilite prin regulament. Conducătorii tractoarelor, mașinilor și utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări sunt obligați să posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevăzute în regulament.  +  Articolul 13(1) Autovehiculele și remorcile se înmatriculează permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentă în a cărei rază proprietarii sau deținătorii își au domiciliul ori reședința, în condițiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care aparțin Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne se înregistrează la aceste ministere și pot, după caz, să fie înmatriculate și la autoritatea competentă.(2) Autovehiculele și remorcile pot circula până la înmatriculare cu număr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizații speciale eliberate de autoritatea competentă.(3) Evidența vehiculelor supuse înmatriculării se ține la unitatea de poliție competentă pe raza căreia își are domiciliul sau reședința proprietarul.  +  Articolul 14Tramvaiele, troleibuzele, precum și vehiculele care, datorită destinației lor, nu circulă în mod obișnuit pe drumurile publice se înregistrează de către consiliile locale în condițiile stabilite în regulament.  +  Articolul 15(1) Persoanele care domiciliază sau își stabilesc domiciliul ori reședința în România și dețin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le înmatriculeze în circulație în România.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:a) de la data intrării în țară a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliază sau care au reședința în România;b) de la data stabilirii domiciliului ori reședinței, pentru persoanele care își stabilesc domiciliul ori reședința în România.(3) Pentru cetățenii străini ai statelor cu care România a încheiat înțelegeri bilaterale termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în condițiile stabilite în aceste înțelegeri.  +  Articolul 16(1) La data înmatriculării sau înregistrării unui vehicul autoritatea competentă eliberează un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, precum și plăcuțe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.(2) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul care nu are montate plăcuțe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă.  +  Articolul 17Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care aceasta operațiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.  +  Articolul 18(1) Radierea din evidența circulației a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea și înregistrarea, astfel:a) la cererea proprietarului;b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unități de poliție județene sau a municipiului București;d) la scoaterea definitivă din România a autovehiculelor sau remorcilor;e) în cazul schimbării caroseriei sau șasiului autovehiculelor.(2) Radierea din evidența circulației a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face în baza hotărârii instanței de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.(3) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență.  +  Articolul 19(1) Înmatricularea, înregistrarea și radierea din evidență a vehiculelor se fac în condițiile stabilite prin regulament.(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării se stabilesc prin instrucțiuni comune ale Ministerului de Interne și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Capitolul 3 Conducătorii de vehicule  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 20(1) Conducătorii de autovehicule trebuie să posede permis de conducere și să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți, cu excepția celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă cel puțin vârsta minimă de 16 ani împliniți.(2) Conducătorii autovehiculelor care efectuează transport public de persoane trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniți și să facă dovada că sunt angajați ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite sau care efectuează transport de mărfuri trebuie să posede atestat profesional.(3) Condițiile de obținere a permisului de conducere și a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.(4) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate și semnalizate corespunzător de către administratorul drumului respectiv.  +  Articolul 21(1) Cadrele medicale abilitate, atunci când constată în cadrul atribuțiilor de serviciu că o persoană care posedă permis de conducere este inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate să comunice despre aceasta de îndată poliției specializate în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea.(2) Lista cu afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 22(1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoștințele și îndemanarea necesare conducerii și să fie apți din punct de vedere medical și psihologic.(2) Conducătorii prevăzuți la alin. (1) vor fi verificați periodic din punct de vedere medical și psihologic. Poliția poate propune examinarea medicală sau psihologică, precum și verificarea cunoașterii regulilor de circulație a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie ori de câte ori constată că aceștia, prin modul de conducere sau comportamentul lor în trafic, pun în pericol siguranța circulației.(3) Verificarea medicală și psihologică prevăzută la alin. (1) și (2) se efectuează în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și familiei și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.(4) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliția specializată și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. În situația în care permisul a fost retras pe o durată mai mare de 3 ani, pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie să promoveze un test de cunoaștere a regulilor de circulație.  +  Secţiunea a 2-a Permisul de conducere  +  Articolul 23(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere corespunzător categoriei sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație.(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice și persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obținerii permisului de conducere, numai în prezența și sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens.(3) Persoanele care solicită prezentarea la examen în vederea obținerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical și psihologic și să facă dovada pregătirii teoretice și practice, prin cursuri organizate de unități autorizate.(4) Programa de învățământ a unităților care organizează cursuri de pregătire, conform alin. (2), se elaborează de Ministerul Educației și Cercetării și se avizează de către Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Poliției Române.(5) Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere, precum și condițiile concrete de obținere a acestora se stabilesc prin regulament.(6) Organizarea și desfășurarea cursurilor în vederea obținerii permisului de conducere se fac în baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul de Interne.  +  Articolul 24(1) Permisul de conducere se obține pe bază de examen și se eliberează de autoritatea competentă.(2) Persoana care a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisă la examenul pentru obținerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător, în condițiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. a) și b).(3) Permisul de conducere se anulează dacă a fost obținut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.  +  Articolul 25(1) Pentru conducătorii de autovehicule care au mai puțin de un an practică în conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulație prin regulament.(2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai puțin de un an practică în conducere vor purta un semn distinctiv, în condițiile stabilite prin regulament.  +  Articolul 26(1) Persoanele care domiciliază sau își stabilesc domiciliul ori reședința în România și sunt titulari ai permiselor de conducere obținute în străinătate sunt obligate ca în termen de 90 de zile să le preschimbe cu permise de conducere românești, în condițiile stabilite prin regulament.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează:a) de la data intrării acestora în țară, pentru persoanele care domiciliază sau care au reședința în România;b) de la data stabilirii domiciliului ori reședinței, pentru persoanele care își stabilesc domiciliul ori reședința în România.(3) În cazul titularilor permiselor de conducere obținute într-un stat care nu este membru al Convenției internaționale asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, și care nu pot fi preschimbate în conformitate cu reglementările legale, aceștia se pot prezenta la examen pentru obținerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul României fără a urma în acest scop un curs de pregătire.(4) Este interzisă deținerea simultană a mai mult de un permis de conducere național.  +  Articolul 27(1) Persoanele care își stabilesc domiciliul ori reședința în România pot susține examenul pentru obținerea permisului de conducere la autoritățile competente pe a căror rază își au domiciliul sau reședința.(2) Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și reședința în România pot susține examenul în vederea obținerii permisului de conducere, în condițiile stabilite la alin. (1).  +  Articolul 28(1) Recunoașterea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor emise în alte state se face în condițiile prevăzute de Convenția internațională asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu excepția cazurilor în care prin acorduri bilaterale sau prin acte internaționale ratificate de România sau la care România a aderat se prevede altfel.(2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, ale corespondenților de presă străini, precum și ale reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizații străine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritățile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în România pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 29Evidența conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ține la unitatea de poliție competentă pe a cărei rază titularul își are domiciliul sau reședința.  +  Capitolul 4 Semnalizarea rutieră  +  Articolul 30(1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:a) semnalele luminoase;b) indicatoarele;c) marcajele.(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar și coerent, se realizează și se instalează astfel încât să fie observate cu ușurință și din timp de către cei cărora li se adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.(3) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum și orice alte dispozitive speciale de acest fel se execută, se instalează și se întrețin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se execută numai cu acordul prealabil al poliției.(4) Semnalizarea și presemnalizarea intersecțiilor dintre două drumuri de categorii diferite se execută, se instalează și se întrețin de către administratorul fiecărui drum.(5) Indicatoarele de reglementare a priorității de trecere și semnalele cu lumini albe și alternativ-intermitente, precum și de avertizare sonoră de la trecerile la nivel cu calea ferată se instalează și se întrețin de administratorii căilor ferate.(6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoțite și de dispozitive speciale de avertizare.(7) Se interzic:a) amplasarea, în zona drumului public, de construcții, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalațiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări, care sunt de natura să stânjenească participanții la trafic sau să le distragă atenția, punând în pericol siguranța circulației;b) lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.  +  Articolul 31Ordinea de prioritate între diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutieră și semnalele agenților de circulație este următoarea:a) semnalele speciale de avertizare, luminoase și/sau sonore;b) semnalele și indicațiile agentului de poliție rutieră;c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfășurare a circulației;d) semnalele luminoase;e) indicatoarele;f) marcajele.  +  Articolul 32(1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:a) lumina roșie, care poate fi folosită numai de către autovehiculele aparținând poliției și pompierilor;b) lumina albastră, care poate fi folosită doar de către autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale și de cele destinate controlului circulației vehiculelor din parcul propriu sau care însoțesc coloane militare, de cele ale unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, de cele ale Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, precum și de cele ale procurorilor criminaliști din Ministerul Public și ale Parchetului Național Anticorupție, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;c) lumina galbenă, care poate fi folosită de către autovehiculele cu gabarite sau mase depășite ori care însoțesc asemenea autovehicule, de cele care transportă substanțe periculoase, de cele destinate întreținerii, reparării sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractarii autovehiculelor rămase în pană, precum și de tractoarele sau utilajele agricole.(2) Inspectoratul General al Poliției Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele aparținând unor instituții, în condițiile stabilite prin regulament.(3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instaleaza numai pe autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).(4) Pe autovehiculele aparținând poliției pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.(5) Condițiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase și/sau sonore, se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 33(1) Semnalizarea și amenajările rutiere de pe drumurile publice situate în vecinătatea unităților de învățământ, piețelor, târgurilor și spitalelor sunt obligatorii și se efectuează de către administratorul drumului respectiv.(2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se execută lucrări este obligatorie și se efectuează de către executantul lucrărilor astfel încât să se asigure deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic.(3) Semnalizarea și amenajările rutiere se realizează în condițiile stabilite prin regulament.  +  Articolul 34Condițiile de circulație pe viaducte și în tunele, precum și semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.  +  Capitolul 5 Reguli de circulație  +  Secţiunea 1 Obligațiile participanților la trafic  +  Articolul 35Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să asigure fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice sau private.  +  Articolul 36(1) Conducătorii de autovehicule și pasagerii acestora, care ocupa locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate, sunt obligați să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament.(2) Conducătorii și pasagerii motocicletelor și ciclomotoarelor sunt obligați să poarte în timpul circulației pe drumurile publice casca de protecție omologată.  +  Articolul 37(1) Conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească cât mai aproape de bordură sau acostament la trecerea autovehiculelor poliției și pompierilor aflate în misiune și care au în funcțiune semnalele acustice și pe cele luminoase de culoare roșie.(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să reducă viteza, să circule cât mai aproape de bordură sau acostament și să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) și care au în funcțiune dispozitivele sonore și luminoase.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) pietonilor le este interzisă traversarea.(4) Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, agenților căilor ferate, personalului autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, echipajelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale orbilor, potrivit prevederilor din regulament.  +  Articolul 38Conducătorii de autovehicule și tramvaie sunt obligați ca, la solicitarea polițistului, să se supună testării aerului expirat sau, după caz, examinării medicale și recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.  +  Articolul 39Deținătorii de vehicule sunt obligați să comunice poliției, la cererea acesteia, identitatea persoanei căreia i-au încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.  +  Articolul 40(1) Regulile de circulație pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.(2) Conducătorii auto care efectuează transport public de persoane sau de substanțe ori produse periculoase, precum și cei care conduc autovehicule cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite sunt obligați să posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru circulația vehiculelor  +  § 1. Poziții în timpul mersului și circulația pe benzi  +  Articolul 41(1) Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public, cât mai aproape de marginea părții carosabile, în direcția de mers, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere sau a regulilor de circulație.(2) Vehiculele cu tracțiune animală, cele trase sau împinse cu mâna, animalele de tracțiune, povară sau călărie, precum și cele izolate sau în turmă, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie să fie menținute cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, corespunzător sensului de circulație.(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pista specială destinată circulației bicicliștilor, aceștia, precum și ciclomotoriștii vor circula numai pe această pistă.  +  Articolul 42Când circulația se desfășoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcție de intensitatea traficului și de viteza de deplasare.  +  Articolul 43Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă.  +  § 2. Semnalele conducătorilor de vehicule  +  Articolul 44(1) Pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonoră și luminoasă, montate prin construcție și omologate, în condițiile stabilite prin regulament.(2) Se interzice deținerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră și luminoasă specifice autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (1).  +  § 3. Depășirea  +  Articolul 45Depășirea este manevra prin care conducătorul unui vehicul îl devansează pe un altul, aflat în mers sau imobilizat, dacă prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulație.  +  Articolul 46(1) Depășirea se efectuează, de regulă, pe partea stângă.(2) Depășirea vehiculului al cărui conducător a semnalizat intenția și s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se face prin partea dreaptă dacă între el și acostamentul drumului există spațiu suficient pentru efectuarea acestei manevre.  +  § 4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus  +  Articolul 47Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între ei o distanță laterală suficientă și, la nevoie, să circule cât mai aproape de marginea părții carosabile corespunzătoare sensului lor de circulație.  +  § 5. Viteza și distanța dintre vehicule  +  Articolul 48(1) Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță.(2) Administratorul drumului public este obligat să stabilească cu acordul poliției regimul de viteză pe sectoarele de drum aflate în administrarea sa, în funcție de caracteristicile drumului și de intensitatea traficului.  +  Articolul 49Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligația de a păstra o distanță suficientă față de acesta, pentru evitarea coliziunii în cazul reducerii bruște a vitezei sau al opririi neașteptate.  +  Articolul 50Este interzisă desfășurarea de întreceri cu vehicule sau animale pe drumurile publice, cu excepția întrecerilor sportive care se pot organiza pe drumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv, cu avizul poliției.  +  Articolul 51Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri pentru efectuarea de amenajări în vederea limitării vitezei de circulație a vehiculelor în zonele cu risc sporit de accident, numai cu acordul poliției.  +  § 6. Reguli referitoare la manevre  +  Articolul 52Conducătorul de vehicul care execută o manevră de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze și să se asigure în prealabil că o poate face fără să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.  +  Articolul 53Înainte de a schimba direcția de mers conducătorul de vehicul trebuie să își anunțe intenția în mod clar și vizibil, cu ajutorul luminilor de semnalizare a direcției vehiculului sau, în lipsa acestora, cu brațul. Semnalizarea trebuie să se mențină pe întreaga durată a manevrei.  +  § 7. Intersecții și obligația de a ceda trecerea  +  Articolul 54Intersecțiile sunt:a) cu circulație nedirijată;b) cu circulație dirijată. În această categorie sunt incluse și intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu.  +  Articolul 55La apropierea de o intersecție conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanților la trafic care au acest drept.  +  Articolul 56(1) La intersecțiile cu circulație nedirijată conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă.(2) La intersecțiile cu circulație dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către agenți de circulație conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația sau indicațiile acestora.(3) În intersecțiile cu sens giratoriu vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție.  +  Articolul 57Conducătorul de vehicul care pătrunde pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioară are obligația de a acorda prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulă pe acel drum.  +  Articolul 58(1) În intersecțiile cu circulație nedirijată conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe șine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabilește o altă regulă de circulație.(2) În intersecțiile cu circulație dirijată prin semnale luminoase vehiculele care virează la stânga acordă prioritate de trecere vehiculelor care circulă din sens opus.(3) În intersecțiile cu circulație dirijată prin indicatoare de prioritate regula priorității de dreapta se respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecție de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeași semnificație de prioritate sau de pierdere a priorității.(4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde suplimentară montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de sageată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.  +  § 8. Trecerea la nivel cu calea ferată  +  Articolul 59(1) Participanții la trafic trebuie să dea dovadă de prudență sporită la apropierea și traversarea liniilor de cale ferată curentă sau industrială, după caz.(2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre sau în poziție orizontală ori semnalele sonore și luminoase care anunță apropierea trenului sunt în funcțiune.(3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligați să se conformeze semnificației semnalelor agentului de cale ferată.  +  § 9. Oprirea, staționarea și parcarea  +  Articolul 60(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată imobilizarea se consideră staționare.(2) Se considera parcare staționarea vehiculelor în spații special amenajate.(3) Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataș, ciclomotoarele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte doua, una lângă alta.  +  Articolul 61Poliția poate dispune ridicarea și depozitarea în spații special amenajate a vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe partea carosabilă și care constituie un obstacol pentru circulația publică. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul și depozitarea vehiculului oprit sau staționat neregulamentar se suportă de proprietarul acestuia.  +  Articolul 62Oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă numai în condițiile prevăzute în regulament.  +  Secţiunea a 3-a Reguli pentru alți participanți la trafic  +  Articolul 63Conducătorii de vehicule care circulă pe banda situată lângă marginea părții carosabile au obligația să permită vehiculelor care efectuează transport public de persoane să reintre în trafic din stațiile prevăzute cu alveole.  +  Articolul 64Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele și ciclomotoarele trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente.  +  Articolul 65(1) Vehiculele cu tracțiune animală, animalele de povară, de tracțiune sau călărie, precum și animalele izolate sau în turmă nu pot fi conduse pe drumurile naționale, în municipii și orașe, precum și pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) administratorul drumului public este obligat să amenajeze drumuri laterale destinate circulației acestora, potrivit competențelor stabilite prin lege.(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povară, de tracțiune sau călărie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracțiune animală trebuie să fie echipate și cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente.  +  Articolul 66(1) Pietonii sunt obligați să folosească numai trotuarul sau, în lipsa acestuia, să circule pe partea stânga a drumului, în direcția lor de mers, cât mai aproape de marginea părții carosabile, conformându-se regulilor de circulație.(2) Sunt asimilate pietonilor persoanele cu handicap locomotor ce se deplasează cu vehicule de construcție specială, precum și cele care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.  +  Articolul 67(1) Conducătorilor de vehicule sau de animale le este interzis să întrerupă deplasarea coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate și a cortegiilor.(2) Coloanele militare, grupurile organizate autorizate și cortegiile se vor deplasa pe drumurile publice astfel încât să nu pună în pericol circulația celorlalți participanți la trafic.  +  Secţiunea a 4-a Circulația pe autostrăzi  +  Articolul 68(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, cu excepția celor autorizate, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, vehiculelor trase sau împinse cu mâna, bicicletelor, ciclomotoarelor, tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.(2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învățarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de șasiuri și de autovehicule, manifestațiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele și competițiile sportive de orice fel, precum și cortegiile.(3) Se interzic circulația și imobilizarea voluntară sau abandonarea autovehiculelor pe banda pentru staționarea de urgență, cu excepția cazurilor de forță majoră.(4) Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii.  +  Secţiunea a 5-a Obligații în caz de accident  +  Articolul 69(1) Conducătorul implicat într-un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu părăsească locul faptei.(2) Orice persoană care este implicata sau are cunoștința de producerea unui accident de circulație soldat cu moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri periculoase este obligată sa anunțe de îndată poliția și sa apeleze numărul unic pentru urgente 112, existent în rețelele de telefonie din România.  +  Articolul 70Conducătorului implicat într-un accident de circulație îi este interzis consumul de alcool sau de substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea evenimentului până la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.  +  Articolul 71Conducătorul implicat într-un accident de circulație de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale este obligat sa îl anunțe în termen de 48 de ore la cea mai apropiată unitate de poliție sau la formațiunea de poliție specializată.  +  Articolul 72Deținătorul vehiculului avariat într-un accident de circulație este obligat să ceară poliției specializate autorizația scrisă, pentru a efectua reparațiile necesare.  +  Articolul 73Societățile de asigurări sunt obligate să comunice poliției periodic datele referitoare la vehiculele asigurate și la conducătorii auto implicați în accidente de circulație.  +  Secţiunea a 6-a Circulația autovehiculelor în trafic internațional  +  Articolul 74(1) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil, conform prevederilor Convenției internaționale asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968.(2) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice din România dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională, dar numai în perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.  +  Articolul 75Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis valabil, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv, după modelul stabilit în Convenția internațională asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, la care România este parte, de asociații afiliate la Federația Internațională a Automobilului ori la Alianța Internațională de Turism sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate.  +  Capitolul 6 Infracțiuni și pedepse  +  Articolul 76Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență atrage răspunderea civilă, administrativă și contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 77(1) Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate sau a unui tramvai neînregistrat se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.(2) Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.(3) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulație în România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice grave la sistemul de direcție ori frânare și ale cărui plăcuțe cu numerele de înmatriculare au fost retrase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.  +  Articolul 78(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană fără permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de către o persoană al carei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancționează și persoana care încredințează cu știința un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influența unor produse ori substanțe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.  +  Articolul 79(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se află sub influența unor substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.(2) Lista substanțelor cu efect psihoactiv contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie se stabilește de către Ministerul Sănătății și Familiei și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) efectuează transport public de persoane ori transportă substanțe sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.(4) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testării aerului expirat se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 80(1) Stabilirea concentrației de alcool în sânge se face în instituțiile medico-legale, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătății și Familiei și avizate de Ministerul de Interne, iar în aerul expirat, de către poliția specializată, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit legii.(2) Conducătorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita și recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.(3) Starea de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se constată de către personal medical autorizat.  +  Articolul 81(1) Părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, precum și modificarea sau ștergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.(2) Pot părăsi locul accidentului fără încuviințarea prevăzută la alin. (1):a) conducătorii autovehiculelor aparținând poliției, serviciului de ambulanță, pompierilor, apărării civile, Ministerului Apărării Naționale (destinate controlului circulației vehiculelor din parcul propriu sau care însoțesc coloane militare), jandarmeriei, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază, care au în funcțiune dispozitivele de avertizare sonoră și luminoasă și se află în misiune;b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei înșiși transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură a da asistența medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.(3) Conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. a) vor anunța de îndată unitatea de poliție pe a cărei rază s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea misiunii să se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare.  +  Articolul 82(1) Consumul de alcool sau de produse ori substanțe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulație de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la testarea alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.(2) Nu constituie infracțiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanțelor stupefiante, după producerea accidentului de circulație și până la sosirea poliției la fața locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.  +  Articolul 83Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) de către cadrele medicale abilitate, în cazul producerii unui accident de circulație de pe urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecțiunilor medicale ale conducătorului auto, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 84(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, cu intenție, a indicatoarelor, semafoarelor, amenajărilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației pe drumurile publice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozițiilor acestora, fără autorizație eliberată de autoritățile competente, de natură să inducă în eroare participanții la trafic, dacă prin aceasta s-a cauzat producerea unui accident de circulație, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.(3) Organizarea sau participarea la concursuri neautorizate, precum și blocarea cu intenție a drumului public cu obiecte sau vehicule ori de către una ori mai multe persoane, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației ori se aduce atingere dreptului la libera circulație a celorlalți participanți la trafic, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.  +  Articolul 85(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de verificare tehnică ori inspecție tehnică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, de către cei care au asemenea îndatoriri ori a celor referitoare la efectuarea unor reparații sau intervenții tehnice, în cazul în care au avut ca urmare producerea unui accident de circulație, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.(2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizația eliberată de poliție, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 86(1) Eliberarea autorizației pentru lucrări de construire, modificare, modernizare sau de reabilitare a drumului public, amplasarea unor construcții, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără acordul poliției specializate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și persoana care nu respectă condițiile stabilite de poliția specializată pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcțiilor amplasate în zona acestuia, dacă prin aceasta se pun în pericol fluența și securitatea rutieră.(3) Neluarea măsurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, precum și modificarea acestora fără acordul poliției specializate se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Capitolul 7 Răspunderea contravențională  +  Articolul 87(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, după caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1) se aplică contravenienților, persoane fizice ori juridice.  +  Articolul 88(1) Sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și sunt următoarele:a) reținerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare;b) retragerea permisului de conducere;c) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat;d) anularea permisului de conducere;e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;f) imobilizarea vehiculului.(2) Reținerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de către poliție, o dată cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (1), eliberandu-se titularului o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulație.(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliție când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituție medicală autorizată.(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aprobă de șeful inspectoratului județean de poliție, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al direcției poliției specializate din Inspectoratul General al Poliției Române.(5) Hotărârea asupra sancțiunilor contravenționale complementare se comunică în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatării faptei.(6) Sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se dispun prin același proces-verbal de constatare prin care s-a stabilit și amenda contravențională.  +  Articolul 89Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei următoarele fapte:a) conducerea vehiculului sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracțiune;b) încălcarea normelor legale referitoare la depășire, cu excepția prevederilor art. 88 lit. a);c) conducerea vehiculului cu defecțiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;d) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;e) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată;f) nerespectarea semnalelor polițiștilor la trecerea coloanelor oficiale;g) neoprirea la semnalul regulamentar al polițistului, în scopul sustragerii de la control.  +  Articolul 90Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte:a) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferată;b) schimbarea direcției de mers prin încălcarea marcajului longitudinal continuu;c) circulația pe sens opus;d) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;e) neprezentarea în termenul prevăzut de lege la unitatea de poliție pe a cărei raza s-a produs accidentul de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale.  +  Articolul 91Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei următoarele fapte:a) pătrunderea în intersecție la culoarea roșie a semaforului electric;b) încălcarea normelor referitoare la folosirea pe timp de noapte a luminilor de drum;c) depășirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus;d) neacordarea priorității de trecere pietonilor care au acest drept.  +  Articolul 92(1) Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 87 alin. (1), și aplicarea unui număr de puncte de penalizare.(2) Faptele pentru care se aplică puncte de penalizare, numărul acestora și procedura de înregistrare se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 93(1) Constatarea contravențiilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști.(2) Sancțiunile contravenționale se aplică persoanelor fizice sau juridice care încalcă regulile de circulație pe drumurile publice, după caz.(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 89-91 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne.(4) Contravenientul poate achită în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la trezoreria finanțelor publice, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând mențiune expresă despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.(5) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune altfel.(6) Prin regulament se pot stabili și alte contravenții la normele privind circulația pe drumurile publice.  +  Articolul 94(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă în decurs de un an titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 10 puncte de penalizare;c) pentru o perioadă de 90 de zile, dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, iar instanța de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 91 din Codul penal sau dacă fapta conducătorului auto constituie una dintre contravențiile pentru care, prin regulament, se dispune ca măsură administrativă reținerea pe loc a permisului de conducere.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise comunicate de aceasta, pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea la termenul stabilit, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei suspendării exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b).  +  Articolul 95În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranță prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicul.  +  Articolul 96În cazul concursului de contravenții care întrunesc mai mult de 15 puncte de penalizare, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se compune din însumarea perioadelor corespunzătoare fiecărei fapte, calculate în condițiile stabilite prin regulament, fără ca această perioadă să depășească 90 de zile.  +  Articolul 97Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai puțin de 30 de zile, dacă titularul permisului absolvă un curs de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute în regulament.  +  Articolul 98Permisul de conducere se retine în următoarele cazuri:a) la cumularea a cel puțin 15 puncte de penalizare;b) când titularul acestuia a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 77, la art. 78 alin. (2), la art. 79 alin. (1), (3) și (4) și la art. 81 alin. (1);c) când titularul acestuia a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 178 și 184 din Codul penal, dacă acestea au fost comise ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale privind circulația pe drumurile publice;d) la săvârșirea uneia dintre contravențiile pentru care prin regulament se dispune ca măsură administrativă reținerea pe loc a permisului de conducere;e) când prezintă modificări, ștersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane.  +  Articolul 99Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcuțele cu numere de înmatriculare se rețin de către poliție în condițiile stabilite prin regulament, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulație, după caz.  +  Articolul 100(1) Permisul de conducere se restituie titularului:a) la expirarea perioadei de suspendare;b) când, în condițiile art. 88 alin. (4), s-a hotărât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă;c) la încetarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;d) în baza ordonanței procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;e) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus achitarea;f) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.(2) Procedura de restituire a permisului de conducere se stabilește prin regulament.  +  Articolul 101(1) Permisul de conducere se anulează de către șeful inspectoratului județean de poliție, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al direcției poliției specializate din Inspectoratul General al Poliției Române pe a cărei rază de competență a fost comisă fapta, în cazul în care titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă:a) pentru infracțiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrității corporale ori sănătății uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârșite ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;b) pentru infracțiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2) și la art. 79 alin. (1), (3) și (4);c) pentru infracțiunile prevăzute la art. 81 alin. (1);d) în cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule.(2) Permisul de conducere se anulează și în cazul în care titularul acestuia a decedat.(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabilește prin regulament.  +  Articolul 102Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliție și în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsura de către o autoritate străină competentă, pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, în condițiile stabilite prin Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.  +  Articolul 103(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei în regim de privare de libertate sau a trecut un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;b) a intervenit amnistia sau reabilitarea;c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule a expirat sau a fost revocată.(2) Pentru a fi admis la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere candidatul trebuie să facă dovada:a) că este apt din punct de vedere medical și psihologic;b) că a absolvit un curs de legislație rutieră și conduită preventivă organizat de o unitate autorizată, în condițiile legii.  +  Articolul 104(1) Imobilizarea unui vehicul care circulă pe drumul public se dispune în următoarele situații:a) vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat;b) are număr de înmatriculare sau înregistrare fals;c) circulă fără plăcuțe cu numere de înmatriculare ori înregistrare;d) starea tehnică a vehiculului pune în pericol grav siguranța circulației, deteriorează grav drumul public sau mediul înconjurător;e) vehiculul circulă cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;f) există date sau indicii că vehiculul face obiectul unei infracțiuni;g) conducătorul auto refuza să se legitimeze;h) conducătorul auto se află în stare de ebrietate, sub influența substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similar.(2) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) se stabilește prin regulament.  +  Capitolul 8 Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției  +  Articolul 105(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și, după caz, a actului prin care s-a dispus una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 88 alin. (1) se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la sediul unității de poliție din care face parte agentul constatator.(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare, de la data înregistrării acesteia la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator.(3) Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată instanței de judecată pe raza căreia a fost săvârșită fapta.(4) Instanța investită cu soluționarea cauzei dispune asupra legalității și sancțiunile contravenționale complementare administrative.  +  Articolul 106(1) Hotărârea pronunțată în prima instanța este supusă recursului.(2) Recursul, împreună cu actele care au stat la baza hotărârii, se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, în termen de 15 zile de la comunicare.(3) Judecata se face de urgență, cu citarea părților, iar hotărârea tribunalului este definitivă și irevocabilă.  +  Capitolul 9 Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice  +  Articolul 107Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are următoarele atribuții:a) ia măsuri ca drumurile pe care le administrează să fie menținute permanent în stare de viabilitate;b) instalează, aplică și întreține mijloacele de semnalizare rutieră, precum și echipamentele destinate siguranței circulației pe drumurile în administrare;c) autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de siguranță și protecție a drumurilor din administrare, verifică modul de executare și respectarea termenelor stabilite;d) stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor pentru vehicule rutiere;e) autorizează înființarea și funcționarea stațiilor de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atesta personalul care efectuează inspecția tehnică;f) stabilește norme metodologice și organizează pregătirea, examinarea și atestarea profesională a instructorilor și profesorilor de legislație în domeniul transporturilor rutiere;g) stabilește condițiile tehnice și metodologice de omologare pentru circulația pe drumurile publice, de inspecție tehnică și de verificare tehnică pentru vehicule;h) autorizează înființarea și funcționarea școlilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule și tramvaie;i) stabilește norme obligatorii privind organizarea și desfășurarea transporturilor rutiere și controlează respectarea acestora;j) ia măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală, a tractoarelor și de piste pentru biciclete, precum și de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane;k) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;l) stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare pentru circulația pe drumurile publice, de inspecție tehnică și de verificare tehnică pentru vehicule;m) omologhează pentru circulație vehicule;n) certifică sau omologhează echipamentele, piesele de schimb și materialele pentru vehiculele fabricate în țară sau importate;o) autorizează agenții economici care prestează servicii de reparații la vehicule;p) asigură efectuarea verificării tehnice a vehiculelor, cu excepția celor noi, în vederea înmatriculării acestora.  +  Articolul 108Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții:a) îndrumă, supraveghează și controlează circulația pe drumurile publice a vehiculelor aparținând acestui minister și controlează respectarea de către conducătorii proprii a regulilor de circulație;b) cooperează cu unitățile poliției specializate la realizarea acțiunilor de însoțire a coloanelor oficiale militare, precum și a vehiculelor din parcul propriu;c) înmatriculează sau înregistrează vehiculele din parcul propriu și ține evidența acestora;d) pregătește personalul propriu pentru conducerea vehiculelor ministerului și autorizează personalul didactic din școlile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu;e) organizează și execută inspecția tehnică a vehiculelor din unitățile din subordinea sa;f) elaborează, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind condițiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de luptă din parcul propriu;g) elaborează, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind controlul circulației autovehiculelor aparținând Ministerului Apărării Naționale și însoțirea coloanelor militare.  +  Articolul 109Ministerul Educației și Cercetării are următoarele atribuții:a) asigură, prin programă școlară, educația rutieră a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar;b) asigură, prin formare inițială și continuă, pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor;c) îndrumă, coordonează și controlează, prin inspectoratele școlare din subordine, activitatea de educație rutieră, inclusiv de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activități;d) asigură materialul didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile-școală proprii de circulație.  +  Articolul 110(1) Ministerul Sănătății și Familiei are următoarele atribuții:a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și la măsurile ce trebuie luate de unitățile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulație generate de cauze medicale;b) elaborează norme privind examinarea medicală, recoltarea și analiza probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare de natură a influența comportamentul conducătorilor de vehicule;c) elaborează norme privind examinarea psihologică și medicală în vederea eliberării permisului de conducere;d) stabilește programa cursurilor de pregătire a conducătorilor de vehicule, la temele privind acordarea primului ajutor medical în accidente de circulație și controlează modul cum se realizează aceste activități;e) stabilește semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;f) stabilește conținutul truselor medicale de prim ajutor și le certifică.(2) Normele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și familiei la propunerea autorității competente din subordine.  +  Articolul 111Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va întocmi programe de prevenție rutieră și va îndruma, coordona și controla modul de aplicare a acestora de către societățile autorizate.  +  Articolul 112(1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranței circulației rutiere, în subordinea Guvernului funcționează Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră.(2) Atribuțiile Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 113(1) Consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:a) iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;b) instalează, aplică și întrețin mijloacele de semnalizare rutieră și echipamentele destinate siguranței circulației, ținând evidența acestora;c) întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante;d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule;e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală, a tractoarelor și de piste pentru biciclete;f) înregistrează și țin evidența vehiculelor nesupuse înmatriculării;g) iau măsuri pentru ridicarea și depozitarea, în spații special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;h) iau măsuri pentru asigurarea spațiului și depozitării vehiculelor cu tracțiune animală depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.(2) Proiectele de sistematizare a localităților, precum și a drumurilor publice din interiorul și din afară acestora, elaborate de consiliile locale și ale municipiului București, vor fi avizate de poliția specializată.  +  Articolul 114(1) Ministerul de Interne, consiliile locale și ale municipiului București vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulație în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice și, în acest scop, vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.(2) Mass-media va sprijini acțiunile Ministerului de Interne, ale consiliilor locale și ale municipiului București în legătură cu popularizarea regulilor de circulație pe drumurile publice.  +  Capitolul 10 Dispoziții finale  +  Articolul 115(1) Deținătorii de autovehicule sunt obligați să doteze autovehiculele pe care le dețin cu truse medicale de prim ajutor, pentru fiecare categorie de autovehicul, precum și cu triunghiuri reflectorizante și stingatoare de incendiu, conform legislației în vigoare.(2) Deținătorii de autovehicule, inclusiv ai celor care efectuează transportul public de persoane sau de mărfuri periculoase, sunt obligați:a) să asigure testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule, în scopul însușirii corecte și respectării de către aceștia a dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice;b) să doteze autovehiculele proprii cu aparate de control al timpilor de odihnă și al vitezei de deplasare, omologate, precum și cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante și stingatoare de incendiu.  +  Articolul 116În desfășurarea activităților de prevenire a accidentelor rutiere poliția poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.  +  Articolul 117(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor și semnalelor luminoase, precum și semnalele agenților de circulație sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată și completată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor și completărilor aduse convențiilor internaționale în domeniu la care România este parte.  +  Articolul 118(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeași dată Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență se abrogă.(2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul educației și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  p. Ministrul sănătății și familiei,
  Radu Deac,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 12 decembrie 2002.Nr. 195.  +  Anexă-----