HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 18 decembrie 2002pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 12 decembrie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Consiliul răspunde de aplicarea politicii Guvernului în materia nediscriminarii. (5) În condiţiile legii, Consiliul veghează la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu faţă de categoriile de persoane care nu au calitatea de cetăţean al României."2. La alineatul (1) al articolului 2, după litera h) se introduc literele h^1) şi h^2) cu următorul cuprins:"h^1) elaborează şi instituie politici afirmative care au ca scop prevenirea faptelor de discriminare;h^2) derulează programe şi campanii naţionale în scopul realizării atribuţiilor sale."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Consiliul este condus de preşedinte. (2) În domeniul constatării şi sanctionarii faptelor de discriminare, preşedintele Consiliului este ajutat de Colegiul director, organ deliberativ în acest domeniu."4. Alineatul (8) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(8) Membrii Colegiului director analizează petitiile şi sesizările primite pe adresa Consiliului şi aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002. Membrii Colegiului director exercita şi alte atribuţii delegate de către preşedintele Consiliului."5. Alineatul (1) al articolului 6 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:"f) la propunerea fundamentată a preşedintelui Consiliului."6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Membrii Colegiului director adopta hotărâri, instrucţiuni şi regulamente în domeniul constatării şi sanctionarii faptelor de discriminare."7. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Consiliului emite ordine cu caracter individual."8. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului."9. Alineatul (4) al articolului 8 se abroga.10. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Membrii Colegiului director pot delega personalului de specialitate al Consiliului calitatea de agent constatator şi de organ care aplica sancţiunile pentru contravenţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, având competentele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor."11. Anexa se abroga.  +  Articolul 2În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 sintagma "preşedintele Colegiului director" se înlocuieşte cu sintagma "preşedintele Consiliului".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Preşedintele Colegiului director al Consiliului Naţionalpentru Combaterea Discriminarii,Cristian JuraMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 18 decembrie 2002. Nr. 1.514.────────────