ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 18 decembrie 2002privind societăţile de credit ipotecar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează organizarea şi funcţionarea societăţilor de credit ipotecar ca instituţii financiare abilitate sa acorde credite ipotecare.  +  Capitolul 2 Constituirea şi obiectul de activitate al societăţilor de credit ipotecar  +  Articolul 2Societăţile de credit ipotecar sunt societăţi financiare care se constituie ca societăţi comerciale pe acţiuni şi se organizează şi funcţionează potrivit legislaţiei aplicabile acestora, precum şi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al societăţilor de credit ipotecar consta în activităţi de creditare de tip credit ipotecar şi activităţile conexe, incluzând, fără limitare: administrarea de portofolii de credite ipotecare, executarea sau valorificarea creanţelor ipotecare ori privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garanţiilor sau privilegiilor aferente, tranzacţii în cont propriu cu instrumente monetare negociabile precum swap valutar, vânzări sau cumpărări, inclusiv reversibile de titluri de stat şi alte active monetare eligibile pentru tranzactionare, valuta, instrumente derivate.  +  Articolul 4Înfiinţarea societăţilor de credit ipotecar se notifica Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, în scop statistic. Documentaţia necesară în vederea notificării este: actul constitutiv semnat de acţionari şi dovada înmatriculării la registrul comerţului.  +  Articolul 5Societăţile de credit ipotecar sunt obligate sa notifice Băncii Naţionale a României orice modificare intervenita cu privire la documentaţia depusa iniţial.  +  Articolul 6 (1) Societăţile de credit ipotecar pot încheia acte juridice având ca obiect bunurile imobile, respectiv mobile, dobândite în urma executării silite sau voluntare a creditelor garantate cu acestea. Societăţile de credit ipotecar pot valorifica astfel de bunuri în condiţiile legii. (2) Societăţile de credit ipotecar pot avea calitatea de cedent, respectiv de cesionar al unei creanţe sau portofoliu de creanţe ipotecare ori privilegiate, care sunt transferate către orice alta instituţie având calitatea de creditor ipotecar, respectiv achiziţionate de la aceasta.  +  Articolul 7 (1) Capitalul social minim al societăţilor de credit ipotecar este echivalentul în lei al sumei de 3 milioane euro. (2) Capitalul social trebuie să fie integral vărsat, în forma bănească, la momentul subscrierii. (3) Acţiunile emise de societăţile de credit ipotecar nu pot fi decât acţiuni nominative.  +  Capitolul 3 Funcţionarea societăţilor de credit ipotecar  +  Articolul 8 (1) Societatea de credit ipotecar elaborează propriile norme interne de creditare care conţin şi cerinţe prudentiale în vederea desfăşurării activităţii astfel încât să se asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor furnizate de clienţi şi desfăşurarea activităţii societăţii de credit ipotecar în conformitate cu regulile unei practici solide şi prudente. (2) Societatea de credit ipotecar are obligaţia sa organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfăşurarea activităţii de acordare a creditelor ipotecare în conformitate cu cerinţele legale şi prudentiale.  +  Articolul 9 (1) Fiecare societate de credit ipotecar numeşte un auditor financiar independent. Nu poate fi numita în aceasta calitate decât o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii sa desfăşoare aceasta activitate în România. (2) Auditorul financiar independent: a) întocmeşte un raport anual cu privire la situaţiile financiare ale societăţii de credit ipotecar, la care va anexa opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidela a poziţiei financiare a societăţii de credit ipotecar, performantei financiare şi a fluxurilor de trezorerie; b) analizează procedurile controlului intern şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări societăţii de credit ipotecar pentru remedierea acestora; c) acorda societăţii de credit ipotecar asistenţa financiar-contabila, cu respectarea reglementărilor specifice şi a principiului independentei, în conformitate cu legislaţia aplicabilă acesteia; d) auditeaza normele interne de creditare şi formulează o opinie cu privire la acestea; e) desfăşoară orice alte activităţi prevăzute de lege privind activitatea de audit financiar.  +  Articolul 10Societatea de credit ipotecar păstrează confidenţialitatea tuturor operaţiunilor pe care le desfăşoară, inclusiv cu privire la identitatea şi datele puse la dispoziţie de clienţii săi.  +  Articolul 11Informaţii privind operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentanţilor lor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, numai la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti.  +  Articolul 12 (1) Orice persoană care participa la activitatea societăţii de credit ipotecar este obligată sa păstreze secretul profesional. (2) Personalul societăţii de credit ipotecar nu poate utiliza în folos personal informaţiile pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod. (3) Personalul unei societăţi de credit ipotecar, supus prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei societăţi de credit ipotecar sau vreunui client al acesteia. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate mai sus, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale societăţii de credit ipotecar.  +  Articolul 13Activitatea de creditare se derulează prin conturi deschise de societăţile de credit ipotecar la bănci autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.  +  Articolul 14 (1) Societăţile de credit ipotecar sunt autorizate sa acorde, în regimul de evidenta prevăzut de legislaţia contabila aplicabilă, credite în lei şi în valută. (2) Societăţile de credit ipotecar sunt supuse regimului valutar aplicabil băncilor, prevăzut de normele în vigoare, inclusiv cele referitoare la posibilitatea efectuării de operaţiuni de încasare sau plati în moneda străină.  +  Articolul 15În mod individual sau în cadrul uniunilor profesionale societăţile de credit ipotecar îşi pot constitui un corp propriu de executori. Organizarea şi funcţionarea Corpului executorilor proprii ai societăţilor de credit ipotecar se fac potrivit statutului executorilor bancari, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 16Societăţile de credit ipotecar pot acorda mandat băncilor să efectueze orice activităţi în legătură cu administrarea creditelor ipotecare, inclusiv, dar fără limitare la acestea, cele referitoare la colectarea sumelor plătite de către debitorii societăţii de credit ipotecar în vederea îndeplinirii obligaţiilor acestora rezultate din contractul de credit ipotecar, la urmărirea efectuării rambursarilor, la executarea silită a ipotecilor şi privilegiilor aferente.  +  Articolul 17Societăţile de credit ipotecar sunt obligate sa prevadă în normele interne cerinţe prudentiale cu privire la expunerile mari faţă de un debitor şi expunerea agregata.  +  Articolul 18Societăţile de credit ipotecar sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României structura portofoliului de creanţe ipotecare. Raportarea se va face trimestrial pentru fiecare tip de credit ipotecar: achiziţie, construcţie sau amenajare de imobile.  +  Articolul 19Societăţile de credit ipotecar sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare, în conformitate cu prevederile şi regulamentele Băncii Naţionale a României, şi sunt obligate sa îi furnizeze acesteia informaţia de risc bancar în legătură cu creditele ipotecare acordate.  +  Capitolul 4 Prevederi contabile şi fiscale  +  Articolul 20 (1) Societăţile de credit ipotecar vor organiza şi vor conduce contabilitatea proprie aplicând în mod corespunzător prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, pe baza planului de conturi prevăzut în acesta, cu modificările ulterioare. (2) Înregistrarea în contabilitate a veniturilor societăţilor de credit ipotecar se face pe baza contractelor, precum şi a celorlalte acte încheiate potrivit obiectului de activitate al acestora.  +  Articolul 21Societăţile de credit ipotecar constituie, regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile în întregime la calculul impozitului pe profit. Clasificarea creditelor acordate clientelei, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor Băncii Naţionale a României privind clasificarea creditelor şi plasamentelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.  +  Articolul 22Societăţile de credit ipotecar constituie şi repartizează din profitul brut rezerve deductibile fiscal în conformitate cu legislaţia aplicabilă băncilor şi cu regulamentele Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 23Desfăşurarea activităţii financiare a societăţilor de credit ipotecar cu respectarea normelor legale contabile şi fiscale aplicabile acestora este supusă controlului organelor abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile legii.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Societăţile de credit ipotecar împreună cu orice alte instituţii calificate drept creditori ipotecari se pot asocia în uniuni profesionale care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, sa analizeze probleme de interes comun în domeniul creditului ipotecar, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii uniunii şi publicul şi sa organizeze serviciile de interes comun. De asemenea, acestea pot adera la uniuni internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive.  +  Articolul 25Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 200.-------------