ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 197 din 18 decembrie 2002pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Persoanele fizice şi juridice, beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, cu excepţia alimentarii cu energie termica produsă centralizat, sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, respectiv utilitatile furnizate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; aceste prevederi se aplică temporar până la data de 31 decembrie 2004, data de la care termenele de achitare a facturilor se vor stabili prin contractele-cadru emise de autorităţile de reglementare."2. După alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Persoanele fizice şi juridice, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat, sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termica furnizată, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii."3. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea penalitatilor nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al prestatorului."4. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (1 1 ), furnizorul/prestatorul de servicii publice poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2002.Nr. 197.------------