ACORD DE ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA*) din 18 octombrie 2002între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, actionand în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2002  Notă *) Traducere.Asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 050705 RO(Proiect de eficienta energetica)Acord datat 18 octombrie 2002 între România (Primitorul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), actionand în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu (FGM), privind fondurile nerambursabile acordate FGM de anumiti membrii ai Băncii, în calitate de participanţi la FGM.Având în vedere ca:(A) Banca, în conformitate cu Rezoluţia nr. 91-5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Băncii, a înfiinţat FGM pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător la nivel global şi a promova astfel o dezvoltare economică sanatoasa şi durabila din punct de vedere al mediului;(B) în urma restructurării FGM aceste aranjamente au fost continuate prin Rezoluţia nr. 94-2 din 24 mai 1994 a directorilor executivi ai Băncii, care a stabilit, între altele, înfiinţarea Fondului FGM şi a desemnat Banca drept administrator al FGM (Rezoluţia nr. 94-2);(C) prin Rezoluţia nr. 98-2 din 14 iulie 1998 a directorilor executivi ai Băncii (Rezoluţia nr. 98-2) a fost aprobată a doua realimentare a FGM;(D) Primitorul, convins ca proiectul descris în anexa nr. 2 la prezentul acord (Proiectul) este realizabil şi constituie o prioritate, a solicitat sprijin pentru finanţarea Proiectului din resursele Fondului FGM, solicitare care a fost aprobată conform prevederilor Instrumentului pentru înfiinţarea Facilitatii Globale de Mediu Restructurate, aprobat prin Rezoluţia nr. 94-2, şi care urmează să fie finanţat din contribuţiile la FGM în baza Rezoluţiei nr. 98-2, care poate include fonduri reportate de la prima realimentare a FGM în baza Rezoluţiei nr. 94-2;(E) Banca a luat în considerare prezentarea facuta şi garanţiile date de către Primitor, conform cărora Proiectul a fost elaborat şi va fi realizat în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra modificărilor climatice, datată 9 mai 1992, care a fost ratificată de Primitor la 18 iunie 1994, şi ale Protocolului de la Kyoto;(F) Proiectul va fi realizat de către Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (denumit în continuare FREE) cu sprijin din partea Primitorului, care va pune la dispoziţie FREE finanţarea furnizată prin FGM conform prevederilor prezentului acord; şiavând în vedere ca Banca a convenit, printre altele şi pe baza celor de mai sus, sa acorde Primitorului fondurile nerambursabile din FGM în termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul acord, precum şi în acordul din aceeaşi dată dintre Banca şi FREE (Acordul de proiect),părţile la prezentul acord convin următoarele:  +  Articolul 1Condiţii generale. DefiniţiiSecţiunea 1.01. a) Următoarele prevederi ale Condiţiilor generale, aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi acordate în cos de valute, ale Băncii, datate 30 mai 1995 (revizuite la 6 octombrie 1999), cu modificările prevăzute în paragraful b) al acestei secţiuni (Condiţiile generale), fac parte integrantă din prezentul acord:(i) art. I;(îi) secţiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (14), (15), (18) şi (21), 2.02 şi 2.03;(iii) secţiunea 3.01;(iv) secţiunea 4.01 şi prima fraza din secţiunea 4.06;(v) art. V;(vi) secţiunile 6.01, 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (i) şi (k), (l), (m), (n), (o), (p), 6.03, 6.04 şi 6.06;(vii) secţiunea 8.01 (b);(viii) secţiunile 9.01 (a) şi (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09;(ix) secţiunile 10.01, 10.03 şi 10.04;(x) art. XI; şi(xi) secţiunile 12.01 (c), 12.03 şi 12.04. b) Condiţiile generale vor fi modificate după cum urmează:(i) se va adauga un paragraf nou (22) la sfârşitul secţiunii 2.01, cu următorul conţinut: termenul Drepturi Speciale de Tragere şi simbolul DST semnifica drepturi speciale de tragere evaluate de către Fondul Monetar Internaţional conform prevederilor Acordului de înfiinţare a acestuia;(îi) prin termenul Banca, ori de câte ori este utilizat în cadrul Condiţiilor generale, în afară secţiunilor 2.01 (6) şi 6.02 (f) şi a ultimei menţiuni din cadrul secţiunii 5.01 a acestora, se înţelege Banca actionand în calitate de agenţie de implementare a FGM, cu excepţia secţiunii 6.02, unde prin Banca se înţelege şi Banca actionand în nume propriu;(iii) termenul Împrumutat, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica Primitorul;(iv) termenul Acord de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica prezentul acord;(v) termenul împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica asistenţa financiară nerambursabilă din FGM;(vi) termenul Cont de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica Contul asistenţei financiare nerambursabile din FGM;(vii) un nou alineat (q) se adauga la secţiunea 6.02 din Condiţiile generale, după cum urmează: "dacă intervine o situaţie extraordinară, în care orice tragere ulterioară din asistenţa financiară nerambursabilă din FGM ar depăşi resursele disponibile pentru tragerile din FGM."Secţiunea 1.02. În afară cazului în care contextul impune o alta semnificaţie, semnificatia termenilor definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord este cea stabilită în prezentul acord, iar semnificatia termenilor suplimentari este cea prezentată în continuare: a) Beneficiar este orice comunitate, organizaţie, agenţie sau persoana fizica eligibilă pentru asistenţa în cadrul Proiectului; b) FREE este Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124/2001, pentru a finanta proiecte de investiţii în domeniul eficientei energiei; c) MFP este Ministerul Finanţelor Publice din ţara Primitorului; d) Manualul operational este manualul datat 16 august 2002 şi definit în Statutul FREE care stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare al FREE, precum şi criteriile şi procedurile de evaluare şi aprobare a subproiectelor; e) acord subsidiar de grant este acordul dintre MFP, în numele Primitorului, şi FREE; f) subimprumut este orice finanţare acordată sau propusă a fi acordată din FGM de către FREE unui Beneficiar; g) acord de subimprumut este un acord între FREE şi Beneficiar pentru implementarea unui subproiect; h) subproiect este orice activitate prevăzută în cadrul părţii A a Proiectului, evaluată şi aprobată conform Manualului operational; i) cont special este contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) din prezentul acord; şi j) administrator de Fond este o entitate juridică, care urmează a fi angajata de FREE în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din Acordul de proiect.  +  Articolul 2Asistenţa financiară nerambursabilă acordată din FGMSecţiunea 2.01. Banca este de acord sa pună la dispoziţie Primitorului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, fondurile nerambursabile acordate din FGM în diferite valute, în limita echivalentului a opt milioane drepturi speciale de tragere (8.000.000 DST).Secţiunea 2.02. a) Sumele asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, pot fi trase din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, conform prevederilor din anexa nr. 1 la prezentul acord pentru: (i) sumele plătite (sau, dacă Banca este de acord, care urmează a fi plătite) de Primitor în contul subimprumuturilor acordate în cadrul părţii A a Proiectului pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor, serviciilor necesare subproiectelor pentru care se solicita tragerea din contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM; şi (îi) cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca este de acord, care urmează a fi efectuate) pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor, serviciilor de consultanţa şi serviciilor administratorului de Fond, desfăşurate în vederea realizării Proiectului, altele decât cele aferente subimprumuturilor acordate în cadrul părţii A a Proiectului şi care urmează să fie finanţate din FGM. b) Primitorul poate, pentru atingerea scopurilor Proiectului, sa deschidă şi sa menţină un cont special de depozit în dolari S.U.A. la o banca comercială, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, inclusiv cele referitoare la protecţia adecvată împotriva compensării, confiscării sau blocarii. Tragerile în şi plăţile din contul special se vor face în conformitate cu prevederile din anexa nr. 4 la prezentul acord.Secţiunea 2.03. Data de închidere va fi 31 decembrie 2007 sau o dată ulterioară acesteia, asa cum va fi stabilită de Banca. Banca va notifica prompt Primitorului cu privire la această dată ulterioară.  +  Articolul 3Executarea ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Primitorul îşi declara angajamentul faţă de obiectivele Proiectului, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul acord, şi, în acest scop, fără vreo limitare sau restrangere a altor obligaţii pe care le mai are prin prezentul acord:(i) va determina FREE să îşi desfăşoare activitatea conform prevederilor Acordului de proiect şi să îşi îndeplinească toate obligaţiile ce revin FREE în baza prezentului acord şi nu va întreprinde sau nu va permite întreprinderea nici unei acţiuni ce ar contraveni sau ar împiedica îndeplinirea obligaţiilor; şi(îi) va întreprinde sau va determina să fie întreprinse toate acţiunile, inclusiv, în cazul în care va fi imperios necesar, asigurarea de fonduri, facilităţi, servicii şi alte resurse necesare pentru realizarea Proiectului. b) Primitorul va pune la dispoziţie FREE sumele asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, sub forma unui grant, în baza unui acord subsidiar de grant care urmează a se încheia între MFP, în numele Primitorului, şi FREE, în termeni şi condiţii acceptabile Băncii. c) Primitorul, prin MFP, îşi va exercita drepturile prevăzute prin acordul subsidiar de grant, astfel încât interesele Primitorului şi ale Băncii să fie protejate, iar scopurile asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, să fie realizate şi, în afară cazurilor în care Banca va decide altfel, Primitorul nu va cesiona, modifica, abroga ori renunţa la acordul subsidiar de grant sau la oricare dintre prevederile acestuia.Secţiunea 3.02. Cu excepţia cazurilor în care Banca decide altfel, achiziţiile de bunuri şi serviciile de consultanţa necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă, acordată din FGM, se vor desfăşura conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentul acord.Secţiunea 3.03. Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fără a se limita la prevederile acesteia, Primitorul: a) va elabora un plan pentru continuarea Proiectului, pe baza unor reglementări acceptabile Băncii, şi îl va furniza Băncii nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau la o dată ulterioară care poate să fie convenită între Primitor şi Banca în acest sens; şi b) va permite Băncii să aibă posibilitatea unui schimb de opinii cu Primitorul asupra planului prevăzut în paragraful a) de mai sus.Secţiunea 3.04. Primitorul va determina FREE: a) sa menţină politici şi proceduri adecvate de monitorizare şi evaluare permanenta, pe baza unor indicatori acceptaţi de Banca, privind realizarea Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia; b) sa întocmească, în baza unor termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca, şi sa transmită Băncii înainte sau la data de 31 mai 2005 un raport care să cuprindă rezultatele monitorizarii şi evaluării activităţilor desfăşurate conform paragrafului a) al acestei secţiuni, progresul realizat în implementarea Proiectului pe perioada anterioară datei respectivului raport şi stabilirea măsurilor necesare pentru a se asigură realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia pe perioada următoare; c) Primitorul va analiza împreună cu Banca şi FREE, până la 30 iunie 2005 sau la o dată ulterioară pe care Banca o va solicita, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi după aceea va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a asigură realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor respectivului raport şi a opiniilor Băncii în acest sens.  +  Articolul 4Condiţii financiareSecţiunea 4.01. a) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care s-au efectuat trageri din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Primitorul:(i) va menţine sau va determina menţinerea, conform practicilor consacrate de contabilitate, înregistrări şi conturi separate care să reflecte aceste cheltuieli;(îi) va asigura menţinerea tuturor înregistrărilor (contracte, ordine de plată, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care atesta asemenea cheltuieli timp de cel puţin un an după primirea de către Banca a raportului de audit contabil pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM; şi(iii) va permite reprezentanţilor Băncii examinarea acestor înregistrări. b) Primitorul va determina FREE:(i) să asigure auditul înregistrărilor şi evidentelor contabile menţionate în paragraful a) (i) din aceasta secţiune şi ale contului special pentru fiecare an fiscal, realizat conform practicilor corespunzătoare de audit financiar, aplicate cu consecventa de către auditori independenţi acceptaţi de Banca;(îi) sa furnizeze Băncii, imediat ce vor fi disponibile, dar nu mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal, raportul de audit efectuat de auditorii menţionaţi, al cărui scop şi detalii sa răspundă solicitărilor rezonabile ale Băncii, inclusiv o opinie separată a auditorilor menţionaţi, conform căreia se poate avea încredere în declaraţiile de cheltuieli prezentate pe parcursul anului fiscal, precum şi în procedurile şi măsurile de control intern implicate în elaborarea acestora, astfel încât să justifice tragerile respective; şi(iii) sa furnizeze Băncii orice alte informaţii privind înregistrările şi conturile respective, precum şi auditul acestora, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.Secţiunea 4.02. a) Fără a se limita la obligaţiile de raportare asupra implementarii Proiectului din prezentul acord, Primitorul va determina FREE sa elaboreze şi sa transmită Băncii un raport de monitorizare financiară (RMF), satisfăcător pentru Banca din punct de vedere al formei şi conţinutului, şi care:(i) prezintă sursele şi modul de utilizare a fondurilor Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada la care se referă raportul respectiv, evidenţiază separat fondurile furnizate în cadrul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, şi explica diferenţele dintre utilizarea efectivă şi cea prevăzută a acestor fonduri;(îi) descrie stadiul fizic în implementarea Proiectului, cumulat şi pentru perioada la care se referă raportul respectiv, şi explica diferenţa dintre implementarea efectivă a Proiectului faţă de cea prevăzută; şi(iii) prezintă stadiul achiziţiilor realizate în cadrul Proiectului la sfârşitul perioadei la care se referă raportul menţionat. b) Primul RMF va fi furnizat Băncii în maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic de la data la care împrumutul devine efectiv şi va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuiala în cadrul Proiectului şi sfârşitul acestui prim trimestru calendaristic; după care fiecare RMF va fi transmis Băncii în maximum 45 de zile de la data încheierii fiecărui trimestru calendaristic următor şi va acoperi perioada respectivului trimestru calendaristic.  +  Articolul 5Reglementări ale BănciiSecţiunea 5.01. În conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 (p) din Condiţiile generale, următoarele evenimente suplimentare sunt specificate: a) Primitorul a anulat, a suspendat, a modificat sau a renunţat, fără aprobarea prealabilă a Băncii, la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman pentru Eficienta Energiei (FREE) ori a întreprins acţiuni pentru dizolvarea, desfiinţarea sau suspendarea operaţiunilor FREE; b) Manualul operational şi/sau statutul FREE au fost amendate, suspendate, abrogate, anulate sau s-a renunţat la ele, afectand substanţial şi în mod negativ capacitatea FREE de realizare a Proiectului; c) FREE nu şi-a îndeplinit vreuna dintre obligaţiile ce-i reveneau prin Acordul de proiect.  +  Articolul 6Data intrării în vigoare. ReziliereaSecţiunea 6.01. Următoarele măsuri constituie condiţii pentru intrarea în efectivitate a asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, în sensul prevăzut în secţiunea 12.01 (c) din Condiţiile generale: a) aprobarea de către Consiliul de administraţie al FREE a bugetului de funcţionare a FREE considerat satisfăcător de către Banca şi de către MFP; b) semnarea acordului subsidiar de grant între MFP, în numele Primitorului, şi FREE, care să fie satisfăcător pentru Banca.Secţiunea 6.02. Pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale, este precizat termenul de 120 de zile de la data prezentului acord.Secţiunea 6.03. Prezentul acord va rămâne în vigoare până la tragerea integrală a fondurilor din asistenţa financiară nerambursabilă, acordată din FGM, şi îndeplinirea de către părţi a obligaţiilor ce le revin în cadrul prezentului acord.  +  Articolul 7Reprezentanţii Primitorului. AdreseSecţiunea 7.01. Ministerul Finanţelor Publice din ţara Primitorului este reprezentantul desemnat al Primitorului, în sensul secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. În sensul secţiunii 11.01 din Condiţiile generale, se prevăd următoarele adrese:Pentru România:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureştiRomânia
       
    Fax: 401 312 67 92Telex: 11239
  Pentru Banca:Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale Americii
       
    Telegraf:Telex:
    INTBAFRAD248423 (MCI)
    Washington, D.C.64145 (MCI)
  Ca urmare, pentru certificarea celor de mai sus, actionand prin reprezentanţii lor autorizaţi, părţile au convenit ca prezentul acord să fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate mai sus.
       
    ROMÂNIABANCA INTERNAŢIONALĂ
    Mihai Nicolae Tănăsescu,PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
    ministrul finanţelor publiceZiad Alahdad,
      şeful Biroului Misiunii Băncii Mondiale la Bucureşti
   +  Anexa 1 Tragerea sumelor din asistenţa financiarănerambursabilă, acordată din FGM1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole ce urmează a fi finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă, acordată din FGM, alocarea sumelor pe fiecare categorie şi procentul din cheltuielile pe articolele ce urmează a fi finanţate în cadrul fiecărei categorii.
             
    CategoriaSuma alocată din FGM (în echivalent DST)% din cheltuielile ce vor fi finanţate
    (1)Subîmprumuturi6.400.000100%
    (2)Servicii de administrare a Fondului720.000100%
    (3)Servicii de consultanţă430.000100%
    (4)Costuri de funcţionare450.000-100% din cheltuielile efectuate până la 31 decembrie 2003
          -90% din cheltuielile efectuate până la 31 decembrie 2004
          -75% din cheltuielile efectuate până la 31 decembrie 2005
          -50% din cheltuielile efectuate până la 31 decembrie 2006
    TOTAL:8.000.000
  2. Pentru scopurile prezentei anexe: a) termenul servicii de administrare a Fondului semnifica drepturile băneşti plătite administratorului de Fond conform contractului ce urmează a se încheia între FREE şi administratorul de Fond pentru implementarea Proiectului; b) termenul costuri de funcţionare semnifica cheltuielile suplimentare suportate de FREE pe parcursul implementarii Proiectului, inclusiv salariile angajaţilor FREE, costurile aferente consiliului de administraţie şi comitetului de investiţii, mijloacele de comunicaţii, traduceri, deplasări, chirie, utilităţi, tiparituri, publicaţii, consumabile, echipamente, întreţinere şi alte cheltuieli convenite cu Banca.3. Fără să contravină prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se vor putea trage sume pentru cheltuieli anterioare datei prezentului acord, cu excepţia acelor cheltuieli care în suma totală nu depăşesc echivalentul a 60.000 DST pentru categoriile (3) şi (4) prevăzute în tabelul din paragraful 1 al prezentei anexe, care pot fi trase pentru cheltuieli efectuate anterior datei respective, dar ulterior datei de 1 noiembrie 2001.4. Banca poate solicita ca sumele trase din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, să se facă pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru cheltuielile efectuate: a) în cadrul subimprumuturilor; b) pentru serviciile firmelor de consultanţa în cadrul contractelor care nu depăşesc 50.000 dolari S.U.A. echivalent şi pentru serviciile consultantilor individuali în cadrul contractelor care nu depăşesc 20.000 dolari S.U.A. echivalent; şi c) pentru costurile de funcţionare, în conformitate cu termenii şi condiţiile pe care Banca le va notifica Primitorului.5. Dacă Banca a stabilit ca efectuarea unei plati din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, a fost utilizata pentru o cheltuiala care nu este în concordanta cu prevederile prezentului acord, Primitorul va rambursa Băncii, imediat după primirea unei notificări în acest sens din partea Băncii, o sumă egala cu cea astfel utilizata sau o parte din aceasta, după cum va indica Banca, pentru a fi depozitata în Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM.
   +  Anexa 2 Descrierea ProiectuluiPrincipalul obiectiv al Proiectului îl constituie luarea de măsuri împotriva încălzirii climei pe glob prin reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de sera prin subproiecte de investiţii pentru utilizarea eficienta a energiei în România.Proiectul are următoarele componente, care vor fi supuse periodic modificărilor convenite de către Primitor şi Banca în vederea atingerii acestor obiective.Partea A: Finanţarea de investiţiiFurnizarea de fonduri în condiţii comerciale unor beneficiari solvabili pentru implementarea unor subproiecte care întrunesc obiectivele acestui proiect.Partea B: Asistenţa tehnica(i) Activităţi de dezvoltare a capacităţii instituţionale pentru elaborarea subproiectelor iniţiale, inclusiv instruire, consfatuiri şi seminarii.(îi) Sprijin acordat FREE pentru servicii privind administrarea subimprumuturilor şi implementarea Proiectului, inclusiv pentru servicii de audit. ** *Se prevede că Proiectul să fie finalizat la data de 30 iunie 2007.  +  Anexa 3 Achiziţii şi servicii de consultanţa  +  Secţiunea I Achiziţiile în cadrul subproiectelorPartea A: GeneralitatiAchiziţiile de bunuri şi servicii din cadrul subproiectelor se vor realiza conform practicilor comerciale stabilite şi acceptate de către Banca, în conformitate cu paragraful 3.12 din Ghidul privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA publicat de Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul) şi în conformitate cu prevederile paragrafului 3.12 al Ghidului consultantilor (asa cum este definit mai jos), şi ca urmare prevederilor secţiunii I a prezentei anexe.Partea B: Analizarea de către Banca a deciziilor privind achiziţiile1. Analiza anterioarăPentru primele doua contracte pentru bunuri şi servicii aferente subproiectelor, indiferent de costul acestora, şi pentru toate contractele ulterioare ce depăşesc 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent se aplică procedurile prevăzute în paragrafele 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Ghid.2. Analiza ulterioarăFiecărui contract care nu se încadrează în prevederile paragrafului 1 din aceasta parte i se aplică procedurile prevăzute în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.  +  Secţiunea a II-a Angajarea consultantilorPartea A: GeneralitatiServiciile de consultanţa vor fi achiziţionate pe baza prevederilor din introducere şi din secţiunea IV ale Ghidului: Selecţia şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale, publicat de Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul consultantilor), precum şi a prevederilor următoare ale secţiunii II din prezenta anexa.Partea B: Selecţia în funcţie de calitate şi cost1. În afară cazurilor în care în partea C a prezentei secţiuni se prevede contrariul, serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate conform prevederilor secţiunii II din Ghidul consultantilor, paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, anexei nr. 2 la acesta şi prevederilor paragrafelor 3.13-3.18, inclusiv cele aplicabile selecţiei consultantilor în funcţie de calitate şi cost.2. Următoarele prevederi se aplică serviciilor de consultanţa achiziţionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului anterior. Lista scurta a consultantilor selecţionaţi pentru servicii al căror cost este estimat la mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract poate cuprinde în totalitate consultanţi naţionali, conform prevederilor paragrafului 2.7 din Ghidul consultantilor.Partea C: Alte metode de selecţie a consultantilor1. Selecţia pe baza celor mai mici costuriServiciile de audit din cadrul Proiectului, al căror cost este estimat la mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Ghidul consultantilor.2. Selecţia pe baza calificării consultantilorServiciile din cadrul părţii B a Proiectului, al căror cost este estimat la mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Ghidul consultantilor.3. Consultanţii individualiServiciile pentru activităţile care întrunesc cerinţele prevăzute în paragraful 5.01 din Ghidul consultantilor vor fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate de consultanţi individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 inclusiv din Ghidul consultantilor.Partea D: Analizarea de către Banca a selecţiei consultantilor1. Planul de selecţieÎnainte de solicitarea de propuneri din partea consultantilor, planul propus de selecţie a consultantilor pentru Proiect va fi prezentat Băncii pentru a fi analizat şi aprobat, conform prevederilor paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor. Selecţia serviciilor de consultanţa se va face conform planului de selecţie aprobat de Banca şi prevederilor paragrafului 1 menţionat.2. Analiza anterioarăFiecărui contract de angajare a unor firme de consultanţa, al cărui cost estimat este mai mare sau egal cu 50.000 dolari S.U.A. echivalent, sau fiecărui contract de angajare a consultantilor individuali, al cărui cost estimat este mai mare sau egal cu 20.000 dolari S.U.A. echivalent, ori în cazul apariţiei unei situaţii critice recunoscute de Banca, indiferent de valoarea contractelor, în cadrul părţii B a Proiectului, i se aplică procedurile prevăzute în paragrafele 1, 2 [altul decât cel de-al treilea alineat al subparagrafului 2 (a)] şi 5 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor.  +  Anexa 4 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile prezentei anexe: a) termenul categorii eligibile semnifica categoriile (1), (2), (3) şi (4) din tabelul prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord; b) termenul cheltuieli eligibile semnifica cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului, care urmează a fi finanţate din sumele asistenţei financiare nerambursabile din FGM, alocate periodic pentru categorii eligibile, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul acord; şi c) termenul alocaţie autorizata semnifica o sumă echivalenta cu 1.000.000 dolari S.U.A., care urmează să fie trasa din Contul asistenţei financiare nerambursabile acordate din FGM şi care se va depune în contul special conform prevederilor paragrafului 3 a) din prezenta anexa.2. Plăţile din contul special se vor face numai pentru cheltuieli eligibile, conform prevederilor prezentei anexe.3. După primirea de către Banca a unei dovezi satisfăcătoare de deschidere a contului special, tragerea alocaţiei autorizate şi următoarele trageri pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează: a) pentru tragerea alocaţiei autorizate, Primitorul va prezenta Băncii o cerere sau cereri de trageri în contul special ale unei sau unor sume care să nu depăşească totalul cumulat al alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca va trage, în numele Primitorului, din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, suma sau sumele cerute de Primitor şi o va depune sau le va depune în contul special:(i) pentru realimentarea contului special, Primitorul va furniza Băncii cereri de tragere în contul special la intervalele de timp indicate de Banca;(îi) anterior sau o dată cu fiecare astfel de cerere, Primitorul va furniza Băncii documentele şi alte evidente necesare, conform paragrafului 4 al prezentei anexe, efectuării plăţii ori plăţilor pentru care este solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei cereri de acest fel, Banca va trage, în numele Primitorului, din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, şi va depune în contul special suma solicitată de Primitor şi care, asa cum va fi dovedit de documentele justificative menţionate şi de alte evidente, urmează să fie plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de către Banca din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, în cadrul categoriilor eligibile respective şi în echivalentul sumelor respective, asa cum va fi fost justificat de documentele respective şi de alte dovezi.4. Pentru fiecare plata efectuată de Primitor din contul special, Primitorul va furniza Băncii, la solicitarea rezonabila a acesteia, documentele justificative şi alte evidente care să demonstreze ca o astfel de plată s-a făcut exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără să contravină prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexa, Banca nu va fi obligată sa continue să facă depuneri în contul special: a) dacă la un moment dat Banca va stabili ca din acel moment toate tragerile vor fi efectuate de către Primitor direct din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, conform prevederilor art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) din secţiunea 2.02 a prezentului acord; b) dacă Primitorul nu a furnizat Băncii, în intervalul de timp prevăzut în secţiunea 4.01 b) (îi) a prezentului acord, oricare dintre rapoartele de audit contabil ce trebuie prezentate Băncii conform prevederilor secţiunii amintite cu privire la auditul contabil al înregistrărilor şi evidentelor contabile pentru contul special; şi c) dacă la un moment dat Banca va anunta Primitorul de intenţia sa de a suspenda parţial sau total dreptul Primitorului de a trage sume din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, conform prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale.6. a) Dacă Banca va stabili la un moment dat ca o plata din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuiala sau pentru o sumă care nu este eligibilă conform prevederilor paragrafului 2 al prezentei anexe; ori (îi) nu se justifica pe baza documentelor furnizate Băncii, Primitorul va trebui ca, imediat după primirea unei instiintari corespunzătoare din partea Băncii: (A) sa furnizeze Băncii dovezile suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) să depună în contul special (ori sa ramburseze Băncii, dacă Banca va solicita aceasta) o sumă egala cu suma acestei plati sau cu partea din aceasta care nu este eligibilă ori nu se justifica. În afară cazului în care Banca va conveni altfel, aceasta nu va mai face nici o depunere în contul special până când Primitorul nu va furniza dovada respectiva sau nu va depune ori nu va rambursa suma respectiva, după caz. b) Dacă Banca va stabili la un moment dat ca oricare suma care este disponibilă în contul special nu va fi necesară pentru acoperirea în continuare a plăţilor pentru cheltuieli eligibile, Primitorul va rambursa Băncii suma disponibilă respectiva imediat ce va fi primit o înştiinţare în acest sens din partea Băncii. c) Primitorul poate ca, după ce va fi înştiinţat Banca, sa returneze Băncii toată sau o parte din suma depusa în contul special. Sumele returnate Băncii în baza prevederilor paragrafului 6 a), b) şi c) din prezenta anexa vor fi creditate în Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordată din FGM, pentru trageri ulterioare sau pentru a fi anulate conform prevederilor corespunzătoare ale prezentului acord şi inclusiv ale Condiţiilor generale. --------------