LEGE nr. 680 din 19 decembrie 2002privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2002 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003, sa emita ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Aderarea şi ratificarea unor acorduri şi înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor încheiate în numele României:1. ratificarea addendumurilor dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la Memorandumul de finanţare a Programului naţional PHARE 2000-RO0004-RO0007, semnat la 6 noiembrie 2000;2. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la Memorandumul de finanţare a Programului - RO0101 - Facilitatea suplimentară de investiţii pentru România, semnat la 4 decembrie 2001;3. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană la Memorandumul de finanţare a Programului - RO0008-ACCESS, Programul special pentru întărirea societăţii civile, semnat la 22 decembrie 2000;4. ratificarea Memorandumului de finanţare pentru Programul orizontal privind managementul fondurilor de preaderare, semnat la 22 octombrie 2002;5. ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind Programul de cooperare şi dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani, semnat la 19 august 2002;6. aderarea la convenţii internaţionale şi ratificarea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-5.II. Economia şi finanţele publice:1. măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenţilor economici;2. reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 131/2000;3. măsuri privind realizarea creanţelor statului;4. corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală;5. modificarea unor reglementări privind dezvoltarea regionala în România;6. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002;7. măsuri pentru asigurarea derulării procesului de privatizare/restructurare a societăţilor comerciale incluse în Programul RICOP;8. constituirea holdingurilor şi grupurilor industriale;9. măsuri pentru armonizarea legislaţiei din domeniul liberei circulatii a capitalurilor cu acquisul comunitar;10. modificarea cadrului legislativ privind regimul drumurilor şi al Fondului special al drumurilor publice;11. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea armonizării cu legislaţia comunitara;12. măsuri privind amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabila, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor;13. abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor;14. perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România;15. măsuri privind finanţarea unor obiective de investiţii pentru autorităţile publice locale;16. completarea reglementărilor referitoare la acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru copiii din învăţământul preşcolar şi primar;17. modificarea reglementărilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.III. Administraţie publică centrala şi locală:1. atribuirea şi schimbarea numelor persoanelor fizice;2. măsuri privind iluminatul public în localităţile urbane şi rurale;3. măsuri pentru promovarea investiţiilor în gospodăria comunală;4. măsuri privind executarea creanţelor bugetelor locale;5. modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;6. modificarea şi completarea unor prevederi legale privitoare la serviciile publice de alimentare cu apa şi canalizare, alimentare cu energie termica şi salubritate;7. reglementări pentru armonizarea dispoziţiilor din legislaţia interna privind publicitatea cu legislaţia comunitara în materie;8. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;9. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;10. modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;11. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;12. perfecţionarea cadrului legislativ privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice;13. reglementarea obligativitatii instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale de raportare a datelor referitoare la societatea informationala prin intermediul mijloacelor electronice furnizate de Sistemul Informatic de Gestiune şi Monitorizare a Anchetelor - SIGMA;14. înfiinţarea Autorităţii Hipice Naţionale;15. stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.IV. Munca şi solidaritate socială:1. măsuri pentru protecţia maternitatii la locul de muncă şi a familiilor cu copii în vârsta de până la 3 ani;2. reglementări privind permisele de muncă;3. măsuri pentru protecţia personalului al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor.V. Educaţie, cercetare, cultura, tineret şi sport:1. reglementări privind organizarea unor unităţi în învăţământul privat şi structura anului de învăţământ;2. reglementarea acordării dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior privat acreditate;3. aprobarea metodologiei de finanţare a unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat;4. măsuri pentru promovarea şi organizarea activităţilor în domeniul nuclear;5. reglementări privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în vederea depozitarii finale;6. modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002;7. acordarea statutului de persoana juridică de drept privat Consiliului Tineretului din România.VI. Protecţia copilului, sănătate şi familie:1. drepturile acordate copiilor şi tinerilor ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului în regim rezidential şi semirezidential, mamelor protejate în centre maternale, precum şi copiilor aflaţi în plasament sau încredinţaţi unor asistenţi maternali profesionisti;2. modificarea şi completarea unor reglementări privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică;3. modificarea şi completarea unor reglementări privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;4. reglementări privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea ocrotirii sănătăţii;5. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.VII. Apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala:1. corelarea dispoziţiilor legale privind sistemul de salarizare şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii;2. asimilarea funcţiilor de conducere din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în ceea ce priveşte efectuarea cheltuielilor şi acţiunilor de protocol, cu funcţiile prevăzute pentru structurile organizatorice ale autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice;3. reglementarea salarizarii şi a altor drepturi ale politistilor.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 680.-------------