ORDIN nr. 1.742 din 17 decembrie 2002privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.742 din 17 decembrie 2002
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 106 din 10 decembrie 2002
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (1), (3) şi (15) şi ale art. 8 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002,în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, şi se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior.  +  Articolul 2Reglementările prevăzute la art. 1 se aplică de toate instituţiile care intra sub incidenţa acestora, începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar al anului 2003.  +  Articolul 3Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării instituţiilor care intra sub incidenţa reglementărilor prevăzute la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestora. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale.  +  Articolul 4Situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar al anului 2002 vor fi retratate în conformitate cu prevederile reglementărilor prevăzute la art. 1 şi vor fi transmise organelor în drept până la data de 30 noiembrie 2003. Aceasta prevedere nu se aplică fondurilor deschise de investiţii.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile care intra sub incidenţa reglementărilor prevăzute la art. 1 au obligaţia sa auditeze situaţiile financiare anuale. (2) Se supun auditului financiar şi situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar al anului 2002, întocmite în urma retratarii.  +  Articolul 6Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, după consultarea cu asociaţiile profesionale din domeniul reglementat şi supravegheat, actualizează reglementările prevăzute la art. 1 în conformitate cu modificările şi completările ulterioare ale prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate care se adoptă pe parcurs.  +  Articolul 7Direcţia generală piaţa de capital, Direcţia generală burse de mărfuri, Corpul de control şi Secretariatul general din cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele ComisieiNaţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache--------------