ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt obligaţi sa accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit, începând cu următoarele date: a) 1 februarie 2003, cei care îşi desfăşoară activitatea în municipii; b) 1 noiembrie 2003, cei care îşi desfăşoară activitatea în oraşe. (2) Începând cu 1 februarie 2003 persoanele juridice care realizează acte şi fapte de comerţ şi depăşesc o anumită cifra de afaceri, stabilită prin hotărâre a Guvernului, vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.  +  Articolul 2 (1) Dotarea cu terminale de plată a agenţilor economici, instituţiilor publice şi a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza convenţiei încheiate în acest scop. (2) Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-şi alege banca acceptanta. (3) Cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către băncile acceptante. (4) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin convenţiile încheiate potrivit alin. (1). (5) Băncile acceptante prevăzute la alin. (1) vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii, în vederea ordonarii plăţilor pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b). (6) Instituţiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea şi operarea terminalelor de plată.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către agenţii economici şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) a termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei următoarele fapte: a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) a unor terminale de plată care nu sunt procurate conform art. 2 alin. (1); b) distrugerea sau deteriorarea terminalelor de plată; c) modificarea tehnica a terminalelor de plată, care ar determina înregistrări eronate ori generarea de fraude. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi Ministerul Industriei şi Resurselor, cu consultarea Băncii Naţionale a României şi Asociaţiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 193.---------