LEGE Nr. 36 din 9 iunie 1994bugetului de stat pe anul 1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 10 iunie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului şi repartizate, în principal, pentru realizarea acţiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apărării tarii, ordinii publice şi infaptuirii justiţiei, autoritatea publică, finanţarea unor investiţii şi protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, asigurarea măsurilor de protecţie socială aprobate pentru populaţie, realizarea programelor de cercetare, îndeosebi fundamentală. Bugetul de stat pe anul 1994 se stabileşte la venituri în suma de 9.870,1 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 11.748,5 miliarde lei, cu un deficit de 1.878,4 miliarde lei. Sinteza bugetului de stat, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, pe anul 1994, se prezintă în anexa nr. 1. Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1994, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în suma de 9.864,6 miliarde lei şi venituri din capital în suma de 5,5 miliarde lei. În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în suma de 9.650,4 miliarde lei, din care 4.606,1 miliarde lei reprezintă impozitele directe şi 5.044,3 miliarde lei impozitele indirecte. Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 2.071,0 miliarde lei şi din impozitul pe salarii în suma de 2.476,0 miliarde lei. În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitul pe circulaţia mărfurilor şi impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se stabilesc în suma de 4.332,3 miliarde lei, iar taxele vamale în suma de 646,1 miliarde lei. Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 214,2 miliarde lei şi provin, în principal, din vărsăminte din profitul net al Băncii Naţionale a României în suma de 87,9 miliarde lei şi al regiilor autonome în suma de 28,0 miliarde lei, vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 53,5 miliarde lei şi diverse venituri în suma de 44,8 miliarde lei. Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în suma de 2,5 miliarde lei şi din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat în suma de 3,0 miliarde lei.  +  Articolul 3Impozitele, taxele şi alte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1994 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Încasarea impozitelor, a taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale pe anul 1994 se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Sumele datorate de populaţie în baza prevederilor care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi primele de asigurare prin efectul legii de răspundere civilă auto de la populaţie, scadente în prima jumătate a anului 1994 şi neplătite în această perioadă, se vor incasa până la 31 iulie 1994 fără majorări de întârziere.  +  Articolul 5În structura economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994 se prezintă astfel:
      - miliarde lei -
     
    TOTAL CHELTUIELI11.748,5
      din care:  
    1.Cheltuieli curente9.910,2
      din acestea:  
      a) cheltuieli de personal3.133,6
      b) cheltuieli materiale şi servicii1.488,2
      c) subvenţii şi transferuri4.207,5
      d) dobânzi aferente datoriei publice1.040,3
      e) sume rezervate în poziţii globale40,6
    2.Cheltuieli de capital1.678,0
      din acestea:  
      a) cheltuieli pentru investiţii1.477,4
      b) cheltuieli pentru rezerva de stat200,6
    3.Împrumuturi de acordat93,7
    4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora66,6
      din acestea:  
      - rambursări de credite externe31,7
      - plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe34,9
  Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1994 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate. Guvernul va prezenta Parlamentului, până la 15 iunie 1994, proiectul de lege privind o noua ierarhizare a salarizarii personalului din sectorul bugetar. Noul sistem de salarizare urmează a intră în vigoare de la 1 octombrie 1994. Pe aceasta baza se vor majoră salariile cadrelor didactice, în medie cu 30%, începând cu 1 septembrie 1994. Acoperirea financiară a influentelor pentru anul 1994 se vor realiza din profitul net al Băncii Naţionale a României, rezultat din activitatea pe anul curent.
   +  Articolul 6Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 3.254,5 miliarde lei, din care: 1.835,3 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 415,5 miliarde lei pentru materiale şi servicii, 836,4 miliarde lei pentru alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor şi transferuri, 142,0 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 25,3 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora.  +  Articolul 7Cheltuielile pentru învăţământ finanţate de la bugetul de stat sunt în suma de 1.383,2 miliarde lei, din care: 1.033,9 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 234,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 53,7 miliarde lei subvenţii şi transferuri, 61,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 0,1 miliarde lei plati de dobinzi şi comisioane aferente creditelor externe. Economiile realizate în anul 1994 prin punerea în aplicare a programului de reforma în domeniul învăţământului se vor utiliza, cu aprobarea Guvernului, pentru majorarea salariilor cadrelor didactice şi pentru dotarea unităţilor de învăţământ.  +  Articolul 8Cheltuielile pentru sănătate finanţate de la bugetul de stat sunt în suma de 1.019,9 miliarde lei, din care: 793,1 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 133,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 68,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 25,3 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. Economiile realizate în anul 1994 prin punerea în aplicare a programului de reforma în domeniul sănătăţii se vor utiliza, cu aprobarea Guvernului, pentru majorarea salariilor personalului medical şi pentru dotarea unităţilor sanitare.  +  Articolul 9Cheltuielile pentru cultura şi arta finanţate de la bugetul de stat sunt în suma de 97,5 miliarde lei.  +  Articolul 10Cheltuielile pentru activitatea sportiva şi de tineret finanţate de la bugetul de stat sunt în suma de 33,2 miliarde lei.  +  Articolul 11Cheltuielile pentru gospodăria comunală şi locuinţe se stabilesc în suma de 149,3 miliarde lei.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 1.260,3 miliarde lei.  +  Articolul 13Cheltuielile pentru ordinea publică se stabilesc în suma de 711,5 miliarde lei.  +  Articolul 14Cheltuielile pentru Serviciul Roman de Informaţii se stabilesc în suma de 83,3 miliarde lei.  +  Articolul 15Veniturile nete în lei şi în valută încasate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii din valorificarea în ţara şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din diferite prestaţii efectuate de instituţiile respective, vor fi reţinute integral de către acestea pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Din sumele în lei şi în valută încasate, potrivit legii, din amenzi şi confiscari de sume de către personalul unităţilor de poliţie, pompieri şi jandarmi, o cota de 15% se va retine de Ministerul de Interne pentru a fi folosită la finanţarea cheltuielilor de capital. Guvernul va stabili modul de constituire şi de utilizare a sumelor încasate şi va informa, semestrial, comisiile permanente de resort ale Parlamentului în legătură cu destinaţia sumelor încasate şi cheltuite în condiţiile alin. 1 şi 2.  +  Articolul 16Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 594,5 miliarde lei. Din totalul acestor cheltuieli se stabilesc: 12,4 miliarde lei pentru Senat, 50,0 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 6,0 miliarde lei pentru Preşedinţia României, 142,5 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 23,4 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 0,8 miliarde lei pentru Curtea Constituţională. Cheltuielile pentru organele autorităţii executive se prevăd în suma de 359,4 miliarde lei, din care 18,6 miliarde lei pentru Guvern şi 340,8 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 17Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 3.763,1 miliarde lei, din care: 160,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 172,5 miliarde lei pentru materiale şi servicii, 2.402,2 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri, 924,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 93,7 miliarde lei împrumuturi de acordat pentru realizarea unor operaţiuni de cooperare economică internationala şi 9,4 miliarde lei plati de dobinzi şi comisioane aferente creditelor externe. Cheltuielile bugetului de stat pentru acţiunile economice cuprind: a) 1.216,2 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, ape şi mediul înconjurător, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, susţinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, cheltuieli de capital; în acesta suma se aloca 800,4 miliarde lei pentru aplicarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli. În baza programelor de restructurare întocmite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei pentru sectoarele porcin şi avicol, Banca Naţionala a României va disponibiliza din profitul net pe trimestrul I/1994 suma de 50 miliarde lei şi Fondul Proprietăţii de Stat suma de 10 miliarde lei pentru capitalizarea acestor sectoare; b) 1.095,4 miliarde lei pentru subvenţii pe produse din sectorul extractiv, precum şi cheltuieli de capital. Se aprobă ca, în anul 1994, economiile de subvenţii pentru produse din sectorul extractiv, obţinute de regiile autonome, să fie utilizate de acestea, prin virari de credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor de capital, în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor de producţie, pe baza propunerilor fundamentate prezentate de Ministerul Industriilor, cu avizul Ministerului Finanţelor. Totodată, s-a prevăzut suma de 96,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica Pucheng - China, reprezentind ratele scadente în anul 1994 la creditul fără dobinda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970; c) 631,0 miliarde lei pentru transferuri privind activităţi în domeniul drumurilor şi podurilor, infrastructurii căilor ferate, administrării aeroporturilor, navigaţiei, subvenţii pentru transportul în comun cu metroul, precum şi cheltuieli de capital în transporturi şi comunicaţii; d) 200,6 miliarde lei pentru constituirea stocurilor la rezerva de stat şi de mobilizare; e) 48,3 miliarde lei pentru susţinerea unor programe prioritare de cercetare ştiinţifică fundamentală şi 74,3 miliarde lei pentru cercetări privind prospectiunile şi lucrările geologice de interes naţional pentru descoperiri de zăcăminte noi. În cadrul limitei de 74,3 miliarde lei, prevăzută pentru cercetări privind prospectiunile şi lucrările geologice de interes naţional pentru descoperiri de zăcăminte noi, suma de 50,0 miliarde lei se va avansa de la bugetul de stat şi se va recupera din bugetul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare. Ministerul Finanţelor va urmări punerea în aplicare a măsurii prevăzute la alineatul precedent şi va aproba ca suma de 50,0 miliarde lei să fie virata la cheltuielile de capital, destinate reconstituirii stocurilor de rezerva de stat şi de mobilizare la un total de maximum 250,6 miliarde lei.  +  Articolul 18În cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a prevăzut suma de 151,6 miliarde lei, reprezentind alocaţii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice subordonate, la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la buget. Veniturile proprii, alocaţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister.  +  Articolul 19Cheltuielile pentru datoria publică se stabilesc în suma de 1.040,3 miliarde lei, din care 983,0 miliarde lei dobinzi la datoria publică interna, 13,6 miliarde lei dobinzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat şi 43,7 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii.  +  Articolul 20Pentru anul 1994, cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 75,0 miliarde lei, din care: a) 65,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobinzii la creditele pe termen scurt şi mediu acordate de Banca de Export-Import a României - S.A şi de băncile comerciale în anii 1993 şi 1994 pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt potrivit prevederilor legale; b) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1994. Eliberarea sumelor prevăzute în bugetul de stat pentru stimularea producţiei de export şi a exportului se face de către Ministerul Finanţelor pe măsura solicitărilor, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 21La partea de cheltuieli a bugetului de stat sunt prevăzute: fondul de intervenţie în suma de 6,0 miliarde lei, care se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale, fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului, în suma de 20,6 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini noi intervenite în cursul anului, potrivit legii.  +  Articolul 22Pentru asigurarea fondurilor necesare finalizarii activităţii de înfiinţare şi dotare cu armament şi muniţii a Corpului gardienilor publici, în condiţiile art. 23 din Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, se înscrie în cheltuielile bugetului de stat pe anul 1994 fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici, în suma de 14,0 miliarde lei. Acordarea sumelor din fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici se va efectua la solicitarea consiliilor judeţene şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23În vederea încadrării în limita aprobată pentru deficitul bugetului de stat, creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite prevăzute pe anul 1994 se blocheaza în proporţie de 10% din prevederile anuale. Aceste fonduri pot fi deblocate începând cu luna august 1994, cu aprobarea primului-ministru, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat şi pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor. Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent următoarele cheltuieli: alocaţiile de stat şi alte ajutoare pentru copii, pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate potrivit legii, dobinzile aferente datoriei publice, fondurile de rezerva prevăzute în bugetul de stat, sumele destinate promovării şi sprijinirii exportului, cheltuielile de capital, precum şi transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale pentru cheltuieli de capital.  +  Articolul 24În anul 1994, din impozitul pe salarii se vor stabili şi incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentind 502,6 miliarde lei, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 5. Încasările din avansuri şi din rate scadente pentru locuintele construite din fondurile statului şi vîndute persoanelor fizice, care la data vinzarii-cumpărării aveau calitatea de chiriaş, se vărsa integral la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se afla locuintele respective şi vor fi utilizate pentru construirea de locuinţe. În anul 1994 se acordă transferuri din bugetul de stat la bugetele locale în suma de 776,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6. În cadrul acestor transferuri totale, pentru anul 1994 se stabilesc transferuri cu afectatie specială, după cum urmează: - pentru asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei de la alţi producători decît Regia Autonomă de Electricitate "Renel" la tarife superioare celui unic practicat de aceasta regie, aprobate potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale şi care pot fi acoperite în completare şi din venituri proprii şi sume defalcate din impozitul pe salarii; - pentru cheltuieli de capital la obiective şi lucrări de investiţii noi sau în continuare, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale. Fondurile alocate instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti vor fi preluate de Ministerul Culturii - în calitate de ordonator principal de credite - şi gestionate prin inspectoratele judeţene pentru cultura şi al municipiului Bucureşti - ca ordonatori secundari de credite. Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetului local avute în vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat pe anul 1994 sunt cuprinse în anexa nr. 8.  +  Articolul 25Cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, precum şi cheltuielile totale pentru asistenţa socială, ale căror limite minime pe acţiuni sunt redate în anexa nr. 9, se vor asigura, pentru instituţiile respective, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se afla instituţia respectiva. Categoriile de instituţii publice şi de acţiuni din domeniile sănătăţii şi asistenţei sociale, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale în condiţiile alineatului precedent, sunt redate în anexa nr. 10. Veniturile realizate de instituţiile de sănătate şi de asistenţa socială, prevăzute în anexa nr. 10, rămân la dispoziţia instituţiilor publice respective ca mijloace extrabugetare pentru acoperirea unor cheltuieli materiale şi prestări de servicii ale acestora, urmînd a fi încasate, administrate şi contabilizate de instituţiile în cauza, potrivit normelor pentru finanţele publice.  +  Articolul 26Sumele defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite şi aprobate potrivit anexei nr. 5 şi anexei nr. 6 la prezenta lege, se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, pentru bugetele proprii ale acestora, de către consiliul judeţean, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Sectorului Agricol Ilfov, după caz, cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, pe baza bugetului fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmite în condiţii de autonomie, în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov.  +  Articolul 27Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze, în condiţiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publică, împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1994 în suma de 1.878,4 miliarde lei, precum şi pentru refinantarea datoriei publice interne ale carei rate sunt scadente în anul 1994, în suma de 489,0 miliarde lei.  +  Articolul 28La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe modificări valorice între obiectivele de investiţii înscrise în listele de investiţii aprobate ca anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia majorării poziţiei de "dotări independente", cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv. Modificarea, în condiţiile alineatului precedent, a listelor de investiţii anexe la bugetele locale se aproba de autorităţile publice locale cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 29Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, constituit în baza Legii nr. 67/1993 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se stabilesc potrivit anexei nr. 11. În anul 1994, contribuţia agenţilor economici la Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, constituit în condiţiile legii nr. 67/1993 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se stabileşte la 1% asupra încasărilor aferente veniturilor proprii realizate. Din resursele Fondului special pentru cercetare-dezvoltare se va asigura şi rambursarea plasamentului efectuat din resursele trezoreriei statului la acest fond în anul 1993, precum şi plata dobinzilor aferente.  +  Articolul 30Până la aprobarea legii învăţământului, o parte din cheltuielile necesare funcţionarii şi dezvoltării unor activităţi de învăţământ şi cultura, pentru elevi şi studenţi, se finanţează din veniturile proprii realizate, în condiţiile prevederilor legale, de către instituţii de învăţământ, constituindu-se Fondul special pentru învăţământ, care, în anul 1994, se stabileşte, la venituri şi la cheltuieli, potrivit anexei nr. 12.  +  Articolul 31Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate pe anul 1994, constituit în baza Legii nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 13.  +  Articolul 32Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate, pe anul 1994, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, sunt prevăzute în anexa nr. 14.  +  Articolul 33Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1994, stabilite în baza Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, sunt prevăzute în anexa nr. 15.  +  Articolul 34Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1994 se stabilesc în suma de 288,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 16. Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse, potrivit dispoziţiilor legale, în tarifele stabilite pentru energia electrica şi energia termica livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" consumatorilor din economie. Din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se asigura finanţarea investiţiilor din acest sistem. Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se face, în condiţiile Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, de către Ministerul Industriilor.  +  Articolul 35Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice pe anul 1994, constituit în baza Legii nr. 13/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, sunt prevăzute în anexa nr. 17. Sumele încasate din aplicarea cotei de 5% asupra încasărilor realizate din vânzările în numerar prin staţiile de distribuţie a benzinei şi motorinei în condiţiile art. 31 din Legea nr. 21/1993 privind bugetul de stat pe anul 1993, pe perioada 1 ianuarie - 18 martie 1994, sunt şi rămân valabil încasate, iar staţiile de distribuţie care nu au plătit aceste sume sunt obligate sa o facă, potrivit legii. Aceste sume vor fi folosite pentru finanţarea lucrărilor la autostrada Bucureşti - Constanta.  +  Articolul 36Soldul Fondului special pentru agricultura, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 21/1993 privind bugetul de stat pe anul 1993, rămas neutilizat la 31 decembrie 1993, în suma de 23 miliarde lei, precum şi sumele ce se vor incasa în cursul anului 1994 din restantele anului 1993 la acest fond se vor utiliza de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în anul 1994 pentru finanţarea cheltuielilor de natura celor prevăzute să se efectueze în anul 1993, precum şi a unor cheltuieli pentru: acoperirea unor sume fixe la seminţe, achiziţionarea de utilaje şi aparatura pentru reproductia şi selecţia animalelor, controlul calităţii seminţelor şi a materialului săditor, pentru prognoza în cadrul protecţiei şi carantinei fitosanitare.  +  Articolul 37Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se stabilesc în suma de 400,0 milioane lei, potrivit anexei nr. 18. Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurare, cu excepţia celor de viaţa, de către societăţile de asigurare. Din Fondul special pentru protejarea asiguraţilor se asigura plata despăgubirilor datorate în caz de faliment al societăţilor de asigurare, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor pentru utilizarea acestui fond. Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor prin Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, iar eventualele disponibilitati rămase nefolosite la finele anului se repartizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 38Regiile autonome şi societăţile comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli, care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care regiile autonome şi societăţile comerciale le au sub patronaj. În limita cotei prevăzute la alineatul precedent, unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor, acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor, suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului dus şi întors, acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile.  +  Articolul 39Agenţii economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3% aplicată asupra diferenţei rezultate între totalul veniturilor încasate şi cheltuielile aferente activităţii desfăşurate corespunzător veniturilor încasate, inclusiv accizele. În cazul regiilor autonome subvenţionate, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se stabilesc de către Guvern prin bugetele de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 40În cazul neachitarii în termenele legale a impozitelor, taxelor şi a altor vărsăminte obligatorii datorate, potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, organele fiscale ale Ministerului Finanţelor vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea acestora. În vederea realizării creanţelor statului pe calea executării silite, organele fiscale ale Ministerului Finanţelor pot dispune decontarea sumelor respective prin introducerea de dispoziţii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare le organizează fără acceptul debitorilor, în ordinea de prioritate stabilită de lege. Pentru sumele datorate cu orice titlu bugetelor menţionate la alin. 1, în scopul onorarii titlurilor executorii, se va acţiona şi asupra disponibilului în valută. În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, organele bancare vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în conturile debitorului, până la lichidarea creanţelor sau până la începerea urmăririi silite asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor. În cazul lipsei disponibilităţilor băneşti în conturile bancare, executarea silită se va putea extinde asupra elementelor patrimoniale ale debitorului. Măsura respectiva va fi adusă la cunoştinţa băncilor cărora le-au fost trimise spre executare dispoziţiile de încasare. Împotriva măsurilor de executare silită aplicate de organele fiscale, debitorii pot introduce contestaţii la judecătoria competenţa, potrivit Codului de procedura civilă. Executarea silită va fi precedată de o somaţie de plata, care va fi comunicată debitorului cu 3 zile înainte de ziua fixată pentru executare. Aceasta somaţie va cuprinde, în mod obligatoriu, date de identificare a debitorului, sumele datorate pe fiecare categorie de venit bugetar sau venit al fondurilor speciale, cu menţionarea, după caz, a majorărilor de întârziere aferente, calculate şi evidentiate până la data comunicării somaţiei.  +  Articolul 41În anul 1994, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va putea utiliza o cota de 30% din veniturile în lei şi în valută obţinute din înregistrarea naţionala de mărci şi denumiri de origine, din examinarea de mărci internaţionale, precum şi din taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, pentru realizarea activităţilor legate de dotarea tehnica a bazei de date informatizate, pentru organizarea de saloane sau expoziţii de invenţii în ţara, pentru participarea la acţiuni similare din afară tari, precum şi pentru premierea celor mai valoroase soluţii tehnice prezentate.  +  Articolul 42Pentru sprijinirea activităţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se aloca în anul 1994, prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, suma de 1.500,0 milioane lei. Suma alocata este destinată sa acopere parţial cheltuielile ocazionate de: funcţionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa şi publicaţii proprii, acţiuni culturale, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara. Repartizarea pe organizaţii a sumelor aprobate se realizează, în condiţiile legi, de către Consiliul pentru Minorităţile Naţionale.  +  Articolul 43În vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate, în anul 1994, ordonatorii principali de credite nu vor putea depăşi numărul mediu de personal prevăzut în anexa nr. 3 *), a cărui finanţare este asigurata prin bugetul de stat. Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferuri, prevăzute în bugetele ordonatorilor de credite pe anul 1994, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.  +  Articolul 44Ordonatorii principali şi secundari de credite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3. În cadrul aceluiaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1994, din subordinea ministerelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, la propunerea acestora, cu avizul Ministerului Finanţelor. Până la 30 iunie 1994, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii salarizarii personalului din regiile autonome, care se va analiza şi se va adopta în regim de urgenta.  +  Articolul 45Suma de 296.033 mii lei, rămasă din excedentele bugetului de stat înregistrate până la finele anului 1989, se utilizează de către Ministerul Finanţelor pentru plata dobinzilor aferente datoriei publice preluate în condiţiile Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante.  +  Articolul 46Guvernul este autorizat ca, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sa aprobe acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se va putea efectua plati în avans de până la 30% din toate fondurile publice, precum şi criteriile, procedurile şi limitele care se vor folosi în acest scop, în vederea accelerarii procesului investitional, îmbunătăţirii infrastructurii în transporturi, realizării angajamentelor care decurg din acorduri şi convenţii interguvernamentale, intrării credibilitatii statului în relaţiile stabilite pe baze contractuale ori prin reglementări legal aprobate între instituţiile publice şi operatorii interni şi externi pentru achiziţii de bunuri, realizari de lucrări sau prestări de servicii şi executării contractelor de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 47Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1994 ca urmare a unor măsuri fiscale, a schimbărilor intervenite în evoluţia preţurilor, din adaptarea legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau din alte cauze justificative. Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul legii bugetului de stat pe anul 1994 până cel mai tirziu la 1 noiembrie 1994.  +  Articolul 48Anexele nr. 1 - 18 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 31 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-------------------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.  +  Anexa 1 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994- Sinteza -
      - mii lei -
      Bugetul de stat pe anul 1994Intrări de credite externe în anul 1994Total (3 = 1 + 2)
    A123
    I. VENITURI - TOTAL9.870.056.000   9.870.056.000
    A. Venituri curente9.864.556.000   9.064.556.000
    1. Venituri fiscale9.650.376.000   9.650.376.000
    1.1. Impozite directe4.606.085.000   4.806.085.000
    Impozitul pe profit2.071.000.000   2.071.000.000
    Impozitul pe salarii2.476.000.000   2.476.000.000
    Impozitul pe salarii - Total2.978.600.000   2.978.600.000
    Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale-502.600.000   - 502.600.000
    Alte impozite directe59.005.000   59.035.000
    Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente1.200.000   1.200.000
    Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat6.000.000   6.000.000
    Impozitul pe dividende la societăţile comerciale51.100.000   51.100.000
    Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor750.000   750.000
    Alte încasări din impozite directe35.000   35.000
    1.2. Impozite indirecte5.044.291.000   5.044.291.000
    Accize şi impozitul pe circulaţia mărfurilor1.207.577.000   1.207.577.000
    Impozitul pe circulaţia mărfurilor24.000.000   24.000.000
    Accize770.277.000   770.277.000
    Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale413.300.009   413.300.000
    Taxe vamale646.100.000   646.100.000
    Taxe vamale de la persoane juridice601.100.000   601.100.000
    Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000   45.000.000
    Alte impozite indirecte65.934.009   65.934.000
    Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen52.250.000   52.250.000
    Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc6.000.000   6.000.000
    Taxa asupra deplasărilor în străinătate4.000.000   4.000.000
    Alte încasări din impozite indirecte3.684.000   3.684.000
    Taxa pe valoarea adăugată3.124.680.000   3.124 680.000
    2. Venituri nefiscale214.180.000   214.180.000
    Vărsăminte din profitul net al Băncii Naţionale a României87.900.000   87.900.000
    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome28.000.000   28.000.000
    Vărsăminte de la instituţiile publice53.450.000   53.450.000
    Taxe de metrologie200.000   200.000
    Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică2.100.000   2.100.000
    Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile4.200.000   4.200.000
    Taxe consulare37.100.000   37.100.000
    Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii600.000   600.000
    Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal1.200.000   1.200.000
    Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor200.000   200.000
    Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare3.000.000   3.000.000
    Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate250.000   250.000
    Taxe şi alte venituri din protecţia mediului100.000   100.000
    Alte venituri de la instituţiile publice4.500.000   4.500.000
    Diverse venituri44.830.000   44.830.000
    Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive800.000   800.000
    Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale11.000.000   11.000.000
    Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/19731.000.000   1.000.000
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi8.500.000   8.500.000
    Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive1.200.000   1.200.000
    Venituri din concesiuni30.000   30.000
    Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991500.000   500.000
    Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.600.000   1.600.000
    Încasări din alte surse18.000.000   18.000.000
    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii2.200.000   2.200.000
    B. Venituri din capital5.500.000   5.500.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului5.500.000   5.500.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice2.500.000   2.500.000
    Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000   3.000.000
    II. CHELTUIELI - TOTAL11.748.451.102269.172.500*)12.017.623.602
    Cheltuieli curente9.910.198.594106.404.50010.016.603.094
    Cheltuieli de personal3.133.626.375   3.133.626.375
    Cheltuieli materiale şi servicii1.488.228.3407.804.5001.496.032.840
    Subvenţii şi transferuri4.207.437.79098.600.0004.306.037.790
    Subvenţii pentru instituţiile publice151.619.960   151.619.960
    Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   642.948.366
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   669.882.178
    Prime acordate producătorilor agricoli376.355.000   376.355.000
    Transferuri2.366.632.28698.600.0002.465.232.286
    Dobânzi aferente datoriei publice1.040.286.800   1.040.286.800
    Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve40.619.289   40.619.289
    Cheltuieli de capital1.677.990.560162.768.0001.840.758.560
    Împrumuturi93.700.000   93.700.000
     
    ___________  *) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua modificări în structură şi pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.
           
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   93.700.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora66.561.948   66.561.948
    Rambursări de credite externe31.691.087   31.691.087
    Plăţi de dobânzi şi comisioane34.870.861   34.870.861
    Partea I - Cheltuieli social-culturale3.254.511.24598.900.0003.353.411.245
    Cheltuieli curente3.087.179.0565.500.0003.092.679.058
    Cheltuieli de personal1.835.309.950   1.835.309.950
    Cheltuieli materiale şi servicii415.523.1705.500.000421.023.170
    Subvenţii şi transferuri836.345.936   836.345.936
    Subvenţii pentru instituţiile publice74.351.250   -74.351.250
    Transferuri761.994.686   761.994.688
    Cheltuieli de capital141.980.05093.400.900235.380.050
    Rambursări de credite externe şi plăti de dobânzi şi comisioane aferente acestora25.352.139   25.352.139
    Învăţământ1.383.174.2955.500.0001.388.674.295
    Cheltuieli curente1.321.726.1705.500.0001.327.226.170
    Cheltuieli de personal1.033.931.200   1.033.931.200
    Cheltuieli materiale şi servicii234.099.3705.500.000239.599.370
    Subvenţii şi transferuri53.695.600   53.695.600
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.818.206   6.818.200
    Transferuri46.877.400   46.877.400
    Cheltuieli de capital81.380.600   61.380.600
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora67.525   67.525
    Plăţi de dobânzi şi comisioane67.525   67.525
    Sănătate1.019.900.91493.400.9001.113.300.914
    Cheltuieli curente926.093.800   926.093.800
    Cheltuieli de personal793.061.000   793.061.000
    Cheltuieli materiale şi servicii133.032.800   133.032.800
    Cheltuieli de capital68.522.50093.400.000161.922.500
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora25.284.614   25.284.614
    Rambursări de credite externe9.304.624   9.304.624
    Plăţi de dobânzi şi comisioane15.979.990   15.979.990
    Cultură şi artă97.544.500   97.544.500
    Cheltuieli curente88.694.550   86.694.550
    Cheltuieli de personal8.222.900   8.222.900
    Cheltuieli materiale şi servicii31.403.000   31.403.000
    Subvenţii şi transferuri47.068.650   47.068.650
    Subvenţii pentru instituţiile publice36.725.650   36.725.650
    Transferuri10.343.000   10.343.000
    Cheltuieli de capital10.849.950   10.849.950
    Asistenţă socială43.983.950   43.983.950
    Cheltuieli curente42.756.950   42.756.950
    Cheltuieli de personal94.850   94.850
    Cheltuieli materiale şi Servicii16.988.000   16.988.000
    Subvenţii şi transferuri25.674.100   25.674.100
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.524.100   1.524.100
    Transferuri24.150.000   24.150.000
    Cheltuieli de capital1.227.000   1.227.000
    Alocaţii de stat şi alte ajutoare pentru copii449.975.286   449.975.286
    Cheltuieli curente449.975.286   449.975.286
    Subvenţii şi transferuri449.975.286   449.975.286
    Transferuri449.975.286   449.975.236
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii226.769.000   226.769.000
    Cheltuieli curente226.769.000   226.769.000
    Subvenţii şi transferuri226.769.000   226.769.000
    Transferuri226.769.000   226.769.000
    Activitatea sportivă şi de tineret33.163.300   33.163.300
    Cheltuieli curente33.163.300   33.163.300
    Subvenţii şi transferuri33.163.300   33.163.300
    Subvenţii pentru instituţiile publice29.283.300   29.283.300
    Transferuri3.880.000   3.880.000
    Partea a II-a - Gospodărie comunală şi locuinţe149.250.500   149.250.500
    Gospodărie comunală şi locuinţe149.250.500   149.250.500
    Cheltuieli curente82.194.000   82.194.000
    Subvenţii şi transferuri82.194.000   82.194.000
    Transferuri82.194.000   82.194.000
    Cheltuieli de capital67.056.500   67.056.500
    Partea a III-a - Apărarea naţională1.260.298.654   1.260.298.654
    Apărare1.260.298.654   1.260.298.654
    Cheltuieli curente922.157.000   922.157.000
    Cheltuieli de personal494.822.200   494.822.200
    Cheltuieli materiale şi servicii427.334.800   427.334.800
    Cheltuieli de capital323.427.000   323.427.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora14.714.654   14.714.654
    Rambursări de credite externe14.152.875   14.152.875
    Plăţi de dobânzi şi comisioane561.779   561.779
    Partea a IV-a - Ordinea publică711.494.32556.575.000768.069.325
    Ordinea publică711.494.32556.575.000768.069.325
    Cheltuieli curente610.087.600   610.087.600
    Cheltuieli de personal280.215.800   280.215.800
    Cheltuieli materiale şi servicii252.974.100   252.974.100
    Subvenţii şi transferuri76.897.700   76.897.700
    Subvenţii pentru instituţiile publice76.897.700   76.897.700
    Cheltuieli de capital87.640.10056.575.000144.215.100
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora13.766.625   13.766.625
    Rambursări de credite externe5.645.488   5.645.488
    Plăţi de dobânzi şi comisioane8.121.137   8.121.137
    Partea a V-a - Autorităţile publice594.485.1754.872.500599.357.675
    Cheltuieli curente485.431.2951.204.500486.635.795
    Cheltuieli ele personal291.666.400   291.666.400
    Cheltuieli materiale şi servicii182.961.0951.204.500164.165.595
    Subvenţii şi transferuri30.803.800   30.803.800
    Transferuri30.803.800   30.803.800
    Cheltuieli de capital105.680.3003.668.000109.348.300
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora3.373.580   3.373.580
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României6.022.100   6.022.100
    Cheltuieli curente5.425.500   5.425.500
    Cheltuieli de personal996.000   996.000
    Cheltuieli materiale şi servicii4.429.500   4.429.500
    Cheltuieli de capital596.600   596.600
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative62.441.100   62.441.100
    Cheltuieli curente33.193.500   33.193.500
    Cheltuieli de personal26.188.300   26.188.300
    Cheltuieli materiale şi servicii7.005.200   7.005.200
    Cheltuieli de capital29.247.600   29.247.600
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti142.487.100   142.487.100
    Cheltuieli curente131.628.700   131.628.700
    Cheltuieli de personal64.906.900   64.906.900
    Cheltuieli materiale şi servicii66.721.000   66.721.800
    Cheltuieli de capital10.858.400   10.858.400
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive359.375.2754.872.500364.247.775
    Cheltuieli curente293.727.8951.204.500294.932.395
    Cheltuieli de personal180.468.800   180.468.800
    Cheltuieli materiale şi servicii82.455.2951.204.50083.659.795
    Subvenţii şi transferuri30.803.800   30.803.800
    Transferuri30.803.800   30.803.800
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.103.000   30.103.800
    Alte transferuri700.000   700.000
    Cheltuieli de capital62.273.8003.668.00065.941.800
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora3.373.580   3.373.580
    Rambursări de credite externe2.588.100   2.588.100
    Plăţi de dobânzi şi comisioane785.480   785.480
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice24.159.600   24.159.600
    Cheltuieli curente21.455.700   21.455.700
    Cheltuieli de personal19.106.400   19.106.400
    Cheltuieli materiale şi servicii2.349.300   2.349.300
    Cheltuieli de capital2.703.900   2.703.900
    Partea a VI-a - Acţiuni economice3.763.119.814108.825.0003.871.944.814
    Cheltuieli curente2.735.154.25499.700.0002.834.854.254
    Cheltuieli de personal160.392.125   160.392.125
    Cheltuieli materiale şi servicii172.570.2751.100.000173.670.275
    Subvenţii şi transferuri2.402.191.85498.600.0002.500.791.854
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   371.010
    Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   642.948.366
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   689.882.178
    Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   376.235.000
    Transferuri712.755.30098.600.000811.355.300
    Cheltuieli de capital924.910.6109.125.000934.035.610
    Împrumuturi93.700.000   93.700.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora9.354.950   9.354.950
    Cercetare ştiinţifică48.237.330   48.287.330
    Cheltuieli curente46.758.930   46.758.930
    Cheltuieli de personal13.373.300   13.378.300
    Cheltuieli materiale şi servicii33.009.620   33.009.620
    Subvenţii şi transferuri371.010   371.010
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   371.010
    Cheltuieli de capital1.528.400   1.528.400
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi74.347.000   74.347.000
    Cheltuieli curente74.347.000   74.347.000
    Cheltuieli materiale şi servicii74.347.000   74.347.000
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei1.191.432.7201.100.0001.192.532.720
    Cheltuieli curente703.085.7661.100.000704.185.766
    Cheltuieli materiale şi servicii   1.100.0001.100.000
    Subvenţii şi transferuri703.085.766   703.085.766
    Subvenţii pe produse şi activităţi607.045.766   607.045.766
    Transferuri96.040.000   96.040.000
    Cheltuieli de capital488.284.904   488.284.904
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora62.050   62.050
    Plăţi de dobânzi şi comisioane62.050   62.050
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător1.216.165.1789.125.0003.225.290.178
    Cheltuieli curente1.100.858.178   1.100.858.178
    Cheltuieli de personal126.894.100   126.894.100
    Cheltuieli materiale şi servicii48.897.300   48.897.300
    Subvenţii şi transferuri925.066.778   925.066.778
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif544.882.178   544.882.178
    Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   376.235.000
    Transferuri3.949.600   3.949.600
    Cheltuieli de capital112.569.5009.125.000121.694.500
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora2.737.500   2.737.500
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.737.500   2.737.500
    Transporturi şi comunicaţii648.665.23198.600.000747.265.231
    Cheltuieli curente520.768.45598.600.000619.368.455
    Cheltuieli de personal4.185.000   4.185.000
    Cheltuieli materiale şi servicii6.915.155   6.915.155
    Subvenţii şi transferuri509.668.30098.600.000608.268.300
    Subvenţii pe produse şi activităţi35.902.600   35.902.600
    Transferuri473.765.70098.600.000572.365.700
    Cheltuieli de capital121.341.376   121.341.376
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora6.555.400   6.555.400
    Plăţi de dobânzi şi comisioane6.555.400   6.555.400
    Alte acţiuni economice584.222.355   584.222.355
    Cheltuieli curente289.335.925   289.335.925
    Cheltuieli de personal15.934.725   15.934.725
    Cheltuieli materiale şi servicii9.401.200   9.401.200
    Subvenţii şi transferuri264.000.000   264.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif125.000.000   125.000.000
    Transferuri139.000.000   139.000.000
    Cheltuieli de capital201.186.430   201.186.430
    Împrumuturi93.700.000   93.700.000
    Împrumuturi acordate pentru, finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   93.700.000
    Partea a VII-a - Alte acţiuni158.344.400   158.344.400
    Cheltuieli curente131.048.400   131.048.400
    Cheltuieli de personal71.219.900   71.219.900
    Cheltuieli materiale şi servicii56.864.900   56.864.900
    Subvenţii şi transferuri2.963.609   3.963.609
    Prime acordate producătorilor agricoli120.000   120.000
    Transferuri2.843.600   2.843.600
    Cheltuieli de capital27.296.000   27.296.000
    Alte acţiuni158.344.400   158.344.400
    Cheltuieli curente131.048.400   131.048.406
    Cheltuieli de personal71.219.900   71.219.900
    Cheltuieli materiale şi servicii56.864.900   56.864.900
    Subvenţii şi transferuri2.963.600   2.963.600
    Prime acordate producătorilor agricoli120.000   120.000
    Transferuri2.843.600   2.843.600
    Cheltuieli de capital27.296.000   27.296.000
    Partea a VIII-a - Transferuri776.040.900   776.040.900
    Transferuri din bugetul de stat776.040.900   776.040.900
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători300.040.900   300.040.900
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii476.000.000   476.000.000
    Partea a IX-a - Datoria publică1.040.286.800   1.040.286.800
    Dobânzi aferente datoriei publice1.040.286.800   1.040.286.800
    Dobânzi aferente datoriei publice interne983.048.800   983.048.800
    Dobânzi aferente datoriei publice externe13.585.000   13.585.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii43.653.000   43.653.000
    Partea a X-a - Rezerve40.619.289   40.619.289
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului20.619.289   20.619.289
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului6.000.000   6.000.000
    Fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici14.000.000   14.000.090
    Deficit1.878.395.102    
   +  Anexa 2 SINTEZA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994(detalierea pe articole de cheltuieli)
      - mii lei -
      Bugetul de stat pe anul 1994Intrări de credite externe în anul 1994Total (3 = 1 + 2)
    A123
    II. CHELTUIELI - TOTAL11.748.451.102269.172.500*)12.017.623.602
    Cheltuieli curente9.910.198.594106.404.50010.016.603.094
    Cheltuieli de personal3.133.626.375   3.133.626.375
    Cheltuieli materiale şi servicii1.488.228.3407.804.5001.496.032.840
    Subvenţii şi transferuri4.207.437.79098.600.0004.306.037.790
    Subvenţii pentru instituţiile publice151.619.960   151.619.960
    Subvenţii pe produse şi activităţi642.948.366   642.948.366
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif669.882.178   669.882.178
    Prime acordate producătorilor agricoli376.355.000   376.355.000
    Transferuri2.366.632.28698.600.0002.465.232.286
    Dobânzi aferente datoriei publice1.040.286.800   1.040.286.800
    Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve40.619.289   40.619.289
    Cheltuieli de capital1.677.990.560162.768.0001.840.758.560
    Împrumuturi93.700.000   93.700.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   93.700.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora66.561.948   66.561.948
    Rambursări de credite externe31.691.087   31.691.087
    Plăţi de dobânzi şi comisioane34.870.861   34.870.861
    Învăţământ1.383.174.2955.500.0001.388.674.295
    Cheltuieli curente1.321.726.1705.500.0001.327.226.170
    Cheltuieli de personal1.033.931.200   1.033.931.200
    Cheltuieli cu salariile793.074.865   793.074.865
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat197.846.497   197.846.497
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj39.561.441   39.561.441
    Deplasări, detaşări, transferări3.448.397   3.448.397
    Cheltuieli materiale şi servicii234.099.3705.500.000239.599.370
    Drepturi cu caracter social24.670.903547.50025.218.403
    Hrană42.470.991   42.470.991
    Medicamente şi materiale sanitare643.254   643.254
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie114.659.449   114.659.449
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.136.653   5.136.653
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament14.834.757   14.834.757
    Reparaţii curente21.792.669   21.792.669
    Reparaţii capitale7.627.460   7.627.460
    Cărţi şi publicaţii2.005.108   2.005.108
    Alte cheltuieli258.1264.952.5005.210.626
    Subvenţii şi transferuri53.695.600   53.695.600
    Subvenţii pentru instituţiile publice6.818.200   6.818.200
    Transferuri46.877.400   46.877.400
    Cheltuieli de capital61.380.600   61.380.600
    Investiţii ale instituţiilor publice61.380.600   61.380.600
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora67.525   67.525
    Plăţi de dobânzi şi comisioane67.525   67.525
    Sănătate1.019.900.91493.400.0001.113.300.914
    Cheltuieli curente926.093.800   926.093.800
    Cheltuieli de personal793.081.000   793.061.000
    Cheltuieli cu salariile605.403.650   605.403.650
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat156.084.700   156.064.700
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj29.986.140   29.986.140
    Deplasări, detaşări, transferări1.606.510   1.606.510
    Cheltuieli materiale şi servicii133.032.800   133.032.800
    Drepturi cu caracter social864.200   864.200
    Hrană8.273.596   8.273.596
    Medicamente şi materiale sanitare83.712.191   83.712.191
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.209.220   10.209.220
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.095.600   4.095.600
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.895.680   1.895.680
    Reparaţii curente14.627.200   14.627.200
    Reparaţii capitale6.230.000   6.230.000
    Cărţi şi publicaţii130.713   130.713
    Alte cheltuieli2.994.400   2.994.400
    Cheltuieli de capital68.522.50093.400.000161.922.500
    Investiţii ale instituţiilor publice68.522.50093.400.000161.922.500
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora25.234.614   25.284.614
    Rambursări de credite externe9.304.624   9.304.624
    Plăţi de dobânzi şi comisioane15.979.990   15.979.990
    Cultură şi artă97.544.500   97.544.500
    Cheltuieli curente86.694.550   86.694.550
    Cheltuieli de personal8.222.900   8.222.900
    Cheltuieli cu salariile5.241.080   5.241.080
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.310.510   1.310.510
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj262.480   262.480
    Deplasări, detaşări, transferări1.408.830   1.408.830
    Cheltuieli materiale şi servicii31.403.000   31.403.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.060.000   1.060.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional13.743.800   13.743.800
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament62.000   62.000
    Reparaţii curente-291.200   291.200
    Reparaţii capitale11.965.000   11.965.000
    Cărţi şi publicaţii153.000   153.000
    Alte cheltuieli4.128.000   4.128.000
    Subvenţii şi transferuri47.068.650   47.088.650
    Subvenţii pentru instituţiile publice36.725.650   36.725.650
    Transferuri10.343.000   10.343.000
    Cheltuieli de capital10.849.950   10.849.950
    Investiţii ale instituţiilor publice10.844.950   10.844.950
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat5.000   5.000
    Asistenţă socială43.983.930   43.983.950
    Cheltuieli curente42.756.950   42.756.950
    Cheltuieli de personal94.850   94.850
    Cheltuieli cu salariile72.913   72.913
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.230   18.230
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.646   3.646
    Deplasări, detaşări, transferări61   61
    Cheltuieli materiale şi servicii16.988.000   16.988.000
    Drepturi cu caracter social16.786.100   16.786.100
    Hrană85.700   85.700
    Medicamente şi materiale sanitare2.500   2.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie27.500   27.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.000   8.000
    Reparaţii curente62.000   62.000
    Alte cheltuieli16.200   16.200
    Subvenţii şi transferuri25.674.100   25.674.100
    Subvenţii pentru instituţiile publice1.524.100   1.524.100
    Transferuri24.150.000   24.150.000
    Cheltuieli de capital1.227.000   1.227.000
    Investiţii ale instituţiilor publice1.227.000   1.227.000
    Alocaţii de stat şi alte ajutoare pentru copii449.975.286   449.975.286
    Cheltuieli curente449.975.286   449.975.286
    Subvenţii şi transferuri449.975.286   449.975.286
    Transferuri449.975.286   449.975.286
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii226.769.000   226.769.000
    Cheltuieli curente226.769.000   226.769.000
    Subvenţii şi transferuri226.769.000   226.769.000
    Transferuri226.769.000   226.769.000
    Activitatea sportivă şi de tineret33.163.300   33.163.300
    Cheltuieli curente33.163.300   33.163.300
    Subvenţii şi transferuri33.163.300   33.163.300
    Subvenţii pentru instituţiile publice29.283.300   29.283.300
    Transferuri3.880.000   3.880.000
    Gospodărie comunală şi locuinţe149.250.500   149.250.500
    Cheltuieli curente82.194.000   82.194.000
    Subvenţii şi transferuri82.194.000   82.194.000
    Transferuri82.194.000   82.194.000
    Cheltuieli de capital67.056.500   67.056.500
    Investiţii ale instituţiilor publice67.056.500   67.056.500
    Apărare1.260.298.654   1.260.298.654
    Cheltuieli curente922.157.000   922.157.000
    Cheltuieli de personal494.822.200   494.822.200
    Cheltuieli materiale şi servicii427.334.800   427.334.800
    Cheltuieli de capital323.427.000   323.427.000
    Investiţii ale instituţiilor publice323.427.000   323.427.000
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora14.714.654   14.71.4.654
    Rambursări de credite externe14.152.875   14.152.875
    Plăţi de dobânzi şi comisioane561.779   561.779
    Ordinea publică711.494.32556.575.000768.069.325
    Cheltuieli curente610.087.600   610.087.600
    Cheltuieli de personal280.215.800   280.215.800
    Cheltuieli materiale şi servicii252.974.100   252.974.100
    Subvenţii şi transferuri76.897.700   76.897.700
    Subvenţii pentru instituţiile publice76.897.700   76.897.700
    Cheltuieli de capital87.640.10056.575.000144.215.100
    Investiţii ale instituţiilor publice87.640.10056.575.000144.215.100
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora13.766.625   13.766.625
    Rambursări de credite externe5.645.488   5.645.488
    Plăţi de dobânzi şi comisioane8.121.137   8.121.137
    Cheltuieli pentru Preşedinţia României6.022.100   6.022.100
    Cheltuieli curente5.425.500   5.425.500
    Cheltuieli de personal996.000   996.000
    Cheltuieli cu salariile675.100   675.100
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat166.900   166.900
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj33.400   33.400
    Deplasări, detaşări, transferări120.600   120.600
    Cheltuieli materiale şi servicii4.429.500   4.429.500
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie528.700   528.700
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional664.200   664.200
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament13.100   13.100
    Reparaţii curente266.500   266.500
    Cărţi şi publicaţii39.300   39.300
    Alte cheltuieli2.917.700   2.917.700
    Cheltuieli de capital596.600   596.600
    Investiţii ale instituţiilor publice596.600   596.600
    Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative62.441.100   62.441.100
    Cheltuieli curente33.193.500   33.193.500
    Cheltuieli de personal26.188.300   26.188.300
    Cheltuieli cu salariile11.905.900   11.905.900
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.076.500   2.976.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj595.300   595.300
    Deplasări, detaşări, transferări10.710.600   10.710.600
    Cheltuieli materiale şi servicii7.005.200   7.005.200
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.901.800   3.901.800
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional267.400   267.400
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament48.700   48.700
    Reparaţii curente384.500   384.500
    Cărţi şi publicaţii224.100   224.109
    Alte cheltuieli2.178.700   2.178.700
    Cheltuieli de capital29.247.600   29.247.600
    Investiţii ale instituţiilor publice29.247.600   29.247.600
    Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti142.487.100   142.487.100
    Cheltuieli curente131.628.700   131.628.700
    Cheltuieli de personal64.906.900   64.906.900
    Cheltuieli cu salariile49.521.800   49.521.800
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat12.380.500   12.380.500
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.476.200   2.476.200
    Deplasări, detaşări, transferări528.400   528.400
    Cheltuieli materiale şi servicii68.721.800   66.721.800
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.181.900   6.181.900
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional16.429.800   16.429.800
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament749.200   749.200
    Reparaţii curente11.888.800   11.868.800
    Reparaţii capitale30.583.700   30.583.700
    Cărţi şi publicaţii523.600   523.600
    Alte cheltuieli384.800   384.800
    Cheltuieli de capital10.858.400   10.858.400
    Investiţii ale instituţiilor publice10.858.400   10.858.400
    Cheltuieli pentru organele autorităţii executive359.375.2754.872.500364.247.775
    Cheltuieli curente293.727.8951.204.500294.932.395
    Cheltuieli de personal180.468.800   180.468.800
    Cheltuieli cu salariile134.535.000   134.535.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat27.283.433   27.283.433
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.456.867   5.456.867
    Deplasări, detaşări, transferări13.193.500   13.193.500
    Cheltuieli materiale şi servicii82.455.2951.204.50083.659.795
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie44.502.600   44.502.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.424.300   3.424.300
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.390.000   1.390.000
    Reparaţii curente7.048.100   7.048.100
    Reparaţii capitale7.811.300   7.811.300
    Cărţi şi publicaţii1.336.720   1.336.720
    Alte cheltuieli16.942.2751.204.50018.146.775
    Subvenţii şi transferuri30.803.800   30.803.800
    Transferuri30.803.800   30.803.800
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.103.800   30.303.800
    Alte transferuri700.000   700.000
    Cheltuieli de capital62.273.8003.668.00065.941.800
    Investiţii ale instituţiilor publice62.273.8003.668.00065.941.800
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora3.373.580   3.373.580
    Rambursări de credite externe2.588.100   2.588.100
    Plăţi de dobânzi şi comisioane785.480   785.480
    Cheltuieli pentru alte organe ale autorităţii publice24.159.600   24.159.600
    Cheltuieli curente21.455.700   21.455.700
    Cheltuieli de personal19.106.400   19.106.400
    Cheltuieli cu salariile14.291.500   14.291.500
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.572.900   3.572.900
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj714.600   714.600
    Deplasări, detaşări, transferări527.400   527.400
    Cheltuieli materiale şi servicii2.349.300   2.349.300
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.443.000   1.443.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional71.000   71.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament58.800   58.800
    Reparaţii curente134.200   134.200
    Reparaţii capitale92.900   92.900
    Cărţi şi publicaţii230.700   230.700
    Alte cheltuieli318.700   318.700
    Cheltuieli de capital2.703.900   2.703.900
    Investiţii ale instituţiilor publice2.703.900   2.703.9.00
    Cercetare ştiinţifică48.287.330   48.287.330
    Cheltuieli curente46.758.930   46.758.930
    Cheltuieli de personal13.378.300   13.378.300
    Cheltuieli cu salariile9.510.972   9.510.972
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.377.249   2.377.249
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj475.547   475.547
    Deplasări, detaşări, transferări1.014.532   1.014.532
    Cheltuieli materiale şi servicii33.009.620   33.009.620
    Drepturi cu caracter social6.430   6.430
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.591.600   1.591.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.300.300   7.388.300
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament33.900   33.900
    Reparaţii curente129.000   129.000
    Reparaţii capitale1.519.000   1.519.000
    Cărţi şi publicaţii193.000   193.000
    Alte cheltuieli22.148.390   22.148.390
    Subvenţii şi transferuri371.010   371.010
    Subvenţii pentru instituţiile publice371.010   371.010
    Cheltuieli de capital1.528.400   1.528.400
    Investiţii ale instituţiilor publice1.528.400   1.528.400
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi74.347.000   74.347.000
    Cheltuieli curente74.347.000   74.347.000
    Cheltuieli materiale şi servicii74.347.0.00   74.347.000
    Alte cheltuieli74.347.000   74.347.000
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei1.191.432.7201.100.0001.192.532.720
    Cheltuieli curente703.035.7661.100.000704.185.766
    Cheltuieli materiale şi servicii-1.100.0001.100.000
    Alte cheltuieli-1.100.0001.100.000
    Subvenţii şi transferuri703.085.786   703.085.766
    Subvenţii pe produse şi activităţi607.045.766   607.045.766
    Transferuri96.040.000   96.040.000
    Cheltuieli de capital483.284.904   488.284.904
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat403.284.904   488.284.904
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora62.050   62.050
    Plăţi de dobânzi şi comisioane62.050   62.050
    Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător1.216 165.1789.125.0001.225.290.178
    Cheltuieli curente1.100.858.178   1.100.858.178
    Cheltuieli de personal126.894.100   126.894.100
    Cheltuieli cu salariile96.152.385   96.152.385
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat24.038.096   24.038.098
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.807.619   4.807.619
    Deplasări, detaşări, transferări1.896.000   1.896.000
    Cheltuieli materiale şi servicii48.897.300   48.897.300
    Drepturi cu caracter social2.500   2.500
    Hrană254.280   254.280
    Medicamente şi materiale sanitare2.125.496   2.125.496
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.147.978   4.147.978
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.956.758   27.956.758
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.442.224   2.442.224
    Reparaţii curente1.647.382   1.647.382
    Reparaţii capitale1.190.045   1.190.045
    Cărţi şi publicaţii47.380   47.380
    Alte cheltuieli9.083.257   9.083.257
    Subvenţii şi transferuri925.068.778   925.066.778
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif544.882.178   544.882.178
    Prime acordate producătorilor agricoli376.235.000   376.235.000
    Transferuri3.949.600   3.949.600
    Cheltuieli de capital112.569.5009.125.000121.694.500
    Investiţii ale instituţiilor publice12.944.953   12.944.953
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat99.824.5479.125.000108.749.547
    Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora2.737.500   2.737.500
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.737.500   2.737.500
    Transportări şi comunicaţii648.665.23198.600.000747.265.231
    Cheltuieli curente520.788.45598.600.000619.368.455
    Cheltuieli de personal4.185.000   4.185.000
    Cheltuieli cu salariile3.168.600   3.168.600
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat792.000   792.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj158.400   158.400
    Deplasări, detaşări, transferări66.000   66.000
    Cheltuieli materiale şi servicii6.915.155   6.915.155
    Drepturi cu caracter social40.000   40.000
    Hrană470.100   470.100
    Medicamente şi materiale sanitare1.400   1.400
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie647.600   647.600
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.360.000   1.360.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament132.200   132.200
    Reparaţii curente951.700   951.700
    Reparaţii capitale439.800   439.800
    Cărţi şi publicaţii385.555   385.555
    Alte cheltuieli2.486.800   2.486.800
    Subvenţii şi transferuri509.668.30098.600.000608.268.300
    Subvenţii pe produse şi activităţi35.902.600   35.902.600
    Transferuri473.765.70098.600.000572.365.700
    Cheltuieli de capital121.341.376   121.341.376
    Investiţii ale instituţiilor publice2.982.000   2.982.000
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat118.359.376   118.359.376
    Rambursări de credite externe şi plăti de dobânzi şi comisioane aferente acestora6.555.400   6.555.400
    Plăţi de dobânzi şi comisioane6.555.400   6.555.400
    Alte acţiuni economice584.222.355   584.222.355
    Cheltuieli curente289.335.925   289.335.925
    Cheltuieli de personal15.934.725   15.934.725
    Cheltuieli cu salariile12.021.133   12.021.133
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.005.334   3.005.334
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj601.026   601.026
    Deplasări, detaşări, transferări307.232   307.232
    Cheltuieli materiale şi servicii9.401.200   9.401.200
    Hrană780   780
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.398.749   4.398.749
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional217.500   217.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament966.338   966.338
    Reparaţii curente1.443.744   1.443.744
    Reparaţii capitale1.123.550   1.123.550
    Cărţi şi publicaţii29.300   29.300
    Alte cheltuieli1.221.239   1.221.239
    Subvenţii şi transferuri264.000.000   264.000.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif125.000.000   125.000.000
    Transferuri139.000.000   139.000.000
    Cheltuieli de capital201.188.430   201.186.430
    Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare200.640.330   200.640.330
    Investiţii ale instituţiilor publice546.100   546.100
    Împrumuturi93.700.000   93.700.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale93.700.000   93.700.000
    Alte acţiuni158.344.400   158.344.400
    Cheltuieli curente131.048.400   131.048.400
    Cheltuieli de personal71.219.900   71.219.900
    Cheltuieli cu salariile14.484.200   14.464.200
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.524.800   3.524.800
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj705.000   705.000
    Deplasări, detaşări, transferări21.600   21.600
    Cheltuieli materiale şi servicii56.864.900   56.864.800
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie90.100   90.100
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional147.000   147.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.300   2.300
    Reparaţii curente4.800   4.800
    Cărţi şi publicaţii3.300   3.300
    Alte cheltuieli512.500   512.500
    Subvenţii şi transferuri2.963.600   2.963.600
    Prime acordate producătorilor agricoli120.000   120.000
    Transferuri2.843.600   2.843.600
    Cheltuieli de capital27.296.000   27.296.000
    Investiţii ale instituţiilor publice27.296.000   27.296.000
    Transferuri din bugetul de stat Transferuri din bugetul de stat către776.040.900   776.040.900
    bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători300.040.900   300.040.900
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii476.000.000   476.000.000
    Dobânzi aferente datoriei publice1.040.286.800   1.040.286.800
    Rezerve40.619.289   40.619.289
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului20.619.289   20.619.289
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului6.000.000   6.000.000
    Fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici14.000.000   14.000.000
    Deficit-1.878.395.102    
   +  Anexa 4 LISTAimpozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 1994
    Denumirea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituriActe normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri
    12
    I. PENTRU BUGETUL DE STAT
    I. Venituri curente
    A. Venituri fiscale
    A.1. Impozite directe
    1. Impozitul pe profitLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit; Legea nr. 55/1991 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit; Hotărârea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit
    2. Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, modificată şi completată prin Legea nr. 35/1993 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iulie 1993
    3. Alte impozite directe din care:Decretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice
    a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente şi juridice nerezidentenerezidente, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice
    b) impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de statLegea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
    c) impozitul pe dividende la societăţile comercialeLegea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale
    d) impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilorLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, modificată şi completată prin Legea nr. 42/1991, Legea nr. 81/1992şi Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
    A.2. Impozite indirecte
    1. Accize şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturaleLegea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale; Legea nr. 22/1994privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale; Hotărârea Guvernului nr. 564/1993privind modificarea poziţiei 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993; Hotărârea Guvernului nr. 39/1994 privind corectarea impozitului prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 42/1993
    2. Taxe vamale  
    a) taxe vamale de la persoane juridiceLegea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1994 privind aprobarea Listei de concesii tarifare ale României, anexă la Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.); Decretul nr. 337/1981pentru aprobarea Regulamentului vamal
    b) taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoanele fizice prin unităţile vamaleLegea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea Regulamentului vamal; Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice; Hotărârea Guvernului nr. 1.046/1990 privind aplicarea unor prevederi din regimul vamal al bunurilor aparţinând persoanelor fizice; Hotărârea Guvernului nr. 1.107/1990 privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor reţinute de organele vamale la intrarea în ţară
    3. Alte impozite indirecte  
    a) majorări şi penalităţi pentru veniturile nevărsate la termenOrdonanţa Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici: actul normativ care reglementează venitul în cauză
    b) taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de norocOrdonanţa Guvernului nr. 16/1993 privind taxele pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc
    c) taxa de compensaţie la vinurile din import, stabilită ca diferenţă în cazul în care valoarea în vamă la care se adaugă cuantumul taxelor vamale este mai mică decât preţul de referinţăHotărârea Guvernului nr. 70/1994 privind sistemul de preţuri de referinţă şi taxe de compensaţie la importul de vinuri; Hotărârea Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producătorilor naţionali şi a pieţei interne de competiţia neloială rezultată din importul unor produse la preţ de dumping sau subvenţionat, precum şi de exportul la preţuri sub nivelul celor practicate pe piaţa internă
    d) alte încasări din impozite indirecte  
    - contravaloarea ambalajelor şi paletelor care însoţesc mărfurile incluse în preţul acestora, importate de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de statDecretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul
    4. Taxa pe valoarea adăugatăOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 130/1992; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1993 privind unele măsuri pentru aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 63/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994 referitoare la perfecţionarea unor reglementări privind taxa pe valoarea adăugată; Hotărârea Guvernului nr. 233/1993 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată; Hotărârea Guvernului nr. 94/1994 cu privire la modificarea şi completarea Normelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 233/1993, pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1993 şi Ordonanţa Guvernului nr. 6/1994
    B. Venituri nefiscale
    1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome; Ordonanţa Guvernului nr. 3/1994 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome
    2. Vărsăminte de la instituţiile publice  
    a) taxe de metrologieOrdonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată prin Legea nr. 11/1994
    b) taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie; Legeanr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie; Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor
    c) venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi, taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civileOrdonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice
    d) taxe consulareOrdonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată prin Legea nr. 89/1993
    e) taxa pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţiiOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată prin Legea nr. 11/1994; Hotărârea Guvernului nr. 573/1992 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea, în componenţa Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, a Diviziei pentru Controlul Calităţii Vinului şi Băuturilor Alcoolice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 26/1994 privind reorganizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor
    f) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetalDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
    g) veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
    h) veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
    i) vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu modificările ulterioare
    j) tarife şi alte venituri din protecţia mediuluiHotărârea Guvernului nr. 792/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    k) alte venituri de la instituţiile publice  
    - venituri realizate din comercializarea de standarde şi alte publicaţii de specialitate, precum şi alte prestări de servicii de către Institutul Român de standardizareOrdonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de Standardizare în România; Hotărârea Guvernului nr. 483/1992 privind funcţionarea Institutului Român de Standardizare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul standardizării
    - venituri din vânzarea reportajelor şi din serviciile de ştiri realizate de "Rompres"Decretul nr. 474/1977 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Presă "Agerpres"; Hotărârea Guvernului nr. 742/1992 privind măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres"
    - taxe pentru obţinerea deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualuluiOrdonanţa Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului.
    - sume încasate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru actele emise în exercitarea atribuţiilor, potrivit tarifelor stabilite cu avizul Ministerului FinanţelorHotărârea Guvernului nr. 417 bis/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
    3. Diverse venituri  
    a) venituri din aplicarea prescripţiei extinctiveDecretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă
    b) venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992: legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi
    c) încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal; Legea nr. 104/1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977.
    d) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice
    e) venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea Metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii
    f) venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991Decretul nr. 243/1978 privind regimul distribuţiei şi consumului de gaze naturale; Hotărârea Guvernului nr. 90/1991 privind unele măsuri pentru motivaţia consumatorilor în utilizarea raţională a gazelor naturale, energiei electrice şi termice
    g) încasarea dobânzilor, aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
    h) încasări din alte surse - taxe pentru eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilorLegea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice
    - sumele stabilite ca urmare a practicării de preţuri şi tarife cu încălcarea legiiHotărârea Guvernului nr. 211/1991 cu privire la unele măsuri în domeniul preţurilor şi tarifelor
    - cauţiunea nerestituită, constituită conform Legii nr. 32/1990Legea nr. 32/1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedură penală
    - sumele obţinute din valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat potrivit legiiLegea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României; Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitor sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor publice; Codul vamal al României (art. 245); Hotărârea Guvernului nr. 662/1991privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
    - numerarul existent în casierie nejustificat de documente şi penalizările pentru nerespectarea operaţiunilor de casăDecretul nr. 209/1976 pentru aprobareaRegulamentului operaţiunilor de casă
    II. Venituri din capital
    1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  
    - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice
    - venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizareLegea nr. 82/1992 privind rezervele, materiale naţionale
    II. PENTRU BUGETELE LOCALE
    I. Venituri carenţe
    A. Venituri fiscale
    A.1. Impozite directe
    1. Impozitul pe profitLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit; Legea nr. 55/1991 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul, pe profit; Hotărârea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit
    2. impozite şi taxe de la populaţie  
    a) impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi altor persoane fizice independente şi asociaţiilor familialeDecretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile; Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, pe baza liberei iniţiative; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 privind aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, modificată prin Legea nr. 12/1991 şi hotărârile Guvernului nr. 464 şi nr. 804/1991
    b) impozitul pe clădirile şi terenurile populaţieiLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992: Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    c) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fiziceLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    d) taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice; Hotărârea nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare
    e) alte impozite şi taxe de la populaţieLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Legeanr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, aprobată prin Legea nr. 89/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale: Decretul nr. 504/1957 privind producţia, vânzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
    3. Alte impozite directe  
    a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statLegea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
    b) impozitul pe clădiri de la persoane juridiceLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    c) taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridiceLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apă, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    d) alte încasări din impozite directeLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1992privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, aprobată prin Legea nr. 89/1993; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    4. Impozitul pe venitul agricolLegea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
    A.2. Impozite indirecte
    1. Impozitul pe spectacoleOrdonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole
    2. Alte impozite indirecte  
    a) taxe de timbru de la persoane juridiceDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice; Hotărârea nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare
    b) majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termenOrdonanţa Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici: actele normative care reglementează veniturile în cauză
    c) alte încasări din impozite indirecteLegea fondului funciar nr. 18/1991; Decretul nr. 974/1968 privind condiţiile de extragere a substanţelor minerale utile pentru construcţii din carierele şi balastierele aflate în administrarea directă a consiliilor locale.
    B. Venituri nefiscale
    1. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de subordonare localăLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
    2. Vărsăminte de la instituţiile publice  
    a) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publiceOrdonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea în funcţie de rata inflaţiei a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice; Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat în 1984; Hotărârea Guvernului nr. 756/1991 privind modificarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
    3. Diverse venituri  
    a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiriLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice: Codul penal, modificat şi completat prin Legea nr. 104/1992; Codul civil; Codul muncii
    b) venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale: legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi
    c) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice
    d) venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea metodologiei, concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii
    II. Venituri din capital
    1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  
    a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea fondului funciar nr. 18/1991
    b) venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
   +  Anexa 5 SUME defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1994 - mii lei -
    JudeţulSume
      TOTAL502.600.000
    1.ALBA6.837.200
    2.ARAD11.696.800
    3.ARGEŞ8.392.400
    4.BACĂU13.577.000
    5.BIHOR12.729.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD8.269.400
    7.BOTOŞANI12.152.900
    8.BRAŞOV15.958.000
    9BRĂILA8.635.100
    10.BUZĂU11.132.800
    11.CARAŞ-SEVERIN11.999.600
    12.CĂLĂRAŞI7.834.600
    13.CLUJ15.353.600
    14.CONSTANŢA15.998.700
    15.COVASNA6.077.300
    16.DÎMBOVIŢA10.226.300
    17.DOLJ14.851.000
    18.GALAŢI8.548.100
    19.GIURGIU7.272.300
    20.GORJ8.628.300
    21.HARGHITA6.139.400
    22.HUNEDOARA12.143.700
    23.IALOMIŢA5.406.100
    24.IAŞI16.537.300
    25.MARAMUREŞ14.778.500
    26.MEHEDINŢI7.353.600
    27.MUREŞ13.226.100
    28.NEAMŢ11.306.600
    29.OLT10.443.009
    30.PRAHOVA14.852.409
    31.SATU MARE12.636.300
    32.SĂLAJ8.867.800
    33.SIBIU14.161.100
    34.SUCEAVA14.168.800
    35.TELEORMAN6.679.900
    36.TIMIŞ13.809.409
    37.TULCEA4.808.700
    38.VASLUI11.584.600
    39.VÎLCEA8.348.000
    40.VRANCEA13.688.600
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI60.521.900
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV4.967.600
   +  Anexa 6 TRANSFERURILEdin bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe, municipiul Bucureşti şisectorul agricol Ilfov pe anul 1994
    - mii lei -
    JudeţulTotal Transferuridin care pentru:
    Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban, în comun, de călătoriInvestiţii
    1234
    TOTAL776.040.900300.040.900476.000.000
    1.ALBA11.849.8002.336.3009.513.500
    2.ARAD14.156.1004.393.0009.763.000
    3.ARGEŞ10.573.6003.500.1007.073.500
    4.BACĂU16.065.0008.190.6007.874.400
    5.BIHOR12.135.3003.973.0008.162.300
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD6.652.5001.012.2005.640.300
    7.BOTOŞANI11.703.5092.981.2008.722.300
    8.BRAŞOV18.050.8009.540.0008.510.800
    9.BRĂILA13.177.6004.704.9008.472.700
    10BUZĂU6.697.0002.263.6004.433.400
    11.CARAŞ-SEVERIN9.979.4003.029.8006.949.600
    12.CĂLĂRAŞI13.898.6097.555.7006.342.900
    13.CLUJ18.194.6008.094.60010.100.000
    14.CONSTANŢA23.325.60011.215.50012.110.160
    15.COVASNA3.337.0001.533.3091.803.700
    16.DÎMBOVIŢA9.907.2001.272.0008.635.200
    17.DOLJ14.445.2005.346.1009.099.100
    18.GALAŢI13.545.1003.963.0009.582.100
    19.GIURGIU5.028.6001.093.3003.935.300
    20.GORJ10.983.1003.064.8007.918.300
    21.HARGHITA7.806.8003.071.5004.735.300
    22.HUNEDOARA16.681.1004.581.10012.100.000
    23.IALOMIŢA8.134.3002.156.6005.977.700
    24.IAŞI19.180.7008.142.20011.038.500
    25.MARAMUREŞ15.176.1004.021.20011.154.900
    26.MEHEDINŢI10.134.3001.831.3008.303.000
    27.MUREŞ7.657.8002.762.6004.895.200
    28.NEAMŢ13.497.3003.331.10010.166.200
    29.OLT14.344.4006.819.4007.525.000
    30.PRAHOVA14.695.6005.844.6009.051.000
    31.SATU MARE9.101.4003.146.0005.955.400
    32.SĂLAJ8.122.4003.065.8005.056.600
    33.SIBIU16.192.4004.042.10012.150.300
    34.SUCEAVA15.319.1005.653.7009.665.400
    35.TELEORMAN8.905.6004.710.5004.195.100
    36.TIMIŞ28.563.90017.503.60011.060.300
    37.TULCEA11.752.2004.683.5007.068.700
    38.VASLUI23.585.90011.452.50012.133.400
    39.VÎLCEA10.920.7002.764.9008.155.800
    40.VRANCEA17.201.3005.050.70012.150.600
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI234.573.800104.573.800130.000.000
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV4.788.2001.969.2002.819.000
    43.Sume rezervate*)16.000.000-16.000.000
  Notă *) Investiţii urbane de urgenta finanţate într-o proporţie de 45% din bugetul de stat, ca participare a Guvernului României la împrumuturile iniţiate de unele organisme financiare internaţionale. Ministerul Finanţelor va repartiza suma respectiva pe judeţe şi pe obiective de investiţii.
   +  Anexa 7 LISTAcategoriilor de obiective şi lucrări de investiţii noi sau în continuare, finanţate din transferuri din bugetul de stat, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie din bugetele locale Reabilitaţi, modernizări, extinderi şi lucrări noi pentru: 1. Reţele, centrale şi puncte termice 2. Alimentari cu apa 3. Staţii de epurare, colectare, staţii de pompare şi rampe de gunoi 4. Canalizari 5. Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan 6. Lucrări tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinţe 7. Drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate în localităţi 8. Reţele de transport urban de călători, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze şi troleibuze 9. Lucrai noi sau în continuare pentru introducerea de gaze naturale în localităţi NOTĂ: - Celelalte obiective de investiţii aflate, conform legii, în competenţa de finanţare a autorităţilor locale se vor acoperi financiar din fondurile proprii ale unităţilor, credite bancare, alte resurse constituite în acest scop potrivit legii şi, în completare, din alocaţii de la bugetele locale. - În repartizarea transferurilor de la bugetul de stat, pe categoriile de lucrări stabilite, se va avea în vedere, cu prioritate, asigurarea fondurilor ne- cesare execuţiei şi finalizarii obiectivelor de investiţii în continuare, corelat cu duratele de execuţie şi, respectiv, cu termenele de punere în funcţiune stabilite prin acordurile Ministerului Finanţelor. - În promovarea proiectelor de infrastructura au prioritate investiţiile care vizează reabilitarea şi modernizarea capacităţilor existenta, de care să se ţină seama la iniţierea unor eventuale proiecte de extindere a acestora sau de realizare a unor noi investiţii de aceeaşi natură. - Obiectivele noi se vor stabili în funcţie de situaţia generală a investiţiilor din judeţ, după asigurarea prioritatilor mai sus stabilite, în limita posibilităţilor de finanţare, potrivit legii.  +  Anexa 8 CATEGORII DE VENITURI ŞI CHELTUIELIavute în vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a transferurilor din bugetul de stat la bugetele locale pe anul 1994
    Nr. crt.Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
    CAPITOLUL I  Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor, al sectorului agricol Ilfov şi al municipiului Bucureşti
    A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judeţului, a sectorului agricol Ilfov şi a municipiului Bucureşti
    2.Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
    3.Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
    4.Taxe de timbru de la persoane juridice
    5.Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. I lit. A
    6.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea judeţului, a sectorului agricol Ilfov şi a municipiului Bucureşti
    7.Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi
    8.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (subordonate judeţului)
    B. Cheltuieli
    1.Cultură şi artă
    2.Gospodărie comunală şi locuinţe
    3.Cheltuieli pentru organele autorităţilor executive judeţene, sectorului agricol Ilfov şi municipiului Bucureşti
    4.Transporturi şi comunicaţii
    5.Alte acţiuni
    8.Fondul de rezervă bugetară
    CAPITOLUL II  Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti
    A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti
    2.Impozitul pe terenurile agricole ale populaţiei
    3.Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
    4.Impozitul pe clădirile şi terenurile populaţiei
    5.Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
    6.Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie
    7.Alte impozite şi taxe de la populaţie
    8.Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
    9.Alte încasări din impozite directe
    10.Impozitul pe venitul agricol
    11.Impozitul pe spectacole
    12.Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. II lit. A
    13.Alte încasări din impozite indirecte
    14.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti
    15.Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
    16.Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
    17.Alte venituri de la instituţiile publice
    18.Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
    19.Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale
    20.Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi
    21.Venituri din concesiuni
    22.Încasări din alte surse*)
    23.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
    24.Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
    B. Cheltuieli
    1.Sănătate (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii), exclusiv unităţile medicale din subordinea directă a acestui minister
    2.Cultură şi artă
    3.Asistenţă socială
    4.Gospodărie comunală şi locuinţe
    5.Cheltuieli pentru organele locale ale autorităţii executive
    6.Transporturi şi comunicaţii
    7.Alte acţiuni economice
    8.Alte acţiuni
    9.Fondul de rezervă bugetară
  ------------------- Notă *) Se includ şi disponibilităţile fondurilor speciale constituite pe bază de acte normative care nu mai sunt în vigoare. NOTĂ: Repartizarea cheltuielilor pe bugetele componente se face în funcţie de subordonarea unităţilor, precum şi de localitatea în care îşi are sediul instituţia, în cazul unităţilor care au fost preluate ca finanţare parţială sau totală din bugetele locale.
   +  Anexa 9 LIMITELE minime de cheltuieli aferente acţiunilor transferate autorităţilor publice locale pe anul 1994
    - mii lei -
      JudeţulSănătateAsistenţă socială
      TOTAL180.000.00072.025.000
    1.ALBA2.756.0001.815.700
    2.ARAD3.623.000874.800
    3.ARGEŞ3.716.0002.650.400
    4.BACĂU5.469.0003.103.300
    5.BIHOR6.211.0001.202.100
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD2.466.0001.067.700
    7.BOTOŞANI3.754.0002.029.100
    8.BRAŞOV4.800.0001.058.000
    9BRĂILA3.306.0001.051.700
    10.BUZĂU4.170.000839.000
    11.CARAŞ-SEVERIN3.067.0001.492.300
    12.CĂLĂRAŞI2.990.0001.125.200
    13.CLUJ6.514.0001.118.000
    14.CONSTANŢA6.309.0002.118.400
    15.COVASNA2.398.000279.200
    16.DÎMBOVIŢA3.730.0003.124.400
    17.DOLJ5.728.0001.726.600
    18.GALAŢI4.043.0001.160.700
    19.GIURGIU1.473.0001.266.800
    20.GORJ3.054.000925.100
    21.HARGHITA2.549.000637.400
    22.HUNEDOARA5.056.0001.068.800
    23.IALOMIŢA1.507.000335.300
    24.IAŞI8.169.0002.789.300
    25.MARAMUREŞ5.560.0001.449.300
    26.MEHEDINŢI2.416.000437.700
    27.MUREŞ4.191.0002.978.600
    28.NEAMŢ4.817.0002.361.900
    29.OLT3.012.0001.290.100
    30.PRAHOVA6.406.0002.127.900
    31.SATU MARE2.825.0001.280.500
    32.SĂLAJ2.586.0001.001.600
    33.SIBIU3.639.0001.867.200
    34.SUCEAVA4.519.0003.096.400
    35.TELEORMAN3.156.000729.900
    36.TIMIŞ7.385.0004.519.700
    37.TULCEA1.992.0001.175.800
    38.VASLUI3.743.0001.499.700
    39.VÎLCEA3.297.0001.391.500
    40.VRANCEA3.262.0001.765.700
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI19.199.0007.416.500
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV1.137.000775.700
   +  Anexa 10 CATEGORIILE DE ACŢIUNI ŞI DE INSTITUŢII PUBLICEale căror limite minime de cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 1994 1. În domeniul sănătăţii (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare): - Dispensare medicale- Spitale- Sanatorii, preventorii şi dispensare cu stationar TBC- Crese- Leagane de copii- Centre de recoltare şi conservare a singelui- Staţii de salvare- Alte instituţii.2. În domeniul asistenţei sociale (cheltuieli de personal, materiale, prestăride servicii şi de capital):- Cămine de batrini şi pensionari- Cămine-spital pentru invalizi şi bolnavi cronici- Cămine pentru copii infirmi şi cămine-atelier- Cantine de ajutor social- Centre de primire a minorilor- Plasament familial- Alte acţiuni.NOTĂ: Se exceptează unităţile care, în anul 1993, au fost integral finanţate din bugetele ministerelor de resort, precum şi unităţile cuprinse în programul de reforma a sectorului sanitar.  +  Anexa 11 BUGETUL Fondului special pentru cercetare-dezvoltare
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL464.194.000
    I. Venituri curente464.194.000
    A. Venituri fiscale460.721.000
    A.1. Impozite directe480.721.000
    Contribuţia agenţilor economici460.721.000
    B. Venituri nefiscale3.473.000
    Diverse venituri3.473.000
    Încasări din alte surse3.473.000
    CHELTUIELI - TOTAL452.900.000*)
    Cheltuieli curente381.300.000*)
    Cheltuieli de personal420.000
    Cheltuieli materiale şi servicii380.880.000*)
    Cheltuieli de capital25.000.000
    Rambursări de credite şi plăţi de dobânzi46.600.000
    Rambursări de credite40.600.000
    Plăţi de dobânzi6.000.000
    Cercetare ştiinţifică392.900.000
    Cheltuieli curente328.990.150
    Cheltuieli de personal420.000
    Cheltuieli cu salariile400.000
    Plata ajutorului de şomaj20.000
    Cheltuieli materiale şi servicii328.570.150
    Alte cheltuieli328.570.150
    Cheltuieli de capital25.000.000
    Investiţii ale instituţiilor publice:25.000.000
    din care:  
    - Aula şi părţile comune ale Institutului Naţional de Informare, Documentare în cadrul Bibliotecii Naţionale1.259.000
    - Casa Academiei8.000.000
    Rambursări de credite şi plăţi de dobânzi38.909.850
    Rambursări de credite33.900.000
    Plăţi de dobânzi5.009.850
    Din total capitol:392.900.000
    Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe359.480.000
    - Teme aprobate prin programul naţional de cercetare-dezvoltare320.570.150
    - Rambursări de credite33.900.000
    - Plăţi de dobânzi5.009.850
    Unităţi de cercetare25.000.000
    Cheltuieli pentru funcţionarea Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum şi cele pentru administrarea fondului special - Hotărârea Guvernului nr. 66/1991420.000
    Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică8.000.000
    - subvenţionarea literaturii ştiinţifice2.000.000
    - activitatea de informare-documentare2.000.000
    - acţiuni de promovare a rezultatelor cercetării româneşti4.000.000
    Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi60.000.000*)
    Cheltuieli curente52.309.850*)
    Cheltuieli materiale şi servicii52.309.850*)
    Alte cheltuieli52.309.850*)
    - Programul naţional pentru lucrări şi prospecţiuni geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi52.309.850*)
    Rambursări de credite şi plăţi de dobânzi7.690.150
    Rambursări de credite6.700.000
    Plăţi de dobânzi990.150
    Excedent+11.294.000
  Notă *) Suma de 50.000.000 mii lei de la poziţia "Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi" se va utiliza pe măsura ce se vor realiza corespunzător şi acoperitor veniturile bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, urmînd a se face regularizarea cu bugetul de stat în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea bugetului de stat pe anul 1994.
   +  Anexa 12 BUGETULFondului special pentru învăţământ
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL60.668.600
    I. Venituri curente60.668.600
    B. Venituri nefiscale60.668.600
    Vărsăminte de la instituţiile publice60.668.600
    - Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină3.495.000
    - Taxa de admitere în învăţământul superior600.000
    - Taxe de la studenţii români admişi peste cifra de şcolarizare aprobată1.304.200
    - Venitul net al activităţii de integrare a învăţământului superior cu producţia, cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii200.000
    - Venituri din contribuţia unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare750.000
    - Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice200.000
    - Venituri din manifestările artistice ale instituţiilor de învăţământ superior şi artistic50.000
    - Taxe de şcolarizare de la cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar50.772.200
    - Diferenţa de curs valutar a soldului rămas la 31.12.1993 la dispoziţia unităţilor de învăţământ superior2.797.200
    - Alte venituri ale instituţiilor de învăţământ500.000
    Cheltuieli - total87.110.800
    din care:  
    A. Cheltuieli curente53.413.995
    Cheltuieli de personal3.593.500
    Cheltuieli materiale şi servicii49.815.495
    B. Cheltuieli de capital13.898.305
    Învăţământ65.765.800
    A. Cheltuieli curente52.068.995
    Cheltuieli de personal3.573.500
    - Deplasări, detaşări, transferări3.573.500
    Cheltuieli materiale şi servicii46.495.435
    - cheltuieli cu caracter social105.000
    - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.444.500
    - materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional4.360.000
    - obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.140.000
    - reparaţii curente16.800.000
    - reparaţii capitale5.500.000
    - cărţi şi publicaţii1.300.000
    - alte cheltuieli1.845.995
    B. Cheltuieli de capital13.896.805
    - investiţii ale instituţiilor publice13.896.805
    Din total capitol:65.765.800
    Învăţământul superior82.365.800
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ3.400.000
    - cheltuieli pentru sprijinirea activităţii desfăşurate în staţiunile didactice din subordinea institutelor de învăţământ superior în care îşi desfăşoară studenţii activitatea practică2.500.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni cultural-ştiinţifice ale studenţilor în casele de cultură studenţeşti600.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni din învăţământul preuniversitar (participarea la olimpiade şi concursuri internaţionale)300.000
    Cultură1.345.000
    A. Cheltuieli curente1.345.000
    1. Cheltuieli de personal25.000
    - Deplasări, detaşări, transferări25.000
    2. Cheltuieli materiale şi servicii1.320.000
    - Cărţi şi publicaţii1.295.000
    - Alte cheltuieli25.000
    Din total capitol:1.345.000
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene şi orăşeneşti1.295.000
    - cheltuieli pentru procurarea fondului de carte necesar procesului de învăţământ, pentru bibliotecile centrale universitare şi Biblioteca centrală pedagogică1.295.000
    Muzee50.000
    - cheltuieli pentru finanţarea unor acţiuni didactico-ştiinţifice la Muzeul de istorie naturală "Grigore Antipa"50.000
    Deficit-6.442.200*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti.
   +  Anexa 13 BUGETUL Fondului special pentru sănătate
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL270.488.800
    I. Venituri curente270.488.800
    A. Venituri fiscale262.700.000
    A.1. Impozite directe248.500.000
    Contribuţii de asigurări sociale248.500.000
    A.2. Impozite indirecte14.200.000
    Alte impozite indirecte14.200.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.200.000
    B. Venituri nefiscale7.788.800
    Vărsăminte de la instituţiile publice7.788.800
    Alte venituri de la instituţiile publice7.788.800
    CHELTUIELI - TOTAL282.582.800
    A. Cheltuieli curente263.088.800
    Cheltuieli materiale şi servicii263.088.800
    B. Cheltuieli de capital19.494.000
    Sănătate199.982.800
    Cheltuieli curente180.488.800
    Cheltuieli materiale şi servicii180.488.800
    Drepturi cu caracter social502
    Hrană77.180
    Medicamente şi materiale sanitare170.866.056
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.617.112
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.111.732
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată207.247
    Reparaţii curente1.110.118
    Reparaţii capitale3.010.118
    Cărţi şi publicaţii100.323
    Alte cheltuieli2.388.512
    Cheltuieli de capital19.494.000
    Din total capitol:199.982.800
    Dispensare medicale45.864.956
    Spitale116.967.952
    Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar TBC2.593.400
    Creşe5.589.760
    Leagăne4.588.400
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.798.039
    Staţii de salvare6.386.977
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.193.318
    Alte cheltuieli sociale82.600.000
    Cheltuieli curente82.600.000
    Cheltuieli materiale şi servicii82.600.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000
    Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale2.400.000
    Din total capitol: Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare2.400.000
    Deficit-12.094.000*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti.
   +  Anexa 13 a) MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETULFondului special pentru sănătate
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL270.000.000
    I. Venituri curente270.000.000
    A. Venituri fiscale262.700.000
    A.1. Impozite directe248.500.000
    Contribuţii de asigurări sociale248.500.000
    A.2. Impozite indirecte14.200.000
    Alte impozite indirecte14.200.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor14.200.000
    B. Venituri nefiscale7.300.800
    Vărsăminte de la instituţiile publice7.300.800
    Alte venituri de la instituţiile publice7.300.800
    CHELTUIELI - TOTAL282.094.800
    A. Cheltuieli curente282.730.800
    Cheltuieli materiale şi servicii262.730.800
    B. Cheltuieli de capital19.364.000
    Sănătate199.494.000
    Cheltuieli curente180.130.800
    Cheltuieli materiale şi servicii180.130.800
    Medicamente şi materiale sanitare170.744.100
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.500.000
    Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional1.100.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată200.000
    Reparaţii curente1.100.000
    Reparaţii capitale3.000.000
    Cărţi şi publicaţii100.000
    Alte cheltuieli2.386.000
    Cheltuieli de capital19.364.000
    Din total capitol:199.494.000
    Dispensare medicale45.684.100
    Spitale116.704.000
    Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar TBC2.593.400
    Creşe5.585.800
    Leagăne4.588.400
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui1.795.400
    Staţii de salvare6.383.800
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare16.159.100
    Alte cheltuieli sociale82.600.000
    Cheltuieli curente82.600.000
    Cheltuieli materiale şi servicii82.600.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.200.000
    Alte drepturi cu caracter social prevăzute de dispoziţiile legale2.400.000
    Din total capitol: Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente80.209.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la proteze şi unele materiale sanitare2.400.000
    Deficit-12.094.000*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti.
   +  Anexa 13 b) MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETULFondului special pentru sănătate
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL488.800
    I. Venituri curente488.800
    Venituri nefiscale488.800
    Vărsăminte de la instituţiile publice488.800
    Alte venituri de la instituţiile publice488.800
    CHELTUIELI - TOTAL488.800
    A. Cheltuieli curente358.800
    Cheltuieli materiale şi servicii358.800
    B. Cheltuieli de capital130.000
    Sănătate488.800
    Cheltuieli curente358.800
    Cheltuieli materiale şi servicii358.800
    Drepturi cu caracter social502
    Hrană77.180
    Medicamente şi materiale sanitare121.956
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie117.112
    Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional11.732
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată7.247
    Reparaţii curente10.118
    Reparaţii capitale10.118
    Cărţi şi publicaţii323
    Alte cheltuieli2.512
    Cheltuieli de capital130.000
    Din total capitol:488.800
    Dispensare medicale180.856
    Spitale263.952
    Creşe3.960
    Centre de recoltare şi conservare a sângelui2.639
    Staţii de salvare3.177
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare34.216
   +  Anexa 14 BUGETULFondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelorhandicapate
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL107.024.820
    1. Venituri curente106.874.820
    A. Venituri fiscale104.307.120
    A.1. Impozite directe104.307.120
    Contribuţia agenţilor economici104.307.120
    B. Venituri nefiscale2.667.760
    Diverse venituri2.667.700
    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane handicapate neîncadrate2.667.700
    Donaţii50.000
    CHELTUIELI - TOTAL118.412.210
    Cheltuieli curente118.412.210
    Cheltuieli de personal272.740
    Cheltuieli materiale şi servicii53.150.790
    Transferuri64.988.680
    Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii2.210.680
    Cheltuieli curente2.210.680
    Transferuri2.210.680
    - Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii2.210.680
    Din total capitol:2.210.680
    Alocaţii de stat pentru copii2.210.680
    Pensii, ajutoare şi indemnizaţii62.778.000
    Cheltuieli curente62.778.000
    Transferuri62.778.000
    - Alte transferuri62.778.000
    Din total capitol:62.778.000
    Pensii sociale25.704.000*)
    Ajutoare speciale37.044.000
    Ajutor de urmaş30.000
    Alte cheltuieli sociale48.661.590
    Cheltuieli curente48.661.590
    Cheltuieli materiale şi servicii48.661.590
    - medicamente şi materiale sanitare4.341.250
    - alte drepturi stabilite prin dispoziţii legale4.320.340
    Din total capitol:48.661.590
    Asigurarea asistenţei medicale4.341.250
    Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare33.600
    Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive100.000
    Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri100.000
    Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun1.800.000
    Acoperirea gratuităţii transportului interurban3.503.900
    Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat38.782.840
    Cheltuieli de administrare a fondului4.761.940
    Cheltuieli curente4.761.940
    Cheltuieli de personal272.740
    - cheltuieli cu salariile203.340
    - contribuţia pentru asigurări sociale de stat50.850
    - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.150
    - Deplasări, detaşări, transferări8.400
    Cheltuieli materiale şi servicii4.489.200
    - cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.489.200
    Din total capitol:4.761.940
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor4.489.200
    Cheltuieli pentru personalul care gestionează fondurile272.740
    Deficit-11.387.390**)
  Notă *) Inclusiv indemnizaţia de însoţitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990. Notă **) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anilor precedenti.
   +  Anexa 15 BUGETULFondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de controlpentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL135.434.683
    I. Venituri curente135.434.683
    A. Venituri fiscale105.131.683
    A.1. Impozite directe105.131.683
    Alte impozite directe105.131.883
    Încasări din comisionul pentru servicii vamale105.131.683
    B. Venituri nefiscale30.303.000
    Diverse venituri30.303.000
    Încasări din alte surse30.303.000
    CHELTUIELI - TOTAL77.459.075
    Cheltuieli de capital77.459.075
    Investiţii ale instituţiilor publice77.459.075
    Alte acţiuni economice77.459.075
    Cheltuieli de capital77.459.075
    Din total capitol:  
    Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale77.459.075
    Excedent+57.975.608
   +  Anexa 16 BUGETULFondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL288.600.000
    I. Venituri curente288.600.000
    A. Venituri fiscale288.600.000
    A.2. Impozite indirecte288.600.000
    Alte impozite indirecte288.600.000
    Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice288.600.000
    CHELTUIELI - TOTAL288.600.000
    Cheltuieli de capital288.600.000
    Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei  
    Cheltuieli de capital288.600.000
    - Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat288.600.000
    Din total capitol:  
    Industria energetică288.600.000
   +  Anexa 17 BUGETULFondului special pentru modernizarea drumurilor publice
      - mii lei -
      Program 1994
    VENITURI - TOTAL41.500.000*)
    I. Venituri curente41.500.000
    A. Venituri fiscale41.500.000
    A.1. Impozite directe41.500.000
    Alte impozite directe41.500.000
    Cota de 5% din încasările realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern indiferent de forma de plată (conform Legii nr. 13/1994)41.500.000
    CHELTUIELI - TOTAL43.249.214
    Cheltuieli curente26.375.000
    Cheltuieli materiale26.375.000
    Cheltuieli de capital16.874.214*)
    Transporturi şi comunicaţii43.249.214
    Cheltuieli curente28.375.000
    Cheltuieli materiale26.375.000
    - reparaţii curente28.375.000
    Cheltuieli de capital16.874.214*)
    - Investirii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat16.874.214*)
    Din total capitol:  
    Drumuri şi poduri43.249.214
    Deficit-1.749.214**)
  Notă *) Din care, suma de 6.000.000 mii lei pentru continuarea lucrărilor de investiţii la autostrada Bucureşti-Constanta tronsonul Bucureşti-Fundulea. Notă **) Deficitul se acoperă din disponibilităţilor anilor precedenti.
   +  Anexa 18 BUGETULFondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1994
      - mii lei -
      Program 1994
      I. VENITURI - TOTAL400.000
    1.Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute400.000
      II. CHELTUIELI - TOTAL400.000
    1.Cheltuieli curente400.000
    1.1.Transferuri400.000
      Alte transferuri400.000
  ---------------