HOTĂRÂRE nr. 1.449 din 12 decembrie 2002privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 19 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 42 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 575/1992 cu privire la experimentarea noului sistem de contabilitate şi constituirea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 16 octombrie 1992.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 1.449.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Colegiul Consultativ al Contabilităţii, denumit în continuare Colegiu, este un organism de consultare şi analiza în procesul de elaborare a normelor şi reglementărilor din domeniul contabilităţii.  +  Articolul 2Colegiul nu are personalitate juridică şi funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice ca activitate finanţată din venituri extrabugetare, având cont de disponibil distinct.  +  Articolul 3Sediul Colegiului este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, în spaţiul deţinut de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Colegiului  +  Articolul 4 (1) Colegiul are următoarele atribuţii principale: a) asigura cadrul organizatoric şi profesional de consultare şi analiza în procesul de elaborare a normelor şi reglementărilor din domeniul contabilităţii; b) avizează, înainte de a fi supuse aprobării, normele şi reglementările contabile specifice tuturor sectoarelor de activitate; c) întreprinde şi coordonează lucrări de cercetare privind dezvoltarea sistemului de contabilitate, în corelare cu evolutiile înregistrate pe plan european şi internaţional; d) coordonează elaborarea ghidurilor practice pentru domeniul contabilităţii, în sprijinul şi pentru orientarea personalului de specialitate; e) organizează manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, dezbateri şi întruniri pe probleme din domeniul sau de activitate; f) avizează şi monitorizează activitatea de formare şi perfecţionare profesională în domeniul contabilităţii, în vederea sprijinirii implementarii Programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate armonizat cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate; g) elaborează norme privind deontologia publicării materialelor de specialitate în domeniul contabilităţii; h) stabileşte relaţii cu instituţii similare din alte state şi cu organizaţiile europene şi internaţionale cu atribuţii în domeniu şi reprezintă România în cadrul organizaţiilor respective. (2) Colegiul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative.  +  Capitolul 3 Organizarea Colegiului  +  Secţiunea 1 Componenta Colegiului  +  Articolul 5Colegiul are următoarea componenta: a) un preşedinte, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei de reglementări contabile; b) 5 vicepreşedinţi, reprezentanţi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, Camerei Consultantului Fiscal, instituţiilor financiar-bancare şi mediului universitar economic; c) un secretar general; d) 15 membri, reprezentanţi din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori Bucureşti, Băncii Naţionale a României, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Curţii de Conturi, Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional de Statistica, catedrelor de profil din instituţiile de învăţământ economic superior şi ai departamentelor de profil din Ministerul Finanţelor Publice.  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere ale Colegiului  +  Articolul 6Conducerea Colegiului este asigurata de Biroul executiv format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general.  +  Articolul 7Preşedintele şi secretarul general ai Colegiului se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 8Vicepreşedinţii şi membrii Colegiului se desemnează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe o perioadă de cel mult 4 ani, de conducătorii organismelor sau instituţiilor pe care le reprezintă, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale Colegiul colaborează cu organisme profesionale de profil, instituţii de specialitate, cum sunt: Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Bursa de Valori Bucureşti, direcţii de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cu alţi specialişti în domeniu, organizând în acest scop comisii mixte de lucru.  +  Articolul 10Comisiile mixte de lucru se stabilesc prin decizie a Biroului executiv.  +  Articolul 11Biroul executiv numeşte Secretariatul tehnic care va fi condus de secretarul general.  +  Capitolul 4 Funcţionarea Colegiului  +  Articolul 12Colegiul îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii mixte de lucru şi se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 13Pentru validarea deliberărilor Colegiului este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu majoritate de voturi.  +  Articolul 14Colegiul elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual, potrivit legii.  +  Articolul 15Colegiul supune spre aprobare conducerii Ministerului Finanţelor Publice proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual.  +  Articolul 16Colegiul analizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat.  +  Articolul 17Colegiul dezbate raportul anual de activitate al Biroului executiv.  +  Articolul 18Biroul executiv elaborează programul de activităţi al Colegiului.  +  Articolul 19Biroul executiv se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 20Secretariatul tehnic asigura serviciile de secretariat, de relaţii publice şi protocol pentru activităţile Colegiului şi Biroului executiv.  +  Articolul 21Secretariatul tehnic îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de Biroul executiv.  +  Capitolul 5 Finanţarea Colegiului  +  Articolul 22Colegiul îşi desfăşoară activitatea pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu care se constituie ca anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 23Contabilitatea Colegiului se organizează distinct, în conformitate cu reglementările specifice activităţilor extrabugetare, cu personal angajat potrivit legii.  +  Articolul 24Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Colegiului se asigura din venituri extrabugetare care se realizează din: a) publicarea de metodologii, ghiduri profesionale, lucrări de cercetare, studii de caz şi alte lucrări în domeniu; b) avizarea şi monitorizarea activităţii de instruire a personalului de specialitate; c) asistenţa, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, române sau străine; d) alte activităţi şi servicii specifice.  +  Articolul 25Publicaţiile şi alte materiale de specialitate elaborate de Colegiu sunt un drept exclusiv al acestuia.  +  Articolul 26Veniturile realizate din sursele prevăzute la art. 24 şi cheltuielile efectuate din acestea se gestionează de Secretariatul tehnic al Colegiului.  +  Articolul 27Din veniturile extrabugetare realizate se suporta, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, următoarele cheltuieli: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital.  +  Articolul 28Membrii Colegiului şi ai comisiilor mixte de lucru pot beneficia de indemnizaţii de şedinţa, care se stabilesc în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat. Cuantumul indemnizaţiilor se stabileşte anual de Biroul executiv al Colegiului.  +  Articolul 29La sfârşitul anului disponibilităţile din surse extrabugetare neutilizate se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.--------