LEGE nr. 642 din 7 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2002 privind serviciile poştale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) servicii poştale - serviciile destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obţinerii de profit; b) reţea poştală publică - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poştale, în principal, pentru:- colectarea trimiterilor poştale de la toate punctele de acces;- transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;- distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea; c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţie publicului, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală publică; d) puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor; e) colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale depuse la punctele de acces; f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale la centrul de distribuire şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari; g) trimitere de corespondenta - comunicare scrisă, tiparita, imprimata sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată şi livrata, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărţile, cataloagele, ziarele şi periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta; h) trimitere poştală - un bun aflat în forma finala în care urmează să fie transportat şi livrat, altfel decât prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor; din această categorie fac parte trimiterile de corespondenta, precum şi cărţi, cataloage, ziare, periodice şi colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială; i) trimitere poştală internationala - trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediată din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia; j) publicitate prin posta - trimiterile poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificări care nu altereaza natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin posta:- chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit;- trimiterile poştale care conţin în afară de publicitate prin posta şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj; k) serviciu de trimitere recomandată - serviciu poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar; l) serviciu de trimitere cu valoare declarata - serviciu poştal a cărui particularitate consta în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egala cu valoarea declarata de expeditor; m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu poştal a cărui particularitate consta în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale publice; n) servicii financiar-poştale - ansamblul de servicii de încasări, de plati şi transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poştale prin intermediul reţelei poştale publice; serviciile financiar-poştale fac parte din sfera serviciilor poştale; o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziţie de către un terţ de sedii ad-hoc şi de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poştale între utilizatorii abonati la acest serviciu; p) furnizor de servicii poştale - persoana juridică ce prestează servicii poştale; q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poştale care prestează unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare; r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poştale expediate din afară teritoriului României; s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea poştală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală publică; t) destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală; u) utilizator - persoana care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau de destinatar; v) cerinţe esenţiale - condiţii generale, care nu sunt de natura economică, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: protecţia secretului corespondentei, asigurarea securităţii reţelei poştale publice în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţa privată, protecţia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; w) servicii cu valoare adăugată - servicii poştale ale căror caracteristici răspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poştale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată şi o ora anume stabilite, garantarea livrării la o dată şi o ora anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorităţii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul tranzitului ori, dacă livrarea la destinaţia iniţială nu este posibila, monitorizarea trimiterii poştale pe toată durata tranzitului şi altele asemenea. În sensul prezentei definiţii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerata a trimiterii poştale ori transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloace electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poştale, în vederea sortarii, tipăririi sau pregătirii trimiterii poştale."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile următoarelor servicii: a) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii personal de către expeditorul real al acestora; b) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauza se referă la activitatea expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauza; c) transportul şi livrarea unei singure trimiteri poştale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către o persoană fizica imputernicita de expeditor în acest scop; d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale; e) transportul şi livrarea cu titlu gratuit ale înscrisurilor care însoţesc bunurile transportate şi livrate împreună cu acestea."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Secretul trimiterilor poştale este inviolabil. (2) Reţinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poştale este permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege."4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal."5. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Serviciile cu valoare adăugată nu sunt incluse în sfera serviciului universal."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileşte politica şi strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii, proportionalitatii şi nediscriminarii. În stabilirea acestei politici şi strategii Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi a asigurării protecţiei interesului public. (2) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura pe care le aplica pentru a desemna un furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal, precum şi condiţiile speciale pe care trebuie să le respecte acesta şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal. (3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigura condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal."7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămâna, cu excepţia cazurilor sau condiţiilor geografice considerate excepţionale de autoritatea de reglementare."8. La articolul 8, partea introductivă şi litera c) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiţii generale în îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumba:............................................................... c) să ofere servicii disponibile pentru toţi utilizatorii, fără nici un fel de discriminare;"9. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia sa pună la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reţeaua poştală publică pe care o operează, în condiţii de transparenta, obiectivitate şi nediscriminare. (2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu poziţie dominantă pe piaţa relevanta obligaţii privind condiţiile în care acesta trebuie să permită accesul altor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, dacă o asemenea măsura se impune pentru asigurarea unui mediu concurential şi pentru respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii şi nediscriminarii."11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal"12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi: a) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene; b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de către societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora; c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; d) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de autoritatea de reglementare; f) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizori de serviciu universal şi de a încheia acorduri operationale în aceasta calitate; g) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte."13. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) În cazul în care proprietarul doreşte sa închirieze unul dintre spaţiile prevăzute la art. 11 lit. a) va face o ofertă furnizorului de serviciu universal. (2) Furnizorul de serviciu universal este obligat să îşi exercite dreptul de prioritate în termen de 15 zile de la primirea ofertei. (3) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu îşi exprima voinţa sau nu accepta oferta, spaţiul se poate închiria oricărei alte persoane. (4) Contractul de închiriere încheiat cu altă persoană cu nerespectarea dreptului de prioritate sau în condiţii mai avantajoase pentru aceasta persoana decât cele prevăzute în oferta trimisa titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativă. (5) Acţiunea în nulitate relativă poate fi introdusă de furnizorul de serviciu universal, titular al dreptului de prioritate. (6) Condiţiile de exercitare a dreptului prevăzut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin contract încheiat între furnizorul de serviciu universal şi transportator, contract care va asigura atât respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cat şi protecţia intereselor transportatorului."14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internaţionale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerata ori nu, a căror greutate este mai mica de 350 g şi al căror tarif este mai mic decât de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate. (2) Limitele stabilite în conformitate cu alin. (1) pot fi micsorate prin hotărâre a Guvernului."15. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poştale"16. După titlul capitolului V se introduce articolul 14^1 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Furnizarea serviciilor poştale se realizează în condiţiile regimului de autorizare prevăzut de prezentul capitol. (2) Regimul de autorizare generală permite furnizarea de servicii poştale fără obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activităţi de furnizare a serviciilor poştale. (3) Licenta individuală este acea autorizaţie acordată de autoritatea de reglementare unui furnizor de servicii poştale, conferindu-i acestuia drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele conferite de regimul de autorizare generală, autorizaţie necesară pentru furnizarea anumitor servicii poştale, prevăzute de prezenta ordonanţă."17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor poştale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face în condiţiile regimului de autorizare generală. (2) Înainte de începerea activităţii orice persoană juridică ce intenţionează sa furnizeze servicii poştale din categoria celor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a transmite autorităţii de reglementare o notificare cu privire la aceasta intenţie. (3) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală se acordă cu condiţia ca persoana juridică în cauza să îşi asume obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanţe. (4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală, precum şi obligaţiile care incumba titularilor, cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii. (5) Dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală se considera obţinut în termen de 45 de zile de la data primirii notificării de către autoritatea de reglementare, cu excepţia situaţiei în care persoanei în cauza i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a acestui drept. (6) În cazul în care persoanei care a efectuat notificarea îi sunt cerute documente, informaţii suplimentare sau clarificări pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală, termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora."18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licenţei individuale. (2) Licenta individuală poate conţine obligaţii specifice, în scopul şi în măsura necesare pentru garantarea respectării cerinţelor esenţiale şi pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) pot privi, între altele: a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal; b) calitatea, disponibilitatea şi modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licenţei; c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV; d) eventualele contribuţii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal. (4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a licenţelor individuale, precum şi conţinutul acestora, inclusiv obligaţiile care incumba titularilor, ţinând seama de prevederile alin. (2) şi (3), cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii. (5) Termenul de acordare a licenţei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii. (6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informaţii suplimentare sau clarificări în vederea acordării licenţei individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora."19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de autorizare, precum şi modul de încasare a acestora. (2) Sumele rezultate din încasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale autorităţii de reglementare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia. (3) Neplata tarifelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale sau neacordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală."20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale şi decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală trebuie motivate şi se comunică în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (5), putând fi contestate de persoana interesată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare. (2) Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei individuale ori a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală trebuie motivată şi poate fi contestată de persoana interesată, în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."21. Articolele 20 şi 21 se abroga.22. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a supune spre aprobare autorităţii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze şi de a le aduce la cunoştinţa publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare................................................................ (4) În situaţia în care furnizorul de serviciu universal acorda facilităţi tarifare în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelaşi expeditor, el are obligaţia de a aplica principiile transparenţei şi nediscriminarii atât cu privire la tarife, cat şi cu privire la condiţiile asociate acestora. (5) Facilităţile tarifare acordate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri şi vor fi făcute publice în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare şi pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal. (6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligaţia menţinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze."23. La articolul 22, alineatul (3) se abroga.24. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor poştale internaţionale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia:............................................................... (2) În cazul în care nu exista asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplica prevederile acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte."25. La articolul 24, alineatele (1) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să ţină evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte................................................................ (6) Situaţiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent şi publicate anual pe cheltuiala furnizorului şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."26. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte gratuităţi, precum şi modalităţile de compensare financiară a furnizorului de servicii poştale desemnat să le asigure."27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta, în relaţiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol. (2) Furnizorul de serviciu universal stabileşte şi supune spre aprobare autorităţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze. În cazul în care apreciază ca regulile propuse sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic sau al protecţiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internaţionale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat sa opereze modificările cerute. (3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă, în celelalte acte normative şi în acordurile internaţionale la care România este parte."28. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Trimiterile poştale distribuite de un furnizor de servicii poştale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv. (2) Furnizorul de servicii poştale are obligaţia sa marcheze toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua poştală publică pe care o operează, inclusiv cutiile poştale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauza."29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta standardele de calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze. (2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către furnizorul de serviciu universal, va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauza, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1)."30. La articolul 31, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Informaţiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2). (5) În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauza poate inainta o plângere autorităţii de reglementare sau poate introduce o cerere de chemare în judecata la instanţa competenţa. Cererea de chemare în judecata poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată autorităţii de reglementare."31. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:"(6) Autoritatea de reglementare stabileşte o procedură de mediere în vederea soluţionării amiabile a litigiilor dintre utilizatori şi furnizorii de servicii poştale."32. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Răspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileşte, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizează de autoritatea de reglementare şi se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare."33. Articolul 33 se abroga.34. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale se stabilesc de autoritatea de reglementare."35. Articolul 35 se abroga.36. La articolul 36, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. (3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de reglementare."37. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condiţiile prezentei ordonanţe, atât timp cat sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt întrunite atât condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale prevăzute de prezentul capitol şi de regulile stabilite potrivit art. 27, cat şi, pentru trimiterile poştale internaţionale, condiţiile prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte şi condiţiile de acceptare stabilite de ţările de destinaţie; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale sunt posibile cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul respectiv; c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale nu sunt impiedicate de împrejurări de forta majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terţe persoane pentru care furnizorul de servicii poştale nu este chemat, potrivit legii, sa răspundă."38. La articolul 38, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;"39. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poştale cere ca el să fie ambalat, furnizorul de servicii poştale trebuie să protejeze acest bun conform standardelor şi normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operaţiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare furnizorul de servicii poştale răspunde pentru pierderea totală sau parţială a bunului expediat, precum şi pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri. (2) Furnizorul de servicii poştale este obligat sa accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În aceasta situaţie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului. (3) Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, furnizorul de servicii poştale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii poştale poate pune la dispoziţie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poştale este obligat sa recunoască şi sa folosească inscriptionarile şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare."40. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Furnizorul de servicii poştale este răspunzător faţă de utilizatori pentru prestarea serviciului în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul încheiat cu expeditorul. (2) În cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul livrării la destinatar. (3) Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces. (4) Termenul de soluţionare a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 3 luni şi se calculează de la data introducerii reclamaţiei. (5) Reclamaţia prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar. (6) Termenul de păstrare pentru trimiterile poştale este de 18 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces. (7) Termenele prevăzute în prezentul articol se aplică şi în cazul trimiterilor poştale internaţionale, dacă prin acordurile internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel."41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecata este de 6 luni pentru trimiterile poştale interne şi de un an pentru cele internaţionale. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie şi curge de la data primirii răspunsului la reclamaţia prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia prealabilă, de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia. (3) Cererea de chemare în judecata va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile."42. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează: a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;2. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;4. cu întreaga suma depusa la punctul de acces, pentru mandate, în condiţiile prevăzute la art. 46;5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;2. cu cota-parte corespunzătoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;3. cu cota-parte din suma prevăzută la lit. a) pct. 5, stabilită în raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea conţinutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;4. cu suma prevăzută la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale, altele decât coletele. (2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se adauga dobânda legală care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile. (3) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:1. telegrama nu a fost livrata;2. telegrama a fost livrata mai târziu decât prevede contractul-cadru sau contractul încheiat cu utilizatorul;3. conţinutul telegramei a fost denaturat. (4) Pierderea completa a conţinutului este echivalenta cu pierderea trimiterii poştale. (5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. (6) În afară despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la punctul de acces. (7) În cazul neefectuarii prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tarifele aplicabile pentru serviciul poştal standard."43. La articolul 44, alineatul (2) se abroga.44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale după expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 40 alin. (6) sau (7), după caz."45. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Furnizorii de servicii poştale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite. (2) Sumele a căror plata sau rambursare nu a fost reclamata de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân definitiv câştigate furnizorilor de servicii poştale."46. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte."47. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Părţile pot stabili prin contract clauzele de agravare a răspunderii furnizorului de servicii poştale prevăzute de prezentul capitol."48. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă autoritatea de reglementare urmăreşte, în principal, atingerea următoarelor obiective: a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal; b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârsta înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă; c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii poştale; d) asigurarea sustenabilitatii economice a activităţilor efectuate de furnizorii de servicii poştale. (2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii. (3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita: a) sa ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanţe; b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanţe, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de servicii poştale, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop. (4) Autoritatea de reglementare poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă".49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 49 alin. (3)."50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Furnizorii de servicii poştale autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe datorează autorităţii de reglementare un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecărui furnizor. (2) Decizia prin care se stabileşte tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor de servicii poştale, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire. (3) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în doua transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2), iar cea de-a doua, până la data de 31 decembrie a anului respectiv. (4) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol, cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul unui exerciţiu financiar. (5) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite autorităţii de reglementare un exemplar al situaţiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la direcţia generală a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege. (6) La încetarea activităţii în domeniul serviciilor poştale, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de servicii poştale are obligaţia de a achită un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel: a) în cazul în care încetarea activităţii în domeniul serviciilor poştale se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condiţiile alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a anului anterior şi a anului în curs; b) în cazul în care încetarea activităţii în domeniul serviciilor poştale se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în condiţiile alin. (2), pe lângă acest tarif furnizorul datorează şi un tarif suplimentar, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul în curs. (7) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (6) trebuie achitat la data determinării, în condiţiile legii, a cifrei de afaceri."51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonanţe, autoritatea de reglementare este imputernicita sa stabilească anumite obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita sa stabilească sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene."52. La articolul 54, alineatul (2) se abroga.53. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile care îi sunt necesare, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta ordonanţă."54. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Personalul de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, poate să solicite declaraţiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări. (2) La solicitarea personalului de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligaţi sa acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1)."55. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informaţii aflate în posesia altor autorităţi publice, acestea sunt obligate să permită personalului de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, accesul la documentele, la datele şi informaţiile în cauza, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Personalul de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), este obligat să respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate."56. La articolul 58, partea introductivă şi litera c) a punctului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 58. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni:............................................................... c) trimiteri poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;"57. La articolul 58, punctele 8, 9, 11, 12, 15, 16 şi 20 vor avea următorul cuprins:"8. încălcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap. III;9. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7;...............................................................11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;12. colectarea trimiterilor de corespondenta care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauza;...............................................................15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii poştale decât cele pentru care a fost obţinut dreptul de a furniza servicii poştale, în condiţiile regimului de autorizare generală sau pe baza licenţei individuale;16. nerespectarea obligaţiilor care incumba titularilor dreptului de a furniza servicii poştale, în condiţiile regimului de autorizare generală, sau a obligaţiilor prevăzute în licentele individuale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, după caz;...............................................................20. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2) sau la art. 37."58. La articolul 58, punctele 21-23 se abroga.59. La articolul 59, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"b) cele de la pct. 9-20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amenda în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situaţiile în care gravitatea faptei o justifica, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală ori retragerea licenţei individuale sau a dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală............................................................... (3) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20 se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului şi ale cotei de piaţa deţinute de acesta."60. La articolul 60, litera c) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare, în temeiul atribuţiilor de control menţionate la art. 54. (2) Cuantumul amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative, aprobată prin Legea nr. 315/2002, sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii."61. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se constata de către personalul de control al autorităţii de reglementare, împuternicit în acest scop, iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, şi de către ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) ori de către ofiţeri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, după caz. (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20, precum şi amenzile administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de control ale autorităţii de reglementare. (4) Actul prin care se aplică amenzile administrative prevăzute la art. 60 constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate."62. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."63. Articolul 64 se abroga.64. La articolul 65, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) altor persoane juridice."65. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Autorizaţiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu excepţia cazului în care prevăd un termen mai scurt. (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală sau emiterea licenţei individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe."66. Anexa se abroga.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 642.────────────────