ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 12 decembrie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989  +  Articolul 1Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Ministerele, celelalte instituţii publice ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptăţite şi nu fac obiectul prezentei legi."2. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică şi au regimul prevăzut de lege."3. Alineatul (5) al articolului 16 se abroga.4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În vederea asigurării surselor pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub forma de titluri de valoare nominală şi prin acţiuni, se rezerva o cota de până la 20% din capitalul social de la societăţile sau companiile naţionale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor şi alocarea titlurilor de valoare nominală sau, după caz, a acţiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Cererile sau acţiunile în justiţie privind restituirea preţului actualizat plătit de chiriaşii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiinţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. (3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995."6. După articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - În vederea organizării executării prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitară a acesteia."  +  Articolul 2Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea acesteia de către Parlament.  +  Titlul II Măsuri pentru accelerarea aplicării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002  +  Articolul 1 (1) Pentru actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 şi 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecărui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluării, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispoziţiei prin care se soluţionează notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza şi pentru calculul valorii estimative a construcţiilor şi terenurilor preluate în mod abuziv în intervalul de referinţa al legii. (2) Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării autorităţii publice sau a altei persoane juridice care are, potrivit legii, obligaţia de restituire, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare stabilit potrivit prevederilor alin. (1) sau, după caz, a indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. (3) Plata acestor sume se face într-un cont deschis prin ordin al ministrului finanţelor publice la trezoreria statului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Banca Naţionala a României împreună cu Institutul Naţional de Statistica vor stabili şi vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cursul oficial leu/dolar S.U.A. pentru fiecare an din intervalul 1945-1989, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001.  +  Articolul 2 (1) Cetăţenii străini şi apatrizii care au calitatea de persoane îndreptăţite potrivit Legii nr. 10/2001 la restituirea în natura a unor terenuri, situate în intravilanul localităţilor, pot opta pentru dobândirea unui drept de folosinţă special care conferă titularului drepturile şi obligaţiile conferite de lege proprietarului, cu excepţia dreptului de dispoziţie. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), la transmiterea dreptului de folosinţă către terţi, statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, are un drept de preemţiune la cumpărarea acestuia. Dreptul de preemţiune se va exercita în termen de 30 de zile de la notificarea expresă a intentiei de înstrăinare a dreptului special de folosinţă şi a preţului acestuia. (3) În cazul în care terţ dobanditor al dreptului de folosinţă este cetăţean român sau persoana juridică română, dreptul de folosinţă astfel dobândit se converteste în drept de proprietate.  +  Articolul 3În cazul în care statul şi persoanele îndreptăţite au obligaţii reciproce de plată şi, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 şi, respectiv, a Legii nr. 10/2001 cu modificările şi completările ulterioare, se poate dispune compensarea acestora cu avizul autorităţii administrative constituite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.  +  Articolul 4Termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 30 de zile, respectiv până la data de 14 martie 2003.  +  Articolul 5 (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 şi, după caz, de către prefecţi. (2) Începând cu anul 2003 salariaţii instituţiilor publice implicaţi în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 6 luni. Stabilirea salariaţilor care beneficiază de acest drept şi a cuantumului sporului ce se acordă se face de către conducătorul instituţiei implicate în aplicarea dispoziţiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.  +  Articolul 6 (1) Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, se prelungeşte cu 30 de zile. (2) În cazul în care imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare. La stabilirea cuantumului măsurilor reparatorii evaluabile în lei se va avea în vedere coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (4). (3) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării. (4) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru soluţionarea acestor cauze instanţele judecătoreşti competente vor avea în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cererile sau acţiunile în justiţie, precum şi transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt scutite de taxe de timbru.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 184.-------