ORDIN nr. 577 din 27 noiembrie 2002privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnica a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale"
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 14 decembrie 2002  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT R6-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnica a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 577.  +  Anexa 1 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORINSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT- ISCIR -- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -PRESCRIPŢIA TEHNICA PT R6-2002Cerinţe tehnice privind montarea, punerea înfuncţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnicaa ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materialeColecţia Inspecţiei de Stat pentruControlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiuneşi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR- Editie oficială -Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, în ceea ce priveşte asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care monteaza, repara, întreţin, deţin, exploatează sau verifica ascensoare de persoane şi materiale.Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corecta a acesteia.ISCIRstr. Sf. Elefterie nr. 47-49, sectorul 5Bucureşti, www.iscir.roCod: 726111Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61Fax: (+4021) 411.98.70E-mail: iscir@fx.roReproducerea sau utilizarea integrală ori parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu exista acordul scris al ISCIR.Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipărite.1. Generalitati1.1. ScopPrezenta prescripţie tehnica face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, materiale (mărfuri), de persoane şi materiale (mărfuri) şi ascensoare mici de materiale (mărfuri).Prezenta prescripţie tehnica stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă ascensoarele pentru a putea fi autorizata funcţionarea lor la utilizatorii finali (deţinătorii) din România.Cerinţele privind proiectarea, construirea, montarea şi introducerea pe piaţa a ascensoarelor se adresează montatorilor ascensoarelor.Cerinţele privind proiectarea, construirea şi introducerea pe piaţa a componentelor de securitate se adresează producătorilor acestora.Cerinţele privind exploatarea, repararea, întreţinerea, deţinerea şi siguranţa în exploatare a ascensoarelor se adresează agenţilor economici şi deţinătorilor.Cerinţele privind verificarea tehnica înaintea punerii în funcţiune, verificările tehnice periodice şi verificările după reparaţii ale ascensoarelor se adresează ISCIR-INSPECT, agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi deţinătorilor.La verificările şi încercările efectuate înainte de punerea în funcţiune a ascensorului model va participa şi organismul notificat împreună cu ISCIR-INSPECT.Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei sănătăţii utilizatorilor.De asemenea, prescripţia tehnica stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe tehnice.Autoritatea tehnica care asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice este ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare pentru instalaţiile în categoria cărora se integreaza şi ascensoarele de persoane, materiale, de persoane şi materiale şi ascensoarele mici de materiale.Documentele, documentaţia tehnica (cartea ascensorului şi informaţii furnizate de montator), precum şi inscriptionarile privind informarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.1.2. Domeniu de aplicare1.2.1. Prezenta prescripţie tehnica se aplică următoarelor ascensoare şi componente:- ascensoare pentru persoane;- ascensoare pentru bolnavi;- ascensoare pentru persoane şi materiale;- ascensoare pentru materiale;- ascensoare mici pentru materiale;- ascensoare care se deplaseaza de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplaseaza de-a lungul unor ghidaje rigide, cum sunt de exemplu ascensoarele foarfece etc.;- componente de securitate pentru ascensoare.Instalaţiile care nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt menţionate în anexa X.1.2.2. Prezenta prescripţie tehnica stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pentru execuţia, montarea şi exploatarea ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale, montate fix în put, acţionate cu roata de frictiune, tambur sau hidraulic, care deservesc niveluri definite, care cuprind o cabina destinată transportului de persoane, de persoane şi materiale sau de materiale, suspendată prin cabluri sau lanturi, care se deplaseaza în lungul glisierelor a căror inclinare nu depăşeşte 15° faţă de verticala.1.2.3. Prezenta prescripţie tehnica se aplică şi ascensoarelor şi componentelor de securitate destinate acestora care au fost proiectate, construite, introduse pe piaţa, montate, puse în funcţiune şi autorizate iniţial pentru funcţionare de ISCIR înaintea datei de 31 decembrie 2002, data la care intră în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 225/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002.1.2.4. Pentru ascensoarele şi componentele de securitate destinate acestora, care erau în curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2-88 la data de 2 aprilie 2002 şi care sunt puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2003, se aplică prevederile pct. 7.1.8.1.3. Referinţe normativePrezenta prescripţie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.1.3.1. Legi şi hotărâriLegea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselorHotărârea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a ascensoarelorHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de RidicatHotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioareOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioareLegea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, şi Normele metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, cu modificările ulterioareLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.1.3.2. Standarde● SR EN 81-1+AC:2001, Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice● SR EN 12015:2001, Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Emisie● SR EN 12016:2001, Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate● EN 81-2:1998+AC:1999, Safety rules for the construction and installation of lifts-Part 2:Hydraulic lifts1.4. Termeni şi definiţii:1.4.1. activitate de reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni specializate de investigare a defectelor apărute, de asigurare a pieselor de schimb, de efectuare a depanarilor şi/sau a inlocuirilor de componente defecte şi de încercare funcţională a ascensorului pentru demonstrarea calităţii reparatiei efectuate menite sa readuca ascensorul în stare buna de funcţionare în condiţii de securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie atestata printr-o autorizaţie emisă de ISCIR-INSPECT;1.4.2. ascensor derivat - ascensorul definit prin parametri maximi şi minimi, cum sunt sarcina, numărul de persoane, lungimea cursei şi viteza, şi care utilizează componente de securitate identice din punct de vedere funcţional şi al respectării cerinţelor esenţiale de securitate cu cele ale ascensorului model. Parametrii maximi şi minimi, precum şi satisfacerea cerinţelor esenţiale de securitate cu modelul trebuie să fie declaraţi şi demonstrati de montator, prin calcule şi/sau pe baza desenelor de execuţie. Toate acestea vor fi cuprinse în dosarul tehnic de fabricaţie al ascensorului;1.4.3. ascensor electric - instalatie de ridicat, montata fix în put, actionata cu roata de frictiune sau tambur, care deserveşte niveluri definite, care cuprinde o cabina destinată transportului de persoane, de persoane şi materiale sau de materiale, suspendată prin cabluri sau lanturi, care se deplaseaza în lungul glisierelor a căror inclinare nu depăşeşte 15° faţă de verticala;1.4.4. ascensor electric cu roata de frictiune - ascensor ale cărui cabluri de tracţiune sunt acţionate prin frecarea cu canalele rotii motoare a troliului;1.4.5. ascensor electric cu tambur - ascensor suspendat de lanturi sau cabluri şi antrenat prin alt procedeu decât prin frecare;1.4.6. ascensor hidraulic - ascensor destinat transportului de persoane, de materiale sau de bolnavi, acţionat de un grup de pompare printr-un sistem electrohidraulic;1.4.7. ascensor mic pentru materiale - instalatie de ridicat, montata fix, deservind niveluri definite, având o cabina în care, datorită dimensiunilor şi construcţiei, accesul persoanelor nu este posibil şi care se deplaseaza cel puţin parţial între glisiere verticale sau între glisiere a căror inclinatie nu depăşeşte 15° faţă de verticala;1.4.8. ascensor model - ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic de fabricaţie prezintă modul în care cerinţele esenţiale de securitate vor fi satisfacute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definite prin parametri obiectivi şi care utilizează componente de securitate identice;1.4.9. ascensor pentru bolnavi - ascensor destinat transportului de bolnavi cu însoţitor permanent din incinta spitalelor şi/sau a policlinicilor, cu mijloace specifice acestora, şi care are paracazatoare cu prindere amortizata sau paracazatoare cu prindere instantanee cu efect amortizat;1.4.10. ascensor pentru materiale - ascensor destinat transportului de materiale cu sau fără însoţitor (cu comanda interioară, mixtă sau exterioară);1.4.11. ascensor pentru materiale şi persoane - ascensor destinat transportului de materiale, a cărui construcţie permite şi transportul de persoane concomitent sau independent de cel al materialelor;1.4.12. ascensor pentru persoane - ascensor destinat transportului de persoane şi de bagaje de mana;1.4.13. autorizarea funcţionarii - ansamblu de activităţi de verificare şi validare a rezultatelor măsurătorilor şi încercărilor functionale executate la punerea în funcţiune iniţială a ascensoarelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a ascensoarelor montate la deţinători. Se efectuează numai de către ISCIR-INSPECT sau de RVTA, autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT în acest sens;1.4.14. autorizare preliminară - ansamblu de activităţi prin care un organism notificat constata şi atesta faptul ca un ascensor model satisface cerinţele esenţiale de securitate;1.4.15. cabina - componenta a ascensorului care transporta persoane, materiale, persoane şi materiale sau bolnavi;1.4.16. cablu flexibil - cablu electric, flexibil între cabina şi un punct fix;1.4.17. cablul limitatorului de viteza - cablu auxiliar legat de cabina/contragreutate, destinat declanşării paracazatorului în caz de rupere a suspensiei;1.4.18. camera rotilor de deviere - camera în care nu se afla troliul/grupul de pompare, în care sunt roti de deviere şi unde se pot găsi, eventual, limitatorul de viteza şi/sau echipamentul electric;1.4.19 camera masinii - camera unde se afla troliul/grupul de pompare şi/sau echipamentul acestuia;1.4.20. cerinţa esenţială - cerinţa care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, astfel cum este prevăzută în actele normative în vigoare;1.4.21. cilindrul hidraulic - dispozitiv hidraulic care asigura deplasarea şi susţinerea cabinei;1.4.22. contragreutate - masa rigida ghidata care asigura echilibrarea cabinei;1.4.23. declaraţie de conformitate - documentul prin care montatorul da o asigurare scrisă ca un ascensor este conform condiţiilor specificate; documentul prin care producătorul componentelor de securitate da o asigurare scrisă ca acestea sunt conform condiţiilor specificate;1.4.24. distribuitor electrohidraulic - componenta de securitate a blocului electrohidraulic;1.4.25. glisiere - elemente rigide care asigura ghidarea cabinei sau a contragreutatii;1.4.26. introducerea pe piaţa a ascensorului - acţiune care are loc atunci când montatorul pune pentru prima data ascensorul la dispoziţia deţinătorului (utilizatorului final);1.4.27. jug - structura metalică care susţine cabina sau contragreutatea legată de suspensie;1.4.28. lant electric de securitate - dispozitive electrice de securitate legate în serie;1.4.29. limitator de viteza - componenta de securitate care la depăşirea unei viteze stabilite acţionează paracazatoarele şi comanda oprirea ascensorului;1.4.30. montatorul unui ascensor - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării, fabricării, montarii şi introducerii pe piaţa a ascensorului, care aplica marcajul CS şi întocmeşte în scris declaraţia CS de conformitate;1.4.31. organism de control - ISCIR-SP, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 225/2002;1.4.32. organism de inspecţie - ISCIR-INSPECT, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea tehnica în funcţionare a ascensoarelor;1.4.33. organism notificat - organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi certificarea conformitatii ascensoarelor, a componentelor de securitate şi pentru compatibilitatea electromagnetica a acestora înaintea introducerii lor pe piaţa;1.4.34. paracazator - componenta de securitate destinată sa oprească şi sa menţină oprită pe glisiere cabina sau contragreutatea în cazul depăşirii vitezei;1.4.35. producătorul componentelor de securitate - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate, care aplica marcajul CS şi întocmeşte în scris declaraţia CS de conformitate;1.4.36. proiectant - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării ascensoarelor, componentelor de securitate şi a proiectelor de reparaţii la ascensoare;1.4.37. punerea în funcţiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către deţinător (utilizatorul final);1.4.38. put - spaţiu în care se deplaseaza cabina şi/sau contragreutatea;1.4.39. revizie tehnica curenta - ansamblu de operaţii de control al stării unui ascensor, menite sa corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionare normală şi sa preintampine apariţia unor defecte majore. Activitatea se efectuează numai de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT;1.4.40. sarcina nominală - sarcina pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul;1.4.41. spaţiul superior al putului - parte a putului cuprinsă între nivelul cel mai de sus deservit şi plafonul putului;1.4.42. tampon - componenta de securitate aflată în fundatura putului, destinată pentru a prelua socul caderii cabinei sau a contragreutatii;1.4.43. troliul sau grupul de pompare al ascensorului - ansamblu incluzând motorul care antreneaza şi opreşte ascensorul;1.4.44. utilizator - persoana care foloseşte serviciile unui ascensor;1.4.45. utilizator final - persoana fizica sau juridică deţinătoare a unui ascensor pe care îl exploatează în folos propriu şi care are obligaţia de a utiliza ascensorul numai dacă acesta a fost supus verificărilor tehnice periodice şi a obţinut autorizaţia de funcţionare în urma acestora. În perioada dintre doua verificări tehnice periodice utilizatorul final, în cazul în care constata o funcţionare necorespunzătoare a ascensorului, este obligat sa apeleze la agentul economic autorizat pentru întreţinere. Termen echivalent: deţinător;1.4.46. verificare tehnica periodică - activitate solicitată de deţinător, la intervale predeterminate sau ori de câte ori deţinătorul considera necesar, pentru a se asigura ca ascensorul pe care îl deţine şi utilizează satisface cerinţele de funcţionare în securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de buna funcţionare în condiţii de securitate a ascensorului şi aptitudinea acestuia de a-şi îndeplini rolul funcţional conform specificatiilor montatorului. Activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT sau, după caz, de RVTA, autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT în acest sens;1.4.47. viteza nominală (v) - viteza în metri pe secunda a cabinei, pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul.Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.1.5. Abrevieri:● IT - inspecţie teritorială;● PT - prescripţie tehnica;● RSVTI - responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor;● RVTA - responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor;● SP - supravegherea pieţei.2. Cerinţe esenţiale de sănătate şi de securitate ce trebuie asigurate la proiectarea şi construirea ascensoarelor şi componentelor de securitateDispoziţii preliminareCerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate conţinute în prezenta prescripţie tehnica sunt obligatorii.Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să se atinga obiectivele acestor cerinţe esenţiale.Producătorul de componente de securitate, precum şi montatorul ascensorului au obligaţia să efectueze o analiza de risc în vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor lor, fiind obligaţi sa proiecteze şi sa construiască produsele ţinând seama de aceasta analiza.Cerinţele esenţiale prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi care nu sunt incluse în prezentele cerinţe esenţiale se aplică ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 225/2002.2.1. Generalitati2.1.1. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice referitoare la certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, se aplică în situaţia în care exista riscuri concrete şi acestea nu sunt abordate în prezentul capitol. Cerinţele esenţiale prevăzute la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la normele metodologice menţionate mai sus trebuie aplicate în orice situaţie.2.1.2. CabinaCabina trebuie proiectata şi construită astfel încât să ofere un spaţiu şi o rezistenta corespunzătoare numărului maxim de persoane, precum şi sarcinii nominale stabilite de montator. În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane, atunci când dimensiunile ascensorului permit, cabina trebuie proiectata şi construită astfel încât caracteristicile sale constructive sa nu obstructioneze sau sa nu împiedice accesul şi utilizarea acestuia de către persoane cu handicap şi, de asemenea, să permită efectuarea oricăror modificări necesare care să faciliteze utilizarea ascensorului de către astfel de persoane.2.1.3. Mijloace de suspendare şi de sustinereMijloacele de suspendare şi/sau de sustinere a cabinei, accesoriile, precum şi orice elemente terminale ale acestora trebuie să fie alese şi proiectate astfel încât să asigure un nivel corespunzător de securitate şi sa reducă riscul caderii cabinei, luându-se în considerare condiţiile de utilizare, materialele utilizate, precum şi condiţiile de fabricaţie. Atunci când se utilizează cabluri sau lanturi pentru suspendarea cabinei trebuie să existe cel puţin două cabluri sau lanturi independente, fiecare cu sistem propriu de ancorare. Astfel de cabluri şi lanturi nu trebuie să aibă imbinari sau matisari, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui ochet.2.1.4. Controlul sarcinii (inclusiv depăşirea vitezei)2.1.4.1. Ascensoarele trebuie să fie proiectate, construite şi montate astfel încât să fie împiedicată pornirea normală atunci când sarcina nominală este depăşită.2.1.4.2. Ascensoarele trebuie să fie dotate cu limitatoare de viteza. Aceasta cerinţa nu se aplică ascensoarelor la care, prin conceptia sistemului de actionare, nu este posibila depăşirea vitezei.2.1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie să fie dotate cu dispozitive pentru controlul şi limitarea vitezei.2.1.4.4. Ascensoarele care utilizează roti de frictiune trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracţiune pe roata de frictiune.2.1.5. Troliu2.1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie să aibă troliu individual. Aceasta cerinţa nu se aplică ascensoarelor la care contragreutatile sunt înlocuite cu o a doua cabina.2.1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie să se asigure ca troliul ascensorului şi dispozitivele anexe ale unui ascensor nu sunt accesibile decât pentru lucrări de întreţinere şi în cazuri de urgenta.2.1.6. Comenzi2.1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neinsotite trebuie să fie proiectate şi amplasate în mod corespunzător.2.1.6.2. Funcţia comenzilor trebuie indicată clar.2.1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate.2.1.6.4. Echipamentele electrice trebuie să fie instalate şi conectate astfel încât:- să fie exclusa orice confuzie cu circuitele care nu au legătură directa cu ascensorul;- alimentarea cu energie să poată fi comutată sub sarcina;- miscarile ascensorului să fie dependente de contactele electrice de securitate printr-un circuit electric de securitate separat;- o defectiune a instalaţiei electrice sa nu conducă la o situaţie periculoasa.2.2. Riscuri pentru persoanele aflate în afară cabinei ascensorului2.2.1. Ascensorul trebuie să fie proiectat şi construit pentru a se asigura ca spaţiul în care se deplaseaza cabina nu este accesibil decât pentru lucrări de întreţinere şi în cazuri de urgenta. Înainte ca o persoană să aibă acces în acel spaţiu trebuie oprită funcţionarea ascensorului.2.2.2. Ascensorul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să se elimine riscul de lovire atunci când cabina este în una dintre poziţiile sale extreme. Acest obiectiv se realizează cu ajutorul unui spaţiu liber sau al unui refugiu dincolo de poziţiile extreme ale cabinei. Totuşi în anumite cazuri, în special la clădirile existente unde aceasta condiţie este imposibil de îndeplinit, montatorul trebuie să realizeze măsuri compensatorii pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obţinut acordul scris din partea ISCIR-INSPECT.2.2.3. Spaţiile de acces pentru intrarea şi ieşirea din cabina trebuie să fie dotate cu uşi de palier având o rezistenta mecanică corespunzătoare condiţiilor de utilizare. În timpul funcţionarii normale un dispozitiv de zavorare a uşilor trebuie să împiedice: a) miscarea cabinei, comandata sau necomandata, dacă toate uşile de palier nu sunt închise şi zavorate; b) deschiderea unei uşi de palier, atunci când cabina încă se deplaseaza şi nu se afla într-o zona prevăzută pentru oprire.Sunt permise miscari de nivelare ale cabinei, în situaţia în care uşile de palier sunt deschise, numai în zone specificate, cu condiţia ca viteza de deplasare să fie controlată.2.3. Riscuri pentru persoanele aflate în cabina2.3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie să fie inconjurate complet de pereţi plini, cu podele şi tavane închise, cu excepţia orificiilor pentru ventilaţie şi a uşilor. Uşile cabinei trebuie să fie proiectate şi montate astfel încât cabina sa nu se poată deplasa, cu excepţia miscarilor de nivelare menţionate la pct. 2.2.3, dacă uşile nu sunt închise, şi să se oprească în cazul în care uşile se deschid. Uşile cabinei trebuie să rămână închise şi zavorate în cazul opririi între doua niveluri, acolo unde exista un risc de cadere în spaţiul dintre cabina şi put.2.3.2. Ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea libera sau deplasarea necontrolata a cabinei în cazul unei întreruperi de curent sau al defectării componentelor.Dispozitivul care împiedica căderea libera a cabinei (paracazator) trebuie să fie independent de mijloacele de suspendare ale cabinei. Paracazatorul trebuie să poată opri cabina în domeniul de declansare al limitatorului de viteza, în funcţie de viteza nominală a ascensorului, stabilită de montatorul ascensorului. Orice oprire produsă de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerare dăunătoare pentru ocupantii cabinei, oricare ar fi condiţiile de încărcare.2.3.3. Tampoanele trebuie să fie montate în fundatura putului. În acest caz spaţiul liber menţionat la pct. 2.2.2 trebuie să fie măsurat cu tampoanele complet comprimate. Aceasta cerinţa nu se aplică ascensoarelor la care, datorită conceptiei sistemului de actionare, cabina nu poate intră în spaţiul liber menţionat la pct. 2.2.2.2.3.4. Ascensoarele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât sa nu poată fi puse în mişcare dacă dispozitivul menţionat la pct. 2.3.2 nu se afla într-o poziţie de funcţionare.2.4. Alte riscuri2.4.1. Uşile de palier şi uşile de cabina sau ansamblul celor două uşi, în cazul în care acestea sunt automate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care să evite riscul strivirii atunci când acestea sunt în mişcare.2.4.2. Uşile de palier, atunci când sunt prevăzute să contribuie la protecţia clădirii împotriva incendiilor, inclusiv cele care au elemente din sticlă, trebuie să reziste în mod corespunzător la foc, din punct de vedere al integrităţii şi al caracteristicilor referitoare la izolatie, pentru oprirea propagarii flacarilor, şi la transmiterea caldurii prin radiaţie termica.2.4.3. Contragreutatile trebuie să fie montate astfel încât să se evite orice risc de lovire cu cabina sau de cadere pe aceasta.2.4.4. Ascensoarele trebuie să fie echipate cu mijloace care să dea posibilitatea oamenilor reţinuţi în cabina să fie scoşi şi evacuati.2.4.5. Cabinele trebuie să fie dotate cu mijloace de comunicaţie cu dublu sens, care să permită legătură permanenta cu echipa de intervenţie rapida.2.4.6. Ascensoarele vor fi proiectate şi construite astfel încât, în cazul în care temperatura din camera troliului depăşeşte limita maxima stabilită de montator, acestea să poată efectua până la capăt miscarea comandata aflată în curs şi sa refuze comenzi noi.2.4.7. Cabinele vor fi proiectate şi fabricate astfel încât să se asigure o ventilaţie suficienta pentru pasageri, chiar şi în cazul unei opriri prelungite.2.4.8. Cabina trebuie să fie iluminata adecvat atunci când este utilizata sau când se deschide o usa. De asemenea, cabina trebuie să fie prevăzută cu sistem de iluminare de urgenta.2.4.9. Mijloacele de comunicaţie prevăzute la pct. 2.4.5 şi sistemul de iluminare de urgenta prevăzut la pct. 2.4.8 vor fi proiectate şi fabricate astfel încât sa funcţioneze chiar şi în lipsa alimentarii normale cu energie. Perioada de funcţionare a acestora trebuie să fie suficient de mare pentru a permite efectuarea în condiţii normale a procedurii de salvare.2.4.10. Circuitele de comanda a ascensorului, care pot fi folosite în caz de incendiu, vor fi proiectate şi fabricate astfel încât să se împiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri şi să se permită comandarea prioritara a ascensorului de către echipele de salvare.2.5. Marcare2.5.1. Fiecare cabina trebuie să aibă aplicată o placa vizibila, care să indice în mod clar sarcina nominală în kilograme şi numărul maxim de pasageri care pot fi transportaţi.2.5.2. În cazul în care ascensorul este proiectat astfel încât să permită oamenilor reţinuţi în cabina sa iasa fără ajutor din exterior, instrucţiunile necesare acestei operaţiuni trebuie să fie afişate în mod clar şi într-un loc vizibil în cabina.2.6. Instrucţiuni de utilizare2.6.1. Componentele de securitate trebuie să fie însoţite de un manual de instrucţiuni redactat în limba română de către producătorul acestora, astfel încât asamblarea, conectarea, reglarea şi întreţinerea să poată fi efectuate eficient şi fără riscuri.2.6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoţit de o documentaţie întocmită de către montator în limba română.Documentaţia trebuie să conţină cel puţin: a) un manual de instrucţiuni care va cuprinde planurile şi diagramele necesare pentru utilizare în condiţii normale, întreţinere, inspecţie, reparatie, verificări periodice şi manevre de salvare, conform pct. 2.4.4; b) un registru în care se noteaza reparaţiile şi, după caz, verificările tehnice periodice.2.7. Respectarea cerinţelor esenţiale garantează ca, în cazul folosirii ascensoarelor şi a componentelor de securitate destinate acestora, în mod normal acestea nu prezintă nici un pericol pentru persoane, mediu sau proprietate.3. Proiectarea şi fabricarea3.1. Condiţia de baza pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi fabricarea ascensoarelor şi a componentelor de securitate este asigurarea funcţionarii acestora în condiţii de securitate pe toata perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnica a ascensorului.3.2. Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind conceptia soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor instalaţiilor şi componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea metodelor pentru încercări şi verificări tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.3. Proiectantul va trebui sa nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare ascensor, care asigura funcţionarea în condiţii de securitate.Componentele de securitate sunt următoarele:3.3.1. Dispozitive de zavorare a uşilor de palier3.3.2. Paracazatoare pentru împiedicarea caderii cabinei ascensorului3.3.3. Limitatoare de viteza3.3.4. Tampoane a) tampoane cu inmagazinarea energiei:● neliniare;● cu amortizarea miscarii de revenire; b) tampoane cu disiparea energiei.3.3.5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice, care sunt utilizate pentru împiedicarea caderii cabinei3.3.6. Contacte electrice de securitate.3.4. La proiectarea elementelor portante (de rezistenta) ale ascensoarelor montatorul trebuie să ţină seama şi de solicitarile seismice ce pot aparea în construcţiile respective, conform zonarii seismice a teritoriului României.3.5. Montatorul ascensorului şi producătorul componentelor de securitate aferente acestuia sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la cap. 2.3.6. Producătorul componentelor de securitate răspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 225/2002.4. Ascensoare şi componente de securitate provenite din import4.1. Pentru introducerea pe piaţa în România a ascensoarelor şi a componentelor de securitate aferente acestora este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui document tehnic în vederea importului.4.2. Documentul tehnic în vederea importului pentru ascensoarele şi componentele de securitate aferente acestora va fi eliberat în conformitate cu reglementările ISCIR-INSPECT în vigoare la data efectuării importului.4.3. Este interzisă introducerea pe piaţa în România a ascensoarelor şi a componentelor de securitate provenite din import, fără documentul tehnic în vederea importului.4.4. Ascensoare şi componente de securitate aferente acestora fabricate în Uniunea EuropeanăAscensoarele şi componentele de securitate aferente acestora fabricate în ţările din Uniunea Europeană vor fi însoţite de o declaraţie de conformitate şi vor purta marcajul CE.4.5. Ascensoare şi componente de securitate fabricate în afară Uniunii EuropeneÎn vederea introducerii pe piaţa în România orice ascensor şi componenta de securitate aferentă acestuia trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la cap. 2.4.6. Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul sau autorizat în România va obţine un certificat de examinare de tip eliberat de un organism notificat şi va aplica marcajul CS.4.7. Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate montatorul ascensorului va obţine un certificat de examinare de tip eliberat de un organism notificat şi va aplica marcajul CS.5. Montarea şi repararea5.1. Montarea5.1.1. Condiţia de baza pe care trebuie să o satisfacă montarea ascensoarelor şi a componentelor de securitate aferente acestora este asigurarea funcţionarii în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnica a ascensorului.5.1.2. Montarea ascensoarelor şi a componentelor de securitate aferente acestora trebuie să fie efectuată de montatori care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi de personal tehnic calificat, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 225/2002.5.1.3. Obligaţiile montatorului sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 225/2002.5.1.4. Montatorul va elabora documentaţia tehnica de însoţire a ascensorului.5.1.5. Cartea ascensorului - partea tehnica - trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute la pct. 6.3.5.1.6. Cartea ascensorului - partea tehnica - se completează de către montator, pe răspundere proprie, pentru fiecare ascensor.5.1.7. O dată cu ascensorul se preda deţinătorului cartea ascensorului. Deţinătorul poate incredinta ulterior cartea ascensorului, pe bază de document de predare-primire, intretinatorului autorizat.5.1.8. La lucrările de montare montatorul va respecta normele tehnice de protecţie a muncii specifice şi normele tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, valabile pe teritoriul României.5.2. Repararea5.2.1. Condiţia de baza pe care trebuie să o satisfacă repararea ascensoarelor este asigurarea funcţionarii în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnica a ascensorului.5.2.2. Repararea ascensoarelor trebuie să fie facuta de agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei B. Repararea componentelor de securitate se va face numai de către producătorul care aplica marcajul CS sau CE.5.2.3. Documentaţia tehnica pentru repararea ascensoarelor se va elabora de către proiectanţi specializaţi, în limitele şi în condiţiile prevăzute în prescripţiile tehnice din anexa I. Proiectantul răspunde de conceptia corecta a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al tuturor elementelor ascensoarelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi de stabilirea metodelor şi a volumului de verificare după reparare. Proiectul de reparatie pentru reparaţiile şi modificările importante menţionate în anexa I trebuie să fie avizat de proiectantul, producătorul sau de montatorul ascensorului.5.2.4. Reparatorul răspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuţie şi de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de reparare a ascensoarelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor, precum şi obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin sunt prevăzute în anexa B.5.2.5. La lucrările de reparare reparatorul va respecta normele tehnice de protecţie a muncii şi normele tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, valabile pe teritoriul României.5.2.6. Personalul tehnic de reparare a ascensoarelor, desemnat de agentul economic, trebuie să fie examinat de ISCIR-INSPECT în ceea ce priveşte cunoştinţele teoretice şi practice, conform prevederilor anexei B.6. Autorizarea de funcţionare (examinari şi încercări înainte de punerea în funcţiune)6.1. Generalitati6.1.1. Ascensoarele nu pot fi puse în funcţiune decât după obţinerea autorizaţiei de funcţionare în urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Verificările tehnice oficiale se vor efectua de către ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla ascensorul sau de către RVTA, conform metodologiei prevăzute în anexa M. Condiţiile de autorizare, obligaţiile şi răspunderile RVTA sunt menţionate în anexa B.6.1.2. În vederea efectuării verificării tehnice înainte de punerea în funcţiune montatorul va inainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie care va cuprinde cel puţin următoarele: a) documentaţia tehnica obligatorie (cartea ascensorului - partea tehnica - şi manualul de instrucţiuni) în limba română; b) procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzătoare; c) certificatele privind măsurătorile împotriva tensiunilor de atingere, rezistenta de izolatie şi reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie; d) documentul eliberat de ISCIR-INSPECT în vederea importului, pentru ascensoarele provenite din import; e) documentul din care să rezulte certificarea compatibilitatii electromagnetice a componentelor electrice ale ascensorului, efectuată de un organism notificat pentru acest domeniu; f) declaraţia de conformitate redactată sau tradusa în limba română.6.1.3. Documentaţia menţionată la pct. 6.1.2 va fi înaintată cu adresa de însoţire la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza se afla ascensorul, prin care se solicita verificarea tehnica înainte de punerea în funcţiune a ascensorului.6.1.4. Documentaţia incompleta va fi înapoiată montatorului pentru a fi completată.6.1.5. ISCIR-INSPECT va stabili cu montatorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnica de către inspectorii de specialitate.6.1.6. Până la data stabilită pentru verificarea tehnica montatorul trebuie să pregătească ascensorul având încercările de casa efectuate cu rezultate corespunzătoare, precum şi echipamentul sau sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie să asigure personalul necesar, cu respectarea prevederilor normelor tehnice de protecţia muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în vigoare.6.2. ExaminariAceste examinari trebuie să acopere în special punctele următoare: a) dacă exista o autorizare preliminară, trebuie să se facă comparatia dintre documentele remise cu aceasta ocazie şi instalatia care a fost realizată; b) în toate cazurile verificarea satisfacerii condiţiilor din standardele aplicabile; c) examinarea realizării cerinţelor de execuţie corespunzătoare pentru care standardele aplicabile nu prevăd cerinţe speciale; d) compararea detaliilor indicate în verificarea conformitatii pentru componentele de securitate cu caracteristicile ascensorului; e) dacă este asigurata întreţinerea ascensorului de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei B; f) dacă ascensoarele prevăzute cu însoţitor (liftier) sunt deservite de personal autorizat de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei O; g) dacă exista în cabina instrucţiuni de exploatare a ascensorului conform anexei U; h) dacă sunt afisati în cabina parametrii nominali de funcţionare ai ascensorului conform anexei U; i) dacă sunt afişate în cabina datele de identificare a montatorului şi a ascensorului; j) dacă exista marcajul de conformitate CS/CE.6.3. Cartea ascensoruluiCaracteristicile ascensorului trebuie să fie consemnate într-o carte tip, numita "cartea ascensorului", întocmită înaintea punerii în funcţiune a ascensorului. Aceasta carte trebuie să conţină: a) o parte tehnica, numita "cartea ascensorului - partea tehnica", în care se menţionează:1. datele de identificare a ascensorului;2. caracteristicile de baza ale ascensorului;3. caracteristicile cablurilor şi/sau ale lanturilor;4. caracteristicile componentelor a căror verificare de conformitate este cerută:- dispozitive de zavorare;- uşi de palier (de exemplu: certificate de încercare la foc);- paracazatoare;- limitator de viteza;- tampoane cu disipare de energie (sau tampoane cu acumulare de energie, cu amortizarea miscarii de revenire);- circuite de securitate;- dispozitive de protecţie pentru limitarea vitezei cabinei la urcare;5. planurile de montaj în clădire;6. schemele hidraulice;7. schemele electrice.Schemele electrice pot fi limitate la circuitele necesare pentru o privire generală a componentelor de securitate. O legenda trebuie să explice simbolurile utilizate; b) o parte numita "cartea ascensorului - partea de exploatare", care să cuprindă procesele-verbale de verificare, inspecţie şi observaţiile apărute.Aceasta carte trebuie ţinuta la zi în cazul:1. reparaţiilor controlate conform prevederilor anexei I;2. înlocuirii cablurilor de tracţiune;3. avariilor şi accidentelor.NOTĂ:Aceasta carte trebuie să fie la dispoziţia persoanelor responsabile cu întreţinerea şi a ISCIR-INSPECT.6.4. Informaţii furnizate de montator6.4.1. Montatorul ascensorului şi producătorul componentelor de securitate trebuie să furnizeze manuale de instrucţiuni.6.4.2. Manualul de instrucţiuni al ascensorului trebuie să ofere informaţiile necesare despre utilizarea normală a ascensorului şi despre operaţiunea de salvare a pasagerilor, în mod special despre: a) păstrarea usii camerei masinii incuiate; b) încărcarea şi descărcarea cabinei în condiţii de securitate; c) măsurile ce trebuie luate în cazul ascensoarelor cu putul parţial închis, inclusiv măsurile de protecţie privind securitatea intretinatorilor şi utilizatorilor ascensorului; d) împrejurările care necesita intervenţia unei persoane competente; e) păstrarea documentelor; f) utilizarea cheii de deszavorare în caz de urgenta; g) operaţiunea de salvare a pasagerilor; h) măsurile ce trebuie luate în cazul abaterilor de la prezenta prescripţie tehnica; i) instrucţiuni de exploatare şi întreţinere în condiţii de securitate.6.5. Încercări şi verificări6.5.1. Încercări şi verificări functionale pentru ascensoarele electrice6.5.1.1. Dispozitive de zavorare ale uşilor de palierSe verifica funcţionarea corespunzătoare a acestora.6.5.1.2. Dispozitive electrice de securitate (contacti, intreruptori etc.)Se verifica funcţionarea corespunzătoare a contactilor şi intreruptorilor electrici de securitate prezentaţi în schema de comanda a ascensorului.6.5.1.3. Dispozitive (limitatoare) de securitate de sfârşit de cursa (sus şi jos)Aceste dispozitive trebuie pozitionate astfel încât sa intervină cat mai aproape posibil de staţiile extreme, intrerupand în cazul actionarii lor funcţionarea ascensorului. Ele trebuie să acţioneze înainte de intrarea cabinei (sau contragreutatii, dacă exista) în contact cu tampoanele. Acţiunea limitatoarelor de securitate de sfârşit de cursa trebuie să fie efectivă atât timp cat tampoanele sunt comprimate. Pentru ascensoarele hidraulice cu tracţiune indirecta cilindrul hidraulic îndeplineşte rolul limitatorului de securitate de sfârşit de cursa.6.5.1.4. Verificarea aderenteiTrebuie controlat ca la urcare cabina goala nu poate fi deplasata atunci când contragreutatea se afla pe tampoanele comprimate.6.5.1.5. Limitatorul de vitezaSe verifica concordanta dintre datele de identificare, parametrii limitatorului şi datele din certificatul de examinare CE/CS de tip.6.5.1.6. Paracazatoarele contragreutatiiAcestea sunt obligatorii dacă exista spaţii de acces situate sub traiectoria contragreutatii. Paracazatoarele contragreutatii trebuie să acţioneze numai în sensul de coborare a acesteia şi să fie capabile sa o oprească la viteza de declansare a limitatorului de viteza al contragreutatii (sau în caz de rupere a organelor de suspendare), prinzand-o pe glisierele sale şi mentinand-o oprită.Scopul incercarii înainte de punerea în funcţiune este de a verifica montajul, reglajul şi soliditatea ansamblului contragreutate, paracazatoare, glisiere şi fixarea acestora de clădire.6.5.1.7. Dispozitivul de alarmareFiecare ascensor trebuie să conţină un sistem de comunicare vocala bidirectionala care permite contactul cu dispeceratul/echipa de intervenţie rapida al/a agentului economic autorizat pentru întreţinerea ascensorului. Se efectuează încercarea funcţională.6.5.1.8. Sistemul de iluminare de urgentaSe verifica funcţionarea corespunzătoare a acestuia.6.5.2. Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală pentru ascensoarele electrice6.5.2.1. Paracazatoarele cabinei - paracazator cu priza instantaneeÎncercarea trebuie să se facă la coborare, cu cabina încărcată cu sarcina nominală distribuita uniform în cabina, la viteza nominală, troliul oprindu-se şi paracazatoarele fixându-se pe glisiere.Scopul incercarii înainte de punerea în funcţiune este de a verifica montajul corespunzător, reglajul corespunzător şi soliditatea ansamblului cabina - paracazatoare - glisiere şi fixarea acestora de clădire.6.5.2.2. Tampoane pentru ascensoare electrice şi ascensoare hidraulice cu tracţiune indirecta:1. tampoane cu acumulare de energie.Încercarea se efectuează după cum urmează: cabina cu sarcina nominală se asaza pe tampon/tampoane, se provoacă slabirea cablurilor şi se verifica dacă comprimarea corespunde cu cea menţionată în documentaţia tehnica;2. tampoane cu acumulare de energie cu amortizarea miscarii de revenire şi tampoane cu disipare de energie.Încercarea se efectuează după cum urmează: cabina cu sarcina sa nominală sau contragreutatea se pune în contact cu tampoanele la viteza nominală sau la viteza pentru care a fost calculată cursa tampoanelor, în cazul folosirii tampoanelor cu cursa redusă cu verificarea incetinirii. După încercare trebuie controlat dacă nu s-a produs nici o deteriorare care ar putea compromite utilizarea normală a ascensorului.Se considera ca este suficient controlul vizual.6.5.3. Verificări şi încercări cu cabina încărcată cu 125 % din sarcina nominală pentru ascensoarele electrice6.5.3.1. Elementele suspensiei şi sistemele de fixareTrebuie verificata conformitatea caracteristicilor acestora cu cele indicate în cartea ascensorului şi dacă nu au apărut deformatii în timpul sau după efectuarea incercarii.6.5.3.2. Sistemul de franareÎncercarea trebuie să se facă la coborare, cu viteza nominală, cu 125% din sarcina nominală şi cu întreruperea alimentarii motorului şi a franei.Frana trebuie să oprească singura troliul, cabina deplasandu-se cu viteza nominală şi având sarcina nominală marita cu 25%.Dacă efortul manual necesar pentru deplasarea cabinei la urcare cu sarcina sa nominală nu depăşeşte 400 N, troliul trebuie prevăzut cu un dispozitiv manual de manevra de urgenta care să permită aducerea acesteia la una dintre staţii cu ajutorul unei roti volante netede, fără spite.Dacă volanta este demontabila, aceasta trebuie să se afle într-un loc accesibil din camera masinii. Trebuie să fie uşor de identificat dacă exista riscul unei confuzii asupra troliului pentru care este destinat.La montarea volantei pe troliu trebuie activat, cel mai târziu până la fixarea pe acesta, un dispozitiv electric de securitate.6.5.3.3. Verificarea aderenteiAderenta se verifica prin efectuarea unor opriri repetate cu franarea cea mai puternica compatibila cu instalatia, prin întreruperea alimentarii ascensorului cu energie electrica.La fiecare încercare trebuie să se obţină oprirea completa a cabinei.Încercarea trebuie să fie efectuată la coborare, cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală, în partea de jos a cursei.6.5.3.4. Paracazatoarele cabinei - paracazator cu franare progresivaÎncercarea trebuie să se facă la coborare, cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală distribuita uniform în cabina, la viteza nominală sau mai mica, troliul oprindu-se în momentul prinderii paracazatoarelor pe glisiere. După încercare trebuie să se asigure că nu s-a produs nici o deteriorare care ar putea compromite funcţionarea normală a ascensorului. Dacă este necesar se pot înlocui elementele deteriorate.Controlul vizual este considerat suficient.6.5.4. Verificări şi încercări pentru ascensoarele hidraulice6.5.4.1. Încercările şi verificările functionale menţionate la pct. 6.5.1.1, 6.5.1.2, 6.5.1.3, 6.5.1.5 şi 6.5.1.8 sunt valabile şi pentru ascensoarele hidraulice.6.5.4.2. Verificările şi încercările cu cabina încărcată cu sarcina nominală, menţionate la pct. 6.5.2, sunt valabile şi pentru ascensoarele hidraulice.6.5.4.3. În cazul verificărilor şi încercărilor cu cabina încărcată cu 125% din sarcina nominală, în locul incercarii se va accepta declaraţia de conformitate a valvei de ruptura (supapa de reţinere a fluidului) furnizată de producătorul acesteia.6.5.4.4. Se vor efectua şi următoarele verificări şi încercări:- verificarea limitării cursei pistonului - se verifica dacă pistonul se opreşte cu efect de amortizare;- verificarea presiunii la sarcina maxima - se citeşte presiunea la sarcina maxima la manometrul grupului de pompare;- verificarea reductorului de debit sau a clapetei de franare;- verificarea etanseitatii - la ascensorul hidraulic încărcat cu sarcina nominală, având distribuitorul electrohidraulic pe poziţia zero şi cabina situata în poziţia limita superioară, nu trebuie să se înregistreze o coborare a cabinei mai mare de 10 mm, în timp de 10 minute, datorită neetanseitatilor circuitului hidraulic;- verificarea limitatorului de timp al menţinerii sub tensiune a motorului electric - se verifica reglajul timpului de declansare (prin simularea funcţionarii grupului de pompare);- verificarea dispozitivului electric de detectare a temperaturii.6.6. Concluziile încercărilor şi verificărilor6.6.1. Dacă rezultatele verificărilor şi încercărilor, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns, se întocmeşte un proces-verbal de verificare, conform modelului din anexa D, prin care se acordă autorizaţia de funcţionare, fixându-se scadenta (luna şi anul) următoarei verificări, care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta de verificare se stabileşte în raport cu complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare (frecventa de conectare şi durata de conectare) ale ascensorului.Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficientele se consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare.6.6.2. Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în următoarele cazuri:● cartea ascensorului - partea tehnica - şi manualul de instrucţiuni lipsesc sau sunt incomplete;● lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate;● frana funcţionează defectuos;● sistemul de semnalizare optica şi acustica este incomplet sau funcţionează defectuos;● instalatia electrica este executată defectuos şi prezintă pericol de electrocutare;● elementele de rezistenta ale cabinei sunt fixate necorespunzător;● glisierele prezintă abateri faţă de planul de montaj;● suruburi lipsa sau slabite la troliu, cabina, glisiere etc.;● lipsa certificatului privind măsurătorile împotriva tensiunii de atingere (priza de impamantare);● lipsa certificatului privind rezistenta de izolatie;● la verificările şi încercările efectuate conform pct. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 şi 6.5.4 s-au obţinut rezultate necorespunzătoare;● lipsa insotitorului (liftierului) autorizat la ascensoarele prevăzute cu însoţitor prin documentaţia tehnica.6.6.3. De asemenea, nu se va acorda autorizaţia de funcţionare dacă în timpul verificărilor tehnice şi al încercărilor se constata orice alta defectiune care periclitează securitatea în funcţionare a ascensorului.6.6.4. Deficientele minore, altele decât cele prevăzute la pct. 6.6.2 şi 6.6.3, menţionate în procesul-verbal de verificare, trebuie să fie remediate în termenele stabilite şi se acordă autorizaţia de funcţionare condiţionat. Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal atrage anularea autorizaţiei de funcţionare la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.6.6.5. Procesul-verbal menţionat la pct. 6.6.1 se întocmeşte în cartea ascensorului - partea de exploatare.6.6.6. Partea tehnica, manualul de instrucţiuni, împreună cu partea de exploatare, formează cartea ascensorului care se eliberează montatorului sau deţinătorului de către ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se afla ascensorul, stampilata şi prevăzută cu numărul din evidenta ISCIR-INSPECT. Metodologia de întocmire a cărţii ascensorului, păstrarea acesteia şi evidenta ascensoarelor vor respecta prevederile din anexa M.7. Examinari, încercări şi verificări tehnice periodice programate şi neprogramate7.1. Verificarea tehnica periodică şi verificarea tehnica neprogramata7.1.1 În timpul exploatării ascensoarele sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice oficiale periodice. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a ascensorului şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Verificările se vor efectua de ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla ascensorul sau de RVTA, conform metodologiei prevăzute în anexa M, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT. Dacă rezultatele verificărilor tehnice şi ale încercărilor, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice insotitoare şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns, se întocmeşte un proces-verbal de verificare prin care se acordă autorizarea de funcţionare în continuare, fixându-se şi scadenta (luna şi anul) următoarei verificări tehnice oficiale, care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi de regimul de funcţionare (durata de actionare şi frecventa de conectare), vechimea în serviciu şi de starea tehnica ale ascensorului. Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficientele se consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare.7.1.2. La verificarea tehnica oficială periodică este obligatorie prezenta delegatului deţinătorului şi a delegatului intretinatorului.7.1.3. Autorizarea funcţionarii în continuare a ascensoarelor, cu ocazia verificării tehnice oficiale periodice care se efectuează de către RVTA, se va efectua în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare efectuată de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.7.1.4. Autorizarea de funcţionare în continuare se va acorda numai dacă la verificările tehnice şi încercările efectuate se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor de securitate prevăzute în prezenta prescripţie tehnica.Rezultatele verificării tehnice se vor consemna în cartea ascensorului - partea de exploatare.În cazul prevăzut la pct. 7.1.3 un exemplar al procesului-verbal de verificare se va inainta imediat la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla ascensorul.7.1.5. În cazul în care inspectorul de specialitate ISCIR-INSPECT nu s-a putut prezenta din motive obiective la data stabilită, se va stabili de comun acord cu intretinatorul o noua data de verificare. Cel mai târziu termen va fi cu cel puţin 48 de ore înainte de depăşirea scadentei (ultima zi a lunii scadente). Dacă nici la această dată inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT, din motive obiective, nu s-a prezentat, RVTA va proceda la verificarea tehnica a ascensoarelor fără nici o alta comunicare.În situaţia în care ascensorul funcţionează cu scadenţa de verificare depăşită sau neautorizat, intretinatorul este obligat sa oprească ascensorul din funcţiune.7.1.6. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a efectua verificări tehnice prin sondaj, neprogramate, la toate ascensoarele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care reparatorii, intretinatorii şi deţinătorii respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice.De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului şi personalului tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de întreţinere al intretinatorului au dreptul de a efectua verificări tehnice inopinate la ascensoarele aflate în exploatare, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Verificările tehnice inopinate (neprogramate) nu sunt considerate verificări tehnice oficiale.7.1.7. Examinarile şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte de punerea în funcţiune a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scăderea rezistentei care ar duce la diminuarea securităţii ascensorului.7.1.8. Cu ocazia verificării tehnice oficiale periodice se vor efectua: a) pentru ascensoarele noi care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 225/2002, examinarile şi încercările functionale menţionate la pct. 6.5, ţinând cont de precizările de la pct. 7.1.7; b) pentru ascensoarele montate şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2002 şi cele montate şi puse în funcţiune până la 31 decembrie 2003, care erau în curs de realizare la data de 2 aprilie 2002, verificările tehnice şi încercările functionale menţionate la pct. 7.1.8.1., inclusiv încercările statice şi dinamice menţionate la pct. 7.1.8.2 şi 7.1.8.3.Totodată se va verifica dacă sunt asigurate o întreţinere şi o supraveghere corespunzătoare a ascensoarelor şi dacă cele prevăzute cu însoţitor (liftier) sunt manevrate de personal deservent autorizat de ISCIR-INSPECT.7.1.8.1. Verificări tehnice şi încercări functionale Verificările tehnice şi încercările functionale se efectuează în condiţii normale de exploatare, examinandu-se:● funcţionarea corespunzătoare a componentelor de securitate ale ascensorului;● funcţionarea corespunzătoare a franei;● funcţionarea normală a troliului şi a motorului de actionare, urmărindu-se, printre altele, dacă se produc incalziri, pierderi de ulei, vibratii etc.;● funcţionarea normală a aparatajului din camera troliului (de exemplu: placa electronică, contactoare, relee, selectoare etc.);● opririle cabinei în staţii, ţinându-se cont de toleranţele admise;● aparatajul electric de protecţie, sub aspectul respectării timpului de declansare prescris de producător;● funcţionarea instalaţiilor electrice de forta, comanda şi semnalizare ale ascensorului, conform schemelor electrice;● elementele cinematice şi statice ale ascensorului (glisiere, elemente de suspendare, cabina etc.).7.1.8.2. Încercarea statica7.1.8.2.1. Încercarea statica are drept scop, printre altele, verificarea alunecarii cablurilor de tracţiune în canalele rotii de frictiune, verificarea rezistentei troliului, verificarea rezistentei jugului cabinei şi a suspensiei aferente şi verificarea siguranţei franei.Încercarea statica se efectuează cu cabina situata la statia cea mai de jos, timp de 10 minute, încărcată cu: a) 1,5 x sarcina nominală, la ascensoarele cu tambur şi la ascensoarele pentru materiale cu roata de frictiune; b) 2 x sarcina nominală, la toate tipurile de ascensoare cu roata de frictiune cu care circulă persoane.7.1.8.2.2. La ascensoarele hidraulice încărcate cu o sarcina egala cu 1,5 x sarcina nominală, având distribuitorul electrohidraulic pe poziţia zero şi cabina situata în poziţia limita superioară, nu trebuie să se înregistreze o coborare a cabinei mai mare de 100 mm, în timp de 10 minute, datorită neetanseitatilor circuitului hidraulic.7.1.8.2.3. În timpul incercarii statice este interzis accesul persoanelor în cabina.Sarcina de încercare va fi constituită numai din greutăţi etalonate şi certificate metrologic, care vor fi puse la dispoziţie de intretinator.7.1.8.3. Încercarea dinamica7.1.8.3.1. Încercarea dinamica are drept scop, printre altele, verificarea funcţionarii troliului, a motorului de actionare, a franei, a aparatelor de comanda, a dispozitivelor de oprire a cabinei în staţii, a dispozitivelor de zavorare mecanică şi electrica a uşilor de acces la put, a contactelor de securitate, precum şi a semnalizarilor optice şi acustice.Încercarea dinamica se efectuează prin deplasări repetate ale cabinei încărcate o dată cu sarcina nominală şi apoi cu o sarcina egala cu 1,1 x sarcina nominală, în regimul de funcţionare prescris de producător.În timpul incercarii dinamice este interzis accesul persoanelor în cabina.Sarcina de încercare va fi constituită numai din greutăţi etalonate şi certificate metrologic, care vor fi puse la dispoziţie de intretinator.7.1.8.3.2. În cadrul incercarii dinamice se va verifica buna funcţionare a limitatorului de viteza şi a paracazatoarelor. În timpul acestei verificări sarcina de încercare va fi constituită numai din greutăţi.7.1.8.3.3. La ascensoarele cu roata de frictiune şi cu viteza cabinei până la 1 m/s inclusiv, verificarea funcţionarii paracazatoarelor se face prin actionarea limitatorului de viteza, trecând cablul de actionare al acestuia pe canalul de proba, marind astfel numărul de rotatii ale limitatorului. Dacă lipseşte canalul de proba se va lua în considerare garanţia producătorului limitatorului, dacă sigiliul pus de acesta este intact şi viteza nominală de pe eticheta limitatorului corespunde cu cea a cabinei ascensorului. În acest caz verificarea funcţionarii paracazatoarelor se face prin blocarea limitatorului de viteza, respectiv a cablului acestuia.7.1.8.3.4. La ascensoarele cu viteza nominală a cabinei mai mare de 1 m/s, verificarea funcţionarii paracazatoarelor se va face fie prin mutarea cablului limitatorului de viteza pe canalul de proba, fie, în cazul în care exista aceasta posibilitate, prin majorarea vitezei cabinei cu mijloace electrice.7.1.8.3.5. Verificarea funcţionarii paracazatoarelor se va face cu cabina sau cu contragreutatea, după caz, în apropierea celei mai de jos staţii.7.1.9. Dacă la verificarea tehnica periodică se constata defectiuni, ascensorul va fi oprit din funcţiune sau, de la caz la caz, va fi autorizat sa funcţioneze în continuare cu o sarcina nominală redusă corespunzător. Cauzele reducerii sarcinii nominale se vor menţiona atât în procesul-verbal de verificare din cartea ascensorului, cat şi în registrul de supraveghere a acestuia. De asemenea, se vor preciza eventualele măsuri suplimentare stabilite pentru funcţionarea în condiţii de securitate a ascensorului, precum şi termenele de realizare a acestora. Nerespectarea termenelor stabilite atrage anularea autorizaţiei de funcţionare acordate.7.1.10. Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare cu condiţia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afectează securitatea în funcţionare, în următoarele cazuri:● cartea ascensorului (partea de construcţie şi partea de montaj, respectiv partea tehnica şi manualul de instrucţiuni) lipseşte sau este incompleta;● lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate;● frana funcţionează defectuos;● sistemul de semnalizare optica şi acustica este incomplet sau funcţionează defectuos;● instalatia electrica este executată defectuos şi prezintă pericol de electrocutare;● elementele de rezistenta ale cabinei sunt fixate necorespunzător;● glisierele prezintă abateri vizibile de la verticalitate;● suruburi lipsa sau slabite la troliu, cabina, glisiere etc.;● lipsa certificatului privind măsurătorile împotriva tensiunii de atingere;● lipsa certificatului privind rezistenta de izolatie;● la încercările statice şi dinamice (pct. 7.1.8.2 şi 7.1.8.3), respectiv la încercările şi verificările menţionate la pct. 6.5, s-au obţinut rezultate necorespunzătoare;● cablurile de tracţiune au atins limita de uzura admisă, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT R14-2002;● troliul sau piesele componente ale acestuia au defecte vizibile periculoase (de exemplu: uzuri, jocuri etc.) care depăşesc limitele prevăzute în instrucţiunile de exploatare a ascensorului sau prezintă alte defecte periculoase (de exemplu: fisuri, crapaturi etc.);● aparatajul electric de comanda şi protecţie se afla în stare avansată de uzura sau nu prezintă siguranţa în funcţionare;● rezistenta de izolatie a conductorilor electrici nu mai este corespunzătoare, iar legătură electrica la pământ are o rezistenta mai mare de 4 ohmi;● glisierele nu sunt suficient de rigid fixate şi se deplaseaza în timpul miscarii cabinei;● lipsesc geamuri sau împrejmuiri necesare şi corespunzătoare la cabina şi, respectiv, la put, din care cauza se pot produce avarii sau accidente;● întreţinerea şi revizia generală a ascensorului nu se fac printr-un agent economic intretinator autorizat de ISCIR-INSPECT, nu se efectuează regulat sau calitatea lucrărilor este necorespunzătoare;● neprezentarea cărţii ascensorului organului de control autorizat.7.1.11. De asemenea, nu se va acorda autorizaţia de funcţionare în continuare dacă în timpul verificărilor tehnice şi al încercărilor se constata orice alta defectiune care periclitează securitatea în funcţionare a ascensorului.7.1.12. La ascensoarele prevăzute cu însoţitor, cu ocazia verificării tehnice periodice se va examina şi pregătirea profesională şi comportarea liftierilor în timpul serviciului.7.2. Verificarea tehnica după reparaţii7.2.1. Ascensoarele care au fost supuse unor lucrări de reparaţii nu vor fi repuse în funcţiune decât pe baza unei verificări tehnice oficiale efectuate de ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla acestea sau de RVTA, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile anexelor I şi M.7.2.2. Verificarea tehnica oficială după reparaţii va cuprinde examinarea elementelor supuse reparatiei, precum şi efectuarea verificărilor tehnice şi încercărilor menţionate la: a) pct. 6.5 pentru ascensoarele care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 225/2002; aceste încercări nu trebuie să fie mai dure decât cele prevăzute pentru elementele originale, la punerea în funcţiune a ascensorului; b) pct. 7.1.8.1, 7.1.8.2 şi 7.1.8.3 pentru ascensoarele montate şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2002 şi cele montate şi puse în funcţiune până la 31 decembrie 2003, care erau în curs de realizare la data de 2 aprilie 2002.7.2.3. Reparaţiile care se verifica de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) pentru ascensoarele care nu intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 225/2002 sunt menţionate în anexa I pct. I.2.1, iar pentru ascensoarele care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 225/2002, modificările importante sau după avarii şi accidente sunt menţionate în anexa I pct. I.2.2.7.2.4. La verificarea tehnica după reparatie este obligatorie prezenta delegaţilor deţinătorului, ai reparatorului şi intretinatorului. Concluziile verificării tehnice, documentele care se vor încheia şi metodologia de verificare tehnica trebuie să fie în concordanta cu prevederile pct. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.9 şi 7.1.10.8. Exploatarea8.1. Supravegherea8.1.1. Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, ascensoarele vor fi supuse unui regim special de supraveghere în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător/montator.8.1.1.1. Este obligatorie întreţinerea ascensorului de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT. În caz contrar deţinătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru oprirea din funcţiune a ascensorului.8.1.2. Supravegherea ascensoarelor trebuie să fie încredinţată unei persoane, denumita în cele ce urmează responsabil cu ascensoarele, numita de către deţinător.Aceasta persoana va fi: a) la agenţi economici, instituţii, spitale, hoteluri şi similare: o persoană numita prin ordin scris al conducerii respective; aceasta persoana este RSVTI şi va fi autorizata de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei V; b) la asociaţii de locatari/proprietari sau persoane fizice: un reprezentant al deţinătorului (care poate fi şi un reprezentant al intretinatorului); numele responsabilului cu ascensoarele va fi menţionat în registrul de supraveghere a ascensorului.8.1.3. Responsabilul cu ascensoarele are următoarele sarcini:- sa supravegheze funcţionarea ascensoarelor şi sa urmărească folosirea acestora în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare;- sa urmărească efectuarea la termenele stabilite a lucrărilor de întreţinere, revizie tehnica curenta şi revizie generală;- sa urmărească efectuarea lunară a instructajului de protecţie a muncii şi a instructajului profesional periodic cu toţi insotitorii de ascensoare (liftierii) şi sa participe în comisia de examinare a acestora, conform prevederilor anexei O;- sa ţină evidenta şi sa urmărească efectuarea la termenul scadent a verificărilor tehnice oficiale programate, fără de care ascensoarele nu pot funcţiona;- sa urmărească pregătirea ascensoarelor şi a sarcinilor (greutatilor etalonate) pentru efectuarea verificărilor tehnice şi a încercărilor la suprasarcina;- sa urmărească realizarea la termenele stabilite a dispoziţiilor obligatorii date de către organul de control prin procesul-verbal de verificare şi sa scrie în registrul de supraveghere a ascensorului toate observaţiile constatate;- să solicite intretinatorului oprirea din funcţiune a ascensoarelor în toate cazurile în care acestea nu mai prezintă siguranţa în funcţionare;- sa comunice reprezentanţilor intretinatorului toate opririle accidentale sau alte defectiuni la ascensoare, dar fără sa intervină la acestea.8.1.4. Deţinătorii ascensoarelor trebuie să posede câte un registru de supraveghere pentru fiecare ascensor. Acest registru se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa A şi se păstrează în camera masinii. Responsabilul cu ascensoarele, liftierii, precum şi reprezentantul intretinatorului vor consemna în registrul de supraveghere toate deranjamentele şi defecţiunile constatate în timpul exploatării ascensorului, efectuarea reviziei tehnice curente, precum şi înlocuirea de componente ale ascensorului.După remedierea defectiunilor reprezentantul intretinatorului va face menţiunile necesare în registrul de supraveghere. Responsabilul cu ascensoarele va confirma efectuarea lucrărilor respective în funcţie de consemnarile din registrul de supraveghere. De asemenea, acesta va informa deţinătorul despre necesitatea unor reparaţii la ascensoare.8.1.5. Deţinătorii ascensoarelor vor stabili locul în care se vor păstra cheile de la camera masinii, camera rotilor de conducere, precum şi de la alte uşi incuiate care aparţin instalaţiei de ascensor, pentru asigurarea unei intervenţii operative şi numai de către persoane instruite în acest scop. Obligatoriu, un rând de chei va fi deţinut de către intretinator.8.1.6. Cu avizul prealabil al responsabilului cu ascensoarele se permite transportul bagajelor de mana sau al unor obiecte de uz casnic în cabina ascensorului pentru persoane, cu condiţia sa nu se depăşească sarcina nominală a acestuia, sa nu se aducă prejudicii ascensorului şi sa nu se creeze situaţii periculoase.8.2. Manevrarea8.2.1. Ascensoarele pentru persoane sau pentru persoane şi materiale pot fi folosite de orice persoană, în afară de copiii sub 14 ani neinsotiti sau de persoane cu greutatea sub 30 kg, cu respectarea instrucţiunilor de exploatare afişate în cabina. Ascensoarele prevăzute sa funcţioneze cu însoţitor vor fi manevrate numai de liftieri autorizaţi de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor anexei O.Nu se admite transportul persoanelor cu ascensoarele de materiale.8.2.2. În exercitarea atribuţiilor sale liftierul are următoarele obligaţii principale:- sa cunoască ascensorul pe care lucrează şi instrucţiunile de exploatare a ascensorului şi să le aplice întocmai;- sa anunţe responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor despre apariţia unor defectiuni la ascensor;- sa nu efectueze nici o comanda atât timp cat exista persoane pe cabina, în put, în camera masinii sau în camera rotilor de conducere; în cazul în care se fac verificări şi reglaje comenzile se pot efectua numai sub stricta supraveghere a reprezentantului intretinatorului sau a responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor;- sa interzică accesul persoanelor străine în camera masinii, în camera rotilor de conducere şi în putul ascensorului;8.2.3. Sarcinile principale ale liftierului înainte de începerea lucrului sunt:- sa nu între în camera masinii sau în cabina ascensorului sub influenţa alcoolului ori dacă este obosit sau bolnav, pentru a nu crea situaţii periculoase;- sa verifice existenta şi funcţionarea corecta a dispozitivelor de închidere şi zavorare a uşilor de acces la put;- sa verifice funcţionarea corecta a sistemelor de semnalizare optica şi acustica;- în cazul în care constata o defectiune nu va pune în funcţiune ascensorul şi-l va anunta imediat pe responsabilul cu ascensoarele.8.2.4. Sarcinile principale ale liftierului în timpul lucrului sunt:- sa urmărească folosirea ascensorului numai în scopul pentru care a fost construit, pus în funcţiune şi autorizat;- sa interzică încărcarea cabinei ascensorului peste sarcina nominală prescrisă;- sa nu încarce cabina ascensorului cu obiecte voluminoase care depăşesc gabaritul cabinei şi pot crea situaţii periculoase;- sa însoţească permanent cabina ascensorului, fiind interzisă încredinţarea comenzilor unei persoane neautorizate;- sa încarce sarcina uniform pe toată suprafaţa cabinei ascensorului pentru a evita crearea de situaţii periculoase;- sa urmărească pozitionarea corespunzătoare a sarcinii în cabina ascensorului şi fixarea acesteia astfel încât în timpul deplasarii cabinei sarcina sa nu cada şi sa-l accidenteze;- sa nu permită transportul de persoane cu ascensorul pentru materiale;- sa nu permită transportul de persoane o dată cu materialele;- sa dea alarma în cazul în care cabina s-a oprit între staţii şi sa linisteasca pasagerii;- sa interzică pasagerilor sa intervină la deschiderea uşilor sau sa părăsească cabina când aceasta nu se afla în statie;- sa oprească ascensorul din funcţiune când aude zgomote anormale şi suspecte în timpul deplasarii cabinei, când una dintre componentele de securitate nu funcţionează corespunzător sau când constata alte defectiuni care pot periclita securitatea în funcţionare a ascensorului.8.2.5. Sarcinile principale ale liftierului după terminarea lucrului sunt:- sa descarce cabina ascensorului de orice sarcina;- sa deplaseze cabina la palierul stabilit de deţinătorul ascensorului;- sa curete cabina ascensorului;- sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a ascensorului.Liftierul este obligat sa oprească din funcţiune ascensorul ori de câte ori constata deficiente care afectează securitatea în funcţionare a acestuia. Deficientele constatate le va aduce la cunoştinţa responsabilului cu ascensoarele.8.2. Întreţinerea şi revizia tehnica8.3.1. În timpul exploatării, ascensoarele vor fi supuse unor lucrări de întreţinere, revizie tehnica curenta şi revizie generală care se vor executa numai de intretinatori autorizaţi de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor anexei B.Condiţia de baza pe care trebuie să o satisfacă întreţinerea ascensoarelor şi componentelor de securitate aferente acestora este asigurarea funcţionarii în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnica a ascensorului.Condiţiile privind autorizarea intretinatorilor, precum şi obligaţiile şi responsabilităţile ce revin acestora sunt prevăzute în anexa B.8.3.2. Agentul economic care efectuează întreţinerea şi reviziile tehnice curente răspunde de buna funcţionare a ascensorului şi de calitatea lucrărilor executate, de reglarea corespunzătoare a ascensorului, conform indicaţiilor producătorului sau montatorului. Reglarea componentelor de securitate se poate face numai în limitele şi în modul precizate de producător în instrucţiunile de exploatare. În registrul de supraveghere a ascensorului reprezentantul sau va consemna tipul lucrărilor executate (întreţinere, revizie tehnica curenta etc.) şi principalele operaţii efectuate. Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere, revizii tehnice curente şi revizii generale se stabileşte de agentul economic care executa aceste lucrări în acord cu deţinătorul, ţinând seama, printre altele, de:- destinaţia ascensorului;- starea sa tehnica;- condiţiile de mediu;- vechimea ascensorului;- regimul de funcţionare (frecventa de conectare şi durata de actionare).Periodicitatea lucrărilor menţionate mai sus şi numele şefului echipei care executa aceste lucrări se vor consemna în registrul de supraveghere a ascensorului.Reviziile tehnice curente se vor efectua de minimum doua ori pe luna, în funcţie de condiţiile de lucru menţionate mai sus.8.3.3. În cadrul lucrărilor periodice de întreţinere şi revizii tehnice curente trebuie să se execute cel puţin următoarele operaţii, care trebuie să fie menţionate în contractul de întreţinere a ascensorului: a) curatarea troliului, camerei masinii, camerei rotilor de conducere, cabinei şi putului; b) completarea cu ulei a baii troliului şi a tuturor lagarelor; c) verificarea stării de uzura a lagarelor şi a bunei funcţionari a sistemelor de ungere; d) umplerea cu unsoare consistenta a ungatoarelor şi verificarea gresarii; e) verificarea imbinarilor cu suruburi de la troliu; f) stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea funcţionarii franei şi reglarea acesteia; g) curatarea şi reglarea inelelor colectoare şi a periilor electromotorului, precum şi verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului; h) verificarea şi reglarea strangerii rulmentului axial al reductorului melcat; i) stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tracţiune a cabinei şi contragreutatii, al cablului limitatorului de viteza, al cablului şi lantului de la selector, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R 14-2002; j) ungerea pieselor supuse frecarii (balamale, dispozitive de închidere a uşilor cabinei etc.); k) verificarea funcţionarii normale a sistemului electric de forta, comanda şi semnalizare; l) verificarea sigurantelor fuzibile; m) verificarea funcţionarii componentelor de securitate în condiţiile stabilite de producător; n) verificarea şi reglarea sistemului de demaraj; o) verificarea şi reglarea opririi cabinei în staţii; p) verificarea uniformitatii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea acestora; q) verificarea uzurii ghidajelor (patine, role etc.) cabinei şi contragreutatii; r) ungerea glisierelor cabinei şi contragreutatii; spalarea glisierelor se va face cel puţin o dată la 3 luni; s) verificarea sistemului de semnalizare optica şi acustica; t) verificarea funcţionarii normale a ascensorului după efectuarea întreţinerii; u) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare şi a plăcuţelor indicatoare ale sarcinii nominale în cabina şi pe uşile de acces la put; v) consemnarea tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate şi, dacă este cazul, a pieselor de uzura înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului.8.3.4. Constatările şi remedierile efectuate cu ocazia lucrărilor de întreţinere se vor consemna în registrul de supraveghere a ascensorului. De asemenea, în cazul constatării unor defectiuni importante, care necesita oprirea din funcţiune a ascensorului pe o perioadă mai mare în vederea efectuării reparaţiilor necesare, va fi informat deţinătorul ascensorului. În registrul de supraveghere a ascensorului se vor consemna data şi ora începerii şi, respectiv, terminării lucrărilor de întreţinere planificate sau accidentale.8.3.5. În cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de întreţinere, sunt constatate deficiente care afectează securitatea în funcţionare a ascensorului, intretinatorul, prin personalul sau tehnic de specialitate, este obligat sa oprească ascensorul din funcţiune, făcând menţiunea respectiva în registrul de supraveghere a ascensorului. De asemenea, va anunta imediat ISCIR-INSPECT IT la care este înregistrat ascensorul.8.3.6. Dacă un ascensor a fost oprit din funcţiune mai mult de 15 zile, repunerea acestuia în funcţiune se va face numai după o revizie tehnica generală efectuată de un intretinator autorizat de ISCIR-INSPECT.8.3.7. În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere sau de revizii tehnice curente, echipa de întreţinere trebuie să afiseze pe toate uşile de acces la put tablite cu menţiunea "Ascensor în revizie", care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata lucrărilor respective:8.3.8. Revizia generală se va efectua obligatoriu la un interval de timp cuprins între 6 luni şi cel mult 2 ani, în funcţie de:- destinaţia ascensorului;- starea sa tehnica;- condiţiile de mediu;- vechimea ascensorului;- regimul de funcţionare (frecventa de conectare şi durata de actionare).Neefectuarea reviziei generale până la termenul stabilit conduce la oprirea din funcţiune a ascensorului de către intretinator, cu anunţarea ISCIR-INSPECT. Data efectuării reviziei generale se va consemna în cartea ascensorului. Revizia generală are drept scop asigurarea continuităţii în funcţionarea ascensorului şi remedierea deficienţelor rămase nerezolvate şi semnalate în cadrul lucrărilor de întreţinere. Se recomanda ca lucrările de revizie generală a ascensorului să se execute de alt personal tehnic de specialitate decât cel care efectuează întreţinerea sau reviziile tehnice curente.8.3.9. Revizia generală consta în examinarea generală a ascensorului şi în remedierea deficienţelor constatate şi rămase nerezolvate. Cu aceasta ocazie se vor efectua cel puţin următoarele:- demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzura a angrenajului arbore melcat - roata melcata, a lagarelor şi a rulmentului axial al reductorului;- spalarea lagarelor motorului electric şi schimbarea uleiului;- spalarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt;- verificarea instalaţiei electrice din camera masinii, din put şi din cabina ascensorului;- demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea şi verificarea funcţionarii acestora;- demontarea rotii de conducere, spalarea şi ungerea axelor şi lagarelor.8.3.10. Calitatea reviziilor generale va fi confirmată printr-un certificat de calitate (raport de verificare) şi printr-un certificat de garanţie, eliberate de agentul economic care a efectuat lucrările respective, care se va anexa de către deţinător după recepţia lucrărilor respective la cartea ascensorului - partea de exploatare.8.3.11. - Personalul tehnic de întreţinere a ascensoarelor desemnat de agentul economic de întreţinere trebuie să fie examinat de ISCIR-INSPECT, în ceea ce priveşte cunoştinţele teoretice şi practice, o dată cu reactualizarea autorizaţiei agentului economic de întreţinere. Metodologia de examinare a personalului tehnic de întreţinere este cuprinsă în anexa B.8.3.12. Agenţii economici de întreţinere trebuie să comunice trimestrial la ISCIR-INSPECT situaţia ascensoarelor aflate în întreţinere (pe suport hârtie şi pe suport magnetic).9. Avarii şi accidente9.1. În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, care determina oprirea din funcţiune a ascensoarelor, atât deţinătorii acestora, cat şi intretinatorii sunt obligaţi sa anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la constatare, ISCIR-INSPECT IT la care sunt înregistrate ascensoarele respective, în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.9.2. Deţinătorul ascensorului şi intretinatorul sunt obligaţi sa ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului sa rămână nemodificata până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la care este înregistrat ascensorul, cu excepţia cazului când situaţia respectiva ar pune în pericol viaţa persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau al accidentului, deţinătorul ascensorului va face, în prealabil, fotografii sau schite ale locului unde s-a produs avaria ori accidentul.9.3. În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul ascensorului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive, precum şi probe de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.10. Dispoziţii finale10.1. Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică ascensoarelor în condiţiile precizate la pct. 1.2.10.2. În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montarea şi repararea ascensoarelor, montatorii şi reparatorii vor putea stabili, pe proprie răspundere, soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare a ascensoarelor şi sa excludă pericolul de avarii sau accidente. Montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant, producător, montator, deţinător şi ISCIR-INSPECT.10.3. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergand până la retragerea autorizaţiilor acordate. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la retragerea autorizaţiei acordate.10.4. Trimiterile făcute în text la alte reglementări tehnice sau documente normative se referă la editiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripţii tehnice.10.5. În cazul în care cartea ascensorului se deteriorează sau se pierde, aceasta trebuie să fie eliberata în duplicat, la cererea deţinătorului, de către ISCIR-INSPECT IT la care este înregistrat ascensorul. Documentaţia tehnica insotitoare se va elabora conform modelului prezentat la pct. 6.3 de către un proiectant de specialitate şi va fi asigurata de către deţinător.10.6. La orice reparatie sau revizie tehnica vor fi folosite doar componente de securitate cu marcaj de conformitate CE/CS.10.7. Înregistrarea în evidenta tehnica a ascensoarelor care intra sub incidenţa domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 225/2002 se va efectua separat faţă de celelalte ascensoare.10.8. Prezenta prescripţie tehnica intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, data la care prescripţiile tehnice R2-88 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor" îşi încetează valabilitatea în condiţiile precizate la art. 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 225/2002.10.9. Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.  +  Anexa A -------la prescripţia tehnica----------------------REGISTRUde supraveghere pentru ascensoareRegistrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare ascensor şi va cuprinde următoarele:A.1. Pe coperta se vor menţiona următoarele:1. registru de supraveghere;2. denumirea şi adresa deţinătorului;3. numărul şi anul fabricaţiei ascensorului;4. numărul de înregistrare în evidenta ISCIR;5. caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei;6. periodicitatea stabilită pentru lucrările de revizie tehnica curenta şi revizie generală;7. prescripţia tehnica ce a stat la baza stabilirii celor de la pct. 6.În partea de jos se vor menţiona următoarele:ATENŢIE:- Acest registru se va păstra numai în camera masinii.- Cheile camerei masinii se vor păstra de către deţinătorul şi intretinatorul ascensorului într-un loc potrivit, spre a fi la indemana pentru intervenţii şi întreţinere.- O dată cu predarea ascensorului de la o administraţie la alta se va preda şi registrul de supraveghere.- Registrul de supraveghere este valabil numai dacă poarta semnatura şi viza inspectorului de specialitate ISCIR-INSPECT pe ultima pagina.- De ţinerea în perfecta stare a registrului de supraveghere răspund deţinătorul şi intretinatorul ascensorului.A.2. În interior, pe coperta, se vor scrie următoarele:"Tabel cu numele echipei de întreţinere", care se completează de şeful echipei care face întreţinerea, cu următoarele coloane:1. Nr. crt.2. Numele şefului de echipa3. şi 4. Durata întreţinerii făcute de aceeaşi echipa, împărţită în doua coloane: data începerii şi data terminării5. Observaţii.A.3. Pe prima şi următoarele file se vor scrie următoarele:"Deranjamente şi defectiuni". Sub titlu se va scrie în paranteza: "Se vor menţiona, în ordinea constatării lor în timpul exploatării, de către personalul de manevrare, personalul de întreţinere, deţinătorul, respectiv responsabilul cu ascensoarele, precum şi de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT".Tabelul va avea următoarele coloane:1. Numărul curent2, 3 şi 4. Data, împărţită în trei coloane (ziua, luna, anul).5. Deranjamente sau defectiuni constatate în timpul exploatării6. Măsuri de remediere7. Data şi ora începerii şi terminării lucrărilor de reparaţii8. Numele şi semnatura celui care a făcut constatarea sau remedierea9. Numele şi semnatura deţinătorului, respectiv ale responsabilului cu ascensoarele.A.4. Pe coperta, în interior, la sfârşitul registrului de supraveghere, se va scrie:Se certifica de noi ca prezentul registru, snuruit, conţine...... pagini numerotate (în cifre şi în litere).(Numele, semnatura şi ştampila deţinătorului)  +  Anexa B -------la prescripţia tehnica----------------------AUTORIZAREAagenţilor economici pentru executarea lucrărilor dereparaţii, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelorB.1. În vederea acordării/reactualizarii autorizaţiei, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT în raza căreia are sediul o documentaţie întocmită conform anexei C.B.2. Prin agent economic se înţelege toate societăţile comerciale cu sediul în România, având personalitate juridică, constituite în una dintre formele de organizare definite la art. 2 din Legea nr. 31/1990 şi a căror activitate, înscrisă la Oficiul registrului comerţului, cuprinde cel puţin unul dintre domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnica, precum şi asociaţii sau organizaţii nonprofit având personalitate juridică şi sediul în România.B.3. Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de reparaţii, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor are o valabilitate de maximum 2 ani.B.4. Agenţii economici autorizaţi să execute lucrări de reparaţii, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor au următoarele obligaţii şi raspunderi:B.4.1. să execute lucrări în conformitate cu proiectul, cu prevederile procesului tehnologic de execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de management al calităţii, cu cele din documentaţia de omologare/certificare, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnica şi sa răspundă de aplicarea corespunzătoare a acestora în timpul utilizării instalaţiei;B.4.2. sa pregătească şi să prezinte ascensoarele şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul repararii, la verificările care se efectuează de organele ISCIR-INSPECT sau de RVTA;B.4.3. sa folosească la lucrările de reparare, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor numai personal calificat; personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor de reparare a ascensoarelor, desemnat de agentul economic, trebuie să fie examinat anual de ISCIR-INSPECT în ceea ce priveşte cunoştinţele teoretice şi practice; personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor de revizie tehnica şi întreţinere a ascensoarelor, desemnat de agentul economic, trebuie să fie examinat o dată cu verificarea în vederea acordării/reactualizarii autorizaţiei agentului economic; personalul de specialitate pentru efectuarea lucrărilor de reparare a ascensoarelor trebuie să facă dovada ca îndeplineşte condiţiile de sănătate pentru a putea practica activitatea respectiva şi va prezenta o adeverinta medicală cu menţiunea "Apt din punct de vedere medical"; rezultatele examinării/reexaminarii vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare, conform modelului din anexa D; personalului tehnic declarat admis i se va elibera un carnet pentru activitatea de reparare/întreţinere, conform modelului din anexa E, care va fi vizat de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT la maximum 2 ani; carnetul eliberat este valabil numai pentru agentul economic care a obţinut autorizaţia; autorizaţia de a efectua lucrări de reparare, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor se eliberează dacă tot personalul a fost declarat admis;B.4.4. sa întocmească şi să prezinte o dată cu ascensoarele documentaţia tehnica pentru lucrările efectuate;B.4.5. sa numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul autorizării, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în a carei raza are sediul agentul economic;B.4.6. sa numească personal tehnic propriu responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA), ingineri cu o vechime în specialitate de minimum 5 ani, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în a carei raza are sediul agentul economic;B.4.7. sa posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea;B.4.8. sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrări pentru care au fost autorizate; registrele vor fi numerotate şi vizate de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia are sediul agentul economic şi vor cuprinde datele prevăzute în anexa F; pentru agenţii economici care au subunitati în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrărilor executate;B.4.9. sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. B.6 şi B.7 şi sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza are sediul agentul economic orice schimbare a personalului tehnic respectiv, menţionat la pct. B.4.5. şi B.4.6, şi sa o definitiveze numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei;B.4.10. să fie dotati cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea inlaturarii operative a deranjamentelor care se pot ivi în exploatare şi sa ţină evidenta deranjamentelor respective;B.4.11. să prezinte ascensoarele la verificarea tehnica oficială la scadenta sau ori de câte ori se solicita de către ISCIR-INSPECT;B.4.12. sa oprească ascensoarele din funcţiune dacă în timpul exploatării apar deficiente care pot avea ca urmare avarii sau accidente.B.5. Reparaţiile executate la ascensoarele de categoria celor care nu trebuie să fie verificate de organele ISCIR-INSPECT vor fi efectuate numai de agenţi economici autorizaţi să execute astfel de reparaţii.B.6. Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de reparare, întreţinere şi revizie tehnica a ascensoarelor îi revin, conform specificului sau de activitate, următoarele obligaţii şi raspunderi:B.6.1. sa cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice privind repararea, revizia tehnica, întreţinerea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor şi standardele în domeniu;B.6.2. sa verifice documentaţia tehnica întocmită pentru lucrările efectuate (documentaţia de reparatie), conform anexei I, precum şi concordanta ascensorului cu documentaţia respectiva;B.6.3. sa verifice registrele de evidenta a lucrărilor executate şi sa urmărească ţinerea la zi a acestora;B.6.4. sa participe la întrunirile şi testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;B.6.5. sa ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranţa în exploatare, anuntand aceste opriri la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza se afla montat ascensorul;B.6.6. sa verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnica a personalului de reparare, revizie tehnica şi întreţinere a ascensoarelor, consemnand rezultatele într-un proces-verbal;B.6.7. sa verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a ascensoarelor, completarea corecta şi consemnarea sub semnatura.B.7. Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) îi revin, conform specificului sau de activitate, următoarele obligaţii şi raspunderi:B.7.1. sa cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice privind repararea, revizia tehnica, întreţinerea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor şi standardele în domeniu;B.7.2. sa ţină evidenta ascensoarelor şi sa urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale şi sa participe la efectuarea acesteia;B.7.3. sa urmărească pregătirea ascensoarelor, echipamentelor şi sarcinilor de încercare necesare pentru verificarea tehnica oficială şi sa participe la efectuarea acesteia;B.7.4. sa supravegheze ca ascensoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu instrucţiunile de exploatare şi cu normele de protecţia muncii;B.7.5. sa urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale cu ocazia verificărilor tehnice oficiale, sa examineze în mod regulat registrul de evidenta supravegherii şi sa ia măsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;B.7.6. să efectueze verificări tehnice oficiale periodice şi după reparaţii numai în condiţiile prevăzute în prezenta prescripţie tehnica;B.7.7. sa verifice documentaţia tehnica întocmită pentru lucrările efectuate (documentaţia de reparatie), conform anexei I, precum şi concordanta ascensorului cu documentaţia respectiva;B.7.8. sa participe la întrunirile şi testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;B.7.9. sa ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranţa în exploatare, anuntand aceste opriri la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza se afla montat ascensorul.B.8. În vederea autorizării agenţilor economici de reparare, revizie tehnica şi întreţinere a ascensoarelor, ISCIR-INSPECT prin inspectorii de specialitate are următoarele obligaţii şi raspunderi;B.8.1. sa verifice concordanta dintre datele din documentaţia prezentată de agenţii economici care solicită autorizarea şi situaţia existenta la agentul economic;B.8.2. sa verifice personalul tehnic propus, în ceea ce priveşte pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice;B.8.3. sa verifice personalul tehnic de specialitate în conformitate cu prevederile pct. B.4.3, B.6 şi B.7;B.8.4. sa verifice existenta la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice în domeniu;B.8.5. sa întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările prevăzute la pct. B.8.1-B.8.4.B.9. În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prezenta prescripţie tehnica şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. B.8, ISCIR-INSPECT IT în a carei raza are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa G.B.10. În vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a ascensoarelor, agenţii economici de reparare şi întreţinere a ascensoarelor vor asigura condiţiile de lucru corespunzătoare, cu respectarea normelor de protecţia muncii, şi vor pune la dispoziţia personalului ISCIR-INSPECT precum şi a organelor proprii de verificare autorizate următoarele:B.10.1. datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnica a ascensoarelor;B.10.2. utilajul, personalul şi echipamentul de lucru şi de protecţie necesar;B.10.3. mijloacele de transport, acolo unde nu sunt mijloace publice de transport.  +  Anexa C -------la prescripţia tehnica----------------------CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEIpentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a efectualucrări de reparare, revizii tehnice şi întreţinere la ascensoareDocumentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de reparare, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor şi se înaintează la ISCIR-INSPECT în raza căreia are sediul agentul economic. Documentaţia este constituită dintr-un memoriu din care să rezulte ca agentul economic poate efectua lucrări de reparare, revizii tehnice şi întreţinere în condiţii optime şi de siguranţă, în conformitate cu normele legale în vigoare, cu prevederile proiectului şi cu indicaţiile montatorului.Memoriul trebuie să cuprindă şi următoarele: a) felul lucrărilor (reparare, revizie tehnica şi întreţinere); b) dotarea minima cu piese de schimb (relee contactori, inclusiv miezuri şi bobine, blocuri de relee termice, componente electronice, sigurante fuzibile, patine şi captuseli pentru patine, dispozitive de semnalizare, ferodouri etc.); c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate ale responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de reparare, revizie tehnica şi întreţinere a ascensoarelor; d) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate ale responsabilului cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA); e) decizia de numire a personalului de la lit. c) şi d), conform anexei H.Memoriul va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele: a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1; b) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi dotarea cu laborator de efectuare a examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) şi cu laborator de efectuare a încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; în cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu alta unitate economică autorizata de ISCIR-INSPECT pentru execuţia examinarilor; de asemenea, se va preciza dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul 2; c) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform datelor din tabelul 3; d) pregătirea şi activitatea practica în domeniu a personalului de specialitate, ca electricieni, electromecanici, mecanici; e) tabel cu ascensoarele aflate în întreţinere, numai în cazul reactualizarii autorizaţiei.    Tabelul 1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Utilajul pentru execuţie Tipul (marca) Observaţii crt. şi caracteristicile                                              principale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Tăiere:      a) foarfece;      b) ghilotine;      c) aparate oxiacetilenice;      d) aparate cu plasma;      e) alte maşini şi aparate.   2. Formare:      a) indoire (valturi);      b) ambutisare;      c) maşini de indoit;      d) maşini-unelte (strunguri, maşini de         frezat, raboteze, maşini de alezat,         maşini de rectificat, maşini de         gaurit etc.).───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Tabelul 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Utilajul pentru verificare şi control Tipul (marca) Obser- crt. şi caracteris- vatii                                                              ticile                                                             principale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:     a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor;     b) sabloane pentru verificarea abaterilor de la        forma geometrica;     c) aparate şi dispozitive pentru verificarea        paralelismului, denivelarilor şi verticalitatii;     d) aparate şi dispozitive pentru măsurarea        deformatiilor.  2. Standuri pentru verificarea subansamblurilor     la ascensoare  3. Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatura     de măsurare şi control, în conformitate cu prevederile     prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi normele     de fabricaţie:     a) sub sarcina;     b) a componentelor de securitate.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Tabelul 3────┬─────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┐Nr. │ Natura │ Lucrările cuprinse în contractul│ Denumirea agentului │ │crt.│ cola- │ de colaborare şi felul în care │ economic cu care se │Obser-│    │borarii │ se realizează │efectuează colaborarea│vatii │────┴─────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┘
      ANEXA D
      -------
  la prescripţia tehnica
  ----------------------
  ROMÂNIA Inspecţia pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - Proces-verbal de verificare tehnica nr. ...... Inspecţia teritorială ........... Adresa ................ Telefon ............... Fax ...................
  Încheiat astăzi, ................., cu ocazia ............. efectuat în baza hotărârilor Guvernului nr. 1.340/2001 şi nr. 19/2001 şi a Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi a Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ........., tip ........., cu numărul de fabricaţie/inventar........ şi cartea instalaţiei nr. ......, având parametrii ultimei verificări ...........Denumirea agentului economic: ............ din localitatea ......, str. ........ nr. ........, judeţul/sectorul ........, codul fiscal ........ .Verificarea s-a efectuat la ......... din localitatea ........, str. ...... nr. ......, judeţul/sectorul ........... .Subsemnatul*1) ............................. am constatat următoarele:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Am dat următoarele dispoziţii:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................După aceasta verificare s-a admis*2) ...............................................................................................................Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ................... .Pentru aceasta verificare se va plati suma de ........... lei de către ........ din localitatea ..............., str. ............. nr. ......, judeţul/sectorul ........., în contul .......... deschis la Banca ........., filiala .......... .Am luat cunoştinţaOrganul de Directorul agentului Responsabil Delegatulverificare economic, sau cu supravegherea agentului economicdelegatul sau, şi verificarea montator, reparatortehnica........... .................. ................. .............................. .................. ................. ...................-------------*1) Funcţia, numele şi prenumele.*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, în funcţie de felul (tipul) acesteia.  +  Anexa E     -------la prescripţia tehnica----------------------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌─────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐│││ INSPECŢIA DE STAT ││ VIZE*4) ││││PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR││┌──────────┬──────────┬─────────┐││││SUB PRESIUNE, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT │││ │ │ │││││ ŞI APARATELOR CONSUMATOARE DE │││ │ │ │││││ COMBUSTIBILI GAZOSI │││ │ │ │││││ │││ │ │ │││││ ISCIR-INSPECT IT ................... ││├──────────┼──────────┼─────────┤││││ │││ │ │ │││││ CARNET │││ │ │ │││││ pentru reparare/întreţinere*1) │││ │ │ │││││ Nr. .... din ..... │││ │ │ │││││ Agent economic ... RC/CUI*2) ....... │││ │ │ │││││ Nume ....... Prenume ............... ││├──────────┼──────────┼─────────┤││││ Specialitatea ....... CNP*3) ....... │││ │ │ │││││ Nr. procesului-verbal/data ......... │││ │ │ │││││ Inspector-şef, │││ │ │ │││││ Prezentul carnet este valabil numai │││ │ │ │││││ pentru agentul economic sus-menţionat. ││└──────────┴──────────┴─────────┘│││└─────────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------*1) Titularul are dreptul să efectueze reparaţii conform PT R6 - 2002, pct. 7.2.3. Titularul are dreptul să efectueze întreţinerea conform PT R6 - 2002, pct. 8.3.3 şi 8.3.9.*2) RC/CUI - Număr de înregistrare la registrul comerţului sau codul unic de înregistrare.*3) CNP - cod numeric personal.*4) Se vor înscrie: numărul procesului-verbal/data, semnatura şi ştampila inspectorului de specialitate.  +  Anexa F     -------la prescripţia tehnica----------------------                               REGISTRU             pentru evidenta lucrărilor de reparare a ascensoarelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Proiect de Nr. şi data Benefi- Proces- Ob-Nr. Felul şi execuţie actului de Parametrii ciarul verbal ser-crt.x) tipul (unitatea omologare/ ascenso- denumire de re- va-         ascen- proiectanta, certificare ruluixx) şi sediu) ceptie tii        sorului nr. şi data) (nr. şi                                                                   data)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------ x) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea ascensorului. xx) Pentru ascensoare: sarcina nominală (kg); viteza (m/s); numărul de staţii.NOTĂ:Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de reparare la ascensoare se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus, în care se va scrie:- agentul economic constructor-montator (denumirea şi sediul);- numărul şi anul fabricaţiei, numărul autorizaţiei de funcţionare (cartea instalaţiei);- elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
   +  Anexa G -------la prescripţia tehnica----------------------INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNEŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIRISCIR-INSPECT IT .................Str. .... nr. ...., telefon ......AUTORIZAŢIEnr. ... din ...În baza prevederilor legale în vigoare şi a prescripţiei tehnice PT R6-2002 şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în Procesul-verbal nr. ..... din ....... .I. Se autorizeaza pentru ...........*1) ........... agentul economic ........... din ........., str. ......... nr. ......., ca urmare a cererii nr. .... din ......... .II. Se autorizeaza pentru supravegherea lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ............*2) ............................. are obligaţia sa anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizaţiei.Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ......*3)...... .Se considera reinnoire a autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se considera autorizare noua.Inspector-şef,..................(numele, prenumele şi semnatura)------------*1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei.*2) Se va indica agentul economic.*3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).  +  Anexa H -------la prescripţia tehnica----------------------Model de decizie pentru numirea personalului tehnic despecialitate responsabil cu supravegherealucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere aascensoarelor sau a responsabilului cuverificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA)Antetul agentului economicDECIZIEnr. .... din ...Agentul economic ........., reprezentat prin .........., manager (director),având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a ascensoarelor prin care agenţii economici pentru reparare şi întreţinere sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate*1), în raport cu numărul şi complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002,DECIDE:1. Domnul/Doamna ............, de specialitate .........., având funcţia de .........., începând cu data de ......... se numeşte responsabil*2) ....................... din cadrul ...................., urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.2. Responsabilul*2) ...................... este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnica PT R6-2002.3. Activitatea responsabilului*2) ................. va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii de ................, care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice specifice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ....... din ....... şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.Manager, Oficiul juridicNumele şi prenumele Numele şi prenumele(Semnatura şi ştampila) (Semnatura)........................ ......................Data ............---------------*1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor poate fi format din ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate.Responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) trebuie să fie inginer cu o vechime minima de 5 ani în specialitate.*2) Se va completa astfel:- "cu verificarea tehnica a ascensoarelor"; sau- "cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere a ascensoarelor".  +  Anexa I -------la prescripţia tehnica----------------------VERIFICAREA REPARAŢIILOR ASCENSOARELORI.1. GeneralitatiPrezenta anexa conţine prevederi tehnice minime obligatorii care se referă la verificarea tehnica efectuată de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT, de personalul tehnic de specialitate al agenţilor economici reparatori, autorizat de ISCIR-INSPECT, a reparaţiilor efectuate la ascensoarele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice.I.2. Specificarea reparaţiilor care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA)I.2.1. Pentru ascensoarele care nu intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 225/2002: a) transformarea de principiu a modului de actionare a ascensoarelor (trecerea de la actionare electrica la actionare hidraulica sau invers, de la tambur la roata de frictiune); b) modificarea de principiu a schemei electrice de actionare (forta, comanda, semnalizare); c) înlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte tipodimensiuni; d) înlocuirea troliului şi înlocuirea sau reconditionarea elementelor cinematice ale sale; e) înlocuirea completa a franei cu alte tipodimensiuni; f) înlocuirea cilindrului hidraulic cu alte tipodimensiuni la ascensoarele hidraulice; g) înlocuirea grupului de pompare cu alte tipodimensiuni la ascensoarele hidraulice.I.2.2. Pentru ascensoarele care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 225/2002, modificările importante sau după avarii şi accidente sunt următoarele: a) Schimbarea:- vitezei nominale;- sarcinii nominale;- masei cabinei;- cursei. b) Schimbarea sau înlocuirea:- tipului de dispozitiv de zavorare (înlocuirea unui dispozitiv de zavorare cu unul similar nu se considera modificare importanţa);- sistemului de comanda;- glisierelor sau a tipurilor de glisiere;- tipului de uşi (sau adăugarea uneia sau mai multor uşi de palier ori de cabina);- troliului sau a rotii de frictiune;- limitatorului de viteza;- dispozitivului de protecţie pentru limitarea vitezei cabinei în urcare;- tampoanelor;- paracazatoarelor;- înlocuirea franei cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnica.I.2.3. Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) s-au executat alte lucrări de reparaţii decât cele definite la pct. I.2.1 şi I.2.2, acestea trebuie să fie menţionate în registrul de supraveghere a ascensorului de către personalul tehnic a reparatorului.I.2.4. Lucrările de reparaţii indicate la pct. I.2.1 şi I.2.2 se vor executa numai de agenţi economici autorizaţi, conform prevederilor din anexa B.I.2.5. Lucrările de reparaţii ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice de reparatie.I.3. Verificarea tehnica a reparaţiilorI.3.1. În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. I.2.1 lit. a), f) şi g) şi la pct. I.2.2 se întocmeşte un proiect de reparatie care se ataşează la documentaţia de reparatie. Proiectele de reparaţii trebuie să fie avizate de constructorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. I.2.1 lit. a), f) şi g), respectiv de montatorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. I.2.2.I.3.2. În vederea efectuării verificării tehnice a reparatiei reparatorul va întocmi o documentaţie minima, care va cuprinde: a) lista lucrărilor efectuate sau, după caz, proiectul ori tehnologia de reparatie; b) certificatele de calitate ale subansamblurilor sau pieselor importante (motoare, reductoare, componente de securitate), în cazul în care cele vechi au fost înlocuite; c) schema cinematica, schema electrica şi desenul de ansamblu al instalaţiei, dacă cu ocazia reparatiei s-au efectuat modificări ale acestora; d) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casa, în care să se specifice ca instalatia se poate supune verificărilor tehnice oficiale în scopul autorizării funcţionarii; e) certificat de calitate (inspecţie) a reparatiei; f) certificat de garanţie a reparatiei.I.3.3. Verificarea tehnica a ascensoarelor în vederea autorizării de funcţionare după reparatie se va efectua de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA), cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.I.3.4. Pentru ascensoarele mici de materiale, care au sarcina nominală până la 100 kg inclusiv, verificarea reparatiei se efectuează de către personalul tehnic de specialitate al reparatorului.I.3.5. Se va inainta la ISCIR-INSPECT IT documentaţia tehnica de reparatie şi în cazul în care aceasta este completa se va trece la verificarea tehnica a reparatiei şi se vor efectua, în principal, următoarele:- verificarea documentaţiei tehnice de reparatie;- verificarea execuţiei reparatiei (verificarea elementelor instalaţiei, încercări în gol şi sub sarcina etc.), conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.I.3.6. Rezultatele verificărilor se consemnează de către cel care a efectuat verificarea într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D.În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării în vederea autorizării de funcţionare se stabileşte şi termenul scadent pentru următoarea verificare, care nu va fi mai mare de 3 ani.Documentaţia tehnica de reparatie se va anexa la cartea ascensorului.Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie în registrul de supraveghere sau de evidenta a funcţionarii ascensorului, iar pentru ascensoarele care se înregistrează la ISCIR-INSPECT, şi în cartea ascensorului - partea de exploatare, la rubrica evidenta exploatării.I.3.7. Reparatorii autorizaţi de ISCIR-INSPECT să efectueze reparaţii la ascensoare vor tine la zi evidenta lucrărilor executate, care se verifica de ISCIR-INSPECT, într-un registru numerotat şi întocmit conform modelului din anexa F.  +  Anexa J --------la prescripţia tehnica----------------------Model de decizie pentru numirearesponsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnicaa instalaţiilor (RSVTI)Antetul agentului economicDECIZIEnr. ... din ...Agentul economic ......., reprezentat prin ........., manager (director),având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a ascensoarelor, prin care agenţii economici care deţin şi exploatează aceste instalaţii sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002,DECIDE:1. Domnul/Doamna ............., de specialitate ................, având funcţia de ..............., începând cu data de ......... se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor ................. din cadrul ................, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.2. Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT R6-2002, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnica PT R6-2002.3. Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii de .......... care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT R6-2002.4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT R6-2002 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ...... din ......... şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.Manager, Oficiul juridicNumele şi prenumele Numele şi prenumele(Semnatura şi ştampila) (Semnatura)........................ ......................Data ............  +  Anexa K --------la prescripţia tehnica----------------------Model de autorizaţie pentru responsabilul cusupravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI)INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNEŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECT IT .................AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREATEHNICA A INSTALAŢIILORAUTORIZAŢIA Nr.*) .......Numele şi prenumele ................, data şi locul naşterii ............codul numeric personal .................În baza prevederilor legale în vigoare şi ca urmare a adresei nr. ...... din .......... a agentului economic ........, se autorizeaza să execute în cadrul unităţii: a) supravegherea**) ........ din dotarea sau folosinţă agentului economic.Data ...........Inspector-şef,..........................(Semnatura, ştampila)Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prevederile prescripţiilor tehnice specifice; răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de***) ...............-------------- Notă *) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidentaISCIR-INSPECT, supra numărul de ordine al autorizaţiei.Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1.305/1. Notă **) Se va trece, după caz: instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat,instalaţii sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc. Notă ***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).Autorizaţia se va acorda pentru maximum 2 ani.  +  Anexa L -------la prescripţia tehnica----------------------Model de autorizaţie pentru responsabilulcu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA)INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNEŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECT IT .....................AUTORIZAŢIE PENTRU VERIFICAREA TEHNICAA ASCENSOARELORAUTORIZAŢIA Nr.* ) ......Numele şi prenumele ..........., data şi locul naşterii ................,codul numeric personal ........... .În baza prevederilor legale în vigoare şi ca urmare a adresei nr. .... din ....... a agentului economic ........, se autorizeaza să execute verificarea tehnica pentru autorizarea funcţionarii ascensoarelor aflate în exploatare, la scadenta şi după reparaţii, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R6-2002.Autorizaţia este valabilă numai pentru ascensoarele aflate în întreţinere proprie.Data ...........Inspector-şef,.................(Semnatura, ştampila)Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prescripţia tehnica PT R6-2002. Acesta efectuează verificările conform prevederilor prescripţiei tehnice amintite, încheind documente în care consemnează rezultatele obţinute, precum şi dispoziţiile obligatorii stabilite. Răspunde împreună cu conducerea agentului economic de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002.Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de **) .......... .-------------- Notă *) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidentaISCIR-INSPECT, supra numărul de ordine al autorizaţiei.Exemple: BA 1/1; BA 2/2; GA 5/1. Notă **) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).Autorizaţia se va acorda pentru maximum 2 ani.  +  Anexa M --------la prescripţia tehnica----------------------VERIFICAREA ŞI AUTORIZAREA ASCENSOARELORM.1. Autorizarea funcţionarii ascensoarelorM.1.1. La prima punere în funcţiuneM.1.1.1. Ascensoarele pot fi date în exploatare numai după verificarea tehnica oficială şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, pentru ascensoarele care sunt supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002.În evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT se vor inregistra toate ascensoarele, cu excepţia ascensoarelor mici de materiale cu sarcina maxima de 100 kg inclusiv.M.1.1.2. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a ascensoarelor se vor respecta prevederile cap. 6 din prescripţia tehnica PT R6-2002.M.1.1.3. La data stabilită pentru verificare montatorul trebuie să pregătească ascensorul şi sa pună la dispoziţie echipamentul şi sarcinile etalonate metrologic pentru încercări. De asemenea, va asigura personalul necesar. La verificare nu trebuie să lipsească responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, sau, după caz, reprezentantul deţinătorului ascensorului.M.1.1.4. Autorizarea funcţionarii se acordă numai dacă la verificarea tehnica oficială se constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prescripţia tehnica PT R6-2002. Autorizarea funcţionarii şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnica periodică se înscriu într-un proces-verbal conform modelului din anexa D.M.1.1.5. Evidenta ascensoarelor va fi ţinuta de către deţinători într-un registru, conform modelului din anexa N.M.1.1.6. Deţinătorul este obligat sa păstreze în bune condiţii cartea ascensorului şi sa o transmită o dată cu ascensorul în cazul transferării acestuia.M.1.2. Ascensoare aflate în exploatareM.1.2.1. Ascensoarele sunt supuse în timpul exploatării unor verificări tehnice oficiale periodice care se efectuează de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA), cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a ascensorului în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R6 - 2002, iar în cazul în care rezultatele verificării sunt corespunzătoare, se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare şi se stabileşte data (luna şi anul) următoarei verificări periodice (scadenta), intocmindu-se proces-verbal în cartea ascensorului, conform modelului din anexa D. În cazul în care verificarea tehnica se va efectua de către responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA), acesta va inainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT.M.1.2.2. Agenţii economici care deţin ascensoare vor comunică în termen de 15 zile la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza îşi desfăşoară activitatea datele despre ascensoarele vândute altor deţinători, inclusiv adresa acestora, şi despre cele scoase definitiv din funcţiune.M.1.2.3. Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către ISCIR-INSPECT IT, intretinator şi deţinător.M.1.2.4. Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de către RVTA nu trebuie să depăşească scadenta operaţiei de verificare oficială înscrisă în cartea ascensorului. În caz contrar ascensorul se opreşte din funcţiune de către intretinator.M.1.2.5. Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR-INSPECT IT.M.1.2.6. Ascensoarele la care s-au efectuat reparaţii supuse verificării ISCIR-INSPECT, conform prevederilor anexei I, pot fi date în exploatare numai după verificarea lor de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de către RVTA, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R6-2002.M.1.2.7. În vederea autorizării funcţionarii după reparatie a ascensoarelor deţinătorul trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificării, propunand şi data în acest scop (de acord cu reparatorul). Totodată va prezenta documentaţia prevăzută în anexa I.M.1.2.8. Documentaţia tehnica de reparatie va fi depusa şi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 7 zile înainte de data propusă pentru verificare.ISCIR-INSPECT IT va stabili cu beneficiarul sau reparatorul: a) fie data la care urmează să se efectueze verificarea de către ISCIR-INSPECT (care nu va depăşi 30 de zile de la data solicitării); b) fie încredinţarea efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de funcţionare după reparatie responsabilului cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA).În acest caz ISCIR-INSPECT va face cunoscut reparatorului, cu cel puţin 48 de ore înainte de data propusă pentru verificare, obligaţia de a efectua verificarea şi de a elibera autorizaţia de funcţionare după reparatie, restituind documentaţia primită.În cazul în care verificarea tehnica după reparatie se va efectua de către responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA), acesta va inainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT.M.1.2.9. Documentaţia tehnica de reparatie incompleta va fi înapoiată deţinătorului sau reparatorului, după caz, pentru a fi completată, iar data verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior, după completarea acesteia. Documentaţia tehnica de reparatie completată va fi înaintată la ISCIR-INSPECT cu o noua adresa de însoţire. Din documentaţie poate lipsi procesul-verbal al încercărilor de casa, care va fi predat organului de verificare la faţa locului înainte de începerea verificării. Nepredarea procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri ori deficiente atrage neefectuarea verificării, ascensorul considerându-se nepregatit.M.1.2.10. La data stabilită pentru verificare deţinătorul şi reparatorul trebuie să pregătească ascensorul, având echipamentul şi sarcinile etalonate metrologic pentru încercări pregătite.De asemenea, se va asigura personalul necesar. La verificare vor participa reprezentanţii deţinătorului, dintre care nu trebuie să lipsească RSVTI şi reprezentanţii reparatorului.M.1.2.11. În cazul în care inspectorul de specialitate de la ISCIR-INSPECT nu s-a putut prezenta la data stabilită sau cel mult după 48 de ore de la data stabilită, verificarea tehnica periodică sau după reparatie se va efectua de RVTA fără alta comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a efectuat verificarea tehnica periodică sau după reparatie, intretinatorul este obligat sa oprească ascensorul din funcţiune.M.1.2.12. Autorizarea funcţionarii în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificării tehnice periodice sau după reparaţii, prin RVTA, trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.M.1.2.13. Autorizarea funcţionarii în continuare a ascensorului se acordă numai dacă la verificarea tehnica periodică sau după reparatie se constata îndeplinirea condiţiilor de securitate menţionate în prescripţia tehnica PT R6-2002. Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D, care va fi scris în cartea ascensorului.M.1.2.14. Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie de către RSVTI în registrul de supraveghere şi în cartea ascensorului, la rubrica evidenta exploatării.M.1.2.15. Documentaţia tehnica de reparatie se va anexa la cartea ascensorului.M.2. Dispoziţii finaleM.2.1. Punerea în funcţiune a ascensoarelor neautorizate, în afară termenelor scadente sau fără o verificare tehnica după reparaţii, este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergandu-se până la retragerea autorizaţiilor acordate de ISCIR-INSPECT.M.2.2. Procesul-verbal de verificare ce se încheie de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către RVTA va cuprinde cel puţin verificările şi încercările efectuate, constatările şi rezultatele acestor verificări şi încercările şi dispoziţiile obligatorii stabilite.M.2.3. Dreptul de a elibera autorizaţia de funcţionare pentru ascensoarele noi sau vechi montate din nou ori de a o prelungi după verificările oficiale periodice sau după reparaţii la ascensoarele aflate în exploatare revine numai inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT, respectiv RVTA, autorizat şi împuternicit, în scris, de către ISCIR-INSPECT în acest sens.Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua în considerare verificările şi încercările efectuate de personalul tehnic propriu de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT, al montatorului sau reparatorului, în sensul de a nu mai repeta încercările şi verificările respective.M.2.4. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT şi responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) au obligaţia sa interzică funcţionarea ori de câte ori constata că nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă în funcţionarea ascensoarelor în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R6-2002 şi ale legislaţiei în vigoare.M.2.5. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a efectua verificări tehnice prin sondaj la toate ascensoarele, precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care montatorii, reparatorii, intretinatorii şi deţinătorii executa lucrările specifice prevăzute în prescripţia tehnica PT R6-2002. De asemenea, responsabilul cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) al reparatorului are dreptul de a efectua verificări inopinate la ascensoarele aflate în exploatare, luând, după caz, măsuri pentru respectarea prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002.M.2.6. Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţie a muncii pe durata efectuării verificărilor şi încercărilor ascensoarelor, precum şi asigurarea echipamentului de protecţie necesar sunt exclusiv în sarcina deţinătorului căruia i se efectuează verificările şi încercările la ascensoare.De efectuarea instructajului de protecţie a muncii pentru persoanele care participa la verificări şi încercări răspund agenţii economici din care fac parte persoanele respective, în cazurile în care activitatea se desfăşoară în mediu normal. În cazul în care verificările şi încercările se desfăşoară în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc.), agentul economic în incinta căruia are loc activitatea respectiva va efectua un instructaj suplimentar specific mediului, înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participa la aceste lucrări.M.2.7. În cazul nepregătirii ascensoarelor în vederea efectuării verificării, vinovaţii vor fi sancţionaţi în baza procesului-verbal încheiat de organul de verificare, iar instalatia nu va putea funcţiona decât după efectuarea verificării.M.2.8. În vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a ascensoarelor, montatorii, reparatorii şi deţinătorii de ascensoare, după caz, sunt obligaţi sa pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau RVTA: a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnica a ascensoarelor; b) personalul şi echipamentul de lucru şi de protecţie necesare; c) mijloacele de transport, dacă nu exista mijloace publice de transport la şi de la locul respectiv.    ANEXA N    -------la prescripţia tehnica----------------------                          EVIDENTA ASCENSOARELOR──────┬─────────┬────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────────┬────────┬───      │ │ Locul │ │ │ │ Procesul- │ │Nr. de│ Nr. de │ functi- │Denumirea│ │ Produ-│ verbal/ │Scadenta│inre- │ inregis-│ onării │ascenso- │ Nr. de│ cator/│autorizaţie│ urma- │Ob-gis- │ trare │ ascen- │ rului, │ fabri-│ Mon- │ de func- │ toarei │sertrare │ la ISCIR│ soarelor │ para- │ catie/│ tator │ tionare/ │verifi- │vaintern│ │ (secţia, │ metrii │ an de │ │ data │ carii │tii      │ │localitatea,│ prin- │ fabri-│ │autorizării│ │      │ │strada, nr.,│ cipali │ câţi │ │ │ │      │ │ sectorul, │ │ │ │ │ │      │ │ judeţul) │ │ │ │ │ │──────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───      │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │──────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────────┴────────┴───  +  Anexa O --------la prescripţia tehnica-----------------------AUTORIZAREA LIFTIERILORO.1. GeneralitatiAutorizaţia din partea ISCIR-INSPECT este obligatorie pentru personalul de deservire a ascensoarelor. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexa privind capabilitatea teoretică şi practica de a exercita activitatea de deservire a ascensoarelor.O.2. Definiţii:O.2.1. liftier - persoana instruita şi autorizata care manevreaza şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor, indiferent de tipul şi destinaţia acestora; prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnica insotitoare;O.2.2. autorizaţia ISCIR - act (document) legal care confirma competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice adecvate, necesare deservirii ascensoarelor în condiţii de securitate, şi care dovedeşte acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT ca posesorul sa presteze activităţile de manevrare şi/sau deservire la tipurile de ascensoare specificate în autorizaţie;O.2.3. capabilitate teoretică şi practica de a exercita activitatea de manevrare şi/sau deservire - capacitatea de a înţelege modul de funcţionare a ascensoarelor deservite, precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua activităţile de manevrare şi/sau deservire a ascensoarelor aflate în exploatare la deţinători, în regim de garantare a securităţii în funcţionare;O.2.4. cursuri de specializare organizate în vederea autorizării personalului de către ISCIR-INSPECT - modalitatea practica de realizare, de către o unitate de specialitate organizatoare, a cursurilor de specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT a absolvenţilor;O.2.5. deservirea/manevrarea ascensoarelor - activităţi specifice utilizării (exploatării ascensoarelor în condiţii de securitate;O.2.6. deţinătorul ascensorului - persoana fizica sau juridică ce are în proprietate directa sau în alta forma de posesie ascensoare;O.2.7. mijloace tehnico-didactice specializate, adecvate scopului - ansamblu de dotări, disponibilitati şi structura organizatorică adecvate activităţii de instruire/specializare tehnica, pe care trebuie să le detina unitatea de specialitate organizatoare de cursuri de specializare; aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate, organizatoare a cursurilor, de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a prevederilor prezentei anexe şi de a garanta absolvenţilor un nivel de pregătire (instruire) tehnica specializată corespunzătoare;O.2.8. proceduri de testare şi evaluare - metode de verificare şi comparare a nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în prezenta anexa, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT;O.2.9. specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT - instruire didactica, teoretică şi practica, într-un cadru organizat, a personalului de deservire a ascensoarelor supuse prevederilor prezentei anexe, efectuată în scopul dobândirii unor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea manevrarii şi/sau deservirii ascensoarelor în condiţii de securitate;O.2.10. unitate de specialitate - persoana juridică (agent economic, instituţie, organizaţie profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada ca are cuprinsă în statutul legal de funcţionare activitatea de instruire/specializare tehnica a liftierilor şi ca poseda personal de instruire calificat, competent şi cu experienta în domeniu şi mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.O.3. Condiţii de autorizareO.3.1. Autorizarea liftierilor se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice menţionate la pct. O.3.2.O.3.2. Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnica formată din: a) delegatul ISCIR-INSPECT - preşedintele comisiei; b) responsabilul cursului de specializare; c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor, autorizat de ISCIR-INSPECT, al agentului economic deţinător unde au loc examinarile practice; d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de specializare.O.3.3. Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi; b) fac dovada unei minime pregatiri profesionale în activitatea operativă pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT sau într-o activitate operativă inrudita din domeniu; c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru deservirea şi/sau manevrarea ascensorului şi prezintă o adeverinta medicală cu menţiunea "Apt pentru prestarea activităţii de liftier"; d) fac dovada ca au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, organizate conform prevederilor pct. O.4; e) îndeplinesc condiţiile de practica stabilite în prescripţia tehnica PT R6-2002.O.4. Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECTO.4.1. În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT a personalului de deservire şi/sau manevrare a ascensoarelor trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.), care îndeplineşte condiţiile legale privind derularea activităţilor de perfecţionare şi/sau specializare a personalului, care face dovada ca dispune de instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnico-didactice specializate adecvate scopului.O.4.2. Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa P, care prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durata a cursurilor, în vederea autorizării personalului de deservire şi/sau manevrare.De la caz la caz, în funcţie de complexitatea ascensoarelor şi a lucrărilor practice ce trebuie efectuate, în vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT, programa analitica menţionată va fi dezvoltata corespunzător.Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate ori de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR-INSPECT, care au competenţa tehnica necesară şi experienta profesională în domeniul exploatării ascensoarelor şi care cunosc prevederile prescripţiei tehnice PT R6-2002.O.5. Avizarea cursurilor de specializareO.5.1. Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT. În acest scop unitatea de specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în doua exemplare, cu excepţia dosarelor menţionate la lit. f), următoarele: a) programa analitica întocmită conform pct. O.4.2, dezvoltata pe lecţii şi desfăşurată sub forma de orar, care va cuprinde:- obiectul (tema) lectiei - teorie şi practica;- numărul de ore - teorie şi practica;- data, ora şi locul desfăşurării lectiilor;- numele şi prenumele lectorului; b) suportul de curs (materialele-cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia cursanţilor ca documente de referinţa pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia; c) tabelul care cuprinde numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a acestora, conform pct. O.4.2, funcţia şi locul de muncă actual, după caz; d) tabelul care cuprinde numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională ale cursanţilor şi, eventual, locul de muncă actual; e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi supraveghetorului de practica, tipul ascensorului pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului de practica; f) dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar) întocmite de unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele acte:- copie de pe certificatul de naştere;- copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;- adeverinta medicală, prevăzută la pct. O.3.3 lit. c).Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea ISCIR-INSPECT.O.5.2. Pentru avizarea cursurilor ISCIR-INSPECT va efectua următoarele: a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. O.5.1, şi va confirma ca s-au acceptat, prin avizarea acestora cu semnatura şi ştampila inspectorului de specialitate desemnat; b) va verifica şi va confirma, după caz, respectarea prevederilor pct. O.4.2 şi O.5.1; c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate, de către inspectorul de specialitate desemnat, într-un proces-verbal încheiat în doua exemplare; procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător; d) procesul-verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIR-INSPECT, care va analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea cursului; decizia va fi comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului; comunicarea oficială va fi însoţită de un exemplar al procesului-verbal menţionat anterior şi de un exemplar al documentelor menţionate la pct. O.5.1 lit. a)-f) şi acceptate conform prevederilor pct. O.5.2 lit. a); acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de specialitate organizatoare a cursului care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării acestora, conform legislaţiei în vigoare; e) un exemplar al documentelor menţionate la pct. O.5.1 lit. a)-e), împreună cu un exemplar al procesului-verbal menţionat la pct. O.5.2 lit. c), se păstrează la ISCIR-INSPECT, ca anexa la copia comunicării.O.5.3. Se pot efectua modificări ulterioare în documentele care au stat la baza avizării cursului, numai în intervalul de 10 zile menţionat la pct. O.5.1 alin. 1, numai la solicitarea scrisă şi motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai cu avizul ISCIR-INSPECT.O.5.4. Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare a capabilităţii profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate organizatoare a cursurilor.Avizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT pentru fiecare curs (sesiune de cursuri).O.5.5. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT vor efectua pe parcurs verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun, mergand până la anularea avizului de curs.O.6. Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizareO.6.1. Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării cursanţilor la lectiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe aceasta baza unitatea de specialitate va elibera cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinte de absolvire. Adeverinta de absolvire a cursurilor (formular conform modelului din anexa Q) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia dintre condiţiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT, conform pct. O.3.3 lit. d).O.6.2. Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, propuse de unitatea organizatoare a cursurilor, precum şi numărul candidaţilor care vor participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT, cu cel puţin 10 zile înainte, de către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile. ISCIR-INSPECT va confirma unităţii de specialitate data exactă la care se va face examinarea candidaţilor.O.6.3. Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnica compusa din: a) delegatul ISCIR-INSPECT - preşedintele comisiei; b) responsabilul cursului; c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor, autorizat de ISCIR-INSPECT, al agentului economic deţinător unde au loc examinarile practice; d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.O.6.4. Înainte de începerea examenului comisia de examinare va verifica: a) dacă au fost respectate prevederile pct. O.3.3 şi O.5; b) catalogul cursului de specializare; c) adeverintele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. O.6.1 şi întocmite conform modelului din anexa Q; d) adeverintele de practica pe ascensoare de tipul celor pentru care se solicita autorizarea, întocmite conform modelului din anexa R; e) existenta unei fotografii mărimea 3/4 cm pentru fiecare candidat.Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.O.6.5. Examenul de autorizare consta dintr-o proba teoretică şi o proba practica, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitica a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unui ascensor de tipul celui pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisă se anexează la dosarul candidatului menţionat la pct. O.5.1 lit. f).O.6.6. Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT candidatul trebuie să fie declarat admis atât la proba teoretică, cat şi la proba practica. În cazul în care la una dintre probe a obţinut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat respins la examen.O.6.7. Candidatul respins se poate prezenta la o noua examinare în termen de maximum un an de la terminarea cursului. În această perioadă candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului din anexa R.O.6.8. Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa S, care va purta un număr dat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT. Un exemplar al procesului-verbal va fi luat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT care a participat la examene.O.6.9. Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa T, în care se va înscrie tipul ascensorului pentru a cărui deservire este autorizat absolventul.Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT absolvenţilor care au reuşit la examen, sub semnatura de primire.Înmânarea carnetelor de autorizare se poate face şi de către unitatea de specialitate care a organizat cursul de specializare, în cazuri excepţionale, când ISCIR-INSPECT a transmis acesteia carnetele de autorizare printr-un delegat al său sau cu adresa de însoţire. Evidenta carnetelor de autorizare eliberate se va tine la unitatea ISCIR-INSPECT emitenta.O.6.10. În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului, la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, unitatea ISCIR-INSPECT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).O.7. Verificări periodiceO.7.1. Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prezentei anexe au obligaţia să se prezinte din 2 în 2 ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. O.7.3.O.7.2. Pentru improspatarea cunoştinţelor profesionale persoanele autorizate conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, o dată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic deţinător de ascensoare, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.O.7.3. Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prezentei anexe vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numita de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR, sau delegatul ISCIR-INSPECT, în calitate de preşedinte al comisiei.În cazul agenţilor economici care nu au RSVTI autorizat de către ISCIR-INSPECT, în comisie va fi cooptat un delegat de la ISCIR-INSPECT în calitate de preşedinte al comisiei.Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.O.7.4. Persoanelor autorizate în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practica activitatea de liftier pentru care deţin carnet de autorizare şi nu se prezintă la examinarile menţionate la pct. O.7.1 şi O.7.3, sau persoanelor autorizate care în urma examinarilor respective obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic deţinător de ascensoare unde lucrează posesorii carnetelor, pe timp limitat sau definitiv, după caz.În cazul iniţierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare eliberate de ISCIR-INSPECT, agenţii economici deţinători care intenţionează să aplice o astfel de măsura vor depune carnetele retrase la unitatea ISCIR-INSPECT emitenta, comunicând în scris şi motivele retragerii acestora.Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia de către unitatea ISCIR-INSPECT în cauza.O.7.5. Persoanele care au întrerupt mai mult de un an practicarea efectivă a activităţii de liftier pentru care sunt autorizate pot sa reia practicarea activităţii respective numai cu condiţia respectării prevederilor pct. O.7.1 şi O.7.3.O.7.6. Persoanelor autorizate transferate de la alţi agenţi economici deţinători li se poate incredinta deservirea ascensoarelor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 16 ore, în raport cu complexitatea ascensorului, şi numai după examinarea acestora conform prevederilor pct. O.7.3.Pregătirea teoretică şi practica se va face pe baza unei programe analitice întocmite de agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT.O.8. Sancţionarea personalului autorizatO.8.1. Personalul autorizat în conformitate cu prevederile prezentei anexe poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT, precum şi de către organele în drept ale agentului economic deţinător, la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de deservire şi/sau manevrare a ascensoarelor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplica cunoştinţele teoretice şi practice.Verificarea se va efectua în prezenta RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care în urma verificărilor efectuate se constata deficiente tehnice la ascensoare, datorate personalului de deservire şi/sau manevrare autorizat, ori alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a ascensoarelor, în funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri: a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară; b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate; c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise; e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare.Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa unităţii ISCIR-INSPECT emitente pentru a fi înregistrate în evidenta tehnica a acesteia.Măsurile prevăzute la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de cei care constata abaterile.Măsurile prevăzute la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT, pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT.Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor sancţionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT.Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de persoanele sancţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora, la conducerea ISCIR-INSPECT.O.8.2. În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului sau deserveşte ascensorul necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în funcţionare a acestuia, conducerea agentului economic deţinător, pe lângă sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate retrage carnetul de autorizare pe termen limitat sau definitiv.Retragerea definitivă a carnetului de autorizare devine definitivă numai după confirmarea scrisă transmisă de ISCIR-INSPECT agentului economic deţinător care a initiat această măsură de sancţionare.O.8.3. Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la unitatea ISCIR-INSPECT emitenta.O.9. Dispoziţii finaleO.9.1. Carnetele de autorizare eliberate de agenţii economici deţinători de ascensoare nu mai sunt valabile.Carnetul de autorizare eliberat de agentul economic deţinător de ascensoare tine loc de adeverinta de practica şi de adeverinta de absolvire a cursului de specializare, pe tipul de ascensor respectiv, urmând ca posesorul carnetului să se prezinte la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, în faţa comisiei menţionate la pct. O.3.2.Condiţia de mai sus este aplicabilă numai carnetelor de autorizare eliberate de agenţii economici deţinători până la data de 1 septembrie 2001.O.9.2. Personalul autorizat conform prevederilor prezentei anexe este obligat sa poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalenta cu exploatarea ascensoarelor de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT pentru deservire şi/sau manevrare şi se sancţionează conform prevederilor legale.O.9.3. În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare eliberat de ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise şi motivate ISCIR-INSPECT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT.O.9.4. Orice modificare, adaugare sau stersatura efectuată în carnetul de autorizare, neinregistrata în evidenta tehnica a unităţii ISCIR-INSPECT emitente şi fără semnatura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT, care a efectuat cele de mai sus, atrage anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.O.9.5. Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de către persoanele autorizate sau folosirea, de către agenţii economici deţinători, de personal fără instruire şi neautorizat la exploatarea ascensoarelor care, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002, necesita personal de deservire instruit şi autorizat va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare, pe baza proceselor-verbale de constatare întocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.O.9.6. Nerespectarea prevederilor prezentei anexe se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.  +  Anexa P --------la prescripţia tehnica----------------------PROGRAMA ANALITICApentru cursul de pregătire în vederea autorizării liftierilorGeneralitatiP.1. ISCIR-INSPECT examinează candidaţii şi eliberează autorizaţia de liftier deserventilor şi/sau manevrantilor de ascensoare prevăzute sa funcţioneze cu însoţitor.P.2. Stagiul minim necesar de practica pentru obţinerea autorizaţiei de liftier este de 20 de ore. Aceasta practica consta în deservirea efectivă a ascensorului sub supravegherea liftierului autorizat (supraveghetor), fiecare candidat fiind repartizat la un anumit ascensor. Este interzisă efectuarea practicii, în acelaşi timp, de către mai mulţi candidaţi la un singur ascensor.P.3. În cadrul programului de efectuare a practicii stabilite prin cursul de pregătire candidaţii vor trebui să efectueze în mod obligatoriu cel puţin următoarele manevre şi lucrări practice: a) manevre de punere în funcţiune şi de oprire a ascensorului; b) aducerea persoanelor la palier în cazul opririi cabinei între staţii ca urmare a întreruperii alimentarii cu energie electrica.   Programa analitica pentru cursul de pregătire în vederea   autorizării liftierilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              I Partea teoretică şi practica Numărul orelor                                                                de predare                                                           ────────────────────                                                            Teoretică Practica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Notiuni generale 4 -    - Felurile curentului electric; surse de curent      folosite la instalatia unui ascensor    - Protecţia prin legare electrica la pământ    - Sigurante, contacte, electromagneti, relee,      automate de protecţie etc. b) Clasificarea ascensoarelor; descrierea tipurilor uzuale 25 5    - Clasificarea după destinaţie, modul de deservire,      actionare, amplasare; construcţie put, viteze etc.    - Descrierea ansamblurilor părţii mecanice (put, cabina,      cabluri, glisiere, uşi, camera troliu, troliu etc.)    - Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalatia      electrica, sistemele de comanda şi actionare, panoul      de comanda şi iluminat etc.) c) Dispozitive de siguranţă 15 5    - Dispozitive de prindere pe glisiere (paracazatoare)    - Limitatorul de viteza    - Limitatoare de capăt de cursa    - Contacte electrice de siguranţă    - Broaste cu blocaje electromecanice    - Frane cu electromagneti sau servomotor    - Tampoane d) Responsabilităţile liftierilor 3 3 e) Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor 14 10    - Verificarea tehnica a ascensoarelor (autorizare      periodică şi după reparatie) şi încercări în sarcina    - Autorizaţia de funcţionare (cartea ascensorului)    - Registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare    - Regim de lucru    - Întreţinerea, revizia tehnica şi repararea ascensoarelor    - Analiza cauzelor care determina deranjamente mai      frecvente la ascensoare şi măsuri ce trebuie luate    - Modul de executare a comenzilor, comenzi nepermise f) Avarii şi accidente la ascensoare 2 -    - Cauzele avariilor şi accidentelor    - Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi      accidentelor g) Tehnica securităţii muncii 5 2    - Legislaţia în vigoare privind protecţia muncii    - Echipamentul de protecţie    - Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu      şi în caz de accidente la ascensoare etc. h) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni 4 -    - Decretele nr. 587/1973 şi nr. 417/1985    - PT - Colecţia ISCIR în vigoare pentru ascensoare şi      pentru autorizarea personalului de deservire    - Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător i) Educaţie 3 -    - Disciplina în munca; respectarea legislaţiei, PT -      Colecţia ISCIR, a normelor de tehnica securităţii şi      protecţiei muncii etc.     Recapitulatie:     I - Partea teoretică .................... 75 de ore     Partea practica ......................... 25 de ore     II - Verificarea însuşirii cunoştinţelor - 1 ora/candidat.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa Q -------la prescripţia tehnica----------------------Model pentru adeverinta de absolvire acursurilor pentru autorizarea liftierilorUNITATEA....................Localitatea ........ADEVERINTA DE ABSOLVIREnr. ..... din .....Prin prezenta se adevereste ca domnul/doamna ..........., angajat(a) la ...........*1), ............., născut(a) la data de ....... în localitatea ........, sectorul/judeţul ........, având ca studii de baza ........... şi calificarea ......, a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţinut la ...........*2) ...... de la .......... până la .... .Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT ca .......*3)...... .Director, Responsabil de curs,............. ....................(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi semnatura)semnatura şi ştampila)------------*1) Se vor scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţa.*2) Locul de desfăşurare a cursului de specializare.*3) Se va preciza "activitatea operativă" pentru care a fost instruit absolventul.  +  Anexa R --------la prescripţia tehnica----------------------Model pentru adeverinta de efectuare apracticii obligatorii pentru autorizarea liftierilorUNITATEA....................Localitatea ........ADEVERINTA DE PRACTICAnr. ..... din ....Prin prezenta se adevereste ca domnul/doamna ........., născut(a) la data de ......... în localitatea ..........., judeţul ........., angajat(a) la ............*1) ............, a efectuat practica la ascensor sub supravegherea domnului/doamnei ........*2), de la ...... până la ......., totalizand ... ore.În acest timp domnul/doamna .......... a depus interes în însuşirea deprinderilor practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.Responsabil cu supravegherea SupraveghetorDirector, şi verificarea tehnica a de practica,instalaţiilor,.............. ........................... ....................(Numele, prenumele, (Numele, prenumele (Numele, prenumelesemnatura şi ştampila) şi semnatura) şi semnatura)------------*1) Se vor scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţa.*2) Se vor scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.  +  Anexa S -------la prescripţia tehnica----------------------UNITATEA(care a organizat cursul de specializare)........................................Localitatea ...........................PROCES-VERBALNr. ... din ...cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca liftiera următorilor candidaţi:──┬──────┬────┬─────────┬───┬───────┬──────┬───────────────────┬──────┬────┬───┐N │ │ │ Locul │ │Prega- │Unita-│ Rezultatul obţinut│Numa- │Sem-│ │r.│Numele│Data│ naşterii│ │tirea │tea la│ la examen │rul │na- │ O │c │ şi │nas-│(locali- │CNP│şcolară│care ├───────────────────┤carne-│tu- │ b │r │prenu-│te- │ tatea, │*1)│ ante- │lu- │ Admis (A) │tului │ra │ s.│t.│mele │rii │judeţul) │ │rioara │creează│ Respins (R) │ de │de │ │  │ │ │ │ │ │ şi ├───────────────────┤auto- │pri-│ │  │ │ │ │ │ │loca- │teore- practic │rizare│mire│ │  │ │ │ │ │ │lita- │ tic │ │ │ │  │ │ │ │ │ │tea │ │ │ │ │──┴──────┴────┴─────────┴───┴───────┴──────┴───────────────────┴──────┴────┴───┘Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete, iar cele ale candidaţilor reusiti, împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar al procesului-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului.Preşedintele comisiei, Directorul unităţii Responsabil curs,organizatoare,(Numele, prenumele (Numele, prenumele, (Numele, prenumelesemnatura şi ştampila) semnatura şi ştampila) şi semnatura)...................... ..................... ...................Alţi membri ai comisiei:......................(Numele, prenumele şi semnatura)--------------*1) CNP - Cod numeric personal.  +  Anexa T -------la prescripţia tehnica-----------------------(Coperta carnetului de autorizare)(Sigla ISCIR)AUTORIZAŢIEInspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR(Pe prima coperta, în interior)Posesorul autorizaţiei are obligaţia sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din 2 în 2 ani la examenul medical şi anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în buna stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR şi a organelor împuternicite ale deţinătorului.Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie.Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate sa funcţioneze, exceptând cazurile în care se executa verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor. Autorizaţia poate fi retrasă de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR, pe baza cererii deţinătorului, atunci când:- se constata abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor;- personalul are o slabă pregătire în meseria respectiva şi da dovada de lipsa de interes în improspatarea cunoştinţelor profesionale;- se constata modificări, adaugari sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza unităţii ISCIR. modificarea carnetului de autorizare se considera falsificare de acte publice şi se urmăreşte conform legii;- după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizaţia.În cazul pierderii carnetului de autorizare persoana în cauza poate obţine un nou carnet de la ISCIR în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează, cu condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale*1).------------*1) În cazul în care este necesar, textul va continua şi în interiorul ultimei coperte.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                 (Pagina 1)                                   ROMÂNIA    INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE    ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR                              AUTORIZAŢIE                             nr. ...*1)....                                                  ......*2)---------------    *2) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagina, în partea de jos.    *3) În partea de jos, dreapta sau stanga, se va scrie numărul paginii        respective (pe toate paginile carnetului).───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                   (Pagina 2)   AUTORIZAŢIE de ..............*1).........................   Numele ..................................................   Prenumele ...............................................   Data şi locul naşterii ..................................   CNP .................*2).................................   Se autorizeaza sa deserveasca ...........................   din grupa ............... (.....) tipul ................ .   Eliberata de ........... *3)............................   .........................................................   în baza Procesului-verbal nr. ..... din ................   Delegat ISCIR ...........................................                           (Semnatura şi ştampila)                            Nr. ........-----------    *1) Completarea carnetului se va face cu tus negru.    *2) CNP - Cod numeric personal.    *3) Denumirea unităţii ISCIR emitente.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                 (Pagina 3)                                                  Loc pentru                                                  fotografie                                               Semnatura posesorului  Data eliberării ............  Completat de ...............  INSPECTOR-ŞEF ISCIR-INSPECT IT ......*1).....          (numele, prenumele, semnatura, ştampila)                                        Nr. ....------------    *1) Localitatea de reşedinţa.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         (Paginile 4, 5 şi 6)                     EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI   1. Unitatea ISCIR ...........................................   Nr. proces-verbal şi data ...................................   Se autorizeaza sa deserveasca ......... din grupa ... (.....)   tipul .....................                                    Preşedintele comisiei,                                 ..........................                           (numele, prenumele, semnatura, ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Nr. .....    NOTĂ:    - Textul de la pct. 1 se va repeta de doua ori pe pagina.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  (Paginile 7, 8, 9 şi 10)                            EXAMINARI ANUALE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Nr. proces-verbal Preşedintele comisiei             Data Denumirea deţinătorului (numele, prenumele,                                                         semnatura, ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           *1)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Nr. .......-------------    *1) Pe fiecare pagina se vor tipari 5 randuri.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         (Paginile 11 şi 12)                                    ABATERI                          de la normele legale în vigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Nr. proces-verbal Natura abaterii Organul care a constatat abaterea           Data Sancţiunea (numele, prenumele,                                                    semnatura, ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           *1)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Nr. .....------------    *1) Pe fiecare pagina se vor tipari 3-5 randuri.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa U -------la prescripţia tehnica----------------------AFIŞE, MARCAJE ŞI INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATAREU.1. Condiţii generaleToate afisele, marcajele şi instrucţiunile de utilizare nu trebuie să poată fi şterse, trebuie să fie lizibile şi uşor de înţeles (la nevoie, cu ajutorul unor semne sau simboluri). Acestea trebuie să fie indestructibile, realizate din materiale durabile, aşezate în locuri vizibile şi redactate în limba română (sau în mai multe limbi, dacă este necesar).U.2. Afişe şi marcaje în cabinaU.2.1. În cabina trebuie afişate sarcina nominală a ascensorului în kilograme, precum şi numărul de persoane.Afisul trebuie redactat în felul următor: "...kg...PERS".Înălţimea minima a caracterelor utilizate pentru afis trebuie să fie: a) 10 mm pentru majuscule şi cifre; b) 7 mm pentru literele de rând.U.2.2. În cabina trebuie afişate numele montatorului şi numărul de identificare a ascensorului (seria şi anul de fabricaţie).U.3. Instrucţiuni de exploatare (utilizare) a ascensorului, afişate în cabinaInstrucţiunile de exploatare (utilizare) a ascensorului trebuie să ofere informaţiile necesare despre:- exploatarea (utilizarea) normală a ascensorului;- operaţiunile de salvare a pasagerilor în caz de avarie;- interzicerea interventiilor la ascensor din partea persoanelor neautorizate;- numărul de telefon al intretinatorului.  +  Anexa V -------la prescripţia tehnica----------------------RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREATEHNICA A INSTALAŢIILOR (RSVTI)V.1. Agenţii economici care deţin (exploatează) ascensoare au următoarele obligaţii şi raspunderi:V.1.1. sa posede prescripţiile tehnice specifice;V.1.2. sa pregătească şi să prezinte ascensoarele, precum şi documentaţia tehnica la verificările care se efectuează de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de RVTA al intretinatorului, în vederea autorizării funcţionarii ascensoarelor;V.1.3. sa numească personal tehnic pentru supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor (RSVTI), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în a carei raza are sediul agentul economic; modelul pentru decizia de numire a personalului propus pentru autorizare este prezentat în anexa J; modelul autorizaţiei emise de ISCIR-INSPECT este prezentat în anexa K;V.1.4. sa ia măsuri corespunzătoare, astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu autorizat de ISCIR-INSPECT să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. V.2 şi sa comunice în scris la ISCIR-INPECT IT în a carei raza are sediul agentul economic orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi sa o definitiveze numai după confirmarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.V.2. Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea şi verificarea tehnica a ascensoarelor (RSVTI) are următoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa cunoască legislaţia în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele în domeniu; b) sa participe la testarile şi întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT; c) sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a ascensoarelor, conform modelului din anexa N; d) sa urmărească pregătirea ascensoarelor, echipamentelor şi sarcinilor de încercare necesare pentru verificarea tehnica oficială şi sa participe la efectuarea acesteia; e) sa supravegheze ca ascensoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R6-2002, instrucţiunile de exploatare şi normele de protecţia muncii; f) sa urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale cu ocazia verificărilor tehnice oficiale, sa examineze în mod regulat registrul de evidenta a supravegherii şi sa ia măsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate.  +  Anexa X -------la prescripţia tehnica----------------------INSTALAŢIIcare nu fac obiectul prescripţiei tehnice PT R6-2002Nu fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice PT R6-2002 următoarele instalaţii care sunt reglementate prin alte prescripţii tehnice: a) ascensoarele cu schip; b) ascensoarele pentru santierele de construcţii; c) ascensoarele de construcţie specială pentru materiale; d) trapele de scena, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole; e) instalaţiile de transport pe cablu, inclusiv instalaţiile de transport pe plan înclinat, pentru transport public sau privat de persoane; f) scarile rulante; g) elevatoarele; h) ascensoarele instalate pe maşini industriale şi utilizate exclusiv pentru accesul la punctul de lucru; i) ascensoarele multicelulare cu mişcare continua (pater noster); j) ascensoarele montate în construcţii speciale; k) ascensoarele din puturile minelor; l) ascensoarele de pe construcţii plutitoare sau de pe nave; m) ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi ordine publică; n) ascensoarele pentru intervenţii în caz de incendiu; o) ascensoarele instalate în mijloace de transport; p) trenuri cu cremaliera.Instalaţiile menţionate la lit. i)-p) vor fi supuse prevederilor prescripţiilor tehnice elaborate de ministerele sau agenţii economici în administrarea cărora se afla instalaţiile.---------------