LEGE nr. 650 din 7 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, adoptată în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţa, cu respectarea principiilor liberei concurente, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului."2. Literele c), e), f) şi g) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"c) informarea corecta şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaţa în zonele de vecinătate ale acestora;........................................................................ e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare; f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa; g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţa în zonele defavorizate."3. Alineatul (1) şi literele a), d), h), i) şi j) ale alineatului (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţa privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.................................................................... a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;.................................................................... d) bunurile din producţia proprie a mestesugarilor individuali vândute la locurile de producţie;.................................................................... h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, targurilor, saloanelor sau al altor manifestări expozitionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective; i) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare; j) produsele şi serviciile de piaţa reglementate prin acte normative speciale."4. Litera e) a alineatului (3) al articolului 3 se abroga.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) consumator - orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpara, dobândeşte, utilizează ori consuma produse sau servicii în afară activităţii profesionale; b) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa; c) comerţ cu ridicată/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpara produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi; d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; e) comerţ de gros cash and carry/forma de comerţ cu auto-servire pe bază de legitimatie de acces - activitatea desfăşurată de comercianţii care vand mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile; f) comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau în vehicule special amenajate; g) serviciu de alimentaţie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor; h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicată, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă; i) serviciu de piaţa - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţa şi care nu are drept consecinţa transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor; j) structura de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale; k) suprafaţa de vânzare - suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitarii şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor; l) structura de vânzare cu suprafaţa mica - structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare de până la 400 mp inclusiv; m) structura de vânzare cu suprafaţa medie - structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare cuprinsă între 400-1.000 mp inclusiv; n) structura de vânzare cu suprafaţa mare - structura de vânzare având o suprafaţa de vânzare mai mare de 1.000 mp ; o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţa şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructura comuna şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţa şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta; p) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinată folosinţei publice."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii. (2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică necesita cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe. (3) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică va trebui sa îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale: a) sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare; b) sa fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. (2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare."8. Articolele 7, 8 şi 9 se abroga.9. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri: a) contravine planului general de dezvoltare urbana şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi; b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebită ori cu valoare de patrimoniu; c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; d) se încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţa pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate cu solicitarile autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia."12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de doua zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefunctionare."13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Autorităţile administraţiei publice asigura dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa."14. Literele a), b), e), f) şi h) ale alineatului (1), litera b) a alineatului (2), literele a) şi d) ale alineatului (5) şi alineatul (6) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"a) sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care să asigure servicii de calitate consumatorilor şi care să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentaţiile de urbanism întocmite; b) dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului liberei concurente;..................................................................... e) dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distribuţie în zonele montane, rurale şi defavorizate şi susţinerea creării de servicii de piaţa în aceste zone; f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate comercială în scopul creşterii competitivitatii acestora şi gradului de ocupare a forţei de muncă;....................................................................... h) respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare şi de prestări de servicii de piaţa...................................................................... b) modului de încadrare a suprafeţelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de arta, a edificiilor cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică, precum şi a mediului în centrele istorice şi în localităţile de interes turistic;...................................................................... a) criteriile generale ce trebuie respectate în determinarea zonelor şi amplasamentelor structurilor de vânzare din localităţi;...................................................................... d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare;...................................................................... (6) În scopul promovării şi protejării activităţii comerciale în zonele periferice ale oraşelor, precum şi în zonele rurale, montane sau defavorizate, autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, pot acorda, în condiţiile legii, înlesniri la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetelor locale."15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonica, istorica sau arheologică şi pentru zone turistice, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, în limita competentelor legale, facilităţi financiare comercianţilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora."16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie şi societăţile comerciale, precum şi alte persoane fizice sau juridice interesate pot sa organizeze cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de piaţa prevăzute în anexa nr. 3, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare. (2) Cursul profesional va conţine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta însuşirea normelor şi reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea şi informarea consumatorilor, la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, precum şi însuşirea noţiunilor fundamentale de igiena."17. Articolul 17 se abroga.18. După articolul 17, se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Examinarea şi avizarea implantarii structurilor de vânzare cu suprafaţa mare se vor realiza pe baza criteriilor elaborate de către ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prin vânzări cu preţ redus, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: a) vânzări de lichidare; b) vânzări de soldare; c) vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica; d) vânzări promotionale; e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident ca produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale; f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute; g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a căror conservare nu mai poate fi asigurata până la limita termenului de valabilitate; h) vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zona comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurential; i) vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat."20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Este interzis oricărui comerciant să ofere sau sa vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare."21. Literele a), b), d), e) şi g) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedata sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar; b) încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectiva sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locatie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;..................................................................... d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structura; e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauza de aprovizionare exclusiva;......................................................................... g) deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare."22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale provenienţă produselor respective. Notificarea se face la primăria localităţii în a carei raza teritorială este amplasata structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a), d) şi e) şi cu cel puţin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art. 20 lit. b), c), f) şi g). Perioada pentru care se notifica vânzările de lichidare este de maximum: a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. a) şi f); b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. b), d), e) şi g); c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 20 lit. c). (2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a)-d), f) şi g) şi, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art. 20 lit. e). (3) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare."23. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichidă numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structurii de vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate în afară structurii de vânzare pentru care a fost facuta notificarea nu intră în componenta stocului de lichidat. (2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art. 20 lit. b) sau la data evenimentelor prevăzute la art. 20 lit. g)."24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea lt; lt;soldare/soldari/solduri gt; gt; şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerata a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structura de vânzare cu amănuntul."25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a doua perioade pe an, cu o durată maxima de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date."26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectiva, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare."27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obişnuit."28. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Documentele legale justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile."29. Litera b) a alineatului (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"b) perioada 1 august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavara-vara."30. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:"(2) Orice anunţ sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldarii în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare."31. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, aceştia indeplinind obligaţiile ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul. Vânzările cu preţ redus prin magazin sau depozit de fabrica nu sunt supuse notificării."32. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - În cadrul vânzărilor definite la art. 31, cu excepţia produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte următoarele condiţii asupra cărora consumatorii au fost informati: a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie; b) face obiectul retururilor din reţeaua comercială; c) reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevandut."33. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, vânzările promotionale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piaţa care pot avea loc în orice perioada a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca: a) sa nu fie efectuată în pierdere; b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent; c) produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil. (2) În sensul prezentei ordonanţe, nu sunt considerate vânzări promotionale: a) acţiunile de promovare efectuate de producători; b) acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piaţa."34. Partea introductivă şi literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 35 vor avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 18, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanţă, atunci când consumatorii sunt anuntati despre o reducere de preţuri care comporta o comparatie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor: a) Orice comerciant care anunta o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţa practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţa. Preţul de referinţa reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus...................................................................... d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:- fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;- fie prin menţiunile lt; lt;preţ nou gt; gt;, lt; lt;preţ vechi gt; gt; lângă sumele corespunzătoare;- fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat."35. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Vânzarea la distanta este acea forma de vânzare cu amănuntul care se desfăşoară în lipsa prezentei fizice simultane a consumatorului şi a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de acesta din urma, care, în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicaţie la distanta."36. Articolele 37-41 se abroga.37. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Vânzarea directa este acea practica comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afară spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare. (2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cat şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi pe care i-au recrutat personal."38. Litera b) a articolului 43 va avea următorul cuprins:"b) faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o lista, făcând-o sa spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise."39. Alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"(2) Comercianţii care efectuează vânzări în afară spaţiilor comerciale răspund civil faţă de efectele activităţii vânzătorilor direcţi."40. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Comercianţii sunt obligaţi sa elibereze legitimatii pentru vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare. Legitimatiile trebuie să conţină numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi sediul comerciantului, semnatura administratorului/directorului şi vor fi vizate trimestrial. Legitimatiile vor fi retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea de vânzători direcţi."41. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare, sunt obligaţi să se legitimeze înaintea prezentării produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea consumatorilor."42. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Loteria publicitara este acea practica de promovare a produselor/serviciilor care tinde sa stimuleze în rândul participanţilor speranta unui câştig prin tragere la sorţi. (2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusa în contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului. (3) Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitara, nu intra sub incidenţa alin. (2)."43. Articolul 49 se abroga.44. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În privinta câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: lt; lt;regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. gt; gt; În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv facuta. (2) În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele castigatorilor şi câştigurile acordate."45. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitara trebuie să fie autentificat şi depus la un notar public înainte de începerea operaţiunii. În scopul prevenirii desfăşurării unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului şi/sau al documentului autentificat, după caz, la Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, până la data începerii loteriei publicitare. (2) Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului de Interne pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta aceasta documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării."46. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câştigate exclusiv datorită abilitatii, cunoştinţelor şi perspicacitatii participanţilor, câştigătorul fiind desemnat în funcţie de valoarea prestaţiei sale."47. După articolul 54 se introduce articolul 54^1 cu următorul cuprins:"Art. 54^1. - Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practica comercială permisă alocarea de premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştigurilor la achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată ulterioară."48. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Vânzarea cu prime este acea practica comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii."49. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Este interzisă orice vânzare ori oferta de vânzare de produse sau orice prestare ori oferta de prestare de servicii facuta către consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afară cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate."50. Litera c) a articolului 57 va avea următorul cuprins:"c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preţurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori;"51. Litera a) a punctului 1 al articolului 59 va avea următorul cuprins:"a) fiecare produs şi fiecare serviciu să poată fi achiziţionat şi separat la preţul practicat în cadrul aceleiaşi suprafeţe de vânzare;"52. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Orice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia."53. Alineatul (3) al articolului 64 va avea următorul cuprins:"(3) Se interzice introducerea pe piaţa a produselor, dacă acestea nu sunt însoţite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare."54. Litera a) a articolului 67 va avea următorul cuprins:"a) proprietăţile produsului, inclusiv compozitia, instrucţiunile de montare şi punere în funcţiune, de utilizare, de întreţinere şi de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;"55. Articolul 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă cu buna-credinţa la cunoştinţa consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare."56. Punctul B al capitolului VI va avea următorul titlu:"B. Obligaţia indicarii preţurilor/tarifelor"57. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 74 vor avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Comerciantul care în reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsura, conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsura şi tarifele practicate se indica în mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare."58. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă: a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţa mica; b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţa medie; c) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţa mare; d) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei pentru comercianţii ambulanti; e) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru comercianţii care practica vânzări în afară spaţiilor comerciale şi pentru cei care practica vânzări directe;2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;3. comercializarea de produse şi servicii de piaţa, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei;4. nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare;6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 20 lit. a)-g), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;7. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 21 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;9. nerespectarea prevederilor art. 22, 25 şi 26, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 28 şi 33, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;12. nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) şi ale art. 30 alin. (2), cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;13. utilizarea denumirii lt; lt;soldare/solduri/soldari gt; gt; sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 43, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;15. nerespectarea prevederilor art. 46, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;16. nerespectarea prevederilor art. 47, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 48 alin. (2), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din aceasta practica se confisca şi se fac venit la bugetul de stat;18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 51 alin. (2), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;19. nerespectarea prevederilor art. 56, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;20. nerespectarea prevederilor art. 58, 61 şi 63, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;21. nerespectarea prevederilor art. 77 alin (2), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicată şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structura de vânzare, respectiv suprafaţa de vânzare, cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele doua activităţi;23. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amendă prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confisca şi se fac venit la bugetul de stat."59. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Sancţiunile prevăzute la art. 80 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează."60. Articolul 82 se abroga.61. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - Împiedicarea sau obstructionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităţilor administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei."62. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - Contravenţiile prevăzute la art. 80 se constata şi se sancţionează de către: a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 şi 21-23; b) organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru cele prevăzute la pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 şi 22; c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20 şi 21; d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16 şi 18."63. Articolul 85 va avea următorul cuprins:"Art. 85. - Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29."64. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 80 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 şi 23 într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, primăriile vor suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectiva."65. După articolul 86 se introduce articolul 86^1 cu următorul cuprins:"Art. 86^1. - Sancţiunile aplicate de organele de control abilitate, conform prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi aduse la cunoştinţa primăriilor în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora."66. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - În cazul vânzărilor de lichidare şi de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 19, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere fiscal."67. După articolul 87 se introduc articolele 87^1 şi 87^2 cu următorul cuprins:"Art. 87^1. - În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe comercianţii care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa sunt obligaţi să solicite autorizarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.Art. 87^2. - Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului."68. Articolul 88 va avea următorul cuprins:"Art. 88. - Ministerul cu atribuţii în domeniul comerţului interior, în baza consultării cu alte organisme abilitate ale administraţiei publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, elaborează reglementări specifice cu privire la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa."69. După articolul 88 se introduce articolul 88^1 cu următorul cuprins:"Art. 88^1 . - Pentru realizarea unei baze de date privind reţeaua de distribuţie şi de prestări de servicii de piaţa autorităţile administraţiei publice locale vor transmite ministerului cu atribuţii în domeniul comerţului interior informaţii privind reţeaua de distribuţie, conform normelor stabilite de către acesta."70. Articolul 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - (1) Anexa nr. 3 face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului. (2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 80 şi 83 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului."71. După articolul 89 se introduc articolele 90 şi 91 cu următorul cuprins:"Art. 90. - (1) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe vor stabili modalităţile concrete de colaborare. (2) Administraţiile publice locale vor întreprinde acţiunile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia. (3) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice interesate, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau, după caz, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la dispoziţie acestora informaţiile cu privire la înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor.Art. 91. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003."72. În cuprinsul ordonanţei titlurile articolelor se abroga.73. Anexele nr. 1 şi 2 se abroga.74. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:    "ANEXA Nr. 3*)
       
    TABEL cu clasificarea activităţilor din economia naţională
    Cod CAEN1)Denumirea activităţii
    5010Comerţ cu autovehicule
    5021Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţii executate în întreprinderi organizate de tip industrial)
    5030Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
    5041Vânzarea motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente
    5042Repararea şi întreţinerea motocicletelor
    5050Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule
    5122Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
    5131Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete
    5132Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor
    5133Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    5134Comerţ cu ridicata al băuturilor
    5135Comerţ cu ridicata al tutunului
    5136Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
    5137Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
    5138Comerţ cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare
    5139Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun
    5141Comerţ cu ridicata al produselor textile
    5142Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
    5143Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc şi al aparatelor de radio şi televizoare
    5144Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
    5145Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
    5146Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
    5147Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
    5151Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
    5153Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
    5154Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor, de fierărie, ipsosărie şi încălzire
    5155Comerţ cu ridicata al produselor chimice
    5156Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare, n.c.a.
    5164Comerţ cu ridicata al maşinilor şi materialelor de birou
    5166Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole
    5170Comerţ cu ridicata al altor produse, n.c.a.
    5211Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
    5212Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
    5221Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
    5222Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
    5223Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    5224Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi zaharoaselor
    5225Comerţ cu amănuntul al băuturilor
    5226Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun
    5227Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.
    5231Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
    5232Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice
    5233Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de toaletă
    5241Comerţ cu amănuntul al textilelor
    5242Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
    5243Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
    5244Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
    5245Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic
    5246Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, vopsitorie, sticlă şi articolelor din sticlă
    5247Comerţ cu amănuntul al cărţilor, jurnalelor şi articolelor de papetărie
    5248Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse, neclasificate în altă parte
    5260Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
    5261Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
    5262Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe
    5263Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
    5271Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele
    5272Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
    5273Reparaţii de ceasuri şi bijuterii
    5274Alte reparaţii de articole personale şi gospodăreşti
    5530Restaurante
    5541Cafenele şi baruri fără spectacol
    5542Cafenele şi baruri cu spectacol
    5551Cantine
    5552Alte unităţi de preparare a hranei
    7020Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
    7032Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
    7110Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
    7133Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou
    7140Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti
    7250Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
    7470Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
    7481Activităţi fotografice
    7483Activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri
    9301Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
    9302Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
    9303Activităţi de pompe funebre şi similare
    9304Activităţi de întreţinere corporală
    9305Alte activităţi de servicii
    9500Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale
  --------------*1) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997.
   +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în MonitorulOficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 650.--------------