LEGE nr. 634 din 7 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare."2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin organizarea şi desfăşurarea activităţii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare autorităţile publice sunt obligate să asigure: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunitatile locale; c) dezvoltarea durabila a serviciilor; d) protecţia mediului; e) asigurarea contorizarii consumului de apa pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Termenii tehnici utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt definiţi în anexa."4. La articolul 5 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii."5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Detalierea modalităţilor de gestiune prevăzute la alin. (1) se va face prin regulamentele-cadru specifice serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, în conformitate cu legislaţia interna şi cu reglementările Comunităţii Europene."6. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Gestiunea directa se realizează prin compartimente de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local sau consiliului judeţean, după caz, sau prin servicii publice organizate în subordinea consiliilor locale, a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de apa şi de canalizare, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare întocmit în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare şi aprobat de către consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În cazul gestiunii indirecte autorităţile administraţiei publice locale îşi deleagă o parte din sarcinile şi responsabilităţile proprii către o altă persoană juridică, denumita operator al serviciului, căreia îi încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora. (2) Delegarea gestiunii se face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare tip de contract. (3) Delegarea gestiunii poate fi facuta numai către operatori atestaţi. (4) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obţinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum şi asigurarea condiţiilor necesare realizării interesului general specific acestor servicii. (5) Prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au încheiate contracte de concesiune, precum şi celor care rezultă printr-o reorganizare teritorială bazată pe principii de eficienta economică şi performanta operationala, dacă capitalul social al societăţii comerciale nou-constituite aparţine mai multor autorităţi locale. Cu ocazia reorganizării autorităţile administraţiei publice locale pot prelua spre execuţie, pe bază de bilanţ, debitele restante, penalităţile aferente şi obligaţiile de plată corespunzătoare ale foştilor operatori. (6) Operatorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au încheiate contracte de concesiune vor depune documentaţia pentru atestare ca operator, urmând a se încheia act adiţional la contractul de concesiune, care va cuprinde obligaţiile ce revin operatorilor din prezenta ordonanţă. (7) Autoritatea administraţiei publice locale semnatara a contractului va organiza o noua licitaţie publică pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de doi ani consecutivi, operatorul de servicii nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi performanţele economico-financiare."8. La articolul 12, alineatele (4)-(6) vor avea următorul cuprins:"(4) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se încredinţează Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, care va dezvolta un sistem informaţional ce va permite compararea continua a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În realizarea sistemului informaţional şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate organizaţiile profesionale de interes public. Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie deţinută de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală cu privire la serviciile publice delegate de acestea. (6) Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală are în principal sarcina de a elabora metodologia şi procedura-cadru de măsurare şi de analiza a indicatorilor de performanţă şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea legii concurentei, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor. (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigura din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul lt; lt;construieste-operează-transfera gt; gt; şi variante ale acestuia; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenta sau cu caracter social; g) din economii rezultate prin dotări cu echipamente de performanţă; h) alte surse. (4) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de către operatorul de alimentare cu apa şi de canalizare, pe durata contractului de delegare. (5) Investiţiile străine în sistemele publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor beneficia de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei.Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător, cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. (6) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauza a acestuia."10. La articolul 15, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Privatizarea se face în conformitate cu prevederile legale, iar metoda de privatizare va fi stabilită prin caietul de sarcini."11. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Societăţile comerciale care furnizează/prestează servicii de apa şi de canalizare îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale."12. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au bransament de apa potabilă, respectiv racord de canalizare propriu."13. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să respecte angajamentele luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare; b) sa presteze serviciul de apa şi de canalizare la utilizatorii cu care au încheiat contract de furnizare/prestare şi utilizare a serviciului; c) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare; d) să asigure respectarea angajamentelor luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de apa şi de canalizare; e) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor de apa şi de canalizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; f) sa pună în aplicare metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale date de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii; g) sa monteze pe cheltuiala proprie câte un contor la bransamentul fiecărui utilizator casnic, în termenele stabilite de consiliile locale, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Operatorii răspund de îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă angajaţi prin contract se prevăd în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare sau în regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în cazul gestiunii directe. (4) Asigurarea sumelor pentru finanţarea contoarelor prevăzute la alin. (1) lit. g) va avea prioritate în următorii ani la adoptarea bugetului anual al operatorului de servicii de apa, indiferent de forma de proprietate sau de organizare. (5) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa sunt obligaţi să asigure contravaloarea contoarelor de apa montate deja de consumatori, inclusiv contravaloarea montajului acestora. (6) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare au obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. În acest scop vor preleva şi vor utiliza anual o sumă egala cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli."14. La articolul 29, litera d) se abroga.15. La articolul 30, litera d) se abroga.16. Literele d), e) şi f) liniuţa a 7-a ale alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) ale articolului 32 vor avea următorul cuprins:"d) operatorul să aibă dreptul de a ajusta periodic tarifele în funcţie de rata inflaţiei, în baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale responsabile; e) aprobarea ajustarilor tarifare să se facă de către consiliile locale, consiliile judeţene sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile legale, în baza avizului autorităţii de reglementare şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:- asigurarea furnizarii/prestării serviciilor de apa şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite de consiliile locale sau prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;- realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile de apa şi de canalizare furnizate/prestate pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;- asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al autorităţilor administraţiei publice locale afectate serviciilor de apa şi de canalizare;.............................................................- programul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;............................................................. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor finanta dezvoltarea serviciilor de apa şi de canalizare din bugetul local sau judeţean, conform hotărârii consiliilor locale sau judeţene, după caz. (3) În cazul gestiunii delegate, pentru menţinerea echilibrului contractual, orice subvenţie a serviciilor încredinţate operatorului va putea fi aprobată de consiliile locale numai dacă determina o reducere a tarifului, corespunzătoare subventiei acordate, şi/sau o creştere a calităţii serviciilor de apa şi de canalizare."17. Ordonanţa se completează cu anexa care va avea următorul cuprins:"ANEXATERMENI TEHNICIutilizaţi în cuprinsul ordonanţeiÎn sensul prezentei ordonanţe, termenii tehnici utilizaţi se definesc după cum urmează: a) servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare - activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor; b) serviciul public de alimentare cu apa cuprinde, în principal, activităţile de captare, de tratare a apei brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori; c) serviciul public de canalizare cuprinde, în principal, următoarele activităţi: colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea şi tratarea namolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus, precum şi evacuarea apelor meteorice şi de suprafaţa din intravilanul localităţilor; d) sistem public de alimentare cu apa potabilă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apa potabilă. Sistemul public de alimentare cu apa potabilă cuprinde de regula următoarele componente:- captări;- aductiuni;- staţii de tratare a apei brute;- staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;- rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;- reţele de distribuţie;- bransamente până la punctul de delimitare; e) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regula următoarele componente:- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;- reţele de canalizare;- staţii de pompare a apelor uzate;- staţii de epurare;- colectoare de evacuare spre emisar;- guri de vărsare în emisar;- depozite de namol deshidratat; f) reţea publică de alimentare cu apa sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul public de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe, care asigura distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare la sau de la doi ori mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice ce administrează câte un singur condominiu, astfel cum este el definit de lege. Părţile componente ale unei reţele publice de alimentare cu apa, precum şi cele ale unei reţele publice de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; în cazurile în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apa şi de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se afla mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice; g) bransament - partea din reţeaua publică de distribuţie a apei care asigura legătură dintre reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor. Bransamentul serveşte un singur utilizator. Părţile componente ale unui bransament se precizează în regulamentul-cadru de bransare şi utilizare a serviciului public de alimentare cu apa. Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. În cazuri bine justificate de către utilizator sau prestator şi al existenţei condiţiilor tehnice necesare, se poate admite realizarea separarii şi contorizarii consumului mai multor utilizatori pe acelaşi bransament, la nivelul limitei de proprietate. Costurile pentru separarea şi montarea mai multor contoare pe acelaşi bransament, la nivelul limitei de proprietate, precum şi pentru facturarea separată a utilizatorilor din acelaşi condominiu vor fi suportate de utilizatori, prestatorul având obligaţia montarii unui singur contor de bransament; h) racord - partea din reţeaua publică de canalizare care asigura legătură dintre utilizator şi canalizarea publică. Părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de racordare şi utilizare a serviciului de canalizare. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţin reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia; i) ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare; j) ape uzate provenite din activităţile economice - toate deversarile de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajera; k) ape meteorice - acele ape care provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice şi apele care provin din stropirea şi spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor şi curţilor imobilelor; l) instalaţii interioare de apa potabilă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de bransament, în sensul de curgere a apei sau, dacă bransamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalatia interioară de utilizare a apei şi care asigura transportul apei potabile preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; m) instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică; n) punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apa potabilă dintre prestator şi utilizator - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordeaza la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate; o) contor de bransament - aparatul de măsurare a volumului de apa potabilă consumată de utilizator, care se monteaza pe bransament între doua vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile; p) contor de reţea - aparatul care măsoară consumul de apa potabilă la mai multe asociaţii de locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori individuali ori care măsoară transportul de apa dintr-o zona în alta a reţelei publice."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 634.------------