ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 27 noiembrie 2002pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la agenţii economici din industria de apărare nu desfăşoară activitate de baza din lipsa de comenzi sau de contracte vor efectua activităţi de întreţinere, conservare, reparaţii, paza, activităţi administrative şi alte activităţi specifice. (2) Fondul lunar necesar acoperirii drepturilor salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) se determina luându-se în calcul 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (3) Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (2), precum şi cele necesare pentru achitarea contribuţiilor datorate de angajator, potrivit legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate se aloca agenţilor economici, în conformitate cu numărul mediu maxim de personal aprobat, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor."2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Numărul mediu maxim de personal pentru fiecare agent economic din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 10 se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort."3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Personalul disponibilizat în baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a reorganizării unităţilor din industria de apărare beneficiază de indemnizaţie de şomaj, acordată în condiţiile legii, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Venitul lunar de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, pe o perioadă de 24 de luni. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii. (4) Persoanele care s-au încadrat în munca beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), de venituri lunare de completare în cuantumul stabilit în condiţiile alin. (1). (5) De prevederile alin. (4) nu beneficiază persoanele care se reangajeaza la agenţii economici din industria de apărare."4. După articolul 12 se introduc articolele 12^1, 12^2, 12^3, 12^4 şi 12^5 cu următorul cuprins:Art. 12^1. - Sumele pentru acordarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 12 alin. (1) se suporta de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, din cheltuielile pentru plata indemnizaţiei de şomaj.Art. 12^2. - Venitul lunar de completare prevăzut la art. 12 este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul de asigurări sociale de sănătate.Art. 12^3. - Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.Art. 12^4. - Prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 referitoare la art. 1, precum şi cele ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 403/2002, cu privire la luna ianuarie 2002, se extind şi pentru luna ianuarie 2003.Art. 12^5. - Repartizarea pe unităţi a numărului mediu de personal prevăzut la art. 12^4 se stabileşte prin ordin comun emis de ministrul industriei şi resurselor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale."5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Finanţarea activităţilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întreţinerea, conservarea capacităţilor de producţie şi securitatea acestora, se face din surse proprii ale agenţilor economici, din venituri extrabugetare constituite cu aceasta destinaţie conform legii şi, în completare, de la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministrul finanţelor publice,Enache Jiru,secretar de statOficiul Central de Statpentru Probleme Speciale,Petru PânăBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 175.---------