ORDONANTA Nr. 32 din 29 iulie 1994privind încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 16 august 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru a asigura încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, liceal, postliceal, profesional, precum şi ai şcolilor complementare şi de ucenici, agenţii economici, precum şi instituţiile publice vor comunică anual direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială sau, după caz, Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, până la data de 30 iunie, posturile vacante în care doresc sa încadreze absolvenţi în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi, după caz, Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti vor centraliza şi vor afişa la sediul lor posturile vacante comunicate de agenţii economici şi instituţiile publice. (3) Posturile vacante comunicate de agenţii economici şi instituţiile publice, centralizate la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care are obligaţia de a le centraliza şi a le comunică Ministerului Învăţământului până la data de 1 august a fiecărui an. (4) Ministerul Învăţământului va asigura afişarea listelor cu posturile vacante în care agenţii economici şi instituţiile publice doresc sa încadreze absolvenţi, la fiecare unitate de învăţământ, în raport cu specificul locurilor de muncă.  +  Articolul 2Agenţii economici şi instituţiile publice care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în condiţiile prezentei ordonanţe, vor încheia cu direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv cu Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, convenţii prin care se precizează numărul de absolvenţi şi condiţiile în care urmează să-i încadreze.  +  Articolul 3 (1) Agenţii economici cu capital de stat sau privat, precum şi instituţiile publice care încadrează absolvenţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată primesc pentru fiecare absolvent astfel angajat, pe o durată de 9 luni de la angajare, o sumă reprezentind 70% din salariul lunar minim brut pe ţara, indexat, pentru persoane cu studii superioare, şi, respectiv, 60% din salariul lunar minim brut pe ţara, indexat, pentru celelalte categorii de absolvenţi. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Procedura de plată se stabileşte prin instrucţiuni care urmează a fi elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 4 (1) În convenţiile încheiate potrivit art. 2, agenţii economici şi instituţiile publice se pot angaja sa califice absolvenţi încadraţi într-o meserie în care aceştia au nevoie de personal calificat. (2) Dacă formele de calificare sunt urmate de absolvenţi încadraţi în perioada celor 9 luni prevăzută de art. 3, cheltuielile ocazionate de calificarea acestora pot fi suportate din fondurile pentru plata ajutorului de şomaj, administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 5 (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ se pot angaja în condiţiile prezentei ordonanţe o singură dată, în termen de un an de la data absolvirii. (2) În cazul în care, în timpul perioadei de 9 luni, absolvenţilor angajaţi li se desface contractul de muncă din motive neimputabile lor, aceştia se pot încadra, în condiţiile prezentei ordonanţe, la alţi agenţi economici sau instituţii publice, fără ca perioada totalizata de la angajare să depăşească durata prevăzută la art. 3. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------------