HOTĂRÂRE nr. 1.349 din 27 noiembrie 2002privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 13 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 42 lit. b) şi h) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Principii  +  Articolul 1 (1) Serviciul Roman de Informaţii organizează şi răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondentei ce conţine informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat, precum şi alte persoane de drept public ori privat, deţinătoare de asemenea informaţii, denumite în continuare unităţi beneficiare. (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) Serviciul Roman de Informaţii realizează pe teritoriul României, prin unitatea specializată, sistemul de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondentei clasificate, denumit în continuare sistem.  +  Articolul 2 (1) Conducătorii unităţilor beneficiare selectioneaza, numesc şi pregătesc, din structura de securitate proprie, cel puţin un delegat pentru executarea operaţiunilor de transport, predare şi primire a corespondentei clasificate. (2) Delegaţilor li se eliberează de către conducătorii prevăzuţi la alin. (1) delegaţii-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, corespunzătoare clasei şi nivelului cel mai înalt de secretizare a informaţiilor încredinţate pentru transport, predare sau primire. (3) Este interzisă eliberarea delegaţiei, în cazul încredinţării pentru transport, predare sau primire a corespondentei ce conţine informaţii secrete de stat, persoanelor care nu poseda certificat de securitate sau autorizaţie de acces corespunzătoare.  +  Articolul 3 (1) Unităţile beneficiare care expediază sau primesc corespondenta clasificata sunt obligate să solicite în scris, unităţii specializate a Serviciului Roman de Informaţii, includerea în sistem. (2) Cererea de includere în sistem cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 2. (3) Parlamentul, Administraţia Prezidentiala, Guvernul, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii şi ministerele se includ în sistem din oficiu şi sunt obligate sa transmită în scris, unităţii specializate a Serviciului Roman de Informaţii, datele referitoare la adresa şi la delegaţii desemnaţi.  +  Articolul 4Zilele şi orele în care se realizează predarea-primirea între echipele de curieri militari şi delegaţi a corespondentei clasificate se stabilesc de către unitatea specializată a Serviciului Roman de Informaţii, împreună cu unităţile beneficiare.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei îşi pot organiza echipe de curieri militari sau politisti şi puncte de colectare-distribuire proprii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 6În sensul prevederilor prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) sistem de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondentei clasificate - ansamblul resurselor umane şi materiale, punctelor de lucru, punctelor de colectare-distribuire şi traseelor de deplasare a echipelor de curieri militari, organizate într-o conceptie unitară de unitatea specializată a Serviciului Roman de Informaţii, în scopul asigurării între unităţile beneficiare, în condiţii de siguranţă şi operativitate, a circulaţiei corespondentei clasificate; b) corespondenta clasificata - documente sau materiale ce conţin informaţii clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, introduse în plicuri, colete, genti, valize, containere sau alte asemenea dispozitive, pregătite pentru expediere; c) colectare - activitate prin care o echipa de curieri primeşte corespondenta clasificata de la expeditori pe un traseu de deplasare sau în punctele de colectare-distribuire; d) distribuire - activitate prin care o echipa de curieri preda corespondenta clasificata la destinatari pe un traseu de deplasare; e) protecţie - sistem integrat de măsuri de natura juridică, procedurala şi fizica, destinate:- asigurării securităţii fizice a corespondentei clasificate pe timpul colectării, transportului, distribuirii şi în punctele de lucru împotriva acţiunilor de sustragere, deteriorare, distrugere, terorism şi acces neautorizat;- garantarii predării corespondentei clasificate, exclusiv persoanelor autorizate sa o primească;- asigurării securităţii persoanelor destinatare împotriva oricăror acţiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor poştale; f) control antiterorist - operaţiune de verificare a corespondentei introduse în sistem din punct de vedere al existenţei mijloacelor explozive, toxice, incendiare sau de alta natura, ce pun în pericol viaţa, integritatea fizica ori sănătatea persoanelor destinatare; g) punct de colectare-distribuire - loc special amenajat, conform standardelor de protecţie în vigoare, în care se realizează predarea-primirea, între o echipa de curieri şi delegaţii unităţilor beneficiare, a corespondentei clasificate; h) punct de lucru - loc special amenajat, conform standardelor de protecţie în vigoare, în care se executa operaţiuni specifice de evidenta şi manipulare a corespondentei clasificate: cartare, înregistrare, control antiterorist, pregătire pentru distribuire, întocmire a situaţiei zilnice privind evidenta corespondentei clasificate tranzitate prin sistem, arhivare a borderourilor şi condicilor de expediţie; i) delegat - persoana imputernicita de conducătorul unităţii beneficiare sa transporte, sa predea sau sa primească corespondenta clasificata; j) echipa de curieri - subunitate înarmată, compusa dintr-un număr adecvat de militari sau politisti, care executa o misiune specială ce consta în colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondentei clasificate, pe un traseu de deplasare.  +  Capitolul 2 Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondentei clasificate  +  Secţiunea 1 Pregătirea pentru expediere a corespondentei clasificate  +  Articolul 7 (1) După înregistrare documentele şi materialele clasificate destinate expedierii se impacheteaza în plicuri opace şi rezistente la transport; plicurile voluminoase ce depăşesc greutatea de 500 g se leagă cu sfoara rezistenta, în sistem plasa. (2) Corespondenta clasificata care datorită volumului nu poate fi introdusă în plicuri se expediază în colete. Greutatea unui colet nu va depăşi 5 kg, cu excepţia cazurilor în care conţinutul nu poate fi divizat. Coletele se confectioneaza din hârtie rezistenta, se leagă cu sfoara în sistem plasa şi se sigileaza cu plumb sau ceara. Corespondenta clasificata, sub forma de broşuri, se impacheteaza pe un singur rând, pentru prevenirea deteriorării ambalajului pe timpul transportului şi manipulării. (3) Pe plic/colet este obligatorie înscrierea următoarelor date: clasa/nivelul de secretizare, denumirea şi adresa complete ale expeditorului şi destinatarului, numărul de înregistrare şi, dacă este necesar, menţiunea "Personal" urmată de rangul, funcţia, numele şi prenumele persoanei respective. (4) Dacă la denumirea expeditorului/destinatarului se utilizează indicativul numeric, se menţionează că date de identificare: ministerul, indicativul numeric propriu-zis, localitatea şi judeţul unde se afla unitatea respectiva. (5) Plicul/coletul se transporta la destinaţie într-un ambalaj exterior, securizat, care poate fi: o servieta, geanta, mapa sau container (sac) din panza ori un alt asemenea dispozitiv, ce nu va depăşi greutatea de 20 kg şi dimensiunile de 350 mm înălţime, 600 mm lungime şi 350 mm latime. (6) În situaţia în care un ambalaj exterior, de tipul celor menţionate la alin. (5), în care sunt introduse plicuri/colete adresate aceluiaşi destinatar, constituie o singura trimitere, pe acesta se înscriu toate datele necesare operaţiunilor de predare-primire. (7) Când în ambalajul exterior sunt introduse plicuri/colete adresate mai multor destinatari, pe acesta nu se inscriptioneaza clasa/nivelul de secretizare şi nici menţiunea ca trimiterea conţine informaţii clasificate. (8) Datele ce se inscriptioneaza pe plic/colet sau, după caz, pe ambalajul exterior, se scriu clar, citeţ şi fără modificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (9) Nu se primesc corespondenta clasificata impachetata în ambalaj metalic şi nici trimiteri ce conţin filme nedevelopate. (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), cu aprobarea comandantului unităţii centrale specializate a Serviciului Roman de Informaţii, în situaţii în care acest lucru se impune, sunt acceptate corespondente în ambalaje metalice, expedierea de filme nedevelopate sau a altor trimiteri poştale, caz în care se fac menţiuni pe colet cu privire la conţinutul acestuia. Ambalarea şi asigurarea acestor trimiteri se fac în prezenta şefului echipei de curieri militari.  +  Articolul 8 (1) Corespondenta clasificata se închide, se lipeşte şi se sigileaza. Sigilarea plicurilor se efectuează prin aplicarea în locul punctelor de legătură a ştampilei de expediţie sau a ştampilei cu denumirea unităţii expeditoare, iar coletele, prin imprimarea unui sigiliu în plumb sau ceara la capetele innodate ale sforii, astel încât să fie imposibila despachetarea/scoaterea conţinutului fără violarea acestora. (2) Documentele şi materialele clasificate de nivel strict secret de importanţa deosebită se impacheteaza separat şi se înregistrează în borderouri distincte de celelalte categorii de corespondenta. (3) Corespondenta clasificata ce se expediază în aceeaşi zi la acelaşi destinatar se introduce într-un singur ambalaj, împreună cu un borderou în care se înscriu numerele de înregistrare a documentelor impachetate. Pe plicul/coletul astfel rezultat, în locul numărului de înregistrare se scrie litera "B", urmată de numărul borderoului, iar acesta precedat de litera "S" sau de numărul de zerouri corespunzător celui mai înalt nivel de secretizare atribuit documentelor conţinute. (4) Când împreună cu un plic se expediază ca anexe ale acestuia unul sau mai multe colete, după numărul de înregistrare de pe plic se scrie numărul de colete. Pe colet se menţionează toate datele înscrise pe plic, iar în locul numărului de înregistrare se scrie "Anexa la nr. ....". Dacă sunt mai multe colete, acestea se numeroteaza, iar în locul numărului de înregistrare se scrie "Anexa nr. ......... la nr. ............". (5) Stampilelor care imprima denumirea EXPEDIŢIE şi pastilelor pentru aplicarea sigiliilor li se atribuie numere de serie din evidenta specifică fiecărei unităţi beneficiare.  +  Secţiunea a 2-a Predarea-primirea corespondentei clasificate  +  Articolul 9 (1) Predarea-primirea, între echipele de curieri militari şi delegaţii unităţilor beneficiare, a corespondentei clasificate se executa numai în punctele de colectare-distribuire. (2) Predarea-primirea corespondentei clasificate, între curier şi delegat, se face după ce aceştia se identifica reciproc prin legitimare. Curierul prezintă legitimatia de serviciu şi delegaţia anume eliberata, iar delegatul, cartea/buletinul de identitate şi delegaţia corespunzătoare clasei/nivelului de secretizare a documentelor pe care le preda sau le primeşte.  +  Articolul 10 (1) Corespondenta clasificata se preda, respectiv se primeşte, pe bază de semnatura în borderou, conform formularului tipizat prevăzut în anexa nr. 4, întocmit în doua exemplare, verificandu-se numărul trimiterilor, concordanta dintre datele înscrise pe trimiteri şi cele de pe borderou, integritatea ambalajului, stampilelor şi sigiliilor aplicate. Exemplarul nr. 1 al borderoului însoţeşte corespondenta, iar exemplarul nr. 2 rămâne la unitatea expeditoare. (2) Borderoul se completează clar, citeţ, fără modificări sau adaugari pe text, la toate rubricile. Corespondenta clasificata adresată de unităţile beneficiare din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov destinatarilor aflaţi pe raza altor judeţe se înregistrează în borderouri distincte.  +  Articolul 11 (1) Corespondenta clasificata ce nu corespunde regulilor de pregătire pentru expediere prevăzute la art. 7 şi 8 se refuza la primire, consemnându-se despre aceasta în borderoul aferent. (2) În cazul în care, la predare, corespondenta clasificata transportată prezintă deteriorări ale ambalajului ori se constata violari sau urme de violare a stampilelor sau sigiliilor aplicate, se întocmeşte proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. În situaţia în care, după primire, o unitate beneficiara constata ca trimiterea nu îi este destinată, o returnează imediat echipei de curieri. Şeful unităţii specializate a Serviciului Roman de Informaţii în a carei evidenta se afla unitatea destinatara este obligat sa dispună verificarea împrejurărilor în care s-au comis neregulile şi sa ia ori, după caz, sa propună măsuri corespunzătoare.  +  Secţiunea a 3-a Transportul corespondentei clasificate  +  Articolul 12 (1) Transportul corespondentei clasificate de către echipele de curieri militari se executa cu mijloace auto, feroviare, aeriene sau navale. (2) Autovehiculele folosite pentru transportul corespondentei clasificate trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic şi să asigure securitatea încărcăturii transportate. (3) Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este obligată sa pună la dispoziţie unităţii specializate a Serviciului Roman de Informaţii, la cerere, contra cost, compartimente rezervate în vagoanele de călători pentru transportul echipelor de curieri militari şi al corespondentei clasificate. (4) În situaţiile în care expedierea trebuie efectuată urgent, la cererea unităţii specializate a Serviciului Roman de Informaţii, societăţile comerciale de transporturi aeriene române, precum şi cele navale pun la dispoziţie, contra cost, locuri rezervate pentru transportul echipelor de curieri militari şi al corespondentei clasificate. (5) În cazuri deosebite sau când nu pot fi folosite alte mijloace de transport, la cererea conducerii Serviciului Roman de Informaţii, Ministerul Apărării Naţionale va asigura transportul fără plata al corespondentei clasificate şi al echipelor de curieri militari cu aeronave şi cu alte mijloace de transport adecvate, aflate în administrarea acestuia.  +  Articolul 13 (1) Corespondenta ce conţine informaţii secrete de stat se transporta numai prin echipe de curieri militari. (2) Corespondenta ce conţine informaţii secrete de serviciu poate fi transportată, în aceeaşi localitate sau pe raza altei localităţi, şi prin personal propriu, autorizat de conducătorul unităţii beneficiare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a regulilor interne stabilite, potrivit legii, pentru protecţia informaţiilor din aceasta clasa.  +  Secţiunea a 4-a Protecţia corespondentei clasificate  +  Articolul 14 (1) Punctele de lucru şi cele de colectare-distribuire în care se gestionează corespondenta clasificata se amenajeaza conform standardelor de protecţie în vigoare, în raport cu nivelul de secretizare a informaţiilor pe care le conţine. (2) În toate etapele misiunii echipa de curieri militari adopta dispozitive adecvate de paza şi protecţie a corespondentei clasificate, astfel încât aceasta să fie supravegheată în permanenta.  +  Articolul 15 (1) Pentru paza şi protecţia corespondentei clasificate, pe timpul colectării, transportului şi distribuirii echipele de curieri militari pot face uz de arma în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege. (2) În scopul prevenirii oricăror acţiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor poştale, unitatea specializată a Serviciului Roman de Informaţii executa controlul antiterorist al tuturor categoriilor de corespondenta care prezintă suspiciuni ca ar conţine materiale explozive, substanţe toxice ori de alta natura, ce pun în pericol viaţa, integritatea fizica sau sănătatea persoanelor destinatare.  +  Capitolul 3 Obligaţii, raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 16Conducătorii unităţilor beneficiare sunt obligaţi: a) sa stabilească şi sa controleze respectarea măsurilor de protecţie a corespondentei clasificate până la predarea şi după primirea acesteia la/de la echipele de curieri militari; b) să permită accesul în punctele de colectare-distribuire organizate în sediile proprii numai echipelor de curieri militari, delegaţilor desemnaţi să efectueze predarea-primirea corespondentei clasificate şi persoanelor abilitate cu sarcini de control; c) sa înlesnească echipelor de curieri militari aflate în misiune folosirea cu prioritate a mijloacelor de comunicaţie de care dispun, pentru a lua legătură cu unitatea din care fac parte; d) sa sprijine echipele de curieri militari în cazul în care, din motive justificate, nu mai pot continua misiunea cu mijlocul de transport folosit.  +  Articolul 17Conducătorii unităţilor beneficiare răspund de instruirea delegaţilor proprii cu privire la asigurarea protecţiei corespondentei clasificate pe timpul transportului la/de la punctele de colectare-distribuire şi la efectuarea operaţiunilor de predare-primire a acesteia, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Constituie contravenţii la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte: a) colectarea, transportul, distribuirea sau protecţia corespondentei clasificate, în alte condiţii sau locuri ori de către alte persoane decât cele prevăzute, după caz, la art. 1 alin. (2), art. 3, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1) şi art. 14 alin. (1); b) nerespectarea de către conducătorii unităţilor beneficiare a obligaţiilor prevăzute la art. 16; c) introducerea în corespondenta clasificata a altor materiale care nu fac obiectul colectării, transportului, distribuirii şi protecţiei acesteia, de către echipele de curieri militari. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 19 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 18 se constata şi sancţiunile se aplică de către conducătorii unităţilor beneficiare, pentru personalul propriu, şi de către ofiţerii desemnaţi din cadrul Serviciului Roman de Informaţii, pentru toate persoanele juridice sau fizice cu atribuţii pe linia activităţilor de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondentei clasificate, cu excepţia celor prevăzute la art. 5. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile privind colectarea, transportul, distribuirea, protecţia şi controlul antiterorist al corespondentei clasificate, aparţinând unităţilor beneficiare, se suporta de către Serviciul Roman de Informaţii. (2) Cheltuielile necesare amenajării punctelor de colectare-distribuire în alte locuri decât sediile unităţilor Serviciului Roman de Informaţii se suporta de către unităţile beneficiare pentru a căror deservire se organizează. (3) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la cererea persoanelor juridice şi cu aprobarea directorului Serviciului Roman de Informaţii, unitatea specializată poate transporta documente şi materiale neclasificate, contra cost, potrivit tarifelor convenite, iar sumele încasate se constituie venit la bugetul de stat. (4) Corespondenta neclasificata elaborata de Parlament, Administraţia Prezidentiala, Guvern, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, ministere, prefecturi şi unităţi din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala şi care circulă între acestea se colectează, se transporta, se distribuie şi i se asigura protecţia, fără plata, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (5) La expedierea documentelor şi materialelor neclasificate se întocmesc borderouri distincte; acestea se ambaleaza şi se transporta separat de corespondenta clasificata.  +  Articolul 21 (1) Unitatea specializată a Serviciului Roman de Informaţii acorda asistenţa de specialitate delegaţilor unităţilor beneficiare, la cerere, cu privire la colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondentei clasificate. (2) Pentru relaţii asupra corespondentei clasificate expediate prin sistemul organizat de Serviciului Roman de Informaţii unităţile beneficiare se pot adresa unităţii specializate în termen de cel mult 2 ani de la data expedierii. (3) Condicile, borderourile şi procesele-verbale întocmite în procesul de colectare, transport şi distribuire a corespondentei clasificate se înregistrează, se păstrează şi se distrug, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 22În caz de instituire a stării de urgenta, la declararea mobilizării, stării de război sau a altor situaţii deosebite colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondentei clasificate se vor efectua potrivit normelor specifice elaborate de Serviciului Roman de Informaţii împreună cu instituţiile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 23Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 426/1992 privind colectarea, transportul şi distribuirea corespondentei secrete, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 august 1992.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru Radu TimofteMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitreap. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statp. Ministru de interne,Alexandru Farcas,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Enache Jiru,secretar de statMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 1.349.  +  Anexa 1--------(Formular tipizat)-------------------..................................(denumirea unităţii beneficiare) Secret de serviciuNr. S/ ..... din .... Ex. nr. ...DELEGAŢIEPrin prezenta imputernicim pe domnul/doamna ......................., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizaţiei de acces seria .......... nr. ...................., să execute transportul, predarea şi primirea corespondentei clasificate, din clasa ............, nivelul ....... .Se legitimează cu cartea/buletinul de identitate seria ............ nr. .............. .Specimen de semnatura ............Conducătorul unităţii,L.S...................  +  Anexa 2...............................(denumirea unităţii beneficiare) Secret de serviciuNr. S/ ..... din .... Ex. nr. ...CătreUNITATEA MILITARĂ*) .......Rugăm sa dispuneti includerea unităţii noastre, cu sediul în ........................, str. ........................ nr. ....., telefon ............................, în sistemul de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondentei clasificate, organizat de Serviciul Roman de Informaţii.În calitate de delegaţi pentru predarea, transportul şi primirea corespondentei clasificate aparţinând unităţii noastre, au fost numiţi:1. ............................, născut(a) în ......................, judeţul ....................., la data de ..........................., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizaţiei de acces seria ..................... nr. ....................., având funcţia de ..................... .Specimen de semnatura ...............2. ..........................., născut(a) în ....................., judeţul ....................., la data de ..........................., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizaţiei de acces seria ........ nr. .............., având funcţia de ................. .Specimen de semnatura .................Propunem ca predarea-primirea corespondentei clasificate să se realizeze la sediul unităţii noastre, etajul ......, camera .......... sau la .................... . În caz că nu poate fi satisfacuta propunerea noastră, acceptam sa ne prezentam la un punct de colectare-distribuire stabilit de comun acord.Menţionăm ca vom asigura colectarea şi distribuirea corespondentei clasificate pentru următoarele unităţi subordonate: ................. .Ne obligam sa asiguram accesul echipelor de curieri şi al persoanelor abilitate cu sarcini de control din partea Serviciului Roman de Informaţii, sa comunicăm în scris orice modificare privind denumirea sau adresa unităţii noastre, numele delegaţilor împuterniciţi, numărul de telefon, locul de predare-primire şi, dacă se impune, scoaterea din sistem.Conducătorul unităţii.......................Şeful structurii de securitate,.................................------------- Notă *) Unitatea specializată a Serviciului Roman de Informaţii, în a carei raza de responsabilitate îşi are sediul unitatea solicitanta.  +  Anexa 3-------(Model)-------CLASA/NIVELUL DE SECRETIZAREEXPEDITOR ..............Localitatea, judeţul ...., str. ..... nr. ....DESTINATAR ..................................Localitatea, judeţul ...., str. ..... nr. ...Dacă este necesar, menţiunea PERSONALdomnului/doamnei ............................rangul, funcţia, numele şi prenumele.Nr. .......  +  Anexa 4
  (Formular tipizat)
      .............................
      .............................
              (Expeditor)
                                                        ...............
                                                         (Destinatar)
                                                        SERIA*) .......
                           BORDEROU Nr.**)
                   Ziua ...., luna ....., anul ....
  Nr. crt. Expeditorul Destinatarul Nr. de inre- gistrare al coresponden- tei şi nr. anexelor Semnatura Ora
  ***)
               Întocmit Primit
        ...................... .....................
         (Numele şi prenumele) (Numele şi prenumele)
        ...................... .....................
             (Semnatura) (Semnatura)
  -------------- Notă *) Formularul se inseriaza de către fiecare unitate beneficiara şi se leagă într-un carnet ce va conţine, de regula, 100 de file; se atribuie aceeaşi serie la câte doua file. Notă **) Numărul este format din: numărul propriu-zis, în ordine crescatoare în cadrul unui carnet, initialele numelui şi prenumelui şi un cod ale persoanei care întocmeşte borderoul (de exemplu: Borderou nr. 13/B.G./134 din 20.02.2002). Notă ***) Nu se folosesc mai multe rubrici la înregistrarea unei corespondente.
   +  Anexa 5-------(Model)....................(denumirea unităţii)Se aprobă---------PROCES - VERBAL Nr. ...........Ziua ........, luna ......., anul ........Subsemnaţii, ...................................................., şi ....................................................., am constatat ca plicul/coletul cu nr. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ....... exemplare, din care:exemplarul nr. 1 la: ..............................................(destinatar)exemplarul nr. 2 la: ..............................................(expeditor)exemplarul nr. 3 la: ..............................................(unitatea din care face parte curierul)Întocmit..........NOTĂ:Procesul-verbal se anexează la borderoul în care este înregistrat plicul/coletul respectiv.-------