LEGE nr. 653 din 7 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22În fiecare județ funcționează un tribunal cu sediul în localitatea de reședința a județului. În municipiul București funcționează, de asemenea, un tribunal. Sediul Tribunalului Ilfov este în localitatea Buftea.2. La articolul I, după punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:2^1. Alineatul 1 al articolului 78 va avea următorul cuprins:Candidații admiși la concursul de intrare în Institutul Național al Magistraturii au calitatea de auditor de justiție și beneficiază de o bursa lunară, stabilită în raport cu vechimea ca auditor, pe baza indemnizației brute prevăzute de lege pentru magistrații stagiari, din care se rețin și se virează contribuțiile legale individuale pentru Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, Fondul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul public de asigurări sociale, precum și impozitul, în condițiile legii.3. La articolul I punctul 4, art. 87 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87În Consiliul Superior al Magistraturii sunt aleși:a) 3 judecători de la Curtea Suprema de Justiție;b) 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție;c) 6 judecători de la curțile de apel;d) 3 procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel;e) 2 judecători de la tribunale;f) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale.Desemnarea candidaților pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se face în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor, de la instanțele judecătorești și parchetele prevăzute la alin. 1, dintre judecătorii și procurorii care în ultimii 4 ani de activitate au avut numai calificativul ”foarte bine”. La desemnarea candidaților se tine seama de vechimea în funcția de judecător sau procuror, de pregătirea profesională și de titlul de doctor în drept, de activitatea meritorie desfășurată, de capacitatea de organizare și decizie, de obiectivitatea și tactul în relațiile de serviciu și cu colaboratorii.Pentru desemnarea candidaților prevăzuți la alin. 1 lit. a) și b), în adunarea generală a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, respectiv a procurorilor din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, sunt aleși prin vot secret și personal 3 judecători și 2 procurori.Pentru desemnarea judecătorilor și procurorilor prevăzuți la alin. 1 lit. c) și d), fiecare curte de apel și fiecare parchet de pe lângă curtea de apel propune, în adunarea sa generală, câte un candidat.Judecătorii curților de apel și, respectiv, procurorii parchetelor de pe lângă aceste instanțe, reuniti în adunări generale la nivel național, desemnează prin vot secret și personal candidații pentru 6 locuri de judecători și pentru 3 locuri de procurori, dintre judecătorii și procurorii propuși potrivit alin. 4, în cadrul unui scrutin organizat potrivit procedurii stabilite, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiției.Pentru desemnarea judecătorilor și procurorilor prevăzuți la alin. 1 lit. e) și f), fiecare tribunal și fiecare parchet de pe lângă tribunal propune, în adunarea sa generală, câte un candidat.Judecătorii și, respectiv, procurorii propuși potrivit alin. 6 se reunesc în ședințe comune și desemnează dintre aceștia, prin vot secret și personal, candidații pentru 2 locuri de judecători și pentru un loc de procuror, în cadrul unui scrutin organizat după procedura prevăzută la alin. 5. Ședințele comune ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor propuși potrivit alin. 6 sunt legal constituite cu participarea unanima a acestora.Adunările generale ale judecătorilor sau ale procurorilor sunt legal constituite în vederea desemnării sau propunerii candidaților pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în prezenta a cel puțin două treimi din numărul judecătorilor sau, după caz, al procurorilor, care trebuie să participe, potrivit alin. 2-6, la desemnarea candidaților. Adunările generale ale judecătorilor sau ale procurorilor, precum și ședințele comune ale judecătorilor sau ale procurorilor, prevăzute la alin. 7, sunt prezidate de judecătorul sau, după caz, procurorul cu cea mai mare vechime efectivă în magistratura. La vechime egala președintele adunării generale sau, după caz, al ședinței comune este decanul de vârsta.Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor, precum și data ședințelor comune ale judecătorilor sau ale procurorilor, prevăzute la alin. 7, se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii.Propunerea și desemnarea candidaților pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se fac cu votul majorității judecătorilor sau, după caz, al procurorilor prezenți la adunările generale sau, după caz, la ședințele comune legal constituite.Candidații desemnați pentru a fi aleși în Consiliul Superior al Magistraturii se trec în liste, cu respectarea dispozițiilor alin. 1, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute în adunările generale sau în ședințele comune.Rezultatele privind desemnarea candidaților în adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor sau, după caz, în ședințele comune prevăzute la alin. 7 se transmit Consiliului Superior al Magistraturii de către președinții acestora, împreună cu documentele care atesta îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 2 și câte un curriculum vitae al fiecărui candidat.După verificarea respectării condițiilor legale de desfășurare a adunărilor generale sau a ședințelor comune, precum și de desemnare a candidaților Consiliul Superior al Magistraturii centralizează și transmite ministrului justiției lista candidaților, însoțită de documentele care atesta îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 2 și câte un curriculum vitae al fiecărui candidat.Lista candidaților desemnați pentru a fi aleși în Consiliul Superior al Magistraturii se transmite birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de către ministrul justiției, în termen de 5 zile de la data primirii listei și a documentelor prevăzute la alin. 13.Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului înaintează comisiilor juridice lista candidaților, în vederea audierii acestora în ședința comuna.În urma audierii comisiile juridice întocmesc un raport comun, în care se face referire, motivat, la toate candidaturile și care se prezintă în ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului.În situația în care comisiile juridice propun prin raport ca unul sau mai mulți candidați sa nu fie înscriși pe lista ce se prezintă celor două Camere, ministrul justiției prezintă noi propuneri pentru locurile acestor candidați, dintre judecătorii sau, după caz, procurorii care au obținut numărul de voturi prevăzut la alin. 10, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute în adunările generale sau, după caz, în ședințele comune.Lista candidaților se supune în întregime la vot în ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului și se aproba cu votul majorității deputaților și senatorilor. Votul se exercită în mod secret și personal, cu bile.În cazul în care lista supusă la vot nu întrunește numărul de voturi prevăzut la alin. 18, comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului vor propune plenului Parlamentului o alta lista de judecători și procurori desemnați potrivit alin. 1-14. Noua lista poate cuprinde magistrații inițial propuși în adunările generale ale judecătorilor și procurorilor sau, după caz, în ședințele comune, cu respectarea dispozițiilor alin. 11 și 17.În cazul în care activitatea unui membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii încetează, este ales un nou membru cu respectarea prevederilor alin. 1-18 și ale art. 86. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.4. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 5 și 6 cu următorul cuprins:5. Articolul 87^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87^1Cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului Consiliului Superior al Magistraturii în funcție, ministrul justiției va solicita instanțelor judecătorești și parchetelor, care desemnează candidații pentru Consiliul Superior al Magistraturii conform art. 87, sa dea curs procedurilor de desemnare a candidaților și de alegere a acestora, în termen de cel mult 30 de zile.Ministrul justiției înaintează propunerile primite birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în funcție. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii își continua activitatea până la intrarea în exercițiul funcțiunii a noului Consiliu Superior al Magistraturii.6. La anexa nr. 1 ”Judecătoriile, parchetele și localitățile de reședința ale acestora”, la județul Ilfov, ”Judecătoria Ilfov, localitatea de reședința municipiul București” se înlocuiește cu ”Judecătoria Cornetu, localitatea de reședință comuna Cornetu”.5. După articolul III se introduce articolul III^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul III^1În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Guvernul va suplimenta corespunzător numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiției.6. Articolul V va avea următorul cuprins:  +  Articolul VPrevederile art. 86, 87 și 87^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul justiției va duce la îndeplinire prevederile art. 87 din Legea nr. 92/1992, astfel cum a fost completată și modificată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 2Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  București, 7 decembrie 2002.Nr. 653.-----------