ORDONANTA Nr. 31 din 29 iulie 1994privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16 august 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Importul şi exportul de produse strategice sunt supuse controlului în conformitate cu prezenta ordonanţă şi sunt autorizate prin licenţe. (2) Prin produse strategice, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: a) produse, tehnologii şi servicii de virf din domeniul industrial care au dubla utilizare (civilă şi militară); b) armamente, muniţii şi alte echipamente militare; c) produse, tehnologii şi servicii de virf referitoare la armele nucleare, chimice, biologice şi la rachetele purtătoare de asemenea arme; d) alte produse, tehnologii şi servicii care necesita un control special rezultat din obligaţiile internaţionale ale României. (3) Listele de produse strategice sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Controlul importurilor şi exporturilor de produse strategice se efectuează cu stricta respectare a: a) orientarilor fundamentale ale politicii externe a României; b) intereselor economice şi de securitate naţionala; c) obiectivelor neproliferarii armelor de distrugere în masa, a rachetelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse strategice utilizate în scopuri militare; d) acordurilor internaţionale la care România este parte; e) angajamentelor internaţionale asumate de România; f) principiului cooperării cu statele care promovează o politica asemănătoare de neproliferare în acest domeniu;  +  Articolul 3Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, ca organ de specialitate al Guvernului, denumita în continuare agenţie, răspunde de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi de import sau export de produse strategice. (2) Prin persoana se înţelege orice persoană fizica sau juridică rezidenţă în România, inclusiv autorităţile publice.  +  Articolul 5Se supun prevederilor prezentei ordonanţe şi operaţiunile comerciale cu strainatatea, care se referă la cumpărări sau vinzari de produse strategice, realizate fără atingerea fizica a teritoriului României. (2) Operaţiunile de tranzit prin România cu produse strategice se efectuează în conformitate cu legislaţia vamală.  +  Articolul 6 (1) Importul şi exportul de produse strategice se efectuează pe bază de licenţe individuale de import şi, respectiv, de export. (2) Pentru comerţul cu parteneri din ţările care au reglementări similare celor din prezenta ordonanţă şi promovează principii asemănătoare celor menţionate în art. 2, pot fi eliberate licenţe generale.  +  Articolul 7 (1) Importatorii şi exportatorii de produse strategice sunt obligaţi să solicite agenţiei licenta de import şi, respectiv, licenta de export, în nume propriu. (2) Cererile de licenţă se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute în prezenta ordonanţă. În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa declare la agenţie orice modificări sau diferenţe, faţă de cele pentru care au primit licenta, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor strategice respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimba condiţiile în temeiul cărora a fost emisă licenta, aceasta este anulată, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o noua cerere de licenţă.  +  Articolul 8 (1) Valabilitatea licenţelor este de 6 luni de la data emiterii. În cazul în care este necesară prelungirea valabilităţii, documentele prevăzute în prezenta ordonanţă trebuie reconfirmate de organele care le-au eliberat. (2) Licentele pot fi utilizate numai de titularii acestora şi nu pot fi cesionate.  +  Articolul 9Cererile de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la importul sau exportul de produse strategice, furnizate de importatori sau exportatori, vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice respective.  +  Articolul 10Importatorul sau exportatorul are obligaţia de a declara şi a prezenta produsele strategice, pentru vamuire, numai la unităţile vamale desemnate.  +  Secţiunea a II-a Regimul de control în relaţiile cu parteneri din ţările care aplica reglementări similare celor din prezenta ordonanţă  +  Articolul 11 (1) În cazul importurilor de produse strategice, în relaţiile cu parteneri din ţările care aplica reglementări similare celor din prezenta ordonanţă şi promovează principii asemănătoare celor menţionate în art. 2, pe lângă licenţe de import, se vor utiliza certificate de import şi certificate de control al livrării, eliberate de agenţie. (2) Prin eliberarea certificatului de import, agenţia accepta: a) sa ateste ca declaraţiile importatorului sunt conforme cu realitatea şi sa sesizeze organele competente, potrivit legii, pentru a sanctiona declaraţiile false privind utilizarea finala a produselor strategice ; b) sa verifice folosirea produselor strategice, potrivit destinaţiei declarate; c) să permită autorităţii din ţara exportatorului să efectueze verificările necesare în legătură cu încheierea şi derularea operaţiunii de import; d) sa transmită autorităţii din ţara exportatorului, la cerere, un certificat de control al livrării; e) să respecte orice alte cerinţe specifice transferului de produse strategice, potrivit convenţiilor internaţionale. (3) Certificatul de control al livrării confirma ca produsele au sosit la destinaţie în cantităţile şi conform specificatiei cuprinse în documente şi au fost folosite în scopul declarat. (4) Importatorul este obligat sa transmită partenerului, la solicitarea acestuia, certificatul de import şi certificatul de control al livrării, precum şi copia declaraţiei vamale de import. (5) În cazul în care partenerul importatorului solicita, în afară copiei declaraţiei vamale de import, o dovadă suplimentară a efectuării importului, Direcţia Generală a Vamilor va elibera o astfel de confirmare.  +  Articolul 12 (1) În cazul exporturilor de produse strategice, în relaţiile cu parteneri din ţările care aplica reglementări similare celor din prezenta ordonanţă şi promovează principii asemănătoare celor menţionate în art. 2, exportatorul este obligat să solicite partenerului certificatul internaţional de import sau echivalentul acestuia, emis de autoritatea competentă din ţara importatoare. Acest document va fi anexat obligatoriu la cererea de licenţă de export. (2) După ce a avut loc livrarea produselor, dar nu mai tirziu de 3 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obţină de la partenerul sau certificatul de control al livrării sau orice alt echivalent, atestind ca marfa a ajuns la destinaţie. Exportatorul este obligat să prezinte acest document autorităţii care a emis licenta de export în termen de 4 luni de la data efectuării exportului.  +  Secţiunea a III-a Regimul de control în relaţiile cu parteneri din ţările care nu aplica reglementări similare celor din prezenta ordonanţă  +  Articolul 13În cazul importurilor de produse strategice, în relaţiile cu parteneri din ţările care nu aplica reglementări similare celor din prezenta ordonanţă, eliberarea licenţei de import nu este condiţionată de nici un document suplimentar.  +  Articolul 14 (1) În cazul exporturilor de produse strategice, în relaţiile cu parteneri din ţările care nu aplica reglementări similare celor din prezenta ordonanţă, eliberarea licenţei de export va fi condiţionată de prezentarea unei atestări din partea utilizatorului final sau destinatarului şi importatorului sau cumpărătorului, prin care aceştia se angajează sa utilizeze produsul numai în ţara lor, în scopul declarat, şi să permită autorităţii din ţara exportatorului efectuarea controlului destinaţiei finale. (2) Atestarea va fi facuta în forma scrisă, semnată de cei împuterniciţi sa angajeze răspunderea juridică a utilizatorului final sau destinatarului şi importatorului sau cumpărătorului, precum şi de cei care sunt abilitaţi sa certifice documentele respective.  +  Secţiunea a IV-a Organizarea şi funcţionarea sistemului de control  +  Articolul 15 (1) Aplicarea regimului de control al importurilor şi exporturilor de produse strategice, reglementat prin prezenta ordonanţă, se efectuează de către agenţie în colaborare cu ministerele menţionate la art. 17. (2) Organizarea şi funcţionarea agenţiei sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Pentru îndeplinirea sarcinilor în domeniul de activitate prevăzut la alin. (1), agenţia are următoarele atribuţii: a) examinează şi avizează cererile privind importul sau exportul de produse strategice; b) verifica conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiuni de import sau export cu produse strategice; c) verifica, scriptic sau la faţa locului, atunci când este necesar, aspectele relevante pentru încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor de import sau export având ca obiect produse strategice, precum şi respectarea destinaţiei finale a acestora; d) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; e) evalueaza şi accepta, după caz, certificatul de import sau documentele echivalente emise de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori, în vederea eliberării licenţelor de export; f) eliberează certificatul de import şi certificatul de control al livrării pentru importurile de produse strategice; g) informează periodic Guvernul asupra operaţiunilor comerciale care se afla sub incidenţa prezentei ordonanţe; h) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe, oprirea derulării operaţiunilor de import sau export de produse strategice; i) iniţiază, împreună cu instituţiile competente, actualizarea listelor de produse strategice în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de România.  +  Articolul 16 (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale de control, agenţia îşi constituie un corp de control, format din specialiştii proprii, iar în funcţie de necesitaţi şi din alţi experţi, cu suportarea cheltuielilor aferente exercitării controlului. (2) Corpul de control al agenţiei are acces neingradit la documente şi informaţii necesare exercitării atribuţiilor sale de control, oricare ar fi persoanele deţinătoare. (3) Persoanele definite la art. 4 sunt obligate sa transmită, la solicitarea agenţiei, documentele şi informaţiile necesare, la termenele stabilite şi să asigure accesul corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice alte spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor de import sau export, precum şi utilizarea produselor strategice supuse controlului. (4) Persoanele definite la art. 4 au obligaţia de a păstra timp de 5 ani documentele privind importurile şi exporturile de produse strategice efectuate. (5) Dacă, în exercitarea atribuţiilor sale, agenţia ia cunoştinţa de informaţii care constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, aceasta este obligată să respecte caracterul lor şi să facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite.  +  Articolul 17 (1) În cadrul sistemului de control al importurilor şi exporturilor de produse strategice se constituie Consiliul Interministerial alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de directori, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Industriilor, Ministerului Comerţului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Justiţiei, Departamentului pentru Integrare Europeană şi agenţiei. (2) Consiliul Interministerial examinează şi aproba cererile de import şi export de produse strategice în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe. (3) Pe baza aprobării Consiliului Interministerial, Ministerul Comerţului eliberează licentele de import.  +  Articolul 18Rezolvarea cererilor de licenţă pentru importul sau exportul de produse nucleare este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă, a autorizaţiei de import sau export, emisă de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului - Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 19Rezolvarea cererilor de licenţă pentru importul sau exportul de armamente, muniţii şi alte echipamente militare este condiţionată şi de prezentarea, de către solicitantul de licenţă, a autorizaţiei de import sau export, emisă de Ministerul Apărării Naţionale - Departamentul Inzestrarii Armatei, pe baza avizelor sale de specialitate.  +  Articolul 20 (1) În examinarea cererilor de licenţă pentru importul sau exportul de produse strategice, Ministerul de Interne - Divizia de Investigaţii Economice - pune la dispoziţia agenţiei datele obţinute nemijlocit, precum şi cele primite de la celelalte organe de stat abilitate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi informative pentru depistarea de infracţiuni. (2) La solicitarea agenţiei, Ministerul de Interne - Divizia de Investigaţii Economice sau organele de cercetare penală speciale efectuează verificările specifice şi o informează, în vederea luării măsurilor legale.  +  Articolul 21Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală a Vamilor are, în domeniul sau de specialitate, următoarele atribuţii privind importul şi exportul de produse strategice: a) verifica documentele necesare pentru realizarea operaţiunilor de import şi export de produse strategice; b) previne, identifica, cercetează şi sancţionează activităţile care contravin prezentei ordonanţe; c) opreşte şi inspecteaza vehiculele şi mărfurile în tranzit; verifica terenuri, clădiri, bunuri, depozite şi preleveaza probe pentru identificare; inspecteaza registre şi corespondenta; cere oricărui organ sau oricărei persoane să prezinte documentaţia şi informaţiile privind importul sau exportul de produse strategice; d) urmăreşte respectarea condiţiilor de transport şi depozitare a produselor strategice aflate sub supraveghere vamală; e) obţine cooperarea şi asistenţa oricăror persoane care au legătură cu vânzarea, distribuirea sau transportul produselor strategice, în scopul aplicării prezentei ordonanţe; f) retine în vama produsele strategice care fac obiectul operaţiunilor de import sau export supuse cercetării, până la clarificarea situaţiei acestora.  +  Secţiunea a V-a Alte dispoziţii  +  Articolul 22 (1) Agenţia organizează, cu sprijinul organelor competente, programe de informare a agenţilor în legătură cu obiectivele, principiile, normele şi procedurile privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice. (2) Agenţia acorda, la cerere, consultanţa de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de import şi export de produse strategice.  +  Articolul 23Cooperarea internationala a agenţiei în domeniul de activitate prevăzut la art. 15 are, în principal, ca obiect: a) informări reciproce şi consultaţi în cazul, cererilor de licenţă pentru produse strategice, dacă exista indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decît cele declarate; b) actualizarea şi aplicarea uniforma a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse strategice; c) sesizarea incalcarilor regimului de control, în scopul sanctionarii acestora de către organele competente din fiecare ţara.  +  Secţiunea a VI-a Sancţiuni  +  Articolul 24Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe referitoare la operaţiuni de import sau export de produse strategice, precum şi a celor privind sinceritatea declaraţiilor, care constituie infracţiuni potrivit legii, se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.  +  Articolul 25Eliberarea licenţelor de import sau export de produse strategice, fără respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 26Nerespectarea destinaţiei finale a produselor strategice, înscrisă în documente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 la 5.000.000 lei.  +  Articolul 27Încălcarea prevederilor art. 10, art. 12 alin. (2) şi art. 16 alin. (3), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei.  +  Articolul 28Contravenţiile prevăzute la art. 26 şi art. 27 se constata şi amenda se aplică, după caz, de corpul de control al agenţiei sau de organele vamale.  +  Articolul 29Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25, 26 şi 27.  +  Articolul 30Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe este de natura sa producă consecinţe grave aplicării regimului importurilor şi exporturilor de produse strategice şi îndeplinirii angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, organele competente vor retrage licenta sau, după caz, autorizaţia de efectuare a operaţiunilor de import şi export de produse strategice.  +  Secţiunea a VII-a Dispoziţii finale  +  Articolul 31 (1) Organizarea şi funcţionarea agenţiei se modifica şi se completează prin hotărâre a Guvernului. (2) Listele de produse strategice, stabilite în conformitate cu art. 1 din prezenta ordonanţă, se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. (3) Formularele de licenţă de import, licenta de export, certificat de import, certificat de control al livrării şi alte documente necesare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Lista ţărilor în raport cu care regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice este cel prevăzut în secţiunea a II-a din prezenta ordonanţă se stabileşte şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 32 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţie contrară se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,general-locotenent Dumitru Cioflina,şeful Marelui Stat MajorMinistrul comerţului,Cristian IonescuMinistru de interne,Doru Ioan Taracilap. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianPreşedintele Agenţiei Naţionalede Control al Exporturilor Strategiceşi al Interzicerii Armelor Chimice,Constantin Parvutoiu,secretar de stat-----------------------