HOTĂRÂRE nr. 1.197 din 24 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 7 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Nerespectarea normelor prevăzute la art. 1 atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 7 şi 8 şi ale art. 11 alin. (1) din anexa, cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 23, art. 30 şi ale art. 33 din anexa, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 37 din anexa, cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei şi interzicerea comercializării acestora. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legate de igiena şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 4Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 3 ani de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 24 octombrie 2002.Nr. 1.197.  +  AnexăNORMA 24/10/2002