LEGE nr. 639 din 7 decembrie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57 din 16 mai 2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2002, cu următoarele modificări:1. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se abroga.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - La agenţii economici creditori, în baza mandatului primit, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va mandata consiliul de administraţie sa decidă asupra acordării înlesnirilor prevăzute la art. 1, pe baza cererilor depuse de debitori."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 639.-----------