LEGE nr. 640 din 7 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări:1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Consiliul de administraţie al R.A.- A.P.P.S. aproba periodic lista imobilelor care urmează să fie vândute în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi metoda de vânzare a acestora."2. La articolul 15, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operaţiuni: a) tine evidenta imobilelor aflate sub incidenţa prezentei ordonanţe;"3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului de oferta prin raport de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitaţie şi care a întocmit raportul de evaluare."4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - La vânzarea fiecărui imobil R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi la preţul obţinut."5. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care un cumpărător, persoana fizica sau juridică de drept privat, se afla în situaţia de a cumpara, în condiţiile prezentului capitol, doua sau mai multe imobile situate în aceeaşi localitate, R.A.-A.P.P.S. poate aproba vânzarea în rate numai pentru un imobil, cu preţul cel mai mic."6. La articolul 23 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) avans de minimum 70% din preţul de vânzare; b) rate lunare eşalonate pe un termen de maximum un an, fără acordarea unor termene de graţie."7. La articolul 24 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) categoria localităţii şi zona din cadrul acesteia, stabilite potrivit prevederilor legale."8. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Vânzarea imobilelor se face prin licitaţie, în condiţiile legii, cu excepţia celor care se vand prin negociere directa în condiţiile stabilite prin prezentul capitol."9. La articolul 28, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care nu se oferă cel puţin 75% din preţul de oferta, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile înainte de data ţinerii celei de-a doua licitaţii...................................................................... (4) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă care reprezintă valoric cel puţin 50% din preţul de oferta, R.A.-A.P.P.S. poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate."10. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile de la data anunţării rezultatului licitaţiei şi se soluţionează în termen de 48 de ore de către o comisie desemnată prin decizie a directorului general al R.A.-A.P.P.S."11. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - În urma solicitării scrise a persoanelor fizice ori juridice de drept privat care folosesc imobilele prevăzute la art. 11 alin. (1) în baza unor contracte de locaţiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participaţiune sau prestări de servicii, valabil încheiate, vânzarea acestor imobile se poate face prin negociere directa."12. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Solicitantul are dreptul la deducerea valorii lucrărilor de investiţii din preţul de vânzare negociat numai dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului; b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de construire, în condiţiile legii."13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Imobilele cumpărate în rate, în condiţiile prezentei ordonanţe, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a preţului şi a adaosurilor aferente ratelor."14. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- Hotărârea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare;- art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile în şi din patrimoniul Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt;, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 640.-----------