LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind asigurarea condiţiilor de funcţionarea unor centrale termice şi electrice de termoficareaflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Consiliile judeţene Prahova, Giurgiu, Vâlcea şi consiliile locale Piteşti, Iaşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara, Arad, Oneşti, Brad, Calafat, Vaslui, Zalău şi Comăneşti vor proceda, în condiţiile legii, la înregistrarea ca societăţi comerciale la registrul comerţului a centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."3. La articolul 2 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pentru Societatea Comercială lt; lt;Centrala Electrică de Termoficare Govora gt; gt; - S.A. prevederile alin. (1) se aplică având ca referinţă data de 31 august 2002."4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pentru Societatea Comercială lt; lt;Centrala Electrică de Termoficare Govora gt; gt; - S.A. prevederile alin. (1) se aplică având ca referinţă pierderile înregistrate la data de 31 august 2002."5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ratele de capital şi costurile aferente creditelor angajate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice lt; lt;Termoelectrica gt; gt; S.A. pentru finanţarea achiziţionării combustibilului tehnologic, anterior datei de 31 mai 2002, necesar societăţilor comerciale înregistrate conform art. 1, vor fi suportate integral de către acestea în condiţiile legii, conform plăţilor efective, şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice lt; lt;Termoelectrica gt; gt; - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Finanţarea aprovizionării cu combustibil a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se asigură din următoarele surse: a) credite bancare, cu sau fără garanţia statului, după caz; b) subvenţii acordate în avans, prin bugetele locale, potrivit legii; c) surse proprii."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi retehnologizare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se alocă sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice, în conformitate cu programele de investiţii aprobate, potrivit legii, sau se acordă garanţii de stat pentru credite."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Pentru asigurarea alimentării cu energie termică în condiţii de siguranţă a populaţiei societăţile comerciale care au ca acţionar unităţile administrativ-teritoriale şi care sunt înregistrate la registrul comerţului conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele care se vor înregistra în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor beneficia de facilităţile prevăzute la art. 5 şi 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă."9. După articolul 7 se introduce articolul 8 cu următorul cuprins:"Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare transferate, în condiţiile legii, în proprietatea consiliilor judeţene sau locale."10. După punctul 16 din anexă se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:"17. Societatea Comercială lt; lt;Centrala Electrică de Termoficare Govora gt; gt; - S.A."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 643.--------