NORME METODOLOGICE din 20 noiembrie 2002privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 9 decembrie 2002   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cuantumul timbrului monumentelor istorice, instituit în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia sunt reglementate prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 2Sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt gestionate, în regim extrabugetar, de către Ministerul Culturii şi Cultelor prin intermediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. c) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 şi ale art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 2 Cuantumul timbrului monumentelor istorice  +  Articolul 3Timbrul monumentelor istorice se aplică în mod obligatoriu pentru produsele şi serviciile din categoriile prevăzute la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 422/2001.  +  Articolul 4Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă 2% din valoarea, fără T.V.A., a produselor şi serviciilor stipulate la art. 3.  +  Articolul 5 (1) Valoarea timbrului monumentelor istorice se adauga la preţul de vânzare al produselor şi serviciilor, fiind imprimata distinct pe fiecare carte poştală ilustrata, ghid turistic, caseta video, compact-disc, bilet de intrare, din categoria celor prevăzute la art. 3. (2) Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 3 şi care folosesc case de marcat vor menţiona distinct pe chitanţa fiscală contravaloarea timbrului.  +  Capitolul 3 Modalităţile de percepere, încasare şi virare a timbrului monumentelor istorice  +  Articolul 6Timbrul monumentelor istorice se percepe de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 52 alin. (4) din Legea nr. 422/2001.  +  Articolul 7Persoanele fizice sau juridice plătitoare au obligaţia sa calculeze şi sa înregistreze lunar în contabilitatea proprie, în conturi distincte, sumele încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.  +  Articolul 8 (1) Sumele prevăzute la art. 7 se virează lunar de către plătitori, până la data de 25 a lunii următoare, în contul nr. 5009 "Disponibil al instituţiilor subvenţionate de la bugetul de stat", deschis pe seama Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice la Trezoreria sectorului 4. (2) Virarea se face cu ordin de plată, în care se va menţiona: "contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunzătoare lunii .... anului .....".  +  Articolul 9Declaraţia lunară privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de o copie a ordinului de plată având ştampila şi semnatura autorizata ale Trezoreriei statului sau ale societăţilor bancare, după caz, se va depune, direct sau prin posta, la sediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedenta.  +  Articolul 10 (1) În cazul nevirarii la termen a sumelor datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. (2) Penalităţile vor fi virate în contul prevăzut la art. 8, cu ordin de plată, în care se va menţiona: "contravaloarea penalitatilor aferente timbrului monumentelor istorice corespunzătoare lunii ... anului ....".  +  Articolul 11În cadrul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice se constituie un compartiment distinct, abilitat sa încaseze, sa ţină evidenta sumelor obţinute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice şi să asigure respectarea destinaţiei fondurilor astfel obţinute, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Modalităţi de utilizare  +  Articolul 12Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 422/2001.  +  Capitolul 5 Modalităţi de evidenţiere a timbrului monumentelor istorice  +  Articolul 13Evidentierea în contabilitate a sumelor datorate şi virate către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice se face astfel: a) agenţii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial efectuează următoarele înregistrări contabile:     531 = % - preţul de vânzare,    (512, 411) respectiv valoarea serviciilor                        707 (704) - preţul de vânzare, respectiv valoarea                                    serviciilor, mai puţin                                    valoarea timbrului                        447 - valoarea timbrului                        (analitic distinct)    447 = 531 (512) - valoarea timbrului datorată, virata;    (analitic distinct) b) persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla: conform Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.329/2001; c) asociaţiile familiale care exercită acte de comerţ şi celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant: în Registrul-jurnal de încasări şi plati, pe un rând distinct "Sume încasate reprezentând timbrul monumentelor istorice", poziţii care se centralizează lunar, în vederea determinării sumelor care urmează a fi virate Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice; d) la instituţiile publice care încasează contravaloarea produselor şi serviciilor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice, în funcţie de sursa de finanţare a acestora:            % = 231 "Creditori"/analitic: Oficiul Naţional                                 al Monumentelor Istorice          13         "Casa"          105      "Disponibil al instituţiei publice"          120      "Disponibil al instituţiei publice finanţate      din venituri extrabugetare"- virarea sumelor reprezentând timbrul monumentelor istorice către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice:       231 "Creditori"/analitic: Oficiul = %      Naţional al Monumentelor Istorice 13                                                        "Casa"                                                          105                                          "Disponibil al instituţiei publice"                                                          120                                          "Disponibil al instituţiei publice                                        finanţate din venituri extrabugetare"  +  Articolul 14 (1) Contravaloarea timbrului monumentelor istorice se va evidenţia separat, în conturi analitice distincte, de către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice. (2) Pentru înregistrarea în contabilitatea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice a operaţiunilor privind timbrul monumentelor istorice, se folosesc următoarele conturi:- 120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare";- 220 "Debitori";- 420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare";- 520 "Veniturile extrabugetare ale instituţiei publice";- 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse". (3) Principalele operaţiuni înregistrate în contabilitatea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt:A. evidentierea creanţelor reprezentând timbrul monumentelor istorice, rezultate din declaraţiile depuse de plătitori:              220 = 531   "Debitori"/analitic: "plătitori" "Venituri de realizat"    B. încasarea contravalorii timbrului monumentelor istorice de la plătitori:              120 = 220    "Disponibil al instituţiei publice "Debitori"/analitic: "plătitori"   finanţate din venituri extrabugetare"    concomitent:              531 = 520     "Venituri de realizat" "Veniturile extrabugetare                                                  ale instituţiei publice"    C. efectuarea cheltuielilor prevăzute de lege:              420 = 120     "Cheltuielile instituţiei "Disponibil al instituţiei     publice finanţate din venituri publice din venituri      extrabugetare" extrabugetare"    D. închiderea contului de cheltuieli la finele anului:    a) în situaţia în care veniturile încasate au fost mai mici decât       cheltuielile efectuate:               % = 420                                         "Cheltuielile instituţiei publice                                          din venituri extrabugetare"              520    "Veniturile extrabugetare ale      instituţiei publice"              528   "Venituri din anii precedenti    şi alte surse"    b) în situaţia în care veniturile încasate au fost mai mari decât       cheltuielile efectuate:                      520 = 420   "Veniturile extrabugetare ale "Cheltuielile instituţiei       instituţiei publice" publice finanţate din  +  Articolul 15Sumele din contul timbrului monumentelor istorice rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Controlul respectării obligaţiilor de plată se efectuează de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice prin intermediul compartimentului prevăzut la art. 11 de împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi de specialiştii direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 17Activitatea de control va viza următoarele obiective: a) verificarea calculului corect al contravalorii timbrului monumentelor istorice; b) virarea integrală şi la termen a sumei datorate; c) corelarea între sumele vărsate şi cele datorate; d) verificarea calculului corect al penalitatilor datorate pentru întârziere la virarea contravalorii timbrului monumentelor istorice; e) utilizarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în conformitate cu dispoziţiile art. 12.  +  Anexă    -------la normele metodologice------------------------                          DECLARAŢIE          privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice*)                     pentru luna .... anul......    Datele de identificare a plătitorului
  Denumirea plătitorului de tmi Judeţul/ Sectorul Localitatea
  Codul de înregistrare fiscală a plătitorului de tmi Strada Nr.
  Trezoreria plătitorului de tmi Bloc/Scara/Ap Cod poştal
  Numărul de cont al plătitorului de tmi Telefon/Fax e-mail
      Timbrul monumentelor istorice datorat pentru perioada de raportare
  Nr. crt Denumirea produselor şi/sau serviciilor la care s-a aplicat tmi Valoarea produselor şi/sau serviciilor - fără T.V.A - Vp/s Contravaloarea lunară a tmi tmi = 2% x Vp/s Achitat cu ordin de plată nr. Data achitării
  0 1 2 3 4 5
  01.
  02.
  Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.Semnatura, Ştampila,----------- Notă *) Timbrul monumentelor istorice - tmi.-------------