LEGE nr. 73 din 4 mai 2000*) (*republicată*)privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002



  ────────── Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu se aproba de către Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Capitolul 2 Administrarea Fondului pentru mediu  +  Articolul 3 (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în cele ce urmează Administraţia Fondului, instituţie de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) selecteaza proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate; d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate; e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.**) (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului. (5) În îndeplinirea funcţiilor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.--------- Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.  +  Articolul 4 (1) Comitetul de avizare are următoarea componenta: a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Industriei şi Resurselor, Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului Administraţiei Publice şi preşedinţii în exerciţiu ai consiliilor de dezvoltare regionala; b) directorul general al Administraţiei Fondului. (2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii nominalizaţi de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată. (4) Comitetul de avizare analizează şi adopta prin vot: a) criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finanţare în anul respectiv; c) proiectele prioritare ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile.  +  Articolul 5 (1) Comitetul director este constituit din preşedinte, care este directorul general al Administraţiei Fondului, şi directorii direcţiilor de specialitate ai acesteia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul apelor şi protecţiei mediului şi este asimilat cu funcţia de director general din minister. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. (3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile şi metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu; c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare; e) propune modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile; f) întocmeşte bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; g) asigura respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu şi supraveghează implementarea proiectelor adoptate; h) întocmeşte raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public.  +  Articolul 6 (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanţare, cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Începând cu al doilea an de funcţionare cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.  +  Articolul 7 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile trezoreriei statului. (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Capitolul 3 Veniturile Fondului pentru mediu  +  Articolul 8 (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 3% din veniturile încasate de agenţii economici colectori sau valorificatori de deşeuri feroase şi neferoase; b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează factorii de mediu, prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2; d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători şi importatori, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice; h) o cota de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun; i) alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine; j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; k) asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu impact redus. (2) În cazul utilizării de către agenţii economici din industrie a deşeurilor şi materialelor reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc. (3) În cazul colectării şi reciclarii deşeurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători şi importatori, nu se va plati aceasta cota decât pe diferenţa dintre cantităţile produse sau importate şi cantităţile colectate şi reciclate. (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează şi se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 9 (1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. a)-e)*) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu. (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 lit. a)-e)*) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi.────────────── Notă *) Având în vedere faptul ca prin Legea nr. 293/2002 au fost introduse noi cote procentuale pentru constituirea veniturilor Fondului pentru mediu prin art. 8 alin. (1) lit. a)-h) (fost art. 9), trimiterile de la art. 9 alin. (1) şi (2) ar trebui sa cuprindă toate textele care prevăd cote procentuale, respectiv lit. a)-h), şi nu numai lit. a)-e).  +  Capitolul 4 Destinaţia Fondului pentru mediu  +  Articolul 10 (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practica a prioritatilor investitionale ce decurg din preluarea acquisului comunitar, şi vizează: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protecţia resurselor naturale; c) gestionarea sau reciclarea deşeurilor; d) tratarea şi/sau eliminarea deşeurilor periculoase; e) protecţia şi conservarea biodiversitatii; f) educaţia şi constientizarea privind protecţia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi adoptate de Comitetul de avizare: a) finanţarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi; c) subvenţionarea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci; d) garantarea unor credite interne pentru finanţarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia sumelor alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 11 (1) Administraţia Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu ori proiecte ale celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului. (2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operaţiuni financiare speculative de orice fel.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e)*) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.--------- Notă *) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 9.  +  Articolul 13Săvârşirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului şi, după caz, al Ministerului Finanţelor Publice şi al administraţiei publice locale. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27*).────────────── Notă *) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.  +  Articolul 15Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1                              SUMELE           încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce                     afectează factorii de mediu
         
    Nr. crt.Emisii de poluanţi în atmosferăSume de încasat
    1.Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot)100 lei/tonă de CO2echivalent
    2.Pulberi de suspensie şi sedimentabile100 lei/kg
    3.Oxizi de azot200 lei/kg
    4.Oxizi de sulf200 lei/kg
    5.Poluanţi organici persistenţi (PAH, PCB, dioxină)100.000 lei/kg
    6.Metale grele:  
      - plumb60.000 lei/kg
      - cadmiu80.000 lei/kg
      - mercur100.000 lei/kg
   +  Anexa 2                              VENITURI   încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor                   categorii de deşeuri reciclabile
         
    Nr. crt.Categorii de deşeuri reciclabileVenituri de încasat
    1.Provenite de la extracţia şi prelucrarea ţiţeiului5.000 lei/m2/an
    2.Provenite din prelucrarea primară a lemnului1.000 lei/m2/an
    3.Provenite de la producerea alcoolului500 lei/m2/an
   +  Anexa 3LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor1. 1,1-dicloretilena (clorura de viniliden)2. 1,2-dicloretan3. 1,2-dicloretilena4. 1,2,3-trimetilbenzen5. 1,2,4-triclorbenzen6. 2-etilhexil-diftalat7. Acetaldehida8. Acetamida9. Acetat de vinil10. Acetoncianhidrina11. Acetona12. Acetonitril13. Acid acetic14. Acid antranilic15. Acid cianhidric16. Acid picric17. Acid propionic18. Acrilamida19. Acrilat de etil20. Acrilonitril21. Aldehida benzoica22. Aldehida propionica23. Aldrin24. Anilina25. Anisidina26. Antimoniu27. Antracen28. Arsen şi compuşi29. Auramina30. Benzantracen31. Benz-a-piren32. Benz-b-fluorantren33. Benzen34. Benz-g, h, i-perilen35. Benzidina36. Benz-k-fluorantren37. Benzpiren38. Bioxid de sulf39. Brom40. Bromura de etil41. Butil mercaptan42. Butilamina43. Cadmiu şi compuşi44. Celosolv şi derivati45. Cianogen46. Cianuri de potasiu47. Ciclofosfamida48. Ciclohexanona49. Ciclohexilamina50. Clor51. Cloralcani C10-C1352. Clorfenvinfos53. Cloroform54. Clorura de alil55. Clorura de benzil56. Clorura de cianuril57. Clorura de etil58. Clorura de metil59. Clorura de metilen60. Clorura de vinil61. Compuşi tributilstanici62. Crom şi compuşi63. Cumen (izopropilbenzen)64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)65. Dibenzantracen66. Diclorhidrina67. Diclormetan68. Diclorpropan69. Diclorvos70. Dieldrin71. Dietanolamina72. Difenileteri bromuraţi73. Dimetilanilina74. Dimetilformamida75. Dimetilftalat76. Dinitrat de etilenglicol77. Dinitrobenzen78. Dioxan79. Disulfoton80. Diuron81. Endrin82. Epiclorhidrina83. Etanolamina84. Etilamina85. Etilbenzen86. Etilenclorhidrina87. Etilenglicol88. Etilendiamina89. Etilmercaptan90. Fenilbetanaftilamina91. Fenilendiamina92. Fluor şi compuşi93. Fluorantren94. Formaldehida95. Fosgen96. Fractii alcooli dioxanici97. Furfurol98. Glicidol99. Hexaclorbenzen100. Hexaclorbutadiena101. Hexacloretan102. Hexametilentetramina103. Hidrazina104. Hidrochinona105. Hidrogen sulfurat106. Indeno-1, 2, 3-cd-piren107. Iodura de metil108. Isodrin109. Izopropil glicidileter110. Maneb111. Mercur şi compuşi112. Metilcelosolv113. Metilcloroform114. Metilizocianat115. Metilmercaptan116. Metiletilcetona117. Monoclorbenzen118. Monoclorhidrina119. Monoetanolamina120. Morfolina121. Naftalina122. Negru de fum123. Nichel carbonil124. Nichel şi compuşi125. Nitrobenzen126. Nitrotoluen127. Nonil-fenoli128. o- şi p-diclorbenzen129. o-Tolidina130. o-Toluidina131. o-Clorfenol132. Octil-fenoli133. Oxid de etilenă134. Oxid de propilenă135. p-Aminoazobenzen136. p-tertiar butiltoluen137. Paration-metil138. Pentaclorbenzen139. Pentacloretan140. Pentaclorfenol141. Percloretilena (tetracloretilena)142. Perclormetil mercaptan143. Pirocatechina144. Plumb şi compuşi145. Rezorcina146. Sarin147. Stiren148. Sulfura de carbon149. Tetracloretan150. Tetraclorura de carbon151. Toluen152. Toluilen diizocianat153. Triclorbenzeni154. Tricloretan155. Tricloretilen156. Triclorpropan157. Triclorura de benzil158. Trinitrotoluen159. Vinil toluen160. Xilen161. Xilenol162. Zineb  +  Anexa 4LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura1. Alaclor2. Atrazin3. Carbaril4. Clorpirifos5. Cupru şi compuşi6. Endosulfan7. Isoproturon8. Lindan9. Malathion10. Simazin11. Trifluralin12. Zinc şi compuşi──────────────────