LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002Legea cinematografiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează organizarea, finanţarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei, precum şi administrarea patrimoniului acesteia. (2) În sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activităţile legate de creaţia, producţia, finanţarea, distribuţia, difuzarea şi exploatarea filmelor cinematografice.  +  Articolul 2 (1) Activitatea cinematografica din România se bazează pe respectarea următoarelor principii: a) libertatea de creaţie, de exprimare artistică şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori; c) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale; d) încurajarea iniţiativei private în domeniile creatiei, producţiei, finanţării, distribuţiei, difuzării şi exploatării filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească; e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la modalităţile de credit financiar din Fondul cinematografic. (2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt promovate de către Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit competentelor şi responsabilităţilor ce-i revin prin prezenta lege.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) film cinematografic - produsul finit al unor lucrări în domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animatie sau documentare şi care este pus în valoare, iniţial, prin proiectii în sali sau grădini de spectacol cinematografic; după premiera cinematografica filmul cinematografic poate fi pus în valoare şi prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum şi prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, având o durată de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durată de minimum 85 de minute; b) proiectul cinematografic - dosarul cuprinzând documentele care stau la baza producţiei unui film: angajamentul producătorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului şi o propunere de distribuţie pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpreţilor, nominalizarea producătorului executiv, precum şi a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finanţare, devizul şi planul calendaristic; c) producătorul de film - persoana juridică ce îşi asuma responsabilitatea producerii filmului şi, în aceasta calitate, organizează realizarea acestuia şi furnizează mijloacele necesare tehnice şi financiare; d) finantatorul de proiect cinematografic - persoana fizica sau juridică ce finanţează, total sau parţial, producţia unui film.  +  Capitolul 2 Centrul Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 4 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei şi funcţionează în subordinea directa a Guvernului. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are personalitate juridică, iar cheltuielile curente şi cheltuielile de capital se finanţează de la bugetul de stat. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, care sunt numiţi de Guvern. (4) Preşedintele şi vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei sunt încadraţi şi salarizaţi la nivelul funcţiilor asimilate celor de secretar de stat şi, respectiv, de subsecretar de stat. (5) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, potrivit prezentei legi, preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei emite ordine cu caracter normativ, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Centrul Naţional al Cinematografiei asigura aplicarea reglementărilor în domeniul activităţilor de producţie, distribuţie şi exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei naţionale, gestionarea Fondului cinematografic, susţinerea creatiei şi industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum şi cooperarea şi reprezentarea internationala în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 6Centrul Naţional al Cinematografiei are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale; b) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate; c) reglementează desfăşurarea activităţilor de producţie, de distribuţie, de difuzare şi de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei; d) emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru unităţile din subordine; e) poate asigura participarea şi reprezentarea cinematografiei româneşti la organisme şi manifestări naţionale şi internaţionale, specifice domeniului sau de activitate; f) emite norme de organizare şi funcţionare a Registrului cinematografiei, precum şi norme de clasificare a filmelor cinematografice şi a salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic; g) administrează, întreţine, dezvolta şi exploatează, în condiţiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi orice alte bunuri pe care le deţine; h) colectează şi administrează Fondul cinematografic; i) iniţiază şi sprijină organizarea de festivaluri şi alte manifestări cinematografice în România; j) asigura selectarea filmelor cinematografice româneşti finanţate de Centrul Naţional al Cinematografiei, în vederea participării acestora la festivaluri sau la alte manifestări internaţionale, şi poate sprijini participarea filmelor cinematografice româneşti selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestări internaţionale; k) sprijină activităţi de formare şi de perfecţionare a personalului de specialitate şi acorda atestate profesionale în domeniu; l) elaborează Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei; m) urmăreşte respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei şi aplica, potrivit legii, sancţiuni contravenţionale; n) participa la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale în domeniul cinematografiei, potrivit legii; o) editează şi poate sprijini editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare în domeniu; p) asigura resurse financiare pentru conservarea, restaurarea şi valorificarea filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale; r) organizează concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice, în vederea acordării de credit financiar din Fondul cinematografic, în condiţiile legii; s) poate închiria, concesiona sau vinde sali de cinematograf, în condiţiile legii, unor societăţi care se angajează sa păstreze destinaţia acestora şi să le modernizeze; t) poate închiria sau concesiona, pe o durată determinata, ori poate vinde pentru producţii cinematografice, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei naţionale, menţionate la art. 11 lit. a), b) şi e); u) acorda anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui şi alte premii în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 7 (1) Se organizează şi funcţionează ca organism consultativ de specialitate al Centrului Naţional al Cinematografiei Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit în continuare Colegiu, format din 9 membri propuşi de preşedintele acestuia, dintre personalităţi ale cinematografiei naţionale, cu consultarea uniunilor şi asociaţiilor de creatori. (2) Componenta nominală a Colegiului este aprobată de Guvern. (3) Colegiul este condus de un preşedinte ales de către membrii acestuia. (4) Secretariatul lucrărilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Colegiul se întruneşte în şedinţe lunare şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Colegiului, din proprie iniţiativă sau la solicitarea preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei. (6) Colegiul emite avize în legătură cu: a) programul naţional de cultura cinematografica elaborat de Centrul Naţional al Cinematografiei; b) promovarea şi reprezentarea pe plan internaţional a cinematografiei naţionale; c) regulamentele pentru acordarea Premiului Naţional al Cinematografiei şi a altor premii instituite de Centrul Naţional al Cinematografiei; d) iniţierea unor festivaluri ale filmului românesc sau internaţional; e) priorităţile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cinematografiei naţionale. (7) Organizarea şi funcţionarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia.  +  Articolul 8 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei administrează Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor, salilor şi gradinilor de spectacol cinematografic. (2) Înscrierea în Registrul cinematografiei, precum şi obţinerea clasificarilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei. (3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplica, difuzează şi/sau exploatează filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligaţia să se înregistreze în Registrul cinematografiei. (4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei şi de înscriere în acesta se stabileşte în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul Naţional al Cinematografiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Pentru operaţiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc şi se actualizează prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 9Sub autoritatea Centrului Naţional al Cinematografiei se afla Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film", precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic "Rofilm" S.A., Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A. şi Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  +  Articolul 10 (1) În subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei funcţionează Arhiva Naţionala de Filme, instituţie publică al carei principal obiect de activitate este conservarea, restaurarea, modernizarea şi punerea în valoare a fondului de filme şi materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale. (2) Arhiva Naţionala de Filme îndeplineşte atribuţiile de depozit legal şi voluntar. (3) În cadrul Arhivei Naţionale de Filme funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de restaurare şi prelucrare a peliculei. (4) Arhiva Naţionala de Filme se finanţează din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare obţinute din activităţi proprii şi din exploatarea bunurilor pe care le administrează.  +  Capitolul 3 Patrimoniul cinematografiei naţionale  +  Articolul 11Patrimoniul cinematografiei naţionale aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei este format din: a) filme cinematografice româneşti de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animatie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, realizate până în 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unităţi de stat; b) materialele şi bunurile rămase în urma productiilor româneşti realizate în condiţiile lit. a) sau din prestaţiile internaţionale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate în producţia de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confectionate pe costurile filmelor respective, aflate în orice loc de depozitare; c) materialele documentare, precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri şi alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naţionale de Filme; d) sali şi grădini de spectacol cinematografic; e) materialele nemontate - imagine şi sunet - rămase în urma unor filmari, aflate în rezerva documentara, realizate înainte de 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unităţi cinematografice de stat; f) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea:- Centrul Naţional al Cinematografiei;- Arhiva Naţionala de Filme;- Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia; g) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea:- Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România film";- Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.;- Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.;- Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  +  Articolul 12 (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale enumerate la art. 11 lit. a) şi f) sunt bunuri de interes naţional şi se afla în proprietatea publică a statului. (2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale enumerate la art. 11 lit. b), c), e) şi g) se afla în proprietatea privată a statului. (3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale enumerate la art. 11 lit. d) se afla în proprietatea privată a statului, cu excepţia celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se afla în proprietatea publică a statului.  +  Capitolul 4 Fondul cinematografic  +  Articolul 13 (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic este colectat şi administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit legii. (3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului Naţional al Cinematografiei de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie şi din surse extrabugetare.  +  Articolul 14 (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul Naţional al Cinematografiei, prin: a) administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se afla în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei legi; b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei; c) colectarea unei contribuţii de 2% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adauga la preţul acestora, platibila de agentul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; agenţii economici distribuitori angro de casete video înregistrate sunt obligaţi sa transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară; d) colectarea unei contribuţii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, care se adauga la acest preţ, şi care se încasează de la agentul de publicitate sau firma cumparatoare a minutelor de publicitate; e) colectarea unei contribuţii de 3% în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalenta preţului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de către agentul de publicitate sau, după caz, de către agentul intermediar; f) colectarea unei contribuţii de 3% pentru minutele de publicitate incluse în producţii sau programe achiziţionate de posturile de televiziune, şi care se calculează din valoarea echivalenta preţului minutului de publicitate perceput în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează; pentru publicitatea inclusă în filmele româneşti aceasta contribuţie este de 1,5%; g) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate, vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru producţia de programe şi care se adauga acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de către postul de televiziune prin cablu, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. d)-f); h) colectarea unei contribuţii de 8% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionarii cu public, cu excepţia filmelor româneşti; în cazul filmelor care au interdicţie de vizionare pentru minori, potrivit clasificarii stabilite prin Registrul cinematografic, contribuţia este de 12%; obligaţia plăţii contribuţiei revine agenţilor economici care realizează venituri din exploatarea filmelor, după plata impozitului pe spectacol; i) colectarea unei contribuţii de 3% din profitul brut obţinut de agenţii economici care desfăşoară activităţi economice de alt profit în cinematografele aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi în anexele acestora; j) colectarea unei contribuţii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti menţionate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor; k) închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii; l) colectarea unei contribuţii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de ficţiune a căror pondere depăşeşte 60% din timpul emisiei zilnice, şi care se adauga la acest preţ; m) realizarea altor activităţi specifice, precum şi acceptarea de donaţii sau sponsorizări. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. c)-i) şi l) reprezintă cheltuiala deductibilă la calculul profitului impozabil al agenţilor economici respectivi. (3) Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii informează trimestrial Centrul Naţional al Cinematografiei în legătură cu numărul abonatilor de la care se încasează taxe de abonament pentru fiecare reţea aflată în funcţionare şi cu valoarea taxelor de abonament percepute.  +  Articolul 15 (1) Agenţii economici sunt obligaţi sa declare şi sa vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) şi l) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu menţionarea valorii acestora. (2) Neplata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) constituie evaziune fiscală şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agenţii economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările privind impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. (2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate Centrul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, conform dispoziţiilor legale. (3) Penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 17 (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) şi g) pot opta, cu aprobarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru cofinantare directa a unui proiect cinematografic românesc ce urmează să fie produs sau distribuit, în condiţiile prezentei legi. (2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul Naţional al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de producţie, respectiv, de distribuţie al proiectului. (3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate către Fondul cinematografic, pentru anul de producţie sau de distribuţie a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentând cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agenţilor economici respectivi. (4) Bugetul filmului finanţat în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie aprobat de Centrul Naţional al Cinematografiei pe baza preţurilor medii de piaţa, stabilite de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru proiectele finanţate din Fondul cinematografic.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecărui an suma reprezentând veniturile extrabugetare, rămase neutilizate din Fondul cinematografic, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul 5 Finanţarea unor activităţi din domeniul cinematografiei  +  Articolul 19Centrul Naţional al Cinematografiei acorda, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice înscrise în Registrul cinematografic, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 20Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, se acordă pentru: a) producţia de filme cinematografice, prin concurs, în condiţiile prezentei legi; b) distribuţia, difuzarea şi exploatarea filmelor în cinematografe, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 21Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru: a) întreţinerea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale; b) relansarea distribuţiei şi difuzării unor filme româneşti aflate în Arhiva Naţionala de Filme.  +  Articolul 22Pot solicita credit financiar rambursabil fără dobânda, pentru producţia de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au câştigat concursul de selecţie şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) asigura o contribuţie de minimum 6% din bugetul total al producţiei, din care jumătate în numerar sau prin scrisoare de garanţie bancară, iar restul în dotări tehnice şi servicii; c) au obţinut, în condiţiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului; d) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu normele Centrului Naţional al Cinematografiei; e) includ în bugetul de producţie al filmului următoarele cote maximale:- 12,5% - pentru regia societăţilor producătoare;- 10% - cheltuieli neprevăzute;- 5% - onorariul pentru regizor;- 4% - onorariul pentru producătorul executiv;- 4% - onorariul pentru scenarist;- 4% - onorariul pentru compozitor; f) includ în devizul de producţie al filmului costuri ce nu pot depăşi nivelul mediu al pieţei; g) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale şi la Fondul cinematografic, cu excepţia ratelor scadente la contracte; h) asigura în proiectul cinematografic o participare a cetăţenilor români, astfel: cel puţin 2 dintre autorii filmului scenarist, regizor, compozitor - cel puţin 50% din numărul actorilor distribuiţi în rolurile principale şi cel puţin 50% din numărul tehnicienilor şi specialiştilor; i) executarea lucrărilor pentru realizarea filmului are loc, în proporţie de două treimi, în România.  +  Articolul 23Pot obţine credit financiar rambursabil fără dobânda persoanele juridice autorizate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru distribuţia, difuzarea şi exploatarea în cinematografe a unor noi filme româneşti, în următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) prezintă un proiect de distribuţie, difuzare şi exploatare pentru unul sau mai multe filme româneşti; c) asigura o cota de minimum 30% din devizul general al proiectului; d) deţin drepturile de exploatare a filmului în reţeaua de cinematografe din România.  +  Articolul 24 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fără dobânda în cazul coproductiilor cinematografice internaţionale în care persoanele juridice române sunt coproducatori şi îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) sunt câştigătoare ale concursului de selecţie a proiectului de film, în condiţiile art. 26 alin. (4); c) au o participare financiară de minimum 10%, în cazul coproductiilor multilaterale cu cel puţin 3 coproducatori şi, respectiv, de minimum 20% în cazul coproductiilor bilaterale; d) deţin, pe bază de contract încheiat între părţi, dreptul de coproprietate asupra negativului originar şi au dreptul la un suport care să permită reproducerea filmului cinematografic şi deţin drepturile pentru exploatare pe teritoriul României; e) îşi asuma obligaţia ca genericul filmului şi materialele publicitare sa menţioneze creditul acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Persoanele juridice române prevăzute la alin. (1) trebuie să prezinte la concurs dosarul proiectului, cu următoarele documente: a) scenariul literar al filmului; b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului; c) lista elementelor artistice şi tehnice din ţările implicate; d) devizul şi planul de finanţare; e) planul de producţie; f) contractul de coproductie între producători; g) lista locurilor de filmare.  +  Articolul 25Coproductiile realizate în cadrul convenţiilor europene din care face parte şi România se produc în baza criteriilor şi condiţiilor stabilite pentru această categorie de filme cinematografice.  +  Articolul 26 (1) Selecţia proiectelor de producţie a filmelor cinematografice se realizează prin concurs, în conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul Naţional al Cinematografiei, aprobat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Selecţia proiectelor de producţie a filmelor cinematografice se realizează de către o comisie formată din 5 membri. (3) Componenta comisiei de selecţie se stabileşte, pentru fiecare sesiune de concurs, de către preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Comisia selecteaza proiectele prezentate, iar hotărârile comisiei se comunică solicitanţilor printr-o scrisoare care certifica selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei. (5) Hotărârea comisiei este valabilă 6 luni, interval în care trebuie asigurata finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de creditare. (6) În cazuri bine justificate preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni.  +  Articolul 27Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda se stabileşte conform prezentei legi de către o comisie formată din preşedintele, vicepreşedintele şi directorul economic ai Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 28Hotărârile comisiei de selecţie şi ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei în termen de 30 de zile de la data emiterii.  +  Articolul 29 (1) Selectarea proiectelor pentru distribuţia, difuzarea şi exploatarea filmelor româneşti se face de către o comisie formată din preşedintele, vicepreşedintele şi directorul economic ai Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Proiectele vor cuprinde în mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii şi a ariei de distribuţie prevăzute pentru fiecare film. (3) Pentru proiectele selecţionate cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobânda este decis de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 30 (1) Creditul financiar rambursabil fără dobânda, pentru producţie, se aloca în următoarele cuantumuri: a) pentru filmele de lung metraj de ficţiune, până la 65% din valoarea devizului, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire a filmului, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului; b) pentru filmele de debut regizoral, până la 80% din valoarea devizului, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire a filmului, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului; c) pentru filmele de scurt metraj, documentare şi de animatie, până la 80%, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire, iar diferenţa pe parcursul realizării proiectului. (2) Alocarea unei a doua transe de credit financiar se face numai în urma unui control financiar care să certifice corecta utilizare a fondurilor. (3) Pentru încurajarea şi sprijinirea producţiei de filme se poate acorda, în situaţii bine justificate, un credit financiar suplimentar de până la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub forma de credit cu dobânda, care se adauga la cuantumul de finanţare prevăzut la alin. (1) lit. a) şi se deduce din primele încasări ale filmului. (4) Cuantumul dobânzii aplicate la creditul cu dobânda este cel stabilit de Banca Naţionala a României. (5) Creditul pentru producţie şi/sau exploatare ori distribuţie de filme se acordă exclusiv pentru proiectele câştigătoare la concurs şi este netransmisibil. (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) negativul filmului trece în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, până la recuperarea integrală a creditelor şi a dobânzii aferente.  +  Articolul 31 (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, se acordă pe baza contractului încheiat între Centrul Naţional al Cinematografiei şi persoanele juridice ale căror proiecte cinematografice au fost selecţionate conform prezentei legi. (2) Contractul se încheie după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Centrul Naţional al Cinematografiei, prin care se atesta ca finanţarea integrală a proiectului, atât ca surse, cat şi ca termene, este asigurata. (3) Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în următoarele situaţii: a) beneficiarul creditului financiar nu prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării; b) nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei; c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului. (4) Sumele acordate pentru distribuţie şi exploatare trebuie folosite în cel mult 6 luni de la acordarea acestora. (5) Creditele pentru producţie, difuzare şi exploatare pot fi cumulate. (6) În cazuri bine justificate conducerea Centrului Naţional al Cinematografiei poate prelungi termenul prevăzut la alin. (4) cu maximum 3 luni.  +  Articolul 32Veniturile extrabugetare colectate în Fondul cinematografic se pot utiliza şi pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 33 (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobânda, acordat în condiţiile prezentei legi, se rambursează Centrului Naţional al Cinematografiei din veniturile obţinute de către beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat. (2) Durata de rambursare a creditului fără dobânda nu poate depăşi 7 ani. (3) În cazul nerambursarii integrale a creditului, după expirarea perioadei de 7 ani Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat. (4) La data semnării protocolului prevăzut în alin. (3) suma nerambursata se stinge ca datorie; în cazul coproductiilor cu parteneri străini prevederile alin. (3) se referă la partea de finanţare românească. (5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobânda au obligaţia de a-l returna într-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului. (6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie în numerar la producţia sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia şi au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei îşi pot recupera aceasta contribuţie înaintea rambursarii creditului datorat Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 34 (1) Beneficiarii creditelor pentru producţie, distribuţie, difuzare şi exploatare au obligaţia de a transfera Centrului Naţional al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzătoare cotei procentuale de participare a Centrului Naţional al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv. (2) Transferul sumelor menţionate la alin. (1) se face trimestrial până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celei în care s-a încasat venitul. (3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o dată cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la: a) sumele încasate din difuzare şi exploatare; b) cheltuielile efectuate; c) copii ale contractelor de exploatare. (4) Producătorul este obligat sa ţină evidenţa contabilă a încasărilor pentru fiecare film, pe toată durata returnarii creditului primit de la Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat sa deruleze operaţiunile financiare printr-un cont bancar deschis şi utilizat exclusiv în acest scop. (6) Beneficiarul creditului financiar este obligat sa ţină evidenţa contabilă a acestui cont pe toată durata contractului de credit financiar şi sa pună la dispoziţia Centrului Naţional al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corespunzătoare.  +  Articolul 35 (1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparţine producătorului. (2) Copia standard a filmului finanţat cu credit din partea Centrului Naţional al Cinematografiei trebuie realizată în maximum 12 luni de la încheierea contractului de creditare; în cazuri bine justificate Centrul Naţional al Cinematografiei, în urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei. (3) În termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard şi a matritei video negativul şi materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului Naţional al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Naţionala de Filme sau la laboratorul agreat de ambele părţi, pe numele tuturor coproducatorilor care au participat la finanţarea filmului. (4) Până la data rambursarii integrale a creditului financiar, cu sau fără dobânda, primit de la Fondul cinematografic, producătorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu înştiinţarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Agenţii economici care beneficiază de credite din partea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru producţia unui film, au obligaţia de a preda Arhivei Naţionale de Filme, în termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.  +  Articolul 36Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic: a) proiectele autorilor care ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Centrului Naţional al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selecţie, precum şi deţinătorii altor funcţii de conducere în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi în societăţile din subordine; b) filmele care propaga defăimarea tarii sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incita la război, la ura naţionala, rasială, de clasa sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial; c) filmele care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul la propria imagine; d) filmele care incita, direct sau indirect, la violenta; e) filmele care conţin în imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen şi filmele interzise minorilor; f) filmele cu caracter de propaganda electorală, politica sau religioasă.  +  Articolul 37În vederea dezvoltării cinematografiei româneşti, activitatea agenţilor economici direct implicaţi în producţia de filme cinematografice, înscrişi ca atare în Registrul cinematografic, va fi stimulata prin: a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje şi echipamente cinematografice, pelicule şi substanţe de procesare care nu se produc în ţara şi se achiziţionează din fonduri proprii sau credite bancare; b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-părţi din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei; c) reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care se creează noi locuri de muncă şi se asigura creşterea numărului scriptic de angajaţi cu cel puţin 10% faţă de anul financiar precedent.  +  Articolul 38 (1) Consiliile locale şi alte autorităţi publice pot susţine, în condiţiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) Autorităţile publice locale pot acorda facilităţi pentru desfăşurarea filmarilor şi a altor activităţi de producţie cinematografica.  +  Articolul 39 (1) Pentru încurajarea distribuţiei filmului românesc sălile şi grădinile de cinematograf aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu producţii cinematografice româneşti. (2) Sălile de cinema care vor asigura minimum 15% din numărul anual de spectacole cu producţii cinematografice româneşti vor beneficia de o reducere de 25% a contribuţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. h).  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 40Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 250 milioane lei următoarele fapte: a) neînregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei în Registrul cinematografiei; b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fără certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 41 (1) Constituie contravenţie nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 1.000.000 lei, în funcţie de categoria sălii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film românesc, până la realizarea minimului de 5% prevăzut prin prezenta lege. (2) În cazul nerespectării normelor metodologice care reglementează Registrul cinematografiei, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, după caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.  +  Articolul 42 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 40 şi 41 se fac de către personalul împuternicit ca atare de Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Împotriva sancţiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plângere instanţei de judecată, potrivit legii.  +  Articolul 43 (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale va fi actualizat periodic, la propunerea Centrului Naţional al Cinematografiei, prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 44Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 45 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Definirea spaţiilor menţionate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 46Persoanele fizice sau juridice care au încălcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilităţile oferite de aceasta.  +  Articolul 47Cotizaţiile anuale pentru participarea Centrului Naţional al Cinematografiei şi a Arhivei Naţionale de Filme la organismele internaţionale din domeniul cinematografiei se suporta din bugetele acestora.  +  Articolul 48La data intrării în vigoare a prezentei legi Studioul de Creaţie Cinematografica şi Editura Video trec în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 49La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 18 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.  +  Articolul 50Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 630.  +  Anexă
           
    SĂLILE ŞI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINE MATOGRAFIC
    care se află în proprietatea publică a statului
    Nr. crt.AdresaDenumireaNumărul de locuri
    1.Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Victoriei nr. 25Sala cinematograf DACIA500 locuri
    2.Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 49-53Sala cinematograf DACIA741 locuri
    3.Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2Complex cinematografic ARTA250+60 locuri
    4.Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Calea Bucureşti nr. 2Sala cinematograf BUCUREŞTI459 locuri
    5.Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 20Sala cinematograf MODERN351 locuri
    6.Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Cartier Vişoi IIISala cinematograf BALADA150 locuri
    7.Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Nicolae Bălcescu nr. 12Sala cinematograf CENTRAL650 locuri
    8.Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 165Sala cinematograf ORIZONT500 locuri
    9.Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 4Sala cinematograf FORUM410 locuri
    10.Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Str. Poştei nr. 3Sala cinematograf CAPITOL457 locuri
    11.Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independenţei nr. 1Sala cinematograf LIBERTATEA961 locuri
    12.Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Piaţa Regele Ferdinand nr. 2Sala cinematograf TRANSILVANIA350 locuri
    13.Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr. 3Sala cinematograf DACIA383+207+150 locuri
    14.Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 24Sala cinematograf UNIREA500 locuri
    15.Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3Sala cinematograf LUCEAFĂRUL150 locuri
    16.Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 50Sala cinematograf PATRIA789 locuri
    17.Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Bulevardul Griviţei nr. 47Sala cinematograf MODERN705 locuri
    18.Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. 13 Decembrie bl. 100Sala cinematograf TRANSILVANIA350 locuri
    19.Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 10Sala cinematograf CENTRAL656 locuri
    20.Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Bulevardul Independenţei nr. 57Sala cinematograf BULEVARD754 locuri
    21.Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Aleea Cinematografului nr. 5Sala cinematograf UNIREA336 locuri
    22.Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1Sala cinematograf DACIA642 locuri
    23.Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2 bisGrădina de vară150 locuri
    24.Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Mare nr. 36Sala cinematograf PROGRESUL320 locuri
    25.Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. Libertăţii nr. 46ASala cinematograf CULTURAL242 locuri
    26.Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. Republicii nr. 15Sala cinematograf DACIA634 locuri
    27.Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2Sala cinematograf ORIZONT450 locuri
    28.Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 51Sala cinematograf VICTORIA464 locuri
    29.Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazul nr. 11Sala cinematograf REPUBLICA1.010 locuri
    30.Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1Sala cinematograf FOX255 locuri
    31.Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Piaţa 16 Februarie nr. 3Sala cinematograf ARTA500 locuri
    32.Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, Str. Ştefan cel Mare nr. 1Sala cinematograf PACEA300 locuri
    33.Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bulevardul Tomis nr. 38Sala cinematograf STUDIO (POPULAR)465 locuri
    34.Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bulevardul Tomis nr. 253Sala cinematograf DACIA650 locuri
    35.Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bulevardul Ferdinand nr. 9Grădina de vară TOMIS2.527 locuri
    36.Judeţul Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14Sala cinematograf DOBROGEA503 locuri
    37.Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2Grădina de vară EFORIE SUD1.513 locuri
    38.Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1Sala cinematograf PESCĂRUŞ300 locuri
    39.Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Mihai ViteazulGrădina de vară FARUL1.142 locuri
    40.Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, VenusGrădina de vară VENUS1.258 locuri
    41.Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, SaturnGrădina de vară SATURN954 locuri
    42.Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, JupiterGrădina de vară JUPITER1.077 locuri
    43.Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie NordGrădina de vară NEON1.682 locuri
    44.Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie NordGrădina de vară PERLA1.694 locuri
    45.Judeţul Constanţa, Localitatea Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 1Grădina de vară ALBATROS1.625 locuri
    46.Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bulevardul Ferdinand nr. 58Sala cinematograf REPUBLICA1.000 locuri
    47.Judeţul Covasna, Oraşul Covasna, Str. Gheorghe Doja nr. 1Sala cinematograf VICTORIA300 locuri
    48.Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Piaţa Independenţei nr. 2Sala cinematograf INDEPENDENŢA668 locuri
    49.Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19Sala cinematograf PATRIA950 locuri
    50.Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 116Grădina de vară PATRIA950 locuri
    51.Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 24Sala cinematograf MODERN520 locuri
    52.Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 65Sala cinematograf ŢIGLINA800 locuri
    53.Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Gh. Asachi nr. 60Sala cinematograf DOINA600 locuri
    54.Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. G-ral Iacob Lahovary nr. 4Grădina de vară CENTRAL2.000 locuri
    55.Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Oţelarilor nr. 11Sala cinematograf DACIA500 locuri
    56.Judeţul Galaţi, Oraşul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1Sala cinematograf ARTA370 locuri
    57.Judeţul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 1ASala cinematograf VICTORIA440 locuri
    58.Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Majlath Gusztav Karoly nr. 2Sala cinematograf TRANSILVANIA501 locuri
    59.Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie nr. 5Sala cinematograf PATRIA482 locuri
    60.Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bulevardul Dacia nr. 5Sala cinematograf FLACĂRA421 locuri
    61.Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Aleea Poporului nr. 1Sala cinematograf PARÂNGUL500 locuri
    62.Judeţul Hunedoara, Oraşul Lupeni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1Sala cinematograf CULTURAL501 locuri
    63.Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Bulevardul Unirii nr. 19Sala cinematograf GALAX500 locuri
    64.Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Bulevardul Copou nr. 48Sala cinematograf COPOU500 locuri
    65.Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Piaţa Unirii nr. 5Sala cinematograf VICTORIA902 locuri
    66.Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Piaţa Voievozilor nr. 14Sala cinematograf DACIA500 locuri
    67.Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, Piaţa Revoluţiei nr. 7Sala cinematograf DACIA800 locuri
    68.Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr. 7Sala cinematograf MINERUL549 locuri
    69.Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. Bogdan Vodă nr. A1Sala cinematograf UNIREA350 locuri
    70.Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian nr. 65Sala cinematograf PORŢILE DE FIER483 locuri
    71.Judeţul Mehedinţi, Oraşul Orşova, Centrul Civic nr. 52Sala cinematograf DUNĂREA345 locuri
    72.Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 35-37Sala cinematograf ARTA742 locuri
    73.Judeţul Mureş, Municipiul Reghin, Piaţa Petru Maior nr. 58Sala cinematograf PATRIA500 locuri
    74.Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Ştefan cel Mare nr. 14Sala cinematograf DACIA650 locuri
    75.Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra-Neamţ, Str. 1 Decembrie nr. 7Sala cinematograf COZLA500 locuri
    76.Judeţul Neamţ, Oraşul Roman, Str. Nicolae Titulescu nr. 4Sala cinematograf UNIREA500 locuri
    77.Judeţul Neamţ, Oraşul Târgu Neamţ, Str. M. Kogălniceanu nr. 2Sala cinematograf OZANA350 locuri
    78.Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Piaţa Victoriei nr. 8Sala cinematograf CENTRAL299 locuri
    79.Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Bulevardul Al. I. Cuza nr. 8Sala cinematograf ALUTUS612 locuri
    80.Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Victoriei nr. 4Sala cinematograf PATRIA1.000 locuri
    81.Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Ineu nr. 3Complex cinematografic MODERN400+269 locuri
    82.Judeţul Prahova, Municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 69Sala cinematograf CENTRAL469 locuri
    83.Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 1Sala cinematograf LUCEAFĂRUL500 locuri
    84.Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Piaţa Păcii nr. 1Sala cinematograf VICTORIA337 locuri
    85.Judeţul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simion Bărnuţiu nr. 1Sala cinematograf SCALA500 locuri
    86.Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Alexandru Odobescu nr. 4Sala cinematograf TINERETULUI306 locuri
    87.Judeţul Sibiu, Municipiul Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 9Sala cinematograf CENTRAL399 locuri
    88.Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rareş nr. 1Sala cinematograf MODERN501 locuri
    89.Judeţul Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele,Sala cinematograf TURRIS500 locuri
    90.Str. Vlad Ţepeş nr. 32 Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2Sala cinematograf CAPITOL1.079 locuri
    91.Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2Grădina de vară CAPITOL2.500 locuri
    92.Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Zborului nr. 7Sala cinematograf DACIA500 locuri
    93.Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Nicolaus Lenau nr. 2Sala cinematograf STUDIO708 locuri
    94.Judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, Str. Andrei Mocioni nr. 5Sala cinematograf VICTORIA331 locuri
    95.Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccea nr. 16Grădina de vară DACIA1.121 locuri
    96.Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Progresului nr. 34Sala cinematograf PATRIA650 locuri
    97.Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100Sala cinematograf INDEPENDENŢA650 locuri
    98.Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80Sala cinematograf MODERN501 locuri
    99.Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Bulevardul Republicii nr. 250Sala cinematograf VICTORIA397 locuri
    100.Judeţul Vaslui, Municipiul Huşi, Str. G-ral Teleman nr. 15Sala cinematograf DACIA311+151 locuri
    101.Judeţul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 23Sala cinematograf MODERN480 locuri
    102.Judeţul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tineretului nr. 1Sala cinematograf FLACĂRA362 locuri
    103.Judeţul Vâlcea, Localitatea Căciulata, Calea lui Traian nr. 782Sala cinematograf COZIA266 locuri
    104.Judeţul Vâlcea, Localitatea Olăneşti, Str. Băilor nr. 4Sala cinematograf DACIA261 locuri
    105.Judeţul Vâlcea, Localitatea Olăneşti, Str. Tudor VladimirescuGrădina de vară DACIA670 locuri
    106.Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Bulevardul Unirii nr. 36Sala cinematograf BALADA650 locuri
    107.Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 12-14Sala cinematograf PATRIA1.100 locuri
    108.Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 2-4Sala cinematograf SCALA900 locuri
    109.Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Str. Ion Câmpineanu nr. 21Sala cinematograf UNION300 locuri
    110.Municipiul Bucureşti, Sectorul 2, Str. Johann Sebastian Bach nr. 2Sala cinematograf J.S. BACH (FLOREASCA)150 locuri
    111.Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 6Sala cinematograf LUCEAFĂRUL802 locuri
    112.Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Str. Bucovina nr. 7Sala cinematograf GLORIA652 locuri
    113.Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2Grădina de vară GLORIA-TITAN150 locuri
    114.Municipiul Bucureşti, Sectorul 4, Bulevardul Libertăţii nr. 1ASala cinematograf MODERN150 locuri
    115.Municipiul Bucureşti, Sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119Sala cinematograf FLAMURA900 locuri
    116.Municipiul Bucureşti, Sectorul 4, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 31Sala cinematograf CULTURAL525 locuri
    117.Municipiul Bucureşti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 26Sala cinematograf BUCUREŞTI1.015 locuri
    118.Municipiul Bucureşti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 34Sala cinematograf FESTIVAL817 locuri
    119.Municipiul Bucureşti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 27Sala cinematograf CORSO150 locuri
    120.Municipiul Bucureşti, Sectorul 5, Pasaj Eforie nr. 5Sala cinematograf450 locuri
    121.Municipiul Bucureşti, Sectorul 6, Intrarea Drumul Taberei nr. 24ACINEMATECA ROMÂNĂ (EFORIE) Sala cinematograf FAVORIT944 locuri
    122.Municipiul Bucureşti, Bulevardul Ion Mihalache nr. 174Sala cinematograf EXCELSIOR801 locuri
  ───────────