HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 6 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 26 şi 27 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei  +  Articolul 1 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5.  +  Articolul 2Pentru a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice şi tactice ale sectorului, asigurând planificarea, elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, precum şi monitorizarea, evaluarea şi controlul realizării acestor politici; b) funcţia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, precum şi implementarea cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor functionale, operationale şi financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea şi controlul respectării acestora; c) funcţia de administrare, prin care se asigura administrarea şi gestionarea patrimoniului sau în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea şi gestionarea eficienta a spectrului de frecvente, a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul sau de activitate; d) funcţia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern şi extern, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale; e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, precum şi aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale de către instituţiile şi societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa.  +  Articolul 3 (1) În realizarea rolului sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. definirea politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;2. elaborarea obiectivelor strategice şi tactice ale acestor sectoare şi a planului de acţiuni pentru implementarea acestor obiective;3. monitorizarea realizării programului de acţiuni şi prezentarea către Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;4. elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene;5. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completa a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;6. promovarea concurentei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informatiei şi servicii ale societăţii informationale;7. asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului cetăţenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislaţia specială, atât în domeniul comunicaţiilor electronice, cat şi în domeniul serviciilor poştale;8. protecţia drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurentiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;10. protecţia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;11. asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;12. încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovatiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;13. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;14. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor la care îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar;15. iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe şi proiecte proprii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;16. asigurarea finanţării pentru dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale naţionale a administraţiei publice centrale;17. coordonarea politicilor privind realizarea reţelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;18. înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea;19. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa;20. coordonarea derulării programelor de asistenţa financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, potrivit obiectului acestora;21. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;22. acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea şi încasarea taxelor de licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului şi controlului aplicării licenţelor;23. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice şi a poziţiilor orbitale atribuite României;24. elaborarea principiilor de politica tarifara în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;25. publicarea standardelor şi specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul sau de competenţa;26. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale şi supunerea lor spre aprobare Guvernului;27. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în aceste domenii;28. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţa în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;29. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;30. iniţierea elaborării de standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, pe întreg teritoriul naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicaţii electronice şi al compatibilitatii electromagnetice, al tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;31. analiza evoluţiei fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea şi evaluarea de indicatori specifici şi scheme de analiza;32. reglementarea comerţului electronic şi a semnăturii electronice şi promovarea accesului la Internet;33. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi a utilizării frecventelor;34. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;35. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;36. medierea şi soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, în scopul asigurării liberei concurente şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;37. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;38. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informatiei, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării;39. promovarea şi susţinerea dezvoltării biotehnologiilor;40. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;41. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, sustinand în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;42. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea;43. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;44. publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizari şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine, informare şi de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;45. promovarea convergentei media şi a neutralitatii tehnologice, asigurând corelarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice, al audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală;46. exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;47. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi însărcinări date de primul-ministru.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice.  +  Capitolul 2 Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se exercită de către ministru. (2) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare. (5) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 3 secretari de stat. (8) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (9) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei poate delega secretarilor de stat unele dintre competentele sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Pe lângă ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (2) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. În lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui se exercită de secretarul de stat desemnat în acest sens. (3) Colegiul ministerului se întruneşte, de regula, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are un secretar general, funcţionar public de cariera, numit prin concurs sau examen pe criterii de profesionalism, potrivit legii. (2) Secretarul general asigura stabilitatea funcţionarii Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (2) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte însărcinări stabilite de ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Capitolul 3 Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru. (2) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.  +  Articolul 10 (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (2) Numărul maxim de posturi este de 70, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (3) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ţinându-se seama de competenţa profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate şi vechimea în specialitate.  +  Articolul 11 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, se organizează şi funcţionează în structura Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (3) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei numeşte personalul UMP şi stabileşte competentele directorului de proiect.  +  Articolul 12Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 13Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are în coordonare directa Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii I.N.S.C.C. Bucureşti şi are în subordonare Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei I.G.C.T.I., instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 14Unităţile la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 1.337.  +  Anexa 1    ────────────Numărul maxim de posturi = 70 (exclusiv demnitarii──────────────────────────────────────────────────şi posturile aferente cabinetelor acestora)──────────────────────────────────────────────                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ             a Ministerului Comunicaţiilor şi tehnologiei Informatiei┌───────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐│ COLEGIUL MINISTERULUI ├─┐ ┌─┤ DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA │└───────────────────────────────────────┘ │ │ └────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌────────────────────────────────────────────┐│ CABINET MINISTRU ├─┼──────────────┤ MINISTRU ├────────────────┼─┤ CONSILIER DIPLOMATIC │└───────────────────────────────────────┘ │ └─────┬─────┘ │ └────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────────┐│UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR *├─┘ │ └─┤CORPUL DE CONTROL ŞI AUDIT AL MINISTRULUI **│└───────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬┴─────────────────────────────────────────┐┌──────────┴───────────┐┌────────────┴───────────┐┌───────────┴───────────┐ ┌──────────────────────┴───────────────────┐│ SECRETAR DE STAT ││ ││ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ││ PENTRU RELAŢIA CU ││ SECRETAR GENERAL ││ PENTRU │ │ PENTRU ││ PARLAMENTUL ││ ││ COMUNICAŢII │ │ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │└──────────┬───────────┘└─────────────┬─┬────────┘└───────────┬───────────┘ └──────────────────────┬───────────────────┘ │ .........................│.......................│....................................... │ ┌────┴─┴────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──┴───┴─────┐ ┌──────────────┬─────┴──┴─────┬──────────────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌──────┴───────┐┌────┴───┐┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴──────┐┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐┌───────┴──────┐│ ││*OFICIUL ││ DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA DE ││ ││ RELAŢII ││ GENERALĂ ││ ││ GENERALĂ ││ ││GENERALĂ DE ││ GENERALĂ DE ││ GENERALĂ ││ PROGRAME ŞI ││ *OFICIUL ││ CU ││ ECONOMICĂ, ││DIRECŢIA││ DE ││ DIRECŢIA ││REGLEMENTĂRI││ STRATEGIE ŞI ││ANTIFRAUDĂ ││ SISTEME ││RELAŢII CU ││SINDICATE││ MANAGEMENT ││JURIDICĂ││INTEGRARE ││GENERALĂ DE││ ÎN ││ DEZVOLTAREA ││ ÎN ││INFORMATICE ÎN││PARLAMENTUL││ ŞI ││RESURSE UMANE ││ ││EUROPEANĂ ││COMUNICAŢII││ TEHNOLOGIA ││ SOCIETĂŢII ││TEHNOLOGIA ││ DOMENIUL ││ ││PATRONATE││ ŞI ││ ││ŞI RELAŢII││ ││INFORMAŢIEI ││INFORMAŢIONALE││INFORMAŢIEI││BIOTEHNOLOGIEI││ ││ ││ADMINISTRATIVE││ ││ EXTERNE ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────┘└─────────┘└──────────────┘└────────┘└──────────┘└───────────┘└────────────┘└──────────────┘└───────────┘└──────────────┘    *) - la nivel de direcţie    **) - la nivel de direcţie generală  +  Anexa 2                          UNITĂŢILE    care funcţionează în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor                 şi Tehnologiei Informatiei
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti
   +  Anexa 3                               UNITĂŢILE         care funcţionează în subordinea Ministerului Comunicaţiilor                      şi Tehnologiei Informatiei
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - I.G.C.T.I.
   +  Anexa 4                             UNITĂŢILE       la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei       îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de                              acţionar
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.
    2.Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.
    3.Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
  ───────────────────