LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 3 decembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea structurii veniturilor şi destinaţiilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2003, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a acestor bugete.  +  Articolul 2 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 şi anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. I. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 se stabileşte la venituri în suma de 135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezerva de 642,4 miliarde lei şi un excedent în suma de 1.675,0 miliarde lei, aferent încasărilor din contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care este destinat exclusiv finanţării activităţii Fondului Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale şi constituirii fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare cu aceasta destinaţie. (3) În sumele prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse şi veniturile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 3 (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003 şi anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. II. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003 se stabileşte la venituri în suma de 18.702,2 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 16.516,2 miliarde lei, cu un excedent de 2.186,0 miliarde lei.  +  Capitolul 2 Regimul veniturilor  +  Articolul 4 (1) Constituirea veniturilor bugetelor asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2003 se realizează pe baza contribuţiilor şi a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice şi fizice. (2) Contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, de orice natura şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 5Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Capitolul 3 Regimul şi destinaţiile cheltuielilor  +  Articolul 6 (1) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse şi sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor, prevăzute a se realiza în anul 2003, în condiţiile art. 168 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 din bugetul asigurărilor sociale de stat se finanţează integral şi cheltuielile de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, unitate din subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 7 (1) Ordonatorul principal de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de baza, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2003 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii. (3) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003. (4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2004, începând cu luna ianuarie 2004. (5) Din bugetele pe anul 2003 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigura plata premiului anual aferent anului 2002.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli. (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virari de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 9În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii: a) va prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului; b) va asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva; c) va raporta lunar plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a legii.  +  Articolul 10Taxele poştale percepute de Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2003 sunt stabilite în suma de 1.549,1 miliarde lei şi nu pot fi majorate prin virari de credite de la alte categorii de cheltuieli.  +  Articolul 11În anul 2003 în bugetul asigurărilor sociale de stat este prevăzut un fond de rezerva în suma de 642,4 miliarde lei, ce se constituie în funcţie de încasarea veniturilor, în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) În anul 2003 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihna. (2) În anul 2003 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de asiguraţi prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii. (4) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar. (5) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii. (6) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri", reintregindu-se creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat. (7) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii. (8) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (9) Biletele de odihnă şi tratament balnear, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau sotie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditata conform legii, dacă însoţesc titularii de drept. (10) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionării de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.  +  Articolul 13Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2003 la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara.  +  Articolul 14Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 6.962.000 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.481.000 lei.  +  Articolul 15 (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 5.809.490 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2003. (2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mica decât cea reglementată pentru luna decembrie 2002. (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează în condiţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, de regula în ultima luna a trimestrului.  +  Articolul 16Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor romano-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul romano-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cheltuieli este cuprinsă şi suma de 8,2 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".  +  Articolul 17 (1) Suma totală care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, este de 1.100,0 miliarde lei. (2) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2003 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (1), este de 25,0 miliarde lei.  +  Capitolul 4 Datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 18În bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor şi comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite s-a prevăzut suma de 73,4 miliarde lei, iar pentru plata dobânzii datorate trezoreriei statului s-a prevăzut suma de 2.500,0 miliarde lei.  +  Articolul 19În bugetul asigurărilor pentru şomaj s-au prevăzut 154,7 miliarde lei pentru rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor şi comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite.  +  Capitolul 5 Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 20În funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii, Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structura şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele la aceste bugete.  +  Articolul 21 (1) În vederea asigurării plăţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare internaţionale, precum şi a rambursarilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 22În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor de pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masa.  +  Articolul 23În anul 2003 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) pentru condiţii normale de muncă - 34%; b) pentru condiţii deosebite de muncă - 39%; c) pentru condiţii speciale de muncă - 44%.  +  Articolul 24În anul 2003 cotele de contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 25Anexele nr. I şi II şi anexele subsidiare la acestea fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 632.  +  Anexa I                       BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
         
    1.Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 - Sinteza1/04
    2.Sinteza cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 20032/04
    3.Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 20033/04/20/01
    4.Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2003 (Sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)3/04/20/02
    5.Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2003 (Sumele alocate din credite externe)3/04/20/04
    6.Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2003 (Sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)3/04/20/07
    7.Cheltuieli cu salariile pe anul 2003 (Sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)3/04/20/08
    8.Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza pe anii 2002-2003 (Sumele alocate prin bugetul asigurărilor sociale de stat)3/04/20/09
    9.Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2003 (Sumele alocate din credite externe)3/04/20/16
    10.Lista sinteza a cheltuielilor de investiţii3/04/20/29
    11.Fişele obiectivelor de investiţii3/04/20/30
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                                  pe anul 2003                                  - SINTEZA -                                                 Anexa nr. 1/04 -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    000104     VENITURI - TOTAL135.822.876.827
    0002       I. VENITURI CURENTE135.822.876.827
    0003       A. VENITURI FISCALE126.114.487.888
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE126.114.487.888
    0904       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE126.114.487.888
      02     Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori  
      03     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de salariaţi şi alte persoane asimilate34.484.854.759
      07     Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate2.764.759.843
      08     Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj2.523.156.444
    190004     B. VENITURI NEFISCALE9.708.388.939
    2204       DIVERSE VENITURI9.708.388.939
      13     Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă606.429.545
      30     Încasări din alte surse9.101.959.394
    5004       CHELTUIELI-TOTAL133.505.500.098
        01   CHELTUIELI CURENTE132.745.021.628
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.689.176.603
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile124.800.640.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plaţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    570004     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE127.674.840.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.674.840.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.960.340.050
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile124.796.640.050
    6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII127.511.140.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.511.140.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        21   Drepturi cu caracter social2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.796.640.050
        40   Transferuri neconsolidabile124.796.640.050
          05Pensii de asigurări sociale114.751.054.903
          09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.915.136.647
          80Alte transferuri130.448.500
    600422     Pensii de asigurări sociale114.751.054.903
      23     Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident1.415.873.800
      24     Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor1.169.780.000
      26     Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze240.854.133
      27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze1.600.000.000
      28     Tratament balnear şi odihnă2.714.500.000
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani5.488.628.714
      31     Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi130.448.500
    6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE163.700.000
        01   CHELTUIELI CURENTE163.700.000
        38   TRANSFERURI163.700.000
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
          17Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţiile persoanelor aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani163.700.000
    610410     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani163.700.000
    710004     Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI3.330.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.570.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        38   TRANSFERURI4.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile4.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plaţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    7204       ALTE ACŢIUNI4.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE4.000.000
        38   TRANSFERURI4.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile4.000.000
          28Executarea silită a creanţelor bugetare4.000.000
    720408     Executarea silită a creanţelor bugetare4.000.000
    7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI3.326.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.566.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        10   Cheltuieli cu salariile429.147.583
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat107.286.896
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj15.020.165
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate30.040.331
        14   Deplasări, detaşări, transferări10.010.000
          01- deplasări, detaşări, transferări în ţară7.010.000
          02- deplasări, detaşări, transferări în străinătate3.000.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        21   Drepturi cu caracter social460.000
        22   Hrană460.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare2.530.000
          01Medicamente1.530.000
          02Materiale sanitare1.000.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie73.625.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional45.575.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.700.000
        27   Reparaţii curente66.000.000
        28   Reparaţii capitale13.200.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.490.000
        30   Alte cheltuieli1.768.636.603
          01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor110.000
          02Protocol100.000
          03Protecţia muncii100.000
          04Transmiterea drepturilor1.549.139.241
          07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale219.187.362
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        72   Investiţii ale instituţiilor publice687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    730403     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.549.139.241
      50     Alte cheltuieli1.777.520.807
    880004     Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI2.500.000.000
    8904       PLĂŢI DE DOBÂNZI2.500.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE2.500.000.000
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        5102Dobânda datorată trezoreriei statului2.500.000.000
    890402     Dobânda datorată trezoreriei statului2.500.000.000
    9504       FONDURI DE REZERVĂ642.429.447
        60   REZERVE642.429.447
    950409     Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale642.429.447
    9904       EXCEDENT/DEFICIT1.674.947.282
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                                    SINTEZA             cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri                           de cheltuieli pe anul 2003                                                 Anexa nr. 2/04 -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5000       TOTAL GENERAL134.055.284.619
        01   CHELTUIELI CURENTE132.915.350.098
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL608.276.925
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.842.733.123
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.066.510.651
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    5004       CHELTUIELI-TOTAL133.505.500.098
        01   CHELTUIELI CURENTE132.745.021.628
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.689.176.603
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII127.511.140.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.511.140.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.796.640.050
    600422     Pensii de asigurări sociale114.751.054.903
      23     Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident1.415.873.800
      24     Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor1.169.780.000
      26     Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze240.854.133
      27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze1.600.000.000
      28     Tratament balnear şi odihnă2.714.500.000
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani5.488.628.714
      31     Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi130.448.500
    6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE163.700.000
        01   CHELTUIELI CURENTE163.700.000
        38   TRANSFERURI163.700.000
    610410     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani163.700.000
    7204       ALTE ACŢIUNI4.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE4.000.000
        38   TRANSFERURI4.000.000
    720408     Executarea silită a creanţelor bugetare4.000.000
    7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI3.326.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.566.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii la credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    730403     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.549.139.241
      50     Alte cheltuieli1.777.520.807
    8904       PLĂŢI DE DOBÂNZI2.500.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE2.500.000.000
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
    890402     Dobânda datorată trezoreriei statului2.500.000.000
    9504       FONDURI DE REZERVĂ642.429.447
        60   REZERVE642.429.447
    950409     Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale642.429.447
    5014       CREDITE EXTERNE549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
    7314   70   CHELTUIELI DE CAPITAL CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI379.456.051 549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.456.051
    731450     Alte cheltuieli549.784.521
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                                    SINTEZA                   fondurilor alocate pe surse şi pe titluri                           de cheltuieli pe anul 2003                                      Anexa nr. 3/04/20/01 - mii lei -
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5000       TOTAL GENERAL134.055.284.619
        01   CHELTUIELI CURENTE132.915.350.098
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL608.276.925
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.842.733.123
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.066.510.651
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plaţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    5004       CHELTUIELI-TOTAL133.505.500.098
        01   CHELTUIELI CURENTE132.745.021.628
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.689.176.603
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    5014       CREDITE EXTERNE549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.456.051
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                                    SINTEZA          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2003          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                       Anexa nr. 3/04/20/02 - mii lei -
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5004       CHELTUIELI-TOTAL133.505.500.098
        01   CHELTUIELI CURENTE132.745.021.628
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.689.176.603
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile124.800.640.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    570004     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE127.674.840.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.674.840.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.960.340.050
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile124.796.640.050
    6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII127.511.140.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.511.140.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.796.640.050
        40   Transferuri neconsolidabile124.796.640.050
    600422     Pensii de asigurări sociale114.751.054.903
      23     Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident1.415.873.800
      24     Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor1.169.780.000
      26     Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze240.854.133
      27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze1.600.000.000
      28     Tratament balnear şi odihnă2.714.500.000
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani5.488.628.714
      31     Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi130.448.500
    6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE163.700.000
        01   CHELTUIELI CURENTE163.700.000
        38   TRANSFERURI163.700.000
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
    610410     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani163.700.000
    710004     Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI3.330.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.570.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        38   TRANSFERURI4.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile4.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    7204       ALTE ACŢIUNI4.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE4.000.000
        38   TRANSFERURI4.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile4.000.000
    720408     Executarea silită a creanţelor bugetare4.000.000
    7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI3.326.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.566.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    730403     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.549.139.241
      50     Alte cheltuieli1.777.520.807
    880004     Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI2.500.000.000
    8904       PLĂŢI DE DOBÂNZI2.500.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE2.500.000.000
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
    890402     Dobânda datorată trezoreriei statului2.500.000.000
    9504       FONDURI DE REZERVĂ642.429.447
        60   REZERVE642.429.447
    950409     Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale642.429.447
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                                    SINTEZA          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                                  pe anul 2003                      (sumele alocate din credite externe)                                       Anexa nr. 3/04/20/04  - mii lei -
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5014       CREDITE EXTERNE549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.456.051
    7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.456.051
    731450     Alte cheltuieli549.784.521
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                                    BUGETUL                pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,                       articole şi alineate pe anul 2003          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                       Anexa nr. 3/04/20/07 - mii lei -
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5004       CHELTUIELI-TOTAL133.505.500.098
        01   CHELTUIELI CURENTE132.745.021.628
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.689.176.603
        38   TRANSFERURI124.964.340.050
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile124.800.640.050
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    570004     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE127.674.840.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.674.840.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.960.340.050
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
        40   Transferuri neconsolidabile124.796.640.050
    6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII127.511.140.050
        01   CHELTUIELI CURENTE127.511.140.050
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.714.500.000
        21   Drepturi cu caracter social2.714.500.000
        38   TRANSFERURI124.796.640.050
        40   Transferuri neconsolidabile124.796.640.050
          05Pensii de asigurări sociale114.751.054.903
          09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii9.915.136.647
          80Alte transferuri130.448.500
    600422     Pensii de asigurări sociale114.751.054.903
      23     Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident1.415.873.800
      24     Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor1.169.780.000
      26     Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze240.854.133
      27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze1.600.000.000
      28     Tratament balnear şi odihnă2.714.500.000
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani5.488.628.714
      31     Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi130.448.500
    6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE163.700.000
        01   CHELTUIELI CURENTE163.700.000
        38   TRANSFERURI163.700.000
        39   Transferuri consolidabile163.700.000
          17Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţiile persoanelor aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani163.700.000
    610410     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani163.700.000
    710004     Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI3.330.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.570.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        38   TRANSFERURI4.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile4.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    7204       ALTE ACŢIUNI4.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE4.000.000
        38   TRANSFERURI4.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile4.000.000
          28Executarea silită a creanţelor bugetare4.000.000
    720408     Executarea silită a creanţelor bugetare4.000.000
    7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI3.326.660.048
        01   CHELTUIELI CURENTE2.566.181.578
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.504.975
        10   Cheltuieli cu salariile429.147.583
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat107.286.896
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj15.020.165
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate30.040.331
        14   Deplasări, detaşări, transferări10.010.000
          01- deplasări, detaşări, transferări în ţară7.010.000
          02- deplasări, detaşări, transferări în străinătate3.000.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.974.676.603
        21   Drepturi cu caracter social460.000
        22   Hrană460.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare2.530.000
          01Medicamente1.530.000
          02Materiale sanitare1.000.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie73.625.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional45.575.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.700.000
        27   Reparaţii curente66.000.000
        28   Reparaţii capitale13.200.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.490.000
        30   Alte cheltuieli1.768.636.603
          01Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor110.000
          02Protocol100.000
          03Protecţia muncii100.000
          04Transmiterea drepturilor1.549.139.241
          07Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale219.187.362
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL687.054.600
        72   Investiţii ale instituţiilor publice687.054.600
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE73.423.870
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite73.423.870
          01Rambursări de credite externe29.071.380
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane44.352.490
    730403     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.549.139.241
      50     Alte cheltuieli1.777.520.807
    880004     Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI  
            ALTE CHELTUIELI2.500.000.000
    8904       PLĂŢI DE DOBÂNZI2.500.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE2.500.000.000
        49   DOBÂNZI2.500.000.000
        5102Dobânda datorată trezoreriei statului2.500.000.000
    890402     Dobânda datorată trezoreriei statului2.500.000.000
    9504       FONDURI DE REZERVĂ642.429.447
        60   REZERVE642.429.447
    950409     Fond de rezervă al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale642.429.447
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                            CHELTUIELI CU SALARIILE                                  pe anul 2003          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                 Anexa nr. 3/04/20/08  - mii lei -
         
    Denumire indicatorCodProgram 2003
    CHELTUIELI-TOTAL5004  
    Fond aferent salariilor de bază08001266.693.448
    Salarii de merit080028.000.000
    Indemnizaţie de conducere0800322.108.780
    Spor de vechime0800455.441.361
    Sporuri pentru condiţii de muncă080052.038.000
    Alte sporuri080069.228.144
    Ore suplimentare0800715.500.000
    Fond de premii0800818.573.850
    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii080131.000.000
    Alte drepturi salariale0801430.564.000
    Cheltuieli cu salariile08015429.147.583
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI7304  
    Fond aferent salariilor de bază08001266.693.448
    Salarii de merit080028.000.000
    Indemnizaţie de conducere0800322.108.780
    Spor de vechime0800455.441.361
    Sporuri pentru condiţii de muncă080052.038.000
    Alte sporuri080069.228.144
    Ore suplimentare0800715.500.000
    Fond de premii0800818.573.850
    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii080131.000.000
    Alte drepturi salariale0801430.564.000
    Cheltuieli cu salariile08015429.147.583
     Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale         Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza                               pe anii 2002-2003           (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)                              Anexa 3/04/20/09 - mii lei -
                   
      Numărul maxim de posturi în anul 2002Salariu mediu de bază în luna decembrie 2002Reducerea numărului de posturi în anul 2003Creşterea numărului de posturi în anul 2003Număr maxim de posturi în anul 2003Diferenţe 2003 faţă de 2002Fond aferent salariilor de bază pe 2003
    123456=2-4+57=6-28=3*6*12 luni
    TOTAL:4.600   7711.0854.914314266.693.448
    din care:              
    7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI              
    DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT4.600   7711.0854.914314266.693.448
    din care:              
    4. Funcţionari publici3.898   6745873.811-87212.044.464
    Consilier A/I/18797.242231   648-23156.313.792
    Consilier A/I/21946.4359   185-914.285.700
    Consilier A/I/31685.83720   148-2010.366.512
    Expert A/II/1295.143   83782.283.492
    Expert A/II/2124.622   4164887.424
    Expert A/II/354.622     5   277.320
    Expert A/III/134.622   585443.712
    Expert A/III/224.622   131166.392
    Expert A/III/344.622   8128665.568
    Inspector de specialitate A/II/11285.143   17145178.948.820
    Inspector de specialitate A/II/21234.622   18141187.820.424
    Inspector de specialitate A/II/354.622   1823181.275.672
    Inspector de specialitate A/III/1114.622   1829181.608.456
    Inspector de specialitate A/III/2124.622   2234221.885.776
    Inspector de specialitate A/III/3314.622   20924020913.311.360
    Inspector de specialitate A/-/Debutant232.05710   13-10320.892
    Consilier juridic A/I/1537.24224   29-242.520.216
    Consilier juridic A/I/286.335   191684.180
    Consilier juridic A/I/3185.7372   16-21.101.504
    Consilier juridic A/II/1205.143   72771.666.332
    Consilier juridic A/II/2174.622   21921.053.816
    Consilier juridic A/II/334.6221   2-1110.928
    Consilier juridic A/III/124.622   353277.320
    Consilier juridic A/III/394.622   8998895.435.472
    Consilier juridic A/-/Debutant142.12812   2-1251.072
    Auditor A/I/1257.2423   22-31.911.888
    Auditor A/I/256.335     5   380.100
    Auditor A/I/365.737   6126826.128
    Auditor A/II/155.143   161370.296
    Auditor A/III/1   4.622   11155.464
    Auditor A/III/2   4.622   11155.464
    Auditor A/III/3   4.622   222110.928
    Referent de specialitate B/I/1116.335   61761.292.340
    Referent de specialitate B/I/2155.143   21721.049.172
    Referent de specialitate B/I/3144.622   1151831.960
    Referent de specialitate B/II/154.174   6116550.968
    Referent de specialitate B/II/254.174   161300.528
    Referent de specialitate B/II/314.174   121100.176
    Referent de specialitate B/III/113.1521     -1  
    Referent de specialitate B/111/334.174   363300.528
    Referent de specialitate B/-/Debutant   2.057   11124.684
    Inspector C/I/1123.688   1426141.150.656
    Inspector C/I/213.208   232115.488
    Inspector C/III/3   2.386   11128.632
    Referent C/I/17303.730   317613134.062.360
    Referent C/I/25083.235182   326-18212.655.320
    Referent C/I/34812.982179   302-17910.806.768
    Referent C/II/I1712.611   817985.608.428
    Referent C/II/2702.386   47442.118.768
    Referent C/II/3112.386   1121343.584
    Referent C/III/172.386   292257.688
    Referent C/III/2   2.386   444114.528
    Referent C/III/3242.386   5882582.347.824
    Referent C/-/Debutant132.057     13   320.892
    Secretar general115.896     1   190.752
    5. Personal cu contract de muncă              
    a) Personal de specialitate464   8043682035646.030.368
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A   7.242   222173.808
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II   5.737   11168.844
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III15.143     1   61.716
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV   4.622   444221.856
    Referent, inspector, revizor contabil; debutant12.057     1   24.684
    Consilier juridic gradul IV   4.622   11155.464
    Referent I A263.688   12711.194.912
    Referent I323.208   1143111.655.328
    Referent II292.982   73671.288.224
    Referent III142.611   112511783.300
    Referent IV   2.386   101010286.320
    Referent debutant12.0571     -1  
    Auditor-expert   6.996   11183.952
    Auditor-asistent   4.452   11153.424
    Medic primar1327.300   161481612.964.800
    Medic specialist645.200   77174.430.400
    Secretar de redacţie, tehnoredactor I   3.812   11145.744
    Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical   4.182   11150.184
    Asistent medical principal574.040   43100434.848.000
    Asistent medical183.516   4462442.615.904
    Soră medicală principală364.0843545-31245.040
    Soră medicală393.10136912-27446.544
    Biolog, biochimist, chimist, fizician   3.676   22288.224
    Psiholog, logoped, sociolog, profesor              
    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal   3.864   333139.104
    Profesor C.F.M., biolog, chimist;   3.834   11146.008
    Infirmieră, agent D.D.D.   2.346   171717478.584
    Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă,              
    îngrijitoare   2.092   323232803.328
    Şofer autosanitară II   2.788   11133.456
    Şofer autosanitară III   2.478   11129.736
    Medic primar   8.255   3636363.566.160
    Medic specialist   6.676   1616161.281.792
    Medic rezident anul I133.1368   5-8188.160
    Farmacist specialist   5.721   11168.652
    Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical   4.800   11157.600
    Asistent medical principal   4.384   5151512.683.008
    Asistent medical   3.516   2525251.054.800
    Medic rezident anul IV-V   4.816   11157.792
    Medic rezident anul III14.256   181918970.368
    Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal   7.130   11185.560
    Profesor C.K.M.; principal   5.037   11160.444
    Cercetător ştiinţific principal gradul II   6.443   777541.212
    Cercetător ştiinţific principal gradul III   5.044   777423.696
    Cercetător ştiinţific   4.946   666356.112
    Asistent de cercetare ştiinţifică   4.059   888389.664
    Asistent I   3.666   11143.992
    Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; gradul I   4.416   11152.992
    Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I; inginer, economist; specialist IA   5.304   11163.648
    Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III; economist, referent, inginer; gradul II   3.946   22294.704
    Consilier juridic gradul IA   5.304   11163.648
    Consilier juridic gradul III   3.648   11143.776
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA   3.282   555196.920
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; I   3.050   777256.200
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; III   2.522   33390.792
    Informatician, conductor tehnic; I   3.383   11140.596
    Analist (programator) ajutor I   3.383   11140.596
    Operator, controlor date; I   3.383   11140.596
    5. Personal cu contract de muncă              
    b) care ocupă funcţii comune238   1762283458.618.616
    Secretar-dactilograf, dactilograf; IA13.004     1   36.048
    Secretar-dactilograf, dactilograf; I262.6467   19-7603.288
    Secretar-dactilograf, dactilograf; II82.415   5135376.740
    Secretar, secretar-dactilograf; I   2.546   33391.656
    Secretar, secretar-dactilograf; II   2.320   33383.520
    Administrator I32.8003     -3  
    Casier magaziner; I172.839   7247817.632
    Casier magaziner; II92.546   1101305.520
    Funcţionar arhivar; I232.776   93291.065.984
    Funcţionar arhivar; II52.5461   4-1122.208
    Funcţionar arhivar; III42.320   262167.040
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I632.187   66961.810.836
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II62.025   5115267.300
    Şofer IA23.656     2   87.744
    Şofer II23.0681   1-136.816
    Muncitor calificat I83.0685   3-5110.448
    Muncitor calificat II52.908   272244.272
    Muncitor calificat III532.710   1164112.081.280
    Muncitor calificat IV22.546   242122.208
    Muncitor calificat V   2.351   11128.212
    Muncitor calificat VI   2.187   11126.244
    Muncitor necalificat12.227   454133.620
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII    SOCIALE                                    BUGETUL     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate                                  pe anul 2003                      (sumele alocate din credite externe)                                       Anexa nr. 3/04/20/16 -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5014       CREDITE EXTERNE549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.456.051
    7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI549.784.521
        01   CHELTUIELI CURENTE170.328.470
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.771.950
        14   Deplasări, detaşări, transferări16.771.950
          01- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.590.650
          02- deplasări, detaşări, transferări în străinătate11.181.300
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.556.520
        30   Alte cheltuieli153.556.520
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.456.051
        72   Investiţii ale instituţiilor publice379.456.051
    731450     Alte cheltuieli549.784.521
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                               LISTA - SINTEZA*)                         a cheltuielilor de investiţii Anexa nr. 3/04/20/29
                   
      - mii lei -
      TOTAL din care:Surse propriiCredite interneCredite externeFond specialBuget de statAlte surse
    12345678
    TOTAL4.800.978.69442.240.249   594.785.03131.577.65830.475.0684.101.900.688
    - chelt. până la 31/12/2001550.017.2871.060.049   63.583.500   1.013.199484.360.539
    - chelt. în 2002 (program)589.076.91710.744.408   59.868.040   8.187.400510.277.069
    - program 20031.107.470.43715.692.586   379.456.05115.798.5869.468.614687.054.600
    - estimări 2004905.261.83314.743.206   61.950.40015.779.07211.805.855800.983.300
    - estimări 2005806.957.152     17.313.240     789.643.912
    - estimări 2006842.195.068     12.613.800     829.581.268
    A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total363.867.73542.240.249     31.577.65830.475.068259.574.760
    - chelt. până la 31/12/200144.718.0501.060.049       1.013.19942.644.802
    - chelt. în 2002 (program)60.735.88910.744.408       8.187.40041.804.081
    - program 2003191.616.33315.692.586     15.798.5869.468.614150.656.547
    - estimări 200466.797.46314.743.206     15.779.07211.805.85524.469.330
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total4.437.110.959     594.785.031     3.842.325.928
    - chelt. până la 31/12/2001505.299.237     63.583.500     441.715.737
    - chelt. în 2002 (program)528.341.028     59.868.040     468.472.988
    - program 2003915.854.104     379.456.051     536.398.053
    - estimări 2004838.464.370     61.950.400     776.513.970
    - estimări 2005806.957.152     17.313.240     789.643.912
    - estimări 2006842.195.068     12.613.800     829.581.268
    CAP. 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total4.800.978.69442.240.249   594.785.03131.577.65830.475.0684.101.900.688
    - chelt. până la 31/12/2001550.017.2871.060.049   63.583.500   1.013.199484.360.539
    - chelt. în 2002 (program)589.076.91710.744.408   59.868.040   8.187.400510.277.069
    - program 20031.107.470.43715.692.586   379.456.05115.798.5869.468.614687.054.600
    - estimări 2004905.261.83314.743.206   61.950.40015.779.07211.805.855800.983.300
    - estimări 2005806.957.152     17.313.240     789.643.912
    - estimări 2006842.195.068     12.613.800     829.581.268
    A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total363.867.73542.240.249     31.577.65830.475.068259.574.760
    - chelt. până la 31/12/200144.718.0501.060.049       1.013.19942.644.802
    - chelt. în 2002 (program)60.735.88910.744.408       8.187.40041.804.081
    - program 2003191.616.33315.692.586     15.798.5869.468.614150.656.547
    - estimări 200466.797.46314.743.206     15.779.07211.805.85524.469.330
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total4.437.110.959     594.785.031     3.842.325.928
    - chelt. până la 31/12/2001505.299.237     63.583.500     441.715.737
    - chelt. în 2002 (program)528.341.028     59.868.040     468.472.988
    - program 2003915.854.104     379.456.051     536.398.053
    - estimări 2004838.464.370     61.950.400     776.513.970
    - estimări 2005806.957.152     17.313.240     789.643.912
    - estimări 2006842.195.068     12.613.800     829.581.268
      *) obţinută din centralizarea a 9 fişa(e) ale obiectivelor de investiţii       Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat       Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii       Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                         Anexa nr. 3/04/20/30
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0013
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: SEDIUL O.M.S.S. BACĂU
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorBACĂU
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBACĂU
    1.3.AmplasamentSTR. IONIŢĂ SANDU STURZA NR. 63 A
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP2076/14.10.1996
    2.2.Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU NR. 463/1997
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 4/1996)4.156.300
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)5200 MP 175 SALARIAŢI 1800 PERS./ZI
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000)75.772.553
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)24
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
         
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2004
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)23.309.775
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.20011.934.975
    3.2.prevăzută în programul pe anul 200221.374.000
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0013)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.200261.381.174
      eşalonată astfel:  
    4.1.PROGRAM 200331.962.798
    4.2.ESTIMARE 200429.418.376
    4.3.ESTIMARE 2005  
    4.4.ESTIMARE 2006  
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3. 1)(C3. 2)(C4. 1)(C4. 2)(C4. 3)(C4. 4)(C4. 5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei84.690.9491.934.97521.374.80031.962.79829.418.376      
    din care:                
    1.1Surse proprii17.873.051550.0774.187.4006.840.0426.295.532      
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special16.388.770     8.534.0647.854.706      
    1.5Buget de stat13.895.957440.0004.187.4004.826.3824.442.175      
    1.6Alte surse36.533.171944.89813.000.00011.762.31010.825.963      
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                          Anexa nr. 3/04/20/30  
         
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0018
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: SEDIUL D.M.S.S. TELEORMAN
    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorTELEORMAN
    1.2.Municipiu/Oraş/Comună  
    1.3.AmplasamentSTR. DUNĂRII NR. 1
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP1996/18.11.1997
    2.2.Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateORDIN MINISTRU 115/2001
         
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/1997)15.816.000
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)5085 MP 209 SALARIAŢI 1.750 PERS./ZI
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 12/2000)90.731.084
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)24
         
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)9/2004
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)29.495.595
      din care:  
    3.1. executată până la data de 31.12.20012.103.075
    3.2. prevăzută în programul pe anul 200227.392.520
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0018)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.200272.436.912
      eşalonată astfel:  
    4.1. PROGRAM 200335.057.825
    4.2. ESTIMARE 200437.379.087
    4.3. ESTIMARE 2005  
    4.4. ESTIMARE 2006  
    4.5. ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001 (C3. 1)CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3. 2)PROGRAM 2003 (C4. 1)ESTIMARE 2004  (C4. 2)ESTIMARE 2005 (C4. 3)ESTIMARE 2006  (C4. 4)ESTIMARE anii ulteriori (C4. 5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei101.932.5072.103.07527.392.52035.057.82537.379.087      
    din care:                
    1.1Surse proprii24.367.198509.9726.557.0088.852.5448.447.674      
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special15.188.888     7.264.5227.924.366      
    1.5Buget de stat16.579.111573.1994.000.0004.642.2327.363.680      
    1.6Alte surse45.797.3101.019.90416.835.51214.298.52713.643.367      
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                                     Anexa nr. 3/04/20/30 
  Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  Cod 20.73.04.0027
  FIŞA
  Obiectivului de investiţii: AMENAJARE HALĂ CU P+1 CA SEDIU PENTRU CASA NAŢIONALĂ DE PENSII  ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARE SOCIALĂ
  Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
  A. DATE GENERALE
  1.Date geografice:  
  1.1.Judeţ/SectorBUCUREŞTI
  1.2.Municipiu/Oraş/Comună  
  1.3.AmplasamentB-DUL LACUL TEI 17, SECT. 2
  2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
  2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
  2.2.Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateO.M. 560/2001, HOT.ACHIZ. 1196/2001
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/2001)121.606.979
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4640,91 MP 983,21 MP CURTE
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)12
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 9/2002)151.000.000
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)12
         
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/2002
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2003
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)42.180.000
      din care:  
    3.1. executată până la data de 31.12.200140.680.000
    3.2. prevăzută în programul pe anul 20021.500.000
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.200290.095.710
      eşalonată astfel:  
    4.1. PROGRAM 200390.095.710
    4.2. ESTIMARE 2004  
    4.3. ESTIMARE 2005  
    4.4. ESTIMARE 2006  
    4.5. ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3. 1)(C3. 2)(C4. 1)(C4. 2)(C4. 3)(C4. 4)(C4. 5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei132.275.71040.680.0001.500.00090.095.710        
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse132.275.71040.680.0001.500.00090.095.710        
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                 Anexa nr. 3/04/20/30
  Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  Cod 20.73.04.0028
  FIŞA
  Obiectivului de investiţii: AMENAJARE SEDIU CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BIHOR Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
  A. DATE GENERALE
  1.Date geografice:  
  1.1.Judeţ/SectorBIHOR
  1.2.Municipiu/Oraş/ComunăORADEA
  1.3.AmplasamentSTR. DUNĂRII NR. 6
  2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
  2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
  2.2.Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitateHG 548/2002
         
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/2002)39.968.569
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)2370 MP 126 SALARIAŢI
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)12
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul 6/2002)39.968.569
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)12
         
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/2002
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)12/2003
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)10.468.569
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.2001  
    3.2.prevăzută în programul pe anul 200210.468.569
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0028)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.200234.500.000
      eşalonată astfel:  
    4.1.PROGRAM 200334.500.000
    4.2.ESTIMARE 2004  
    4.3.ESTIMARE 2005  
    4.4.ESTIMARE 2006  
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3. 1)(C3. 2)(C4. 1)(C4. 2)(C4. 3)(C4. 4)(C4. 5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei44.968.569   10.468.56934.500.000        
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse44.968.569   10.468.56934.500.000        
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALECapitol 73.O4 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUICod 20.73.04.0026.a                                     Anexa nr. 3/04/20/30
         
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0026.a
    FIŞA
    Obiectivului de investiţii: ACHIZIŢII DE IMOBILE
    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorBUCUREŞTI
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
    1.3.AmplasamentSTR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2.Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
         
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
         
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)  
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)  
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)681.314.065
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.2001348.562.237
    3.2.prevăzută în programul pe anul 2002332.751.828
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.a)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.20022.047.306.030
         
      eşalonată astfel:  
    4.1.PROGRAM 2003254.444.919
    4.2.ESTIMARE 2004566.787.362
    4.3.ESTIMARE 2005594.898.207
    4.4.ESTIMARE 2006631.175.542
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3. 1)(C3. 2)(C4. 1)(C4. 2)(C4. 3)(C4. 4)(C4. 5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei2.728.620.095348.562.237332.751.828254.444.919566.787.362594.898.207631.175.542  
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse2.728.620.095348.562.237332.751.828254.444.919566.787.362594.898.207631.175.542  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                    Anexa nr. 3/04/20/30
         
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0026.b
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: DOTĂRI INDEPENDENTE
    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/SectorBUCUREŞTI
    1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
    1.3AmplasamentSTR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
         
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri, luna/anul)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
         
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (luna/an)  
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)  
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)170.307.319
      din care:  
    3.1executată până la data de 31.12.200175.570.000
    3.2prevăzută în programul pe anul 200294.737.319
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.b)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002228.000.000
      eşalonată astfel:  
    4.1.PROGRAM 200350.000.000
    4.2.ESTIMARE 200454.000.000
    4.3.ESTIMARE 200559.000.000
    4.4.ESTIMARE 200665.000.000
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3.1)(C3.2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei398.307.31975.070.00094.737.31950.000.00054.000.00059.000.00065.000.000  
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse398.307.31975.570.00094.737.31950.000.00054.000.00059.000.00065.000.000  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                        Anexa nr. 3/04/20/30
         
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0026.c
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: CHELTUIELI DE PROIECTARE PT. ELABORARE S.P.F. ŞI S.F.
    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/SectorSECTOR 2
    1.2Municipiu/Oraş/ComunaBUCUREŞTI
    1.3AmplasamentSTR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
         
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri, luna/anul)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
         
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (luna/an)  
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)  
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)2.000.001
      din care:  
    3.1executată până la data de 31.12.2001  
    3.2prevăzută în programul pe anul 20022.000.001
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.c)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.200237.500.000
      eşalonată astfel:  
    4.1.PROGRAM 20039.500.000
    4.2.ESTIMARE 20049.000.000
    4.3.ESTIMARE 20059.000.000
    4.4.ESTIMARE 200610.000.000
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3.1)(C3.2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei39.500.001   2.000.0019.500.0009.000.0009.000.00010.000.000  
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse39.500.001   2.000.0019.500.0009.000.0009.000.00010.000.000  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                               Anexa nr. 3/04/20/30
  Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
  Cod 20.73.04.0026.d
  FIŞĂ
  Obiectivului de investiţii: CHELTUIELI PRIVIND CONSOLIDĂRILE
  Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
  A. DATE GENERALE
  1.Date geografice:  
  1.1Judeţ/SectorSECTOR 2
  1.2Municipiu/Oraş/ComunaBUCUREŞTI
  1.3AmplasamentSTR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
  2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
  2.1Numărul şi data Acordului MFP  
  2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri, luna/anul)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
     
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (luna/an)  
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)  
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei)  
      din care:  
    3.1executată până la data de 31.12.2001  
    3.2prevăzută în programul pe anul 2002  
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.d)
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002450.000.000
      eşalonată astfel:  
    4.1.PROGRAM 2003120.000.000
    4.2.ESTIMARE 2004130.000.000
    4.3.ESTIMARE 200580.000.000
    4.4.ESTIMARE 2006120.000.000
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3.1)(C3.2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei450.000.000     120.000.000130.000.00080.000.000120.000.000  
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.                
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse450.000.000     120.000.000130.000.00080.000.000120.000.000  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru ŞomajMINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                  Anexa nr. 3/04/20/30
         
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0026.e
    FIŞĂ
    Obiectivului de investiţii: ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR
    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/SectorSECTOR 2
    1.2Municipiu/Oraş/ComunaBUCUREŞTI
    1.3AmplasamentSTR. LATINĂ NR. 8 SECTOR 2
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate  
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate  
         
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţuri, luna/anul)  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna/anul)  
    5.Durata de realizare contractată (număr luni)  
     
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
         
    1.Data începerii investiţiei (luna/an)  
    2.Data programată a terminării PIF (luna/an)  
    3.Valoarea decontată până în 2002 (în mii lei) din care:180.018.880
         
    3.1executată până la data de 31.12.200181.167.000
    3.2prevăzută în programul pe anul 200298.851.880
        Anexa nr. 3/04/20/30 (Cod 20.73.04.0026.e)
         
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2002 eşalonată astfel:640.664.664
         
    4.1.PROGRAM 2003481.909.185
    4.2.ESTIMARE 200478.677.008
    4.3.ESTIMARE 200564.058.945
    4.4.ESTIMARE 200616.019.526
    4.5.ESTIMARE anii ulteriori  
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
                       
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    CHELTUIELI până la 31.12.2001CHELTUIELI (preliminat) 2002PROGRAM 2003ESTIMARE 2004ESTIMARE 2005ESTIMARE 2006ESTIMARE anii ulteriori
    (C3.1)(C3.2)(C4.1)(C4.2)(C4.3)(C4.4)(C4.5)
    1. Total surse de finanţare a investiţiei820.683.54481.167.00098.851.880481.909.18578.677.00864.058.94516.019.526  
    din care:                
    1.1Surse proprii                
    1.2Credite int.                
    1.3Credite ext.594.785.03163.583.50059.868.040379.456.05161.950.40017.313.24012.613.800  
    1.4Fond special                
    1.5Buget de stat                
    1.6Alte surse225.889.51317.583.50038.983.840102.453.13416.726.60846.745.7053.405.726  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţ. după PIF (preliminări)
      Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat    Surse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    Fond special = Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj
   +  Anexa II                   BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 
         
    1.Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003 - sinteza -1/06
    2.Sinteza cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe anul 20032/06
    3.Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 20033/06/20/01
    4.Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)3/06/20/02
    5.Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din credite externe)3/06/20/04
    6.Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2003 (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)3/06/20/07
    7.Cheltuieli cu salariile pe anii 2002 - 2003 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)3/06/20/08
    8.Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza pe anii 2002 - 2003 (sumele alocate prin bugetul asigurărilor pentru şomaj3/06/20/09
    9.Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2003 (sumele alocate din credite externe)3/06/20/16
    10.Lista - sinteză a cheltuielilor de investiţii3/06/20/29
    11.Fişele obiectivelor de investiţii3/06/20/30
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                     BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                             pe anul 2003                              -SINTEZA-                                                   - mii lei -
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    000106     VENITURI - TOTAL18.702.183.126
    0002       I. VENITURI CURENTE17.946.902.051
    0003       A. VENITURI FISCALE15.517.831.559
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE15.517.831.559
    1006       CONTRIBUŢII LA BUGETUL  
            ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ15.517.831.559
      01     Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului12.550.259.577
      02     Contribuţii individuale2.907.834.482
      03     Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj59.737.500
    190006     B. VENITURI NEFISCALE2.429.070.492
    2206       DIVERSE VENITURI2.429.070.492
      30     Încasări din alte surse2.429.070.492
    400006     VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI405.281.075
    4006       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI405.281.075
      01     Donaţii405.281.075
    420006     VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE350.000.000
    4206       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE350.000.000
      06     Încasări din rambursarea  
            împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii350.000.000
    4700       X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE926.189.370
    4806       RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ926.189.370
      01     Cota din contribuţii de la agenţii economici520.908.295
      02     Alte surse financiare405.281.075
    5006       CHELTUIELI-TOTAL16.516.222.738
        01   CHELTUIELI CURENTE15.122.682.021
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL348.224.084
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII584.909.991
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        39   Transferuri consolidabile3.617.451.550
        40   Transferuri neconsolidabile10.572.096.396
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL134.393.547
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    570006     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE13.651.820.731
        01   CHELTUIELI CURENTE13.621.820.731
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.479.188
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.905.000
        38   TRANSFERURI13.462.436.543
        39   Transferuri consolidabile2.992.391.700
        40   Transferuri neconsolidabile10.470.044.843
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.000.000
    5706       ÎNVĂŢĂMÂNT197.645.429
        01   CHELTUIELI CURENTE167.645.429
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.479.188
        10   Cheltuieli cu salariile13.494.763
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.530.752
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj209.040
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate944.633
        14   Deplasări, detaşări, transferări300.000
          01- deplasări, detaşări, transferări în ţară300.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.905.000
        21   Drepturi cu caracter social12.100.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.100.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional100.000.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.630.000
        27   Reparaţii curente2.420.000
        28   Reparaţii capitale11.000.000
        29   Cărţi şi publicaţii605.000
        30   Alte cheltuieli1.050.000
        38   TRANSFERURI8.261.241
        40   Transferuri neconsolidabile8.261.241
          09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii8.261.241
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.000.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice30.000.000
    570620     Centre de calificare şi recalificare56.570.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ141.075.429
    6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII10.461.783.602
        01   CHELTUIELI CURENTE10.461.783.602
        38   TRANSFERURI10.461.783.602
        40   Transferuri neconsolidabile10.461.783.602
          07Indemnizaţia de şomaj6.341.983.421
          09Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii3.202.014.261
          15Plăţi compensatorii917.785.920
    600632     Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă112.500.000
      33     Indemnizaţii de şomaj6.341.983.421
      34     Alocaţii de sprijin186.735.794
      35     Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi514.900.000
      39     Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenţi495.000.000
      40     Plăţi compensatorii917.785.920
      46     Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate1.521.628.467
      49     Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj371.250.000
    6106       ALTE CHELTUIELI SOCIALE2.992.391.700
        01   CHELTUIELI CURENTE2.992.391.700
        38   TRANSFERURI2.992.391.700
        39   Transferuri consolidabile2.992.391.700
          22Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat2.523.156.444
          26Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de sănătate469.235.256
    610611     Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri2.523.156.444
      12     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri469.235.256
    710006     Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI1.759.929.487
        01   CHELTUIELI CURENTE1.500.861.290
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL331.744.896
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII442.004.991
        38   TRANSFERURI727.111.403
        39   Transferuri consolidabile625.059.850
        40   Transferuri neconsolidabile102.051.553
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.393.547
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    7206       ALTE ACŢIUNI819.666.773
        01   CHELTUIELI CURENTE819.666.773
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII92.555.370
        30   Alte cheltuieli92.555.370
        38   TRANSFERURI727.111.403
        39   Transferuri consolidabile625.059.850
          27Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă625.059.850
        40   Transferuri neconsolidabile102.051.553
          11Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.600.000
          28Executarea silită a creanţelor bugetare4.400.000
          65Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă91.051.553
    720608     Executarea silită a creanţelor bugetare4.400.000
      09     Programe pentru ocuparea temporară a forţei de muncă625.059.850
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului91.051.553
      21     Servicii de preconcediere colectivă8.403.450
      50     Alte cheltuieli90.751.920
    7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI940.262.714
        01   CHELTUIELI CURENTE681.194.517
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL331.744.896
        10   Cheltuieli cu salariile243.938.860
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat56.353.988
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj7.876.328
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate17.075.720
        14   Deplasări, detaşări, transferări6.500.000
          01- deplasări, detaşări, transferări în ţară6.000.000
          02- deplasări, detaşări, transferări în străinătate500.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII349.449.621
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie97.000.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional24.000.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.840.000
        27   Reparaţii curente10.000.000
        28   Reparaţii capitale10.000.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.100.000
        30   Alte cheltuieli202.509.621
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.393.547
        72   Investiţii ale instituţiilor publice104.393.547
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzii şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    730603     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor158.481.432
      50     Alte cheltuieli781.781.282
    860006     Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
    8606       ÎMPRUMUTURI1.104.472.520
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
        8003Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj1.104.472.520
    860604     Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii1.100.000.000
      13     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit4.472. 520
    9906       EXCEDENT/DEFICIT2.185.960.388
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                 SINTEZA            cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole,                   titluri de cheltuieli pe anul 2003                                              - mii lei -
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
            TOTAL GENERAL17.244.870.788
    5000   01   CHELTUIELI CURENTE15.482.347.171
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL357.541.834
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII935.257.391
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL317.021.447
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.290.827.520
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    5006       CHELTUIELI-TOTAL16.516.222.738
        01   CHELTUIELI CURENTE15.122.682.021
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL348.224.084
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII584.909.991
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL134.393.547
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    5706       ÎNVĂŢĂMÂNT197.645.429
        01   CHELTUIELI CURENTE167.645.429
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.479.188
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.905.000
        38   TRANSFERURI8.261.241
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.000.000
    570620     Centre de calificare şi recalificare56.570.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ141.075.429
    6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII10.461.783.602
        01   CHELTUIELI CURENTE10.461.783.602
        38   TRANSFERURI10.461.783.602
    600632     Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de munca112.500.000
      33     Indemnizaţii de şomaj6.341.983.421
      34     Alocaţii de sprijin186.735.794
      35     Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi514.900.000
      39     Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenţi495.000.000
      40     Plăţi compensatorii917.785.920
      46     Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate1.521.628.467
      49     Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj371.250.000
    6106       ALTE CHELTUIELI SOCIALE2.992.391.700
        01   CHELTUIELI CURENTE2.992.391.700
        38   TRANSFERURI2.992.391.700
    610611     Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri2.523.156.444
      12     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri469.235.256
    7206       ALTE ACŢIUNI819.666.773
        01   CHELTUIELI CURENTE819.666.773
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII92.555.370
        38   TRANSFERURI727.111.403
    720608     Executarea silită a creanţelor bugetare4.400.000
      09     Programe pentru ocuparea temporară a forţei de muncă625.059.850
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului91.051.553
      21     Servicii de preconcediere colectivă8.403.450
      50     Alte cheltuieli90.751.920
    7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI940.262.714
        01   CHELTUIELI CURENTE681.194.517
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL331.744.896
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII349.449.621
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.393.547
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    730603     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor158.481.432
      50     Alte cheltuieli781.781.282
    8606       ÎMPRUMUTURI1.104.472.520
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
    860604     Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii1.100.000.000
      13     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit4.472.520
    5014       CREDITE EXTERNE728.648.050
        01   CHELTUIELI CURENTE359.665.150
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.317.750
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII350.347.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL182.627.900
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
    7214       ALTE ACŢIUNI186.355.000
        01   CHELTUIELI CURENTE186.355.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII186.355.000
    721418     Măsuri active pentru combaterea şomajului186.355.000
    7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI355.938.050
        01   CHELTUIELI CURENTE173.310.150
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.317.750
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII163.992.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL182.627.900
    731450     Alte cheltuieli355.938.050
    8614       ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
    861413     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit186.355.000
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                              SINTEZA           fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli                           pe anul 2003    Anexa nr. 3/06/20/01                                                -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5000       TOTAL GENERAL17.244.870.788
        01   CHELTUIELI CURENTE15.482.347.171
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL357.541.834
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII935.257.391
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL317.021.447
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.290.827.520
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.500
    5006       CHELTUIELI - TOTAL16.516.222.738
        01   CHELTUIELI CURENTE15.122.682.021
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL348.224.084
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII584.909.991
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL134.393.547
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    5014       CREDITE EXTERNE728.648.050
        01   CHELTUIELI CURENTE359.665.150
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.317.750
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII350.347.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL182.627.900
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                              SINTEZA        bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                            pe anul 2003         (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)    Anexa nr. 3/06/20/02                                                  -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5006       CHELTUIELI-TOTAL16.516.222.738
        01   CHELTUIELI CURENTE15.122.682.021
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL348.224.084
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII584.909.991
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        39   Transferuri consolidabile3.617.451.550
        40   Transferuri neconsolidabile10.572.096.396
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL134.393.547
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.52
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    570006     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE13.651.820.731
        01   CHELTUIELI CURENTE13.621.820.731
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.479.188
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.905.000
        38   TRANSFERURI13.462.436.543
        39   Transferuri consolidabile2.992.391.700
        40   Transferuri neconsolidabile10.470.044.843
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.000.000
    5706       ÎNVĂŢĂMÂNT197.645.429
        01   CHELTUIELI CURENTE167.645.429
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.479.188
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.905.000
        38   TRANSFERURI8.261.241
        40   Transferuri neconsolidabile8.261.241
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.000.000
    570620     Centre de calificare şi recalificare56.570.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ141.075.429
    6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII10.461.783.602
        01   CHELTUIELI CURENTE10.461.783.602
        38   TRANSFERURI10.461.783.602
        40   Transferuri neconsolidabile10.461.783.602
    600632     Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă112.500.000
      33     Indemnizaţii de şomaj6.341.983.421
      34     Alocaţii de sprijin186.735.794
      35     Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi514.900.000
      39     Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolvenţi495.000.000
      40     Plăţi compensatorii917.785.920
      46     Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate1.521.628.467
      49     Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează, înainte de expirarea perioadei de şomaj371.250.000
    6106       ALTE CHELTUIELI SOCIALE2.992.391.700
        01   CHELTUIELI CURENTE2.992.391.700
        38   TRANSFERURI2.992.391.700
        39   Transferuri consolidabile2.992.391.700
    610611     Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri2.523.156.444
      12     Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri469.235.256
    710006     Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI1.759.929.487
        01   CHELTUIELI CURENTE1.500.861.290
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL331.744.896
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII442.004.991
        38   TRANSFERURI727.111.403
        39   Transferuri consolidabile625.059.850
        40   Transferuri neconsolidabile102.051.553
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.393.547
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    7206       ALTE ACŢIUNI819.666.773
        01   CHELTUIELI CURENTE819.666.773
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII92.555.370
        38   TRANSFERURI727.111.403
        39   Transferuri consolidabile625.059.850
        40   Transferuri neconsolidabile102.051.553
    720608     Executarea silită a creanţelor bugetare4.400.000
      09     Programe pentru ocuparea temporară a forţei de muncă625.059.850
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului91.051.553
      21     Servicii de preconcediere colectivă8.403.450
      50     Alte cheltuieli90.751.920
    7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI940.262.714
        01   CHELTUIELI CURENTE681.194.517
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL331.744.896
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII349.449.621
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.393.547
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    730603     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor158.481.432
      50     Alte cheltuieli781.781.282
    860006     Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
    8606       ÎMPRUMUTURI1.104.472.520
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
    860604     Împrumuturi acordate pentru  
            înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii1.100.000.000
      13     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit4.472. 520
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                               SINTEZA        bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitole                           pe anul 2003                 (sumele alocate din credite externe)    Anexa nr. 3/06/20/04 -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5014       CREDITE EXTERNE728.648.050
        01   CHELTUIELI CURENTE359.665.150
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.317.750
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII350.347.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL182.627.900
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
    7214       ALTE ACŢIUNI186.355.000
        01   CHELTUIELI CURENTE186.355.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII186.355.000
    721418     Măsuri active pentru combaterea şomajului186.355.000
    7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI355.938.050
        01   CHELTUIELI CURENTE173.310.150
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.317.750
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII163.992.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL182.627.900
    731450     Alte cheltuieli355.938.050
    8614       ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE186.355.000
    861413     împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit186.355.000
      MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂŢII SOCIALE                                  BUGETUL             pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,                articole şi alineate pe anul 2003         (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)     Anexa nr. 3/06/20/07 -mii lei-
               
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    5006       CHELTUIELI - TOTAL16.516.222.738
        01   CHELTUIELI CURENTE15.122.682.021
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL348.224.084
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII584.909.991
        38   TRANSFERURI14.189.547.946
        39   Transferuri consolidabile3.617.451.550
        40   Transferuri neconsolidabile10.572.096.396
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL134.393.547
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.104.472.520
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE154.674.650
        85   Rambursări de credite externe şi plaţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite154.674.650
          01Rambursări de credite externe55.161.080
          02Plăţi de dobânzi şi comisioane99.513.570
    570006     Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE13.651.820.731
        01   CHELTUIELI CURENTE13.621.820.731
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.479.188
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.905.000
        38   TRANSFERURI13.462.436.543
        39   Transferuri consolidabile2.992.391.700
        40   Transferuri neconsolidabile10.470.044.843