HOTĂRÂRE nr. 1.305 din 20 noiembrie 2002privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Politistilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 5 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 52 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Politistilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Cheltuielile aferente infiintarii Corpului Naţional al Politistilor, în suma de 1 miliard lei, se suporta din bugetul aprobat Ministerului de Interne pentru anul 2002, de la capitolul 55.01 "Ordine publică şi siguranţa naţionala."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 20 noiembrie 2002.Nr. 1.305.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Politistilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Corpul Naţional al Politistilor se organizează şi funcţionează potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului şi celorlalte prevederi legale care reglementează activitatea structurilor din care provin membrii săi.  +  Articolul 2 (1) Corpul Naţional al Politistilor, denumit în continuare Corp, reprezintă forma de organizare pe criteriul profesional, autonomă, apolitica şi nonprofit a politistilor. (2) Corpul este constituit şi îşi exercită atribuţiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia în domeniu, precum şi al apărării drepturilor legitime ale acestora.  +  Articolul 3Corpul este persoana juridică de drept public, fiind autonom faţă de structurile din care provin membrii săi, şi este format din departamente şi organizaţii teritoriale.  +  Articolul 4Poliţiştii din Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiul Naţional pentru Refugiati, Direcţia generală de informaţii şi protecţie interna şi Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" îşi organizează departamente şi structuri teritoriale proprii, ca entităţi componente ale Corpului. La instituţiile de învăţământ care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 17 alin. (1) se vor constitui organizaţii ale Corpului.  +  Articolul 5Organizarea şi funcţionarea Corpului şi ale structurilor componente se realizează pe principiile teritorialitatii, eligibilităţii, mutualitatii şi ierarhiei structurilor de conducere.  +  Articolul 6 (1) Corpul este organizat la nivel central, departamental şi teritorial. (2) Un membru al Corpului nu poate face parte decât dintr-o singura organizaţie teritorială sau, după caz, departament. (3) Preşedinţii structurilor teritoriale şi departamentale sunt membri de drept ai structurilor organizatorice de nivel superior.  +  Articolul 7Corpul nu poate fi angajat politic prin acţiunea organelor de conducere sau a membrilor săi.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Corpului Naţional al Politistilor  +  Articolul 8În vederea îndeplinirii scopului pentru care se înfiinţează, Corpul şi structurile sale, prin organele de conducere şi executive, exercita următoarele atribuţii: a) întreprind măsuri pentru dezvoltarea, în rândul politistilor, a sentimentului de demnitate, onoare şi atasament faţă de tradiţiile şi valorile morale pe care aceştia trebuie să le impartaseasca şi să le apere; b) promovează şi susţin în raporturile cu celelalte instituţii ale statului şi cu societatea civilă tradiţiile, interesele şi scopurile generoase urmărite de politisti pentru apărarea valorilor şi drepturilor fundamentale ale omului; c) participa, împreună cu structurile specializate, la iniţierea unor acţiuni menite sa sporeasca eficienta activităţii poliţieneşti; d) formulează puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la Statutul politistului; e) formulează puncte de vedere, potrivit legii, atunci când este consultat de ministrul de interne sau, după caz, de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru:1. numirea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi adjunctilor săi;2. numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi a inspectorilor-şefi ai inspectoratelor de poliţie judeţene;3. emiterea de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române a dispoziţiilor cu caracter normativ, care prezintă interes pentru activitatea profesională sau socială a politistilor;4. înfiinţarea unor unităţi pentru prevenirea şi combaterea criminalitatii, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;5. acordarea gradelor profesionale;6. organizarea programului de lucru şi acordarea repausului săptămânal; f) pot face propuneri sefilor unităţilor şi organelor poliţieneşti pentru numirea în funcţii de conducere sau destituirea politistilor, potrivit competentei acestora; g) participa la susţinerea examenelor de capacitate pentru titularizarea politistilor stagiari şi a celor încadraţi direct; h) la cerere, prin structurile departamentale sau teritoriale, după caz, reprezintă interesele politistilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare şi oferă asistenţa juridică gratuita celor aflaţi în procese pentru fapte săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; i) prin organele de conducere reprezintă profesia de poliţist, împreună cu şefii unităţilor şi organelor poliţieneşti, în raporturile cu organizaţii profesionale şi ştiinţifice, instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate; j) participa la elaborarea Codului de etica şi deontologie al politistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru exercitarea profesiei de poliţist, şi acţionează pentru însuşirea şi aplicarea acestuia; k) editează şi gestionează propriile mijloace media, pentru promovarea imaginii, activităţii şi intereselor sale şi ale politistilor; l) ţin şi actualizează permanent evidenta membrilor săi; m) acorda, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse şi ajutoare pentru poliţiştii şi/sau membrii de familie ai acestora aflaţi în dificultate materială sau financiară; n) promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare, cu care se şi pot asocia; o) instituie distincţii proprii şi conferă diplome de excelenta şi de onoare; p) organizează activităţi pentru cinstirea eroilor Ministerului de Interne; r) susţin activitatea de cercetare ştiinţifică a politistilor şi a membrilor de familie ai acestora; s) pot presta servicii în domeniul de activitate specific, în condiţiile legii; s) organizează şi desfăşoară activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive; t) desfăşoară activităţi de sustinere a intereselor politistilor în faţa autorităţilor interne şi internaţionale; t) exercita orice alte atribuţii, potrivit legii.  +  Capitolul 3 Calitatea de membru al Corpului Naţional al Politistilor, drepturile şi îndatoririle acestuia  +  Articolul 9 (1) Poate fi membru al Corpului orice poliţist, indiferent de funcţie sau grad profesional. (2) Calitatea de membru se dobândeşte în temeiul legii, prin completarea adeziunii şi plata cotizatiei. (3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, poliţiştii cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului devin, de drept, membri ai Corpului.  +  Articolul 10Calitatea de membru al Corpului se poate menţine şi după pensionare. Pensionării îşi manifesta acordul de a rămâne membrii Corpului printr-o cerere adresată departamentului sau organizaţiei teritoriale în termen de 30 de zile de la încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 11Pot fi primite în cadrul Corpului, ca membri de onoare, personalităţi marcante ale vieţii publice care, prin atitudini sau fapte cotidiene, au dovedit atasament faţă de idealurile şi aspiraţiile Corpului.  +  Articolul 12 (1) Calitatea de membru al Corpului se pierde, la iniţiativa organizaţiei, atunci când acesta se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu plăteşte cotizatia lunară mai mult de 6 luni consecutive; b) nu respecta prevederile prezentului regulament; c) absentează nemotivat timp de un an de la adunarea organizaţiei teritoriale; d) demisioneaza din poliţie sau din structurile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 360/2002 ori este îndepărtat din acestea pentru abateri grave sau ca urmare a unei condamnări penale pentru fapte comise cu intenţie. (2) Hotărârea excluderii unui membru al Corpului se ia de adunarea generală a organizaţiei teritoriale din care face parte politistul, cu majoritate simpla de voturi. (3) Politistul poate contesta hotărârea de excludere, în termen de 15 zile de la comunicare. (4) Contestaţia împotriva hotărârii de excludere se soluţionează în termen de 30 de zile de către consiliul departamentului.  +  Articolul 13 (1) Politistul poate renunţa oricând la calitatea de membru al Corpului. (2) Renunţarea se face în scris, printr-o comunicare adresată organizaţiei teritoriale sau, după caz, departamentului din care face parte politistul.  +  Articolul 14Membrii Corpului au următoarele drepturi: a) sa participe la adunările generale, să îşi exprime liber opiniile, în cadru organizat, cu privire la activitatea Corpului şi a organelor de conducere ale acestuia, să facă propuneri şi sa voteze în legătură cu propunerile supuse votului; b) să fie informati cu privire la activitatea organelor de conducere ale Corpului; c) sa participe la activităţile organizate de Corp; d) sa beneficieze, împreună cu membrii familiei, de aşezămintele culturale şi de odihnă, de dotările aflate în patrimoniul Corpului, precum şi, în cazuri temeinic justificate, de burse şi ajutoare sociale acordate de Corp; e) sa participe la ceremoniile, festivitatile şi activităţile de reprezentare organizate de Corp; f) sa beneficieze de protecţia Corpului, în condiţiile legii; g) să fie aleşi în structurile de conducere, conform prevederilor prezentului regulament; h) sa primească o legitimatie şi alte însemne distinctive, prin care să facă dovada calităţii de membru; i) să fie sustinuti de către Corp în activităţile de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanta sportiva pe care le desfăşoară.  +  Articolul 15În calitate de membri ai Corpului poliţiştii au următoarele obligaţii specifice: a) să contribuie la realizarea scopului şi la îndeplinirea atribuţiilor Corpului; b) sa participe la adunările generale ale organizaţiilor teritoriale; c) sa îndeplinească hotărârile adoptate de organele de conducere; d) sa protejeze patrimoniul Corpului; e) sa nu întreprindă, în nici o împrejurare, activităţi care pot afecta renumele şi prestigiul Corpului; f) sa exercite cu competenţa funcţiile în care au fost aleşi; g) să îşi plătească lunar cotizatia în cuantumul stabilit de organele abilitate; h) sa păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces atunci când dispoziţiile legale sau nevoile muncii impun acest lucru.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică a Corpului Naţional al Politistilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 16 (1) Structura organizatorică a Corpului este conferita de caracterul sau unitar şi reprezentativ în plan profesional. (2) Corpul este structurat pe departamente, constituite în conformitate cu prevederile art. 4, compuse din organizaţii teritoriale, după caz, în funcţie de numărul membrilor şi în raport cu specificul activităţilor profesionale.  +  Articolul 17 (1) Pentru constituirea unei organizaţii teritoriale este necesar ca numărul membrilor să fie de minimum 50. Acolo unde nu se întruneşte numărul necesar de membri, aceştia se pot asocia astfel încât să poată constitui o organizaţie teritorială. (2) Organizaţiile teritoriale se pot asocia, diviza sau, după caz, reorganiza în funcţie de modificările din structura Ministerului de Interne.  +  Articolul 18 (1) Corpul îşi exercită atribuţiile prin organele de conducere şi membrii săi. (2) Actele emise sau adoptate de organele de conducere ale Corpului sunt obligatorii faţă de membrii săi şi faţă de structurile ierarhic inferioare. (3) Actele juridice încheiate cu încălcarea atribuţiilor conferite prin lege sau prin prezentul regulament sunt nule de drept.  +  Articolul 19Corpul răspunde, în condiţiile legii, pentru toate faptele şi actele juridice săvârşite sau încheiate de organele sale de conducere şi are dreptul, atunci când s-au produs pagube, să se îndrepte, pentru recuperarea acestora, împotriva celor vinovaţi, potrivit legii.  +  Articolul 20 (1) La nivel teritorial, departamental şi central, organele de conducere ale Corpului sunt: a) la nivel teritorial: adunarea generală, consiliul teritorial şi preşedintele consiliului teritorial; b) la nivel departamental: consiliul departamentului şi preşedintele consiliului departamentului; c) la nivel central: Congresul naţional al Corpului, Consiliul naţional al Corpului şi preşedintele Corpului. (2) În organele de conducere ale Corpului sunt aleşi reprezentanţii tuturor categoriilor de politisti, din rândul celor care se bucura de prestigiu şi reputaţie profesională. (3) În organizaţiile teritoriale cu peste 300 de membri adunările generale pot fi organizate şi prin reprezentare, conform unor norme proprii elaborate în acest sens de către consiliul departamentului.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea generală şi consiliul teritorial  +  Articolul 21 (1) Adunarea generală este structura organizatorică de baza ce reuneste membrii fiecărei organizaţii teritoriale a Corpului după criteriul profesional şi teritorial. (2) Adunarea generală se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, este legal constituită în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu majoritatea votului celor prezenţi. (3) Adunarea generală are următoarele atribuţii principale: a) dezbate probleme de interes profesional sau social, conforme cu obiectivele şi atribuţiile Corpului; b) adopta măsuri de natura organizatorică; c) alege şi revoca preşedintele şi pe ceilalţi membri ai consiliului teritorial; d) aproba activitatea generală şi pe domenii a consiliului teritorial; e) aproba cererile de primire în Corp; f) aproba programele parteneriale cu alte organizaţii sau instituţii; g) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi aproba descărcarea de gestiune; h) hotărăşte cu privire la excluderea unor membri.  +  Articolul 22 (1) Consiliul teritorial este structura de conducere a unei organizaţii teritoriale constituite în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) lit. c) şi ale art. 76 din Legea nr. 360/2002. (2) Fiecare consiliu teritorial este alcătuit dintr-un preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi 4 membri, aleşi de adunarea generală prin votul direct şi secret al unei majorităţi de două treimi din numărul membrilor prezenţi.  +  Articolul 23Preşedintele consiliului teritorial este reprezentantul acestuia şi membru de drept în consiliul departamentului şi în Consiliul naţional al Corpului.  +  Articolul 24Consiliul teritorial are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi conduce activitatea curenta la nivelul organizaţiilor teritoriale; b) convoacă şi pregăteşte adunările generale ale membrilor organizaţiei teritoriale şi pune în aplicare hotărârile acestora; c) propune adunării generale excluderea membrilor organizaţiei teritoriale, în condiţiile prezentului regulament; d) asigura gestionarea fondurilor şi resurselor obţinute sau repartizate şi dispune asupra acestora conform competentelor stabilite prin lege sau prin hotărâre a organelor de conducere abilitate.  +  Articolul 25Preşedintele consiliului teritorial exercita următoarele atribuţii principale: a) convoacă şi conduce şedinţele consiliului teritorial; b) conduce şi coordonează activitatea membrilor consiliului teritorial; c) participa la toate şedinţele consiliului departamentului; d) asigura conducerea efectivă a consiliului teritorial; e) reprezintă consiliul teritorial în raporturile cu celelalte organizaţii din cadrul Corpului, precum şi cu structuri ale autorităţilor publice locale şi în relaţiile cu terţii; f) asigura, împreună cu trezorierul, desfăşurarea întregii activităţi economico-financiare în conformitate cu hotărârile consiliului teritorial, ale adunării generale, ale organelor superioare, precum şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul departamentului  +  Articolul 26 (1) La inspectoratele generale şi unităţile prevăzute la art. 4 se înfiinţează departamente, ca structuri ale Corpului. (2) Fiecare departament coordonează acţiunile Corpului care vizează competentele structurii la nivelul căreia este constituit. (3) Pentru unităţile prevăzute la art. 4 care nu au în subordine structuri teritoriale departamentele se constituie fără organizaţii teritoriale. În astfel de cazuri organele de conducere se organizează şi funcţionează conform regulilor prevăzute pentru consiliile teritoriale.  +  Articolul 27 (1) Fiecare departament îşi organizează propriul consiliu, format din preşedinţii consiliilor teritoriale. (2) Consiliul departamentului alege prin vot secret, cu majoritate simpla, biroul executiv, format din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 6 membri, secretar şi trezorier. (3) Preşedintele biroului executiv este preşedintele consiliului departamentului, fiind de drept membru al Consiliului naţional al Corpului.  +  Articolul 28Consiliul departamentului se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare sau în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este nevoie, şi adopta decizii cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenţi.  +  Articolul 29 (1) Consiliile departamentelor exercita următoarele atribuţii principale: a) conlucreaza cu şefii unităţilor şi organelor poliţieneşti la nivelul cărora este constituit, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Corpului, conform legii; b) promovează şi susţine în cadrul Corpului interesele specifice ale membrilor din structura organizatorică la nivelul căreia este constituit; c) asigura înfăptuirea, la nivelul departamentului, a hotărârilor Consiliului naţional al Corpului, respectiv Congresului naţional al Corpului; d) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor adunării generale, respectiv deciziilor consiliilor teritoriale din structura. (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 26 alin. (3) atribuţiile consiliului departamentului se completează cu atribuţiile consiliilor teritoriale.  +  Articolul 30Biroul executiv al consiliului departamentului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează activitatea curenta a consiliului departamentului între sesiuni; b) convoacă şi pregăteşte şedinţele consiliului departamentului; c) formulează recomandări pentru configurarea şi individualizarea intereselor specifice structurilor la nivelul cărora este constituit; d) conlucreaza cu şefii unităţilor şi organelor poliţieneşti pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, respectiv la art. 50 din Legea nr. 360/2002; e) gestionează fondurile băneşti proprii, atrase ori repartizate.  +  Articolul 31Preşedintele consiliului departamentului are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă consiliul departamentului în relaţiile cu celelalte organizaţii şi organisme din cadrul Corpului, precum şi cu conducerea unităţilor şi organelor poliţieneşti la nivelul cărora s-a constituit; b) conduce şi coordonează activitatea biroului executiv al consiliului departamentului; c) asigura administrarea patrimoniului şi fondurile repartizate, conform prevederilor legale.  +  Secţiunea a 4-a Congresul naţional al Corpului Naţional al Politistilor  +  Articolul 32 (1) Congresul naţional al Corpului este organul suprem al Corpului, constituit din toţi membrii delegaţi ai consiliilor departamentelor, şi se întruneşte în sesiuni ordinare, o dată la 2 ani, sau în sesiuni extraordinare, la convocarea Consiliului naţional al Corpului. (2) Convocarea Congresului naţional al Corpului se face de către Biroul executiv central, la cererea Consiliului naţional al Corpului, cu cel puţin 3 luni înainte de data fixată pentru desfăşurarea lucrărilor acestuia, iar în sesiune extraordinară, cu cel puţin o luna înainte. Înştiinţarea consiliilor departamentelor se face în scris, cu menţionarea datei, a locului de desfăşurare şi a ordinii de zi. (3) Congresul naţional al Corpului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu majoritatea simpla. (4) Personalul căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 360/2002 va fi reprezentat în Congresul naţional al Corpului proporţional cu numărul membrilor acestuia. Norma de reprezentare se stabileşte pe departamente şi organizaţii teritoriale, astfel încât fiecare organizaţie teritorială să aibă cel puţin un delegat. Norma de reprezentare este de 1 delegat la 500 de membri. Acolo unde numărul membrilor organizaţiei teritoriale este sub 500, precum şi pentru orice diferenţa care depăşeşte multiplul de 500 va fi desemnat un delegat.  +  Articolul 33Congresul naţional al Corpului exercita următoarele atribuţii: a) alege şi eliberează din funcţie, prin vot secret, cu majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate, pe preşedintele Corpului, pe ceilalţi membri ai Biroului executiv central, pe preşedintele Comisiei de cenzori şi pe ceilalţi membri ai acesteia; b) aproba întreaga activitate desfăşurată de Corp în perioada dintre congrese; c) adopta hotărâri prin care stabileşte strategia generală a Corpului între congrese; d) stabileşte tariful de înscriere şi nivelul cotizatiei lunare a membrilor; e) poate alege un preşedinte de onoare din rândul personalitatilor marcante care şi-au desfăşurat activitatea în Poliţia Română sau în una dintre structurile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 360/2002.  +  Secţiunea a 5-a Consiliul naţional al Corpului Naţional al Politistilor  +  Articolul 34 (1) Consiliul naţional al Corpului este organul de conducere al Corpului în perioada dintre congrese, constituit din 251-275 de membri, reprezentând preşedinţii consiliilor departamentelor şi ai consiliilor teritoriale, precum şi delegaţi ai organizaţiilor teritoriale sau, după caz, ai departamentelor, proporţional cu numărul membrilor acestora, pe baza normelor stabilite de Congresul naţional al Corpului. (2) Consiliul naţional al Corpului se întruneşte în sesiuni anuale sau extraordinare, la convocarea Biroului executiv central sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Sesiunile Consiliului naţional al Corpului sunt conduse de preşedintele Corpului.  +  Articolul 35 (1) Consiliul naţional al Corpului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu majoritatea simpla. (2) Hotărârile Consiliului naţional al Corpului sunt obligatorii pentru consiliile departamentelor, pentru consiliile teritoriale şi pentru membrii săi.  +  Articolul 36Consiliul naţional al Corpului exercita următoarele atribuţii principale: a) stabileşte principalele activităţi ale Biroului executiv central pentru perioada dintre sesiunile anuale; b) alege din rândul membrilor săi, la propunerea Biroului executiv central, cu majoritatea simpla de voturi, comisia de cenzori şi comisii de specialitate, astfel:1. comisia juridică, de resurse umane şi probleme sociale;2. comisia buget-finanţe;3. comisia pentru perfecţionarea pregătirii politistilor şi pentru activitatea moral-educativă;4. comisia de disciplina; c) analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea Biroului executiv central; d) stabileşte perioada şi cota-parte din venituri, pe care consiliile teritoriale o virează Corpului, iar acesta o repartizează consiliilor departamentelor; e) hotărăşte, la propunerea Biroului executiv central, cu privire la modalitatea de recompensare a membrilor Corpului care s-au remarcat în mod deosebit; f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Corpului, întocmit de Biroul executiv central.  +  Articolul 37 (1) Comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea în mod permanent, pe baza unor norme proprii aprobate de Consiliul naţional al Corpului. (2) Preşedintele fiecărei comisii informează Consiliul naţional al Corpului despre activitatea acesteia.  +  Secţiunea a 6-a Biroul executiv central  +  Articolul 38Biroul executiv central este organismul de lucru al Consiliului naţional al Corpului.  +  Articolul 39 (1) Biroul executiv central este ales de Congresul naţional al Corpului, prin vot direct şi secret, exprimat de două treimi din numărul membrilor prezenţi. (2) Biroul executiv central este constituit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar general, un trezorier general şi 5-7 membri.  +  Articolul 40 (1) Biroul executiv central îşi desfăşoară activitatea legal în şedinţe ordinare lunare sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Biroul executiv central adopta hotărâri cu majoritate simpla.  +  Articolul 41Biroul executiv central exercita următoarele atribuţii principale: a) convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Consiliul naţional al Corpului; b) face propuneri Consiliului naţional al Corpului cu privire la acordarea de recompense în conformitate cu prevederile art. 36 lit. e); c) prezintă spre aprobare Consiliului naţional al Corpului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului; d) participa, împreună cu structurile specializate, la iniţierea unor acţiuni menite sa sporeasca eficienta activităţii poliţieneşti; e) formulează puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la Statutul politistului; f) participa la elaborarea Codului de etica şi deontologie al politistului; g) acorda, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse şi ajutoare pentru poliţiştii şi/sau membrii de familie ai acestora aflaţi în dificultate materială sau financiară; h) organizează activităţi pentru cinstirea eroilor Ministerului de Interne; i) organizează şi desfăşoară activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive; j) desfăşoară activităţi de sustinere a intereselor politistilor în faţa autorităţilor interne şi internaţionale; k) exercita orice alte atribuţii stabilite de lege ori prin hotărâri ale Consiliului naţional al Corpului.  +  Secţiunea a 7-a Preşedintele Corpului Naţional al Politistilor  +  Articolul 42 (1) Preşedintele Corpului este ales de Congresul naţional al Corpului pentru o perioadă de 2 ani, dintre membrii săi care au o vechime de cel puţin 10 ani în Poliţia Română şi/sau în structurile prevăzute la art. 76 din Legea nr. 360/2002, dintre personalitatile recunoscute cu contribuţii marcante în activitatea profesională sau socială, în condiţiile stabilite de art. 33 lit. a). (2) Funcţia de preşedinte al Corpului nu poate fi îndeplinită decât pentru cel mult două mandate. (3) Preşedintele Corpului este şi preşedinte al Biroului executiv central.  +  Articolul 43Preşedintele are următoarele atribuţii: a) reprezintă Corpul în relaţiile cu terţii, pe plan intern şi internaţional; b) conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului executiv central; c) convoacă Biroul executiv central în şedinţe de lucru; d) în lipsa sa, împuterniceşte la conducerea Biroului executiv central pe unul dintre vicepreşedinţi; e) acorda împuternicire de reprezentare membrilor organelor de conducere sau preşedintelui de onoare; f) emite decizii pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii Corpului; g) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de organele de conducere ale Corpului.  +  Articolul 44 (1) Preşedintele poate fi eliberat din funcţie de către Congresul naţional al Corpului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia, la propunerea Consiliului naţional al Corpului, pentru neîndeplinirea atribuţiilor specifice, săvârşirea de abuzuri sau alte fapte incompatibile cu calitatea sa. (2) Preşedintele este suspendat din funcţie când împotriva sa a fost pusă în mişcare acţiunea penală. (3) În perioada suspendării din funcţie atribuţiile preşedintelui sunt exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Biroul executiv central. (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Biroului executiv central, precum şi preşedintelui comisiei de cenzori.  +  Secţiunea a 8-a Comisia de cenzori  +  Articolul 45Comisia de cenzori este organul care verifica întreaga activitate financiară a Corpului, respectiv a departamentelor, şi care îşi desfăşoară activitatea în mod continuu, pe baza prevederilor legale în domeniu, precum şi a unor norme proprii aprobate de Consiliul naţional al Corpului.  +  Articolul 46 (1) Preşedintele comisiei de cenzori şi ceilalţi cenzori sunt aleşi de Congresul naţional al Corpului dintre poliţiştii cu o vechime de minimum 5 ani şi cu studii de specialitate de nivel superior. (2) Preşedintele comisiei de cenzori informează Consiliul naţional al Corpului despre activitatea acesteia.  +  Capitolul 5 Veniturile şi fondurile băneşti ale Corpului Naţional al Politistilor  +  Articolul 47 (1) Veniturile Corpului se constituie din: a) taxa de înscriere, cotizatii lunare ale membrilor, venituri realizate din manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive şi din drepturi editoriale; b) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, în condiţiile legii; c) donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice, din ţara ori străinătate, în condiţiile legii şi ale normelor instituite de ministrul de interne; d) chirii, dobânzi şi orice alte surse legale; e) cota-parte din veniturile încasate de consiliile teritoriale, virata Corpului în condiţiile art. 36 lit. d). (2) Patrimoniul Corpului este folosit exclusiv pentru realizarea scopului acestuia. (3) Biroul executiv central întocmeşte anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului, pe care îl supune aprobării Consiliului naţional al Corpului.  +  Articolul 48Organele de conducere răspund de utilizarea legală a veniturilor realizate în condiţiile art. 47 alin. (1).  +  Articolul 49 (1) Fondurile băneşti ale Corpului pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate activităţilor Corpului, cheltuieli administrativ-gospodăreşti, asistenţa juridică a membrilor, cumpărarea şi administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale politistilor, precum şi pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu. (2) Corpul are calitatea de proprietar al bunurilor pe care le achiziţionează în condiţiile legii. Titlul de proprietate al Corpului asupra bunurilor proprii este supus regimului de drept comun.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 50 (1) Numărul posturilor, denumirea funcţiilor şi modul de salarizare a personalului care desfăşoară activitate permanenta în cadrul Corpului se stabilesc de Congresul naţional al Corpului, la propunerea Consiliului naţional al Corpului. (2) Membrii Corpului aflaţi în activitate, încadraţi în funcţii conform alin. (1), îşi păstrează calitatea de poliţist şi beneficiază de drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute în Legea nr. 360/2002, mai puţin drepturile salariale, care vor fi suportate de Corp.  +  Articolul 51 (1) Ministerul de Interne va pune la dispoziţia Corpului, la nivel central şi teritorial, spaţii, birotica şi mijloace tehnice necesare, în condiţiile legii. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, organele de conducere ale Corpului au acces la mijloace de comunicaţii specifice utilizate de unităţile Ministerului de Interne.  +  Articolul 52 (1) Corpul are ştampila şi sigla proprii, ale căror forma şi conţinut vor fi stabilite de Congresul naţional al Corpului. (2) Deviza Corpului este "Unitas per veritatem" (Uniti pentru adevăr).  +  Articolul 53În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se va constitui un comitet de iniţiativa, format din reprezentanţi desemnaţi de şefii structurilor Ministerului de Interne cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002, care are obligaţia de a organiza lucrările primului Congres naţional al Corpului, în termen de 90 de zile de la constituire.--------