ORDONANȚA nr. 28 din 22 iulie 1994privind plata majorărilor de întârziere și a unor sume restante datorate statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 9 august 1994  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. e) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Majorările de întârziere prevăzute de lege, datorate și neplătite de către agenții economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, până la data de 31 iulie 1994, pentru neefectuarea la termenele legale a vărsămintelor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale ca urmare a lipsei de disponibilitati bănești, cauzată de plati restante, se amina la plata până la data de 30 iunie 1995.  +  Articolul 2Pentru a beneficia de amînarea la plata, agenții economici vor prezenta organelor fiscale teritoriale, în termen de 60 zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, situația majorărilor de întârziere datorate și neplătite până la 31 iulie 1994 inclusiv. În cazurile în care majorările de întârziere datorate și neplătite nu sunt stabilite prin acte de control ale organelor Ministerului Finanțelor sau ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, agenții economici vor calcula sau vor recalcula, după caz, pe propria răspundere, majorările de întârziere datorate și neplătite la 31 iulie 1994 inclusiv, care vor fi prezentate în situația ce se comunică potrivit alin. 1.  +  Articolul 3Se exceptează de la prevederile art. 1 majorările de întârziere datorate și neplătite după data de 31 iulie 1994, precum și majorările de întârziere pentru care anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe, s-au aprobat reduceri la plata.  +  Articolul 4Neprezentarea situației majorărilor de întârziere datorate și neplătite, la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 2, atrage după sine pierderea avantajului aminarii la plata. Prezentarea eronată a cuantumului majorărilor de întârziere datorate și neplătite constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. Contravenția prevăzută la alin. 2 se constata și amenda se aplică de către organele fiscale ale Ministerului Finanțelor, cu ocazia controlului financiar ulterior. Dispozițiile alin. 2 și 3 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.  +  Articolul 5Sumele plătite în plus cu titlu de impozite și taxe de către agenții economici sau cele de rambursat potrivit legii pot fi compensate în timpul anului, la cererea acestora, cu alte datorii față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale. Majorările de întârziere prevăzute de lege, în cazul stingerii obligațiilor potrivit alin. 1, se datorează de către plătitori din ziua imediat următoare termenului legal de plată și până în ziua înregistrării cererii de compensare inclusiv la organele competente.  +  Articolul 6În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice de aplicare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  -------------------