LEGE nr. 631 din 27 noiembrie 2002bugetului de stat pe anul 2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse, al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul de stat şi bugetele Fondului de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe şi fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2003, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie bugetară.  +  Articolul 2Prin legea bugetului de stat sunt autorizate fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a tarii şi ale politicii financiare specifice anului 2003.  +  Articolul 3 (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2003, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat pe anul 2003 se stabileşte la venituri în suma de 241.235,5 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 291.045,1 miliarde lei, cu un deficit de 49.809,6 miliarde lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).---------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 4Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vărsăminte, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.  +  Articolul 5Impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2003, de orice natura şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 6Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 7Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 decembrie 2002, se încasează şi se înregistrează în anul 2003 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost datorate.  +  Articolul 8Veniturile bugetului de stat pe anul 2003 sunt în suma de 241.235,5 miliarde lei şi se prezintă astfel:
             
    VENITURI - TOTAL,- miliarde lei -
    241.235,5
    din care:  
    Venituri curente,240.446,5
    din acestea:  
    a)venituri fiscale:223.569,3
      - impozite directe,50.489,2
      din care:  
        - impozitul pe profit39.396,0
        - impozitul pe venit59.154,0
        - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)-56.582,8
      - impozite indirecte,173.080,1
      din care:  
        - taxa pe valoarea adăugată90.221,1
        - taxa pe valoarea adăugată încasată124.572,0
        - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)-34.350,9
        - accize45.880,0
        - taxe vamale8.163,0
    b)venituri nefiscale16.877,2
    Venituri din capital551,0
    Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate238,0
   +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 9În structura economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003, în suma de 291.045,1 miliarde lei, se prezintă astfel:
         
    CHELTUIELI - TOTAL,- miliarde lei -
    291.045,1
    din care:  
    1. Cheltuieli curente,231.656,9
      din acestea:  
      a) cheltuieli de personal43.216,8
      b) cheltuieli materiale şi servicii38.293,7
      c) subvenţii13.857,9
      d) prime771,1
      e) transferuri84.409,1
      f) dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli49.988,2
      g) rezerve1.120,1
    2. Cheltuieli de capital25.413,2
    3. Împrumuturi acordate219,8
    4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite,33.755,2
      din acestea:  
      a) rambursări de credite externe24.447,8
      b) plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe9.307,4
   +  Articolul 10 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de baza, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2003 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii. (3) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003. (4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2004, începând cu luna ianuarie 2004. (5) Din prevederile bugetare pe anul 2003 ale instituţiilor publice menţionate la alin. (4) se asigura plata premiului anual aferent anului 2002.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2003, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli. (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virari de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 12În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii: a) vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora, până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva; c) vor raporta lunar plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în suma de 18.325,2 miliarde lei, din care: 11.384,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.719,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 44,6 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 978,0 miliarde lei transferuri, 1.435,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 762,6 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în suma de 1.355,0 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 600,1 miliarde lei pentru Senat, 139,4 miliarde lei pentru Administraţia Prezidentiala, 60,5 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 577,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 5.872,3 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 39,5 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 31,4 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,1 miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 46,1 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 61,3 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, 9.459,0 miliarde lei pentru administraţia publică centrala, din care: 747,7 miliarde lei pentru Scretariatul General al Guvernului şi 8.711,3 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Administraţia Prezidentiala poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegaţiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străînătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administraţiei Prezidenţiale se suporta de la acelaşi articol de cheltuieli. Administraţia Prezidentiala poate solicita instituţiilor reprezentate în delegaţiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplasează în străînătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea Clubului Parlamentarilor Români şi a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaţilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor şi finanţate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în suma de 64.150,1 miliarde lei, din care: 24.205,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 20.602,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.056,9 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 1.702,4 miliarde lei transferuri, 3.428,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 11.154,5 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţionala se stabilesc în suma de 31.754,8 miliarde lei. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţionala se stabilesc în suma de 32.395,3 miliarde lei. (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suporta de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala din care face parte personalul militar şcolarizat. (5) Preluarea activităţilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, se va face în cursul anului 2003 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului. Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea justificată a celor două ministere, sa introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora. (6) Obligaţiile datorate bugetului de stat, cu excepţia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 31 iulie 2002 şi neachitate de către Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifiantilor livraţi de societatea respectiva Ministerului de Interne, precum şi unităţilor subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2003, în limita sumei de până la 500,0 miliarde lei. (7) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul finanţelor publice va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a prevederilor alin. (6).  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003 se stabilesc în suma de 65.187,0 miliarde lei, din care: 4.304,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.032,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.619,5 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 40.558,3 miliarde lei transferuri, 3.830,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.841,7 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 15.335,6 miliarde lei pentru învăţământ, 12.428,4 miliarde lei pentru sănătate, 4.855,5 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 32.567,5 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la capitolul 57.01 "Învăţământ", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", sunt prevăzute şi sume pentru dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar care se transfera unităţilor beneficiare, precum şi pentru acoperirea dobânzii de leasing financiar contractat de către minister. La titlul "Cheltuieli de capital" al aceluiaşi capitol sunt prevăzute şi sume pentru achiziţionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, precum şi pentru acoperirea ratelor de leasing financiar contractat în vederea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu laboratoare informatizate, cele două categorii de bunuri achiziţionate urmând să fie transferate unităţilor beneficiare. (4) Guvernul garantează credite externe în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituţiile de învăţământ superior de stat pe bază de proiecte, în condiţiile legii. (5) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informaţiilor Publice se utilizează pe destinaţiile prevăzute în anexa nr. 3/33. (6) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de la capitolul 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuitatilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, şi prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. (7) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului. (8) Suma de 22,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se aloca pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române. (9) Taxele poştale percepute de Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. pentru prestaţiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2003 nu pot depăşi 1,35% din valoarea sumelor plătite. (10) Cheltuielile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în suma de 11,2 miliarde lei, se finanţează din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor de la titlurile corespunzătoare ale capitolului "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret".  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în suma de 8.125,8 miliarde lei, din care: 267,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 141,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 8,6 miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii publice, 2.077,1 miliarde lei transferuri, 3.429,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2.201,6 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 5.818,9 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi de 2.306,9 miliarde lei pentru mediu şi ape.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 73.496,0 miliarde lei, din care: 1.825,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.896,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 8.010,9 miliarde lei subvenţii, 771,1 miliarde lei prime, 32.109,6 miliarde lei transferuri, 12.246,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 12.635,3 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 15.260,5 miliarde lei pentru industrie, 14.099,1 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 30.307,6 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi de 13.828,8 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei Publice. (4) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului, în suma de 1.680,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificatii de dobânda la exportul de produse cu ciclu scurt şi mediu de fabricaţie; bonificatii de dobânda şi garanţii la exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a investiţiilor române în străînătate; asigurarea şi reasigurarea creditelor de producţie pentru bunuri şi servicii destinate exportului de mărfuri generale; asigurarea şi reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior, în funcţie de necesităţile de sustinere a exporturilor. (5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie sunt cuprinse şi sume pentru majorarea capitalului social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi suma de 134,6 miliarde lei pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, potrivit legii. (6) Repartizarea pe judeţe a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale, pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu consultarea preşedinţilor de consilii judeţene, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe judeţe, pe unităţi administrativ-teritoriale şi obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în suma de 8.533,0 miliarde lei, din care: 1.229,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 900,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 117,4 miliarde lei subvenţii, 5.083,7 miliarde lei transferuri, 1.042,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 159,5 miliarde lei rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 3.442,3 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi de 5.090,7 miliarde lei pentru alte acţiuni.  +  Articolul 19La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 800,1 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 200,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea inlaturarii efectelor unor calamitaţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 120,0 miliarde lei, din care: 30,0 miliarde lei pentru finanţarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, şi 90,0 miliarde lei pentru finanţarea unor proiecte de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova.  +  Articolul 20În anul 2003, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 219,8 miliarde lei, din care: 163,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,3 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 55,5 miliarde lei pentru microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale.
   +  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 21Deficitul bugetului de stat se stabileşte în suma de 49.809,6 miliarde lei.  +  Articolul 22 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 49.988,2 miliarde lei, din care: 21.696,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 8.615,6 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 11.871,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 6.605,1 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structurală, şi 1.200,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţara (rating) de către agenţiile specializate, în anul 2003, precum şi eventualele diferenţe din anii anteriori. (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 2003, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (4) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2003 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului. (5) Veniturile din privatizare şi din dividende, precum şi cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele instituţiilor publice implicate, se vor utiliza în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001, dacă prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanţarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenti, în ordinea înregistrării acestora.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 23 (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 15.718,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care: a) 7.727,1 miliarde lei pentru protecţie socială, privind asigurarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap. Aceasta suma se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului de stat judeţean pentru persoanele cu handicap, în funcţie de numărul de beneficiari; b) 1.926,4 miliarde lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; c) 814,8 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de cultura descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultura care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5; d) 1.335,6 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judeţelor; e) 3.914,4 miliarde lei se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin hotărâre a consiliului judeţean, cu prioritate acelor unităţi administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. (2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2003, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 36% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 17% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. (3) Pentru municipiul Bucureşti cota este de 63% şi se repartizează în condiţiile prevăzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 36% la bugetul propriu al municipiului Bucureşti şi 9% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor şi municipiului Bucureşti. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector.  +  Articolul 24Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, în suma de 3.597,4 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul judeţean pe unităţi administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termica livrata populaţiei şi de subvenţia aferentă, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, se utilizează pentru asigurarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei acordate populaţiei sau pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice.  +  Articolul 25Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e), precum şi a celor din cota de 17% la dispoziţia consiliului judeţean, respectiv 9% la dispoziţia Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se aproba prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, utilizându-se criteriul prevăzut în anexa nr. 7, pentru 50% din sume, iar pentru diferenţa, criterii specifice aprobate prin hotărâri ale acestora.  +  Articolul 26 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat potrivit legii, ale creşelor, precum şi ale centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă, în suma de 34.350,9 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) şi 8b). Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi, după caz, a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti. (2) Pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, instituţiilor de cultura, creşelor, centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolă, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele proprii ale acestora. (3) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 9. (4) Din bugetele locale se suporta şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 27 (1) În anul 2003 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în suma de 1.900,0 miliarde lei. (2) Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (3) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sa analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, sa propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.  +  Articolul 28Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 29 (1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta şi de evidenta a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi se vor finanta din bugetele acestora, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a protocoalelor de predare-primire a activităţilor respective. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările rezultate în urma acţiunii de predare-primire a acestor activităţi în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor Ministerului de Interne şi Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 30Regiile autonome de interes local care în anul 2003 se transforma, în condiţiile legii, în societăţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcţionează ca societăţi comerciale. În anii următori transformarii în societăţi comerciale impozitul pe profit se plăteşte la bugetul de stat, în condiţiile prevederilor Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.  +  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 31 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 11. (2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere şi cheltuielile aferente instalării şi întreţinerii aparaturii de înalta performanta achiziţionate din credite externe, contractate direct sau garantate de stat. (3) Prevederile art. 10-12 se aplică şi bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate.  +  Capitolul VII Dispoziţii referitoare la agenţii economici  +  Articolul 32 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi celelalte societăţi comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, creşs, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În cadrul aceleiaşi limite prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum şi pentru contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare. De asemenea, unităţile menţionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din şcoli şi din centrele de plasament. (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care obţin venituri comerciale sau venituri din profesii libere, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea cu salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă, pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariaţii în cauza, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net pentru destinaţiile prevăzute la alin. (2). (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de către regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum şi de către societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de către Guvern. (5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (3), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării şi completează prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002. (6) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi pentru societăţile comerciale subvenţionate de la bugetul de stat şi societăţile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiinţare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează şi se aproba de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora. (7) De prevederile alineatului precedent beneficiază şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare ale căror bugete de venituri şi cheltuieli se aproba, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 33 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Capitolul VIII Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 34Creditele de angajament pentru acţiunile multianuale, în anul 2003, sunt la nivelul creditelor bugetare.  +  Articolul 35Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 36 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionala. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pentru anul 2003, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionala, precum şi cele necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabila", "Programe comunitare" şi "Programe cu finanţare nerambursabilă", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia celor efectuate la aceleaşi alineate de cheltuieli. (4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanţare nerambursabilă" pentru cofinanţarea acţiunilor aferente Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Program. (5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 37 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, pentru programe comunitare, precum şi a rambursarilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".  +  Articolul 38 (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 ale societăţilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere în actul constitutiv. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aproba şi bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 39 (1) În anul 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masa emise de către unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, pentru un număr maxim de 1.426.000 salariaţi în trimestrul I, 1.476.000 salariaţi în trimestrul II, 1.526.000 salariaţi în trimestrul III şi 1.576.000 salariaţi în trimestrul IV, şi acordate de către angajatori salariaţilor, în limita valorii nominale prevăzută de lege. (2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare valorii nominale a tichetelor de masa acordate salariaţilor proprii de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Unităţile emitente autorizate potrivit legii pot emite tichete de masa pentru un număr de salariaţi mai mare decât cel prevăzut în autorizaţie numai în cazul în care aceştia aparţin unor categorii de angajatori care realizează activităţi nonprofit. (4) În bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor de pe lângă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masa, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 40 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2003. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, şi fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte. Pe măsura necesităţilor de finanţare se autorizează Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.  +  Articolul 41 (1) Pentru proiectele de investiţii finanţate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi altele - echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern. (2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaţionale, menţionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din credite externe şi, după caz, alocaţiile din bugetele locale, reprezentând parţial contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, vor fi asigurate în continuare, în măsura în care Ministerul Finanţelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic. (3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor dispoziţii legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.  +  Articolul 42 (1) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeti, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestora. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.  +  Articolul 43Potrivit legii, drepturile asistentului personal al persoanei cu handicap, care acorda îngrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav, se suporta din bugetele locale, iar indemnizaţia pentru însoţitor de care beneficiază pensionării încadraţi în gradul I de invaliditate se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 44La o posibila rectificare a bugetului de stat pe anul 2003 din eventualele surse suplimentare sau economii la cheltuieli se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finanţarea acţiunilor de învăţământ şi agricultura.  +  Articolul 45Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 631.  +  Anexa 1BUGETUL DE STAT PE ANUL 2003- Sinteza -
               
    - mii lei -
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2003
    A                                                                                          B                                                            C
    0001       VENITURI - TOTAL241.235.535.000
    0002       I. VENITURI CURENTE240.446.535.000
    0003       A. VENITURI FISCALE223.569.335.000
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE50.489.245.000
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT39.396.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII280.000.000
    01     Impozitul pe salarii - total280.000.000
    0601       IMPOZITUL PE VENIT59.154.000.000
    01     Impozit pe venituri din activităţi independente1.180.000.000
    02     Impozit pe venituri din salarii53.383.000.000
    03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor735.000.000
    04     Impozit pe venituri din dividende2.190.000.000
    05     Impozit pe venituri din dobânzi380.000.000
    06     Impozit pe alte venituri102.000.000
    07     Impozit pe venit din pensii190.000.000
    08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură60.000.000
    09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale50.000.000
    10     Regularizări290.000.000
    11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală70.000.000
    12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente470.000.000
    13     Impozit pe veniturile din activităţi agricole20.000.000
    14     Impozitul pe veniturile obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial34.000.000
    0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-56.582.755.000
    01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-37.267.000.000
    02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-15.718.320.000
    03     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-3.597.435.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE5.942.000.000
    01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente3.591.000.000
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor15.000.000
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale2.300.000.000
    08     Cote din taxe de şcolarizare35.000.000
    30     Alte încasări din impozite directe1.000.000
    0901       CONTRIBUŢII2.300.000.000
    04     Contribuţia pentru pensia suplimentară600.000.000
    09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap1.700.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE173.080.090.000
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ90.221.090.000
    01     T.V.A. încasată124.572.000.000
    03     Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele locale (se scad)-34.350.910.000
    1401       ACCIZE45.880.000.000
    1601       TAXE VAMALE8.163.000.000
    01     Taxe vamale de la persoane juridice7.713.000.000
    02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale450.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE28.816.000.000
    01     Taxe pentru jocurile de noroc400.000.000
    03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare420.000.000
    04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale2.000.000.000
    07     Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători, precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi11.928.000.000
    10     Taxe judiciare de timbru50.000.000
    11     Venituri din timbru judiciar80.000.000
    12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială662.000.000
    13     Taxe extrajudiciare de timbru1.000.000
    15     Amenzi judiciare28.000.000
    16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat40.000.000
    18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor710.000.000
    19     Venituri cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice6.220.000.000
    21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc225.000.000
    22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import12.000.000
    24     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale3.000.000.000
    25     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei200.000.000
    26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale650.000.000
    27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile250.000.000
    28     Impozit pe veniturile microîntreprinderilor1.923.000.000
    30     Alte încasări din impozite indirecte17.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE16.877.200.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME2.000.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE6.777.200.000
    01     Taxe de metrologie200.000
    02     Venituri din taxe pentru prestaţii vamale350.000.000
    03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional16.000.000
    04     Taxe consulare1.170.000.000
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii46.000.000
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului111.000.000
    12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate22.000.000
    13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate6.000.000
    17     Taxe pentru învăţământ67.000.000
    18     Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară14.000.000
    19     Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale340.000.000
    20     Venituri din prestări de servicii1.901.000.000
    22     Venituri din producerea riscurilor asigurate9.000.000
    30     Alte venituri de la instituţiile publice2.725.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI8.100.000.000
    01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive120.000.000
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale1.626.000.000
    04     Încasări din cota reţinută conform Codului penal4.000.000
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi850.000.000
    06     Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar6.000.000
    07     Venituri din concesiuni şi închirieri4.198.000.000
    08     Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe12.000.000
    09     Venituri din dobânzi15.000.000
    11     Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate170.000.000
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii283.000.000
    19     Venituri din dividende410.000.000
    20     Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii şi asigurări sociale militare5.000.000
    21     Venituri din despăgubiri1.000.000
    30     Încasări din alte surse400.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL551.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI551.000.000
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice481.000.000
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare40.000.000
    08     Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare30.000.000
    4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE238.000.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE238.000.000
    01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale900.000
    05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000
    09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ200.000.000
    10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară22.000.000
    11     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism2.000.000
    15     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale3.000.000
    17     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit5.000.000
    18     Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili5.000.000
    5001       BUGET DE STAT291.045.109.060
        01   CHELTUIELI CURENTE231.656.932.275
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL43.216.867.578
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.293.763.920
      34   SUBVENŢII13.857.919.110
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice7.423.570.541
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.720.416.569
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.713.932.000
      36   PRIME771.100.000
      38   TRANSFERURI84.409.063.530
      39   Transferuri consolidabile6.377.615.702
      3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic414.780.000
      3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.647.716.579
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul  
          Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen294.608.400
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul  
          Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv214.155.723
      3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000
      3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000
      3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000
      3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000
      3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare55.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile78.031.447.828
      4001Locuinţe526.002.000
      4002Burse1.353.078.494
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.721.638.345
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane16.094.155.058
      4008Ajutoare sociale44.000.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii349.238.870
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale820.460.038
      4015Plăţi compensatorii544.180.056
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.500.000.000
      4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare886.600.000
      4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii827.256.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare859.453.167
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor550.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier785.771.800
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.741.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare7.625.364.468
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială76.032.840
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale2.535.691.994
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal14.342.000
      4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii196.052.808
      4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare51.699.662
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural4.700.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.170.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.200.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii29.040.000
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor35.620.000
      4041Asociaţii şi fundaţii38.242.332
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial329.676.000
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război70.595.000
      4044Programe pentru sănătate1.049.556.000
      4045Programe pentru tineret35.694.000
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român50.000.000
      4047Cadastru imobiliar35.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie335.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor15.000.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită55.000.000
      4053Sprijinirea producătorilor agricoli5.143.781.079
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496
      4055Programe cu finanţare rambursabilă3.506.077.347
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.068.300.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior5.542.800.000
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor6.000.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)66.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate1.268.971.071
      4061Susţinerea cultelor147.000.000
      4062Stimularea exporturilor2.045.000.000
      4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură85.058.000
      4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult646.655.000
      4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
      4069Completarea primelor de asigurare56.710.000
      4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului157.007.260
      4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor31.060.000
      4080Alte transferuri738.083.323
      4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii192.214.860
      4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare97.350.000
      4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare  
          Profesională a Adulţilor3.641.000
      4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei- Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.750.000
      4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul709.500.000
      4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină44.000.000
      4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat260.000.000
      4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.954.000
      4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri40.000.000
      4091Rentă viageră46.199.784
      4093Programe comunitare603.708.181
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă1.081.672.275
      4096Programe SAPARD16.287.220
      49   DOBÂNZI49.988.150.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne21.696.000.000
      5002Dobânzi aferente datoriei publice externe8.615.560.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii11.871.450.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.605.140.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.200.000.000
      60   REZERVE1.120.068.137
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL25.413.179.670
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE219.778.000
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale163.000.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.247.000
      8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale55.531.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE33.755.219.115
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite33.755.219.115
      8501Rambursări de credite externe24.447.854.043
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.307.365.072
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE18.325.223.444
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE18.325.223.444
      01   CHELTUIELI CURENTE16.126.825.710
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.384.522.581
      10   Cheltuieli cu salariile7.830.369.447
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.805.686.790
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj264.651.140
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate514.860.478
      14   Deplasări, detaşări, transferări968.954.726
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară660.505.015
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate308.449.711
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.719.647.497
      21   Drepturi cu caracter social26.003.700
      22   Hrană46.064.072
      23   Medicamente şi materiale sanitare7.725.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.809.243.999
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional509.300.920
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament134.951.213
      27   Reparaţii curente247.921.942
      28   Reparaţii capitale433.499.970
      29   Cărţi şi publicaţii62.314.794
      30   Alte cheltuieli430.121.887
      32   Fondul Preşedintelui6.500.000
      33   Fondul primului-ministru6.000.000
      34   SUBVENŢII44.647.448
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice44.647.448
      38   TRANSFERURI978.008.184
      40   Transferuri neconsolidabile978.008.184
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale648.231.276
      4041Asociaţii şi fundaţii1.612.332
      4055Programe cu finanţare rambursabilă235.291.823
      4080Alte transferuri800.000
      4093Programe comunitare5.334.065
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă70.451.468
      4096Programe SAPARD16.287.220
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.435.837.594
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.355.837.594
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat80.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE762.560.140
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite762.560.140
      8501Rambursări de credite externe542.669.040
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane219.891.100
    01     Administraţia Prezidenţială139.373.200
    02     Autorităţi legislative1.955.054.710
    03     Autorităţi judecătoreşti5.872.314.915
    04     Alte organe ale autorităţilor publice899.467.035
    05     Autorităţi executive9.459.013.584
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ64.150.151.179
      01   CHELTUIELI CURENTE49.567.170.893
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL24.205.505.057
      20 34   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII SUBVENŢII20.602.333.352 3.056.891.625
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.056.891.625
      38   TRANSFERURI1.702.440.859
      39   Transferuri consolidabile504.891.123
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul  
          Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen290.735.400
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv214.155.723
      40   Transferuri neconsolidabile1.197.549.736
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.500.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.841.077
      4015Plăţi compensatorii544.180.056
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate466.581.071
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă164.413.538
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.428.453.376
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE11.154.526.910
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite11.154.526.910
      8501Rambursări de credite externe9.917.067.740
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.237.459.170
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ31.754.822.013
      01   CHELTUIELI CURENTE21.275.583.548
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.462.503.256
      10   Cheltuieli cu salariile7.122.369.390
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat629.224.147
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj136.751.117
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate492.158.594
      14   Deplasări, detaşări, transferări1.082.000.008
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară225.000.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate857.000.008
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.932.929.636
      21   Drepturi cu caracter social760.197.960
      22   Hrană3.995.535.773
      23   Medicamente şi materiale sanitare45.998.611
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.193.065.617
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.609.171.460
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament800.939.443
      27   Reparaţii curente150.761.347
      28   Reparaţii capitale66.124.425
      29   Cărţi şi publicaţii4.000.000
      30   Alte cheltuieli307.135.000
      38   TRANSFERURI880.150.656
      39   Transferuri consolidabile129.120.600
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen129.120.600
      40   Transferuri neconsolidabile751.030.056
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.850.000
      4015Plăţi compensatorii544.180.056
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate200.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.121.900.165
      72   Investiţii ale instituţiilor publice2.121.900.165
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.357.338.300
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite8.357.338.300
      8501Rambursări de credite externe7.796.720.490
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane560.617.810
    01     Administraţie centrală250.737.956
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii20.040.638.605
    03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă10.743.999.396
    04     Parteneriat pentru pace163.266.000
    05     Plăţi compensatorii556.180.056
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ32.395.329.166
      01   CHELTUIELI CURENTE28.291.587.345
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL14.743.001.801
      10   Cheltuieli cu salariile11.248.263.244
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat473.028.191
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj101.427.692
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate731.059.791
      14   Deplasări, detaşări, transferări279.810.339
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară142.223.339
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate137.587.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.669.403.716
      21   Drepturi cu caracter social178.172.700
      22   Hrană4.911.842.494
      23   Medicamente şi materiale sanitare13.967.659
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie844.220.508
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional571.807.486
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.036.040.741
      27   Reparaţii curente64.024.325
      28   Reparaţii capitale93.314.439
      29   Cărţi şi publicaţii5.212.900
      30   Alte cheltuieli324.781.723
      34   SUBVENŢII3.056.891.625
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.056.891.625
      38   TRANSFERURI822.290.203
      39   Transferuri consolidabile375.770.523
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen161.614.800
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv214.155.723
      40   Transferuri neconsolidabile446.519.680
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.500.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.991.077
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.691.994
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal1.342.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate266.581.071
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă164.413.538
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.306.553.211
      71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare850.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.305.703.211
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.797.188.610
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.797.188.610
      8501Rambursări de credite externe2.120.347.250
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane676.841.360
    01     Administraţie centrală1.943.114.714
    02     Poliţie8.755.495.095
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.647.772.680
    04     Paza şi supravegherea frontierei2.836.610.232
    05     Jandarmerie4.868.837.172
    06     Siguranţă naţională7.155.718.012
    07     Penitenciare3.251.547.348
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională1.936.233.913
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE65.187.027.008
      01   CHELTUIELI CURENTE54.515.307.414
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.304.649.601
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.032.915.437
      34   SUBVENŢII2.619.475.799
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice2.619.475.799
      38   TRANSFERURI40.558.266.577
      39   Transferuri consolidabile1.768.200
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.768.200
      40   Transferuri neconsolidabile40.556.498.377
      4002Burse1.322.708.494
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.721.638.345
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane16.094.155.058
      4008Ajutoare sociale44.000.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii346.738.870
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale46.420.705
      40 4019 32Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii827.256.000 196.052.808
      4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare51.699.662
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural4.700.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.170.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.200.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii29.040.000
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor35.620.000
      4041Asociaţii şi fundaţii36.630.000
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial329.676.000
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război70.595.000
      4044Programe pentru sănătate1.049.556.000
      4045Programe pentru tineret35.694.000
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român50.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă9.803.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior5.542.800.000
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor6.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate802.390.000
      4061Susţinerea cultelor147.000.000
      4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult646.655.000
      4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
      4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului157.007.260
      4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor31.060.000
      4080Alte transferuri69.334.325
      4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.641.000
      4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei-Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.750.000
      4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat260.000.000
      4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.954.000
      4091Rentă viageră46.199.784
      4093Programe comunitare320.082.851
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă165.020.215
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.829.975.494
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.841.744.100
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.841.744.100
      8501Rambursări de credite externe5.492.100.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.349.644.100
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT15.335.569.682
      01   CHELTUIELI CURENTE12.458.987.575
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.433.441.516
      10   Cheltuieli cu salariile1.815.828.950
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat342.116.625
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj52.021.848
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate125.637.876
      14   Deplasări, detaşări, transferări69.182.380
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară50.790.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate18.392.380
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.940.145.327
      21   Drepturi cu caracter social449.151.000
      22   Hrană475.790.004
      23   Medicamente şi materiale sanitare3.211.322
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie280.822.484
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional44.423.784
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament217.712.600
      27   Reparaţii curente33.767.535
      28   Reparaţii capitale176.962.890
      29   Cărţi şi publicaţii20.332.054
      30   Alte cheltuieli88.362.699
      31   Manuale115.500.880
      34   SUBVENŢII889.862.200
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice889.862.200
      38   TRANSFERURI7.195.538.532
      39   Transferuri consolidabile1.680.000
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.680.000
      40   Transferuri neconsolidabile7.193.858.532
      4002Burse1.322.708.494
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.078.240
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior5.542.800.000
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor6.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult12.195.000
      4080Alte transferuri7.302.937
      4093Programe comunitare251.141.851
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă50.632.010
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.212.412.887
      72   Investiţii ale instituţiilor publice2.212.412.887
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE664.169.220
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite664.169.220
      8501Rambursări de credite externe285.495.860
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane378.673.360
    01     Administraţie centrală132.540.647
    02     Învăţământ preşcolar14.654.878
    03     Învăţământ primar şi gimnazial144.867.738
    04     Învăţământ liceal354.316.759
    09     Învăţământ superior8.863.760.466
    10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice160.162.580
    14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi550.054.600
    20     Centre de calificare şi recalificare10.774.788
    25     Servicii publice descentralizate932.596.449
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ4.171.840.777
    5801       SĂNĂTATE12.428.438.253
      01   CHELTUIELI CURENTE4.920.139.346
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.262.137.236
      10   Cheltuieli cu salariile922.795.499
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat229.472.208
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj32.243.560
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate64.595.973
      14   Deplasări, detaşări, transferări13.029.996
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.833.996
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate2.196.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.684.308.045
      21   Drepturi cu caracter social780.000
      22   Hrană515.342.233
      23   Medicamente şi materiale sanitare316.403.222
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie184.957.694
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional444.419.975
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament43.017.650
      27   Reparaţii curente82.066.937
      28   Reparaţii capitale8.599.334
      29   Cărţi şi publicaţii2.035.000
      30   Alte cheltuieli86.686.000
      34   SUBVENŢII111.360.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice111.360.000
      38   TRANSFERURI1.862.334.065
      39   Transferuri consolidabile12.600
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen12.600
      40   Transferuri neconsolidabile1.862.321.465
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.375.465
      4044Programe pentru sănătate1.049.556.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate802.390.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.404.525.047
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.404.525.047
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.103.773.860
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.103.773.860
      8501Rambursări de credite externe5.190.577.330
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane913.196.530
    01     Administraţie centrală840.000.000
    03     Spitale2.068.220.045
    05     Creşe2.053.912
    07     Centre de transfuzii sanguine504.000.000
    09     Centre de sănătate17.531.532
    25     Servicii publice descentralizate3.635.000.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare5.361.632.764
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET4.855.471.342
      01   CHELTUIELI CURENTE4.754.678.782
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL262.972.722
      10   Cheltuieli cu salariile169.947.244
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat42.370.048
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj6.023.349
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate11.895.717
      14   Deplasări, detaşări, transferări32.736.364
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.671.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate22.065.364
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.233.980.391
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie44.925.042
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional982.905.200
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.369.025
      27   Reparaţii curente3.368.391
      28   Reparaţii capitale1.608.900
      29   Cărţi şi publicaţii9.761.100
      30   Alte cheltuieli185.042.733
      34   SUBVENŢII1.596.499.699
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.596.499.699
      38   TRANSFERURI1.661.225.970
      39   Transferuri consolidabile75.600
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen75.600
      40   Transferuri neconsolidabile1.661.150.370
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.007.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii196.052.808
      4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare51.699.662
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora15.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural4.700.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei3.170.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.200.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii29.040.000
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor35.620.000
      4045Programe pentru tineret35.694.000
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român50.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă9.803.000
      4061Susţinerea cultelor147.000.000
      4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000
      4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult634.460.000
      4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor31.060.000
      4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei-Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.750.000
      4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat260.000.000
      4093Programe comunitare61.348.000
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă60.545.900
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL90.352.560
      72   Investiţii ale instituţiilor publice90.352.560
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.440.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.440.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.440.000
    01     Administraţie centrală199.624.401
    02     Biblioteci publice naţionale57.000.000
    04     Muzee318.127.817
    05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte394.645.000
    13     Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice300.000.000
    15     Culte religioase812.520.000
    20     Activitatea sportivă1.013.532.994
    21     Activitatea de tineret91.886.000
    25     Servicii publice descentralizate136.342.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.531.793.130
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII32.567.547.731
      01   CHELTUIELI CURENTE32.381.501.711
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL346.098.127
      10   Cheltuieli cu salariile246.033.112
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat57.109.217
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj8.692.008
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate17.221.130
      14   Deplasări, detaşări, transferări17.042.660
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară9.217.660
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate7.825.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.174.481.674
      21   Drepturi cu caracter social1.399.389.570
      22   Hrană626.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare2.318.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie72.518.344
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional28.990.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.050.000
      27   Reparaţii curente20.988.000
      28   Reparaţii capitale22.486.935
      29   Cărţi şi publicaţii2.538.000
      30   Alte cheltuieli618.576.825
      34   SUBVENŢII21.753.900
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice21.753.900
      38   TRANSFERURI29.839.168.010
      40   Transferuri neconsolidabile29.839.168.010
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.721.638.345
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane16.094.155.058
      4008Ajutoare sociale44.000.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii346.738.870
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.960.000
      4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii827.256.000
      4041Asociaţii şi fundaţii36.630.000
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial329.676.000
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război70.595.000
      4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
      4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului157.007.260
      4080Alte transferuri62.031.388
      4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor3.641.000
      4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.954.000
      4091Rentă viageră46.199.784
      4093Programe comunitare7.593.000
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă53.842.305
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL122.685.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice122.685.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE63.361.020
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite63.361.020
      8501Rambursări de credite externe16.026.810
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane47.334.210
    01     Administraţie centrală245.049.367
    08     Centre de primire a minorilor3.040.888
    09     Ajutor social44.000.000
    14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial336.303.000
    15     Alocaţia de stat pentru copii11.978.430.745
    17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen8.597.534
    18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat15.192.667
    19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii892.526.000
    20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari7.051.991.355
    21     Pensii militari7.885.486.913
    25     Servicii publice descentralizate311.527.073
    29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani2.149.384
    37     Ajutoare speciale1.474.484.419
    38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi3.229.200
    43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului199.047.905
    48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
    50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii2.086.241.281
    6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE8.125.761.051
      01   CHELTUIELI CURENTE2.494.375.042
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL266.978.272
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII141.721.212
      34   SUBVENŢII8.606.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice8.606.000
      38   TRANSFERURI2.077.069.558
      39   Transferuri consolidabile822.000.000
      3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000
      3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000
      3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile1.255.069.558
      4001Locuinţe526.002.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.050.954
      4047Cadastru imobiliar35.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă522.002.770
      4093Programe comunitare14.106.750
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă145.907.084
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.429.788.039
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.201.597.970
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.201.597.970
      8501Rambursări de credite externe1.475.558.890
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane726.039.080
    6301   01   SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE CHELTUIELI CURENTE5.818.906.660 1.913.610.770
      34   SUBVENŢII8.606.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice8.606.000
      38   TRANSFERURI1.905.004.770
      39   Transferuri consolidabile822.000.000
      3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000
      3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000
      3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism37.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile1.083.004.770
      4001Locuinţe526.002.000
      4047Cadastru imobiliar35.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă522.002.770
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.874.399.100
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.370.324.600
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat504.074.500
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.030.896.790
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.030.896.790
      8501Rambursări de credite externe1.475.558.890
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane555.337.900
    08     Locuinţe2.943.130.140
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe2.875.776.520
    6401       MEDIU ŞI APE2.306.854.391
      01   CHELTUIELI CURENTE580.764.272
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL266.978.272
      10   Cheltuieli cu salariile189.119.020
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat47.279.755
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj6.619.166
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate13.238.331
      14   Deplasări, detaşări, transferări10.722.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară6.282.000
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate4.440.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII141.721.212
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie50.825.212
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional73.384.050
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.677.500
      27   Reparaţii curente3.073.200
      29   Cărţi şi publicaţii1.910.250
      30   Alte cheltuieli10.851.000
      38   TRANSFERURI172.064.788
      40   Transferuri neconsolidabile172.064.788
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.050.954
      4093Programe comunitare14.106.750
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă145.907.084
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.555.388.939
      72   Investiţii ale instituţiilor publice64.500.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat1.490.888.939
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE170.701.180
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite170.701.180
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane170.701.180
    01     Administraţie centrală124.000.000
    02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.616.090.119
    03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării550.000.000
    04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă2.000.000
    05     Controlul activităţilor nucleare14.764.272
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE73.495.952.957
      01   CHELTUIELI CURENTE48.614.000.673
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.825.620.692
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.896.840.473
      34   SUBVENŢII8.010.881.841
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.676.533.272
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.620.416.569
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.713.932.000
      36   PRIME771.100.000
      38   TRANSFERURI32.109.557.667
      39   Transferuri consolidabile3.146.851.579
      3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic414.780.000
      3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.647.716.579
      3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000
      3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare55.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile28.962.706.088
      4002Burse28.320.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale49.486.632
      4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare886.600.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare859.453.167
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor550.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier785.771.800
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.741.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de  
          Preaderare7.625.364.468
      4048Meteorologie şi hidrologie335.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor15.000.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită55.000.000
      4053Sprijinirea producătorilor agricoli5.143.781.079
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496
      4055Programe cu finanţare rambursabilă2.738.979.754
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.068.300.000
      4062Stimularea exporturilor2.045.000.000
      4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură85.058.000
      4069Completarea primelor de asigurare56.710.000
      4080Alte transferuri178.243.187
      4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii192.214.860
      4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare97.350.000
      4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul709.500.000
      4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină44.000.000
      4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri40.000.000
      4093Programe comunitare12.086.675
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă519.879.970
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL12.246.686.699
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE12.635.265.585
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite12.635.265.585
      8501Rambursări de credite externe6.984.678.213
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.650.587.372
    6601       INDUSTRIE15.260.497.563
      01   CHELTUIELI CURENTE6.997.384.271
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL132.958.090
      10   Cheltuieli cu salariile91.077.000
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat22.599.190
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj3.337.810
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate6.375.090
      14   Deplasări, detaşări, transferări9.569.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară2.499.200
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate7.069.800
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII227.490.382
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie43.505.150
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.000.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.300.000
      27   Reparaţii curente2.450.000
      29   Cărţi şi publicaţii750.000
      30   Alte cheltuieli168.485.232
      34   SUBVENŢII3.598.572.760
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.473.450
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi3.595.867.310
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.232.000
      38   TRANSFERURI3.038.363.039
      39   Transferuri consolidabile414.780.000
      3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic414.780.000
      40   Transferuri neconsolidabile2.623.583.039
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale7.420.772
      4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare886.600.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor550.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier785.771.800
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită55.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă237.788.980
      4080Alte transferuri3.651.487
      4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare97.350.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL6.843.548.840
      72   Investiţii ale instituţiilor publice152.500.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat6.691.048.840
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.419.564.452
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.419.564.452
      8501Rambursări de credite externe713.720.650
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane705.843.802
    01     Administraţie centrală369.342.694
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale150.000.000
    03     Combustibili minerali solizi1.817.203.917
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili3.079.698.792
    07     Industrie prelucrătoare416.758.161
    08     Dezvoltarea sistemului energetic finanţată din venituri cu destinaţie specială5.920.000.000
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei3.507.493.999
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ14.099.112.707
      01   CHELTUIELI CURENTE12.967.350.257
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.299.238.020
      10   Cheltuieli cu salariile990.301.172
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat179.468.043
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj25.125.526
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate50.251.052
      14   Deplasări, detaşări, transferări54.092.227
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară45.892.227
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate8.200.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.258.443.282
      22   Hrană1.440.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare78.994.800
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie172.931.600
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional897.012.007
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament18.186.000
      27   Reparaţii curente10.000.000
      28   Reparaţii capitale69.573.060
      29   Cărţi şi publicaţii2.545.015
      30   Alte cheltuieli7.760.800
      34   SUBVENŢII4.119.080.000
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.406.380.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.712.700.000
      36   PRIME771.100.000
      37   Prime acordate producătorilor agricoli771.100.000
      38   TRANSFERURI5.519.488.955
      40   Transferuri neconsolidabile5.519.488.955
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale14.632.505
      4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000
      4053Sprijinirea producătorilor agricoli5.143.781.079
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional50.106.496
      4055Programe cu finanţare rambursabilă39.320.905
      4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură85.058.000
      4069Completarea primelor de asigurare56.710.000
      4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri40.000.000
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă39.879.970
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL910.000.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice301.000.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat609.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE221.762.450
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite221.762.450
      8501Rambursări de credite externe121.876.170
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane99.886.280
    01     Administraţie centrală151.031.875
    02     Amendare soluri acide şi alcaline50.000.000
    03     Acoperire sume fixe la seminţe1.092.700.000
    04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal365.714.016
    05     Reproducţie şi selecţie animale302.668.105
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole80.132.650
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli120.000.000
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.914.881.079
    14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului1.902.523.680
    15     Silvicultură461.416.449
    17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor615.500.000
    18     Despăgubiri în caz de calamităţi naturale141.768.000
    25     Servicii publice descentralizate2.563.293.017
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii337.483.836
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII30.307.549.516
      01   CHELTUIELI CURENTE16.275.499.771
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL204.426.452
      10   Cheltuieli cu salariile135.534.791
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat34.335.917
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj6.591.266
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.487.436
      14   Deplasări, detaşări, transferări18.477.042
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.418.198
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate13.058.844
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.968.471.646
      21   Drepturi cu caracter social507.247
      22   Hrană1.247.827
      23   Medicamente şi materiale sanitare26.785
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie49.940.282
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional35.049.425
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.069.548
      27   Reparaţii curente3.147.720.003
      28   Reparaţii capitale719.373.159
      29   Cărţi şi publicaţii2.631.385
      30   Alte cheltuieli8.905.985
      34   SUBVENŢII24.549.259
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi24.549.259
      38   TRANSFERURI12.078.052.414
      39   Transferuri consolidabile2.677.071.579
      3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.647.716.579
      3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000
      40   Transferuri neconsolidabile9.400.980.835
      4002Burse28.320.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.152.141
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.741.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă2.336.642.019
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.068.300.000
      4080Alte transferuri9.980.000
      4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul709.500.000
      4093Programe comunitare12.086.675
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă480.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.499.898.752
      72   Investiţii ale instituţiilor publice126.716.782
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat3.373.181.970
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.532.150.993
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.532.150.993
      8501Rambursări de credite externe5.786.434.563
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.745.716.430
    01     Administraţie centrală854.023.077
    02     Aviaţie civilă3.310.167.648
    03     Navigaţie civilă1.117.605.916
    05     Drumuri şi poduri6.036.231.175
    06     Transport feroviar9.333.255.913
    07     Transport în comun1.895.974.310
    08     Aeroporturi de interes local29.355.000
    09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială149.940.153
    10     Comunicaţii6.111.813
    11     Drumuri finanţate din venituri cu destinaţie specială7.564.904.511
    50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor9.980.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE13.828.793.171
      01   CHELTUIELI CURENTE12.373.766.374
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL188.998.130
      10   Cheltuieli cu salariile130.805.053
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat31.343.830
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj5.730.336
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.156.202
      14   Deplasări, detaşări, transferări11.962.709
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.728.527
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate6.234.182
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII442.435.163
      22   Hrană31.625
      23   Medicamente şi materiale sanitare1.265
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie129.065.464
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional45.491.518
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.291.000
      27   Reparaţii curente19.986.000
      28   Reparaţii capitale38.110.000
      29   Cărţi şi publicaţii1.186.776
      30   Alte cheltuieli200.271.515
      34   SUBVENŢII268.679.822
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice268.679.822
      38   TRANSFERURI11.473.653.259
      39   Transferuri consolidabile55.000.000
      3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare55.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile11.418.653.259
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.281.214
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare859.453.167
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare7.625.364.468
      4048Meteorologie şi hidrologie335.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor15.000.000
      4055Programe cu finanţare rambursabilă125.227.850
      4062Stimularea exporturilor2.045.000.000
      4080Alte transferuri164.611.700
      4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii192.214.860
      4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină44.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL993.239.107
      71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare949.965.077
      72   Investiţii ale instituţiilor publice43.159.455
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat114.575
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE461.787.690
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite461.787.690
      8501Rambursări de credite externe362.646.830
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane99.140.860
    01     Administraţie centrală1.409.129.723
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare1.252.320.579
    03     Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri16.182.433
    04     Meteorologie şi hidrologie752.562.490
    05     Stimulare producţie de export şi a exportului2.045.000.000
    07     Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii192.214.860
    10     Sistemul Naţional Antigrindină44.000.000
    13     Promovarea şi dezvoltarea turismului193.338.796
    18     Fondul Naţional de Preaderare7.625.364.468
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice298.679.822
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI8.532.997.284
      01   CHELTUIELI CURENTE7.331.034.406
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.229.591.375
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII900.305.949
      34   SUBVENŢII117.416.397
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice17.416.397
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi100.000.000
      38   TRANSFERURI5.083.720.685
      39   Transferuri consolidabile2.104.800
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.104.800
      40   Transferuri neconsolidabile5.081.615.885
      4002Burse2.050.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale51.429.394
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.500.000.000
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială76.032.840
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale2.530.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal13.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)66.000.000
      4080Alte transferuri489.705.811
      4093Programe comunitare252.097.840
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă16.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.042.438.468
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE159.524.410
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite159.524.410
      8501Rambursări de credite externe35.780.160
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane123.744.250
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ3.442.340.861
      01   CHELTUIELI CURENTE3.254.127.450
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL635.798.790
      10   Cheltuieli cu salariile478.619.850
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat104.633.413
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj16.515.904
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate33.488.687
      14   Deplasări, detaşări, transferări2.540.936
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.735.112
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate805.824
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII338.077.518
      21   Drepturi cu caracter social5.257.093
      22   Hrană8.248.284
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie36.126.961
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional44.763.006
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.937.560
      27   Reparaţii curente2.885.515
      28   Reparaţii capitale6.075.000
      29   Cărţi şi publicaţii1.782.110
      30   Alte cheltuieli231.001.989
      34   SUBVENŢII17.416.397
      3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice17.416.397
      38   TRANSFERURI2.262.834.745
      39   Transferuri consolidabile37.800
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen37.800
      40   Transferuri neconsolidabile2.262.796.945
      4002Burse2.050.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale51.429.394
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare1.500.000.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)66.000.000
      4080Alte transferuri375.219.711
      4093Programe comunitare252.097.840
      4094Programe cu finanţare nerambursabilă16.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL188.213.411
      72   Investiţii ale instituţiilor publice188.213.411
    01     Administraţie centrală158.699.967
    02     Cercetare fundamentală481.196.461
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală2.378.333.597
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică424.110.836
    7201       ALTE ACŢIUNI5.090.656.423
      01   CHELTUIELI CURENTE4.076.906.956
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL593.792.585
      10   Cheltuieli cu salariile435.817.603
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat90.509.567
      12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj13.358.854
      13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate30.546.561
      14   Deplasări, detaşări, transferări23.560.000
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară13.822.600
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate9.737.400
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII562.228.431
      21   Drepturi cu caracter social1.595.000
      22   Hrană47.028.609
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie162.470.192
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional29.225.163
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament62.962.500
      27   Reparaţii curente2.677.500
      28   Reparaţii capitale90.000
      29   Cărţi şi publicaţii793.000
      30   Alte cheltuieli255.386.467
      34   SUBVENŢII100.000.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi100.000.000
      38   TRANSFERURI2.820.885.940
      39   Transferuri consolidabile2.067.000
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.067.000
      40   Transferuri neconsolidabile2.818.818.940
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială76.032.840
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale2.530.000.000
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal13.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice70.300.000
      4080Alte transferuri114.486.100
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL854.225.057
      72   Investiţii ale instituţiilor publice854.225.057
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE159.524.410
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite159.524.410
      8501Rambursări de credite externe35.780.160
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane123.744.250
    01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale789.897.785
    05     Sistemul naţional de decoraţii22.000.000
    06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale5.904.720
    07     Protecţie civilă206.781.086
    08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
    10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale2.530.000.000
    11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal13.000.000
    12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale862.707.319
    13     Programe de informare şi prezentare a imaginii României257.759.000
    18     Măsuri active pentru combaterea şomajului7.455.000
    19     Zboruri speciale100.000.000
    20     Fondul Român de Dezvoltare Socială125.602.840
    22     Proiecte de finanţare rurală8.950.000
    50     Alte cheltuieli145.598.673
    8400       Partea a XI-a - TRANSFERURI1.900.000.000
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.900.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE1.900.000.000
      38   TRANSFERURI1.900.000.000
      39   Transferuri consolidabile1.900.000.000
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
    8600       Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE219.778.000
    8601       ÎMPRUMUTURI219.778.000
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE219.778.000
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale163.000.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.247.000
      8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale55.531.000
    02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale163.000.000
    05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.247.000
    11     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale55.531.000
    8800       Partea a XIII-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE49.988.150.000
          CHELTUIELI  
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI49.988.150.000
      01   CHELTUIELI CURENTE49.988.150.000
      49   DOBÂNZI49.988.150.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne21.696.000.000
      5002Dobânzi aferente datoriei publice externe8.615.560.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii11.871.450.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.605.140.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.200.000.000
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne21.696.000.000
    02     Dobânzi aferente datoriei publice externe8.615.560.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii11.871.450.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.605.140.000
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.200.000.000
    9500       Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ1.120.068.137
    9501       FONDURI DE REZERVĂ1.120.068.137
      60   REZERVE1.120.068.137
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului800.068.137
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului200.000.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova120.000.000
    9901       DEFICIT-49.809.574.060
   +  Anexa 2SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,subcapitole, titluri de cheltuieli, pe anul 2003
               
    - mii lei -
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ali- neatAr- ticolDenumire indicatorProgram 2003
                          A                                                                      B                                                                    C
    5000       TOTAL GENERAL362.371.552.503
      01   CHELTUIELI CURENTE278.055.443.864
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL44.517.190.086
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII45.357.196.776
      34   SUBVENŢII14.118.816.110
      36   PRIME771.100.000
      38   TRANSFERURI122.182.922.755
      49   DOBÂNZI49.988.150.000
      60   REZERVE1.120.068.137
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL50.266.569.524
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE294.320.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE33.755.219.115
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite33.755.219.115
      8501Rambursări de credite externe24.447.854.043
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.307.365.072
    5001       BUGET DE STAT291.045.109.060
      01   CHELTUIELI CURENTE231.656.932.275
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL43.216.867.578
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.293.763.920
      34   SUBVENŢII13.857.919.110
      36   PRIME771.100.000
      38   TRANSFERURI84.409.063.530
      49   DOBÂNZI49.988.150.000
      60   REZERVE1.120.068.137
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL25.413.179.670
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE219.778.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE33.755.219.115
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite33.755.219.115
      8501Rambursări de credite externe24.447.854.043
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.307.365.072
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE18.325.223.444
      01   CHELTUIELI CURENTE16.126.825.710
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.384.522.581
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.719.647.497
      34   SUBVENŢII44.647.448
      38   TRANSFERURI978.008.184
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.435.837.594
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE762.560.140
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite762.560.140
      8501Rambursări de credite externe542.669.040
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane219.891.100
    01     Administraţia Prezidenţială139.373.200
    02     Autorităţi legislative1.955.054.710
    03     Autorităţi judecătoreşti5.872.314.915
    04     Alte organe ale autorităţilor publice899.467.035
    05     Autorităţi executive9.459.013.584
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ31.754.822.013
      01   CHELTUIELI CURENTE21.275.583.548
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.462.503.256
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.932.929.636
      38   TRANSFERURI880.150.656
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.121.900.165
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.357.338.300
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite8.357.338.300
      8501Rambursări de credite externe7.796.720.490
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane560.617.810
    01     Administraţie centrală250.737.956
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii20.040.638.605
    03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă10.743.999.396
    04     Parteneriat pentru pace163.266.000
    05     Plăţi compensatorii556.180.056
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ32.395.329.166
      01   CHELTUIELI CURENTE28.291.587.345
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL14.743.001.801
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.669.403.716
      34   SUBVENŢII3.056.891.625
      38   TRANSFERURI822.290.203
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.306.553.211
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.797.188.610
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.797.188.610
      8501Rambursări de credite externe2.120.347.250
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane676.841.360
    01     Administraţie centrală1.943.114.714
    02     Poliţie8.755.495.095
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.647.772.680
    04     Paza şi supravegherea frontierei2.836.610.232
    05     Jandarmerie4.868.837.172
    06     Siguranţă naţională7.155.718.012
    07     Penitenciare3.251.547.348
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională1.936.233.913
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT15.335.569.682
      01   CHELTUIELI CURENTE12.458.987.575
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.433.441.516
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.940.145.327
      34   SUBVENŢII889.862.200
      38   TRANSFERURI7.195.538.532
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.212.412.887
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE664.169.220
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite664.169.220
      8501Rambursări de credite externe285.495.860
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane378.673.360
    01     Administraţie centrală132.540.647
    02     Învăţământ preşcolar14.654.878
    03     Învăţământ primar şi gimnazial144.867.738
    04     Învăţământ liceal354.316.759
    09     Învăţământ superior8.863.760.466
    10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice160.162.580
    14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi550.054.600
    20     Centre de calificare şi recalificare10.774.788
    25     Servicii publice descentralizate932.596.449
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ4.171.840.777
    5801       SĂNĂTATE12.428.438.253
      01   CHELTUIELI CURENTE4.920.139.346
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.262.137.236
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.684.308.045
      34   SUBVENŢII111.360.000
      38   TRANSFERURI1.862.334.065
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.404.525.047
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.103.773.860
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.103.773.860
      8501Rambursări de credite externe5.190.577.330
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane913.196.530
    01     Administraţie centrală840.000.000
    03     Spitale2.068.220.045
    05     Creşe2.053.912
    07     Centre de transfuzii sanguine504.000.000
    09     Centre de sănătate17.531.532
    25     Servicii publice descentralizate3.635.000.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare5.361.632.764
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET4.855.471.342
      01   CHELTUIELI CURENTE4.754.678.782
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL262.972.722
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.233.980.391
      34   SUBVENŢII1.596.499.699
      38   TRANSFERURI1.661.225.970
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL90.352.560
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.440.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.440.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.440.000
    01     Administraţie centrală199.624.401
    02     Biblioteci publice naţionale57.000.000
    04     Muzee318.127.817
    05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte394.645.000
    13     Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice300.000.000
    15     Culte religioase812.520.000
    20     Activitatea sportivă1.013.532.994
    21     Activitatea de tineret91.886.000
    25     Servicii publice descentralizate136.342.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.531.793.130
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII32.567.547.731
      01   CHELTUIELI CURENTE32.381.501.711
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL346.098.127
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.174.481.674
      34   SUBVENŢII21.753.900
      38   TRANSFERURI29.839.168.010
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL122.685.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE63.361.020
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite63.361.020
      8501Rambursări de credite externe16.026.810
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane47.334.210
    01     Administraţie centrală245.049.367
    08     Centre de primire a minorilor3.040.888
    09     Ajutor social44.000.000
    14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial336.303.000
    15     Alocaţia de stat pentru copii11.978.430.745
    17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen8.597.534
    18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat15.192.667
    19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii892.526.000
    20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari7.051.991.355
    21     Pensii militari7.885.486.913
    25     Servicii publice descentralizate311.527.073
    29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani2.149.384
    37     Ajutoare speciale1.474.484.419
    38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi3.229.200
    43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului199.047.905
    48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap30.250.000
    50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii2.086.241.281
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE5.818.906.660
      01   CHELTUIELI CURENTE1.913.610.770
      34   SUBVENŢII8.606.000
      38   TRANSFERURI1.905.004.770
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.874.399.100
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.030.896.790
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.030.896.790
      8501Rambursări de credite externe1.475.558.890
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane555.337.900
    08     Locuinţe2.943.130.140
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe2.875.776.520
    6401       MEDIU ŞI APE2.306.854.391
      01   CHELTUIELI CURENTE580.764.272
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL266.978.272
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII141.721.212
      38   TRANSFERURI172.064.788
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.555.388.939
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE170.701.180
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite170.701.180
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane170.701.180
    01     Administraţie centrală124.000.000
    02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.616.090.119
    03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării550.000.000
    04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă2.000.000
    05     Controlul activităţilor nucleare14.764.272
    6601       INDUSTRIE15.260.497.563
      01   CHELTUIELI CURENTE6.997.384.271
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL132.958.090
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII227.490.382
      34   SUBVENŢII3.598.572.760
      38   TRANSFERURI3.038.363.039
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL6.843.548.840
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.419.564.452
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.419.564.452
      8501Rambursări de credite externe713.720.650
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane705.843.802
    01     Administraţie centrală369.342.694
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale150.000.000
    03     Combustibili minerali solizi1.817.203.917
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili3.079.698.792
    07     Industrie prelucrătoare416.758.161
    08     Dezvoltarea sistemului energetic finanţată din venituri cu destinaţie specială5.920.000.000
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei3.507.493.999
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ14.099.112.707
      01   CHELTUIELI CURENTE12.967.350.257
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.299.238.020
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.258.443.282
      34   SUBVENŢII4.119.080.000
      36   PRIME771.100.000
      38   TRANSFERURI5.519.488.955
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL910.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE221.762.450
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite221.762.450
      8501Rambursări de credite externe121.876.170
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane99.886.280
    01     Administraţie centrală151.031.875
    02     Amendare soluri acide şi alcaline50.000.000
    03     Acoperire sume fixe la seminţe1.092.700.000
    04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal365.714.016
    05     Reproducţie şi selecţie animale302.668.105
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole80.132.650
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli120.000.000
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.914.881.079
    14 15     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului Silvicultură1.902.523.680 461.416.449
    17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor615.500.000
    18     Despăgubiri în caz de calamităţi naturale141.768.000
    25     Servicii publice descentralizate2.563.293.017
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii337.483.836
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII30.307.549.516
      01   CHELTUIELI CURENTE16.275.499.771
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL204.426.452
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.968.471.646
      34   SUBVENŢII24.549.259
      38   TRANSFERURI12.078.052.414
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.499.898.752
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE10.532.150.993
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite10.532.150.993
      8501Rambursări de credite externe5.786.434.563
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.745.716.430
    01     Administraţie centrală854.023.077
    02     Aviaţie civilă3.310.167.648
    03     Navigaţie civilă1.117.605.916
    05     Drumuri şi poduri6.036.231.175
    06     Transport feroviar9.333.255.913
    07     Transport în comun1.895.974.310
    08     Aeroporturi de interes local29.355.000
    09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială149.940.153
    10     Comunicaţii6.111.813
    11     Drumuri finanţate din venituri cu destinaţie specială7.564.904.511
    50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor9.980.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE13.828.793.171
      01   CHELTUIELI CURENTE12.373.766.374
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL188.998.130
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII442.435.163
      34   SUBVENŢII268.679.822
      38   TRANSFERURI11.473.653.259
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL993.239.107
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE461.787.690
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite461.787.690
      8501Rambursări de credite externe362.646.830
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane99.140.860
    01     Administraţie centrală1.409.129.723
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare1.252.320.579
    03     Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri16.182.433
    04     Meteorologie şi hidrologie752.562.490
    05     Stimulare producţie de export şi a exportului2.045.000.000
    07     Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii192.214.860
    10     Sistemul Naţional Antigrindină44.000.000
    13     Promovarea şi dezvoltarea turismului193.338.796
    18     Fondul Naţional de Preaderare7.625.364.468
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice298.679.822
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ3.442.340.861
      01   CHELTUIELI CURENTE3.254.127.450
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL635.798.790
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII338.077.518
      34   SUBVENŢII17.416.397
      38   TRANSFERURI2.262.834.745
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL188.213.411
    01     Administraţie centrală158.699.967
    02     Cercetare fundamentală481.196.461
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală2.378.333.597
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică424.110.836
    7201       ALTE ACŢIUNI5.090.656.423
      01   CHELTUIELI CURENTE4.076.906.956
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL593.792.585
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII562.228.431
      34   SUBVENŢII100.000.000
      38   TRANSFERURI2.820.885.940
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL854.225.057
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE159.524.410
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite159.524.410
      8501Rambursări de credite externe35.780.160
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane123.744.250
    01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale789.897.785
    05     Sistemul naţional de decoraţii22.000.000
    06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale5.904.720
    07     Protecţie civilă206.781.086
    08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000
    10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale2.530.000.000
    11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal13.000.000
    12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale862.707.319
    13     Programe de informare şi prezentare a imaginii României257.759.000
    18     Măsuri active pentru combaterea şomajului7.455.000
    19     Zboruri speciale100.000.000
    20     Fondul Român de Dezvoltare Socială125.602.840
    22     Proiecte de finanţare rurală8.950.000
    50     Alte cheltuieli145.598.673
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT1.900.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE1.900.000.000
      38   TRANSFERURI1.900.000.000
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.900.000.000
    8601       ÎMPRUMUTURI219.778.000
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE219.778.000
    02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale163.000.000
    05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.247.000
    11     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale55.531.000
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI49.988.150.000
      01   CHELTUIELI CURENTE49.988.150.000
      49   DOBÂNZI49.988.150.000
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne21.696.000.000
    02     Dobânzi aferente datoriei publice externe8.615.560.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii11.871.450.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.605.140.000
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.200.000.000
    9501       FONDURI DE REZERVĂ1.120.068.137
      60   REZERVE1.120.068.137
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului800.068.137
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului200.000.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova120.000.000
    5014       CREDITE EXTERNE35.475.512.858
      01   CHELTUIELI CURENTE14.132.311.535
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL48.416.991
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII529.966.622
      34   SUBVENŢII260.897.000
      38   TRANSFERURI13.293.030.922
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL21.268.659.323
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE74.542.000
    5114       AUTORITĂŢI PUBLICE1.696.779.340
      01   CHELTUIELI CURENTE1.130.890.196
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL167.835
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII231.296.109
      38   TRANSFERURI899.426.252
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL565.889.144
    05     Autorităţi executive1.696.779.340
    5414       APĂRARE NAŢIONALĂ4.302.862.408
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.302.862.408
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii4.302.862.408
    5514       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ2.406.216.620
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.406.216.620
    02     Poliţie37.612.067
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor186.355.000
    04     Paza şi supravegherea frontierei237.790.770
    06     Siguranţă naţională729.021.620
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională1.215.437.163
    5714       ÎNVĂŢĂMÂNT1.023.830.000
      01   CHELTUIELI CURENTE106.428.458
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.178.490
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII104.249.968
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL917.401.542
    03     Învăţământ primar şi gimnazial725.000.000
    04     Învăţământ liceal298.830.000
    5814       SĂNĂTATE3.453.530.860
      01   CHELTUIELI CURENTE74.540.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL37.270.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.270.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.378.990.860
    03     Spitale2.824.025.670
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare629.505.190
    5914       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET113.778.000
      01   CHELTUIELI CURENTE96.278.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL522.105
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII58.755.895
      38   TRANSFERURI37.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL17.500.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret113.778.000
    6014       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII364.513.000
      01   CHELTUIELI CURENTE209.838.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.262.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII59.560.000
      38   TRANSFERURI144.016.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL154.675.000
    25     Servicii publice descentralizate207.974.000
    43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului156.539.000
    6314       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE6.458.318.880
      01   CHELTUIELI CURENTE2.954.844.880
      38   TRANSFERURI2.954.844.880
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.503.474.000
    08     Locuinţe3.503.474.000
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe2.954.844.880
    6414       MEDIU ŞI APE679.077.620
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL679.077.620
    02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice679.077.620
    6614       INDUSTRIE739.083.930
      01   CHELTUIELI CURENTE739.083.930
      38   TRANSFERURI739.083.930
    01     Administraţie centrală739.083.930
    6714       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ485.641.130
      01   CHELTUIELI CURENTE157.283.620
      38   TRANSFERURI157.283.620
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL328.357.510
    15     Silvicultură328.357.510
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii157.283.620
    6814       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII12.658.722.440
      01   CHELTUIELI CURENTE8.009.910.610
      38   TRANSFERURI8.009.910.610
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.648.811.830
    01     Administraţie centrală745.420.000
    02     Aviaţie civilă111.813.000
    03     Navigaţie civilă1.741.673.830
    05     Drumuri şi poduri4.727.080.930
    06     Transport feroviar3.469.184.680
    07     Transport în comun1.863.550.000
    6914       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE355.192.630
      01   CHELTUIELI CURENTE355.192.630
      34   SUBVENŢII260.897.000
      38   TRANSFERURI94.295.630
    01     Administraţie centrală262.387.840
    04     Meteorologie şi hidrologie92.804.790
    7214       ALTE ACŢIUNI663.424.000
      01   CHELTUIELI CURENTE298.021.211
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.016.561
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.834.650
      38   TRANSFERURI257.170.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL365.402.789
    12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale372.710.000
    18 20     Măsuri active pentru combaterea şomajului Fondul Român de Dezvoltare Socială33.544.000 257.170.000
    8614       ÎMPRUMUTURI ACORDATE74.542.000
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE74.542.000
    13     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit74.542.000
    5003       SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII8.013.469.641
        01   CHELTUIELI CURENTE5.664.406.322
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.194.749.659
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.426.556.663
      38   TRANSFERURI43.100.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.349.063.319
    5103       AUTORITĂŢI PUBLICE265.899.097
      01   CHELTUIELI CURENTE98.538.160
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL27.020.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII71.518.160
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL167.360.937
    02     Autorităţi legislative43.750.000
    05     Autorităţi executive222.149.097
    5403       APĂRARE NAŢIONALĂ300.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE288.000.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL110.400.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII177.600.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL12.000.000
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii300.000.000
    5503       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ1.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE1.000.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.000.000
    04     Paza şi supravegherea frontierei1.000.000
    5703       ÎNVĂŢĂMÂNT5.855.157.300
      01   CHELTUIELI CURENTE4.305.157.300
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.012.359.600
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.269.697.700
      38   TRANSFERURI23.100.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.550.000.000
    09     Învăţământ superior3.300.894.270
    14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi461.626.660
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ2.092.636.370
    5803       SĂNĂTATE350.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE343.000.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII343.000.000
    0170   CHELTUIELI DE CAPITAL Administraţie centrală7.000.000 25.650.000
    07     Centre de transfuzii sanguine17.100.000
    25     Servicii publice descentralizate273.050.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare34.200.000
    5903       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET255.165.000
      01   CHELTUIELI CURENTE202.130.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.530.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII179.600.000
      38   TRANSFERURI20.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL53.035.000
    20     Activitatea sportivă200.000.000
    25     Servicii publice descentralizate5.000.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret50.165.000
    6303       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE200.074.947
      01   CHELTUIELI CURENTE189.415.285
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.640.867
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII184.774.418
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL10.659.662
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe200.074.947
    6703       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ379.119.950
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL379.119.950
    15     Silvicultură214.154.500
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii164.965.450
    6903       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE351.553.347
      01   CHELTUIELI CURENTE195.165.577
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL26.556.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII168.609.577
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL156.387.770
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare272.553.347
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice79.000.000
    7103       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ55.500.000
      01   CHELTUIELI CURENTE42.000.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL10.243.192
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII31.756.808
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL13.500.000
    01     Administraţie centrală2.800.000
    02     Cercetare fundamentală43.500.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică9.200.000
    5030       FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE27.837.460.944
      01   CHELTUIELI CURENTE26.601.793.732
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL57.155.858
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.106.909.571
      38   TRANSFERURI24.437.728.303
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.235.667.212
    5130       AUTORITĂŢI PUBLICE1.895.825.113
      01   CHELTUIELI CURENTE1.539.975.434
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL31.158.160
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.421.899.931
      38   TRANSFERURI86.917.343
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL355.849.679
    01     Administraţia Prezidenţială3.652.558
    04     Alte organe ale autorităţilor publice60.545.970
    05     Autorităţi executive1.831.626.585
    5530       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ235.810.620
      01   CHELTUIELI CURENTE55.600.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII55.600.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL180.210.620
    04     Paza şi supravegherea frontierei50.277.940
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională185.532.680
    5730       ÎNVĂŢĂMÂNT538.301.581
      01   CHELTUIELI CURENTE538.301.581
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.212.798
      38   TRANSFERURI537.088.783
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ538.301.581
    5830       SĂNĂTATE49.569.800
      01   CHELTUIELI CURENTE49.569.800
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL24.784.900
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.784.900
    25     Servicii publice descentralizate49.569.800
    5930       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET271.005.280
      01   CHELTUIELI CURENTE271.005.280
      38   TRANSFERURI271.005.280
    21     Activitatea de tineret45.817.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret225.188.280
    6030       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII1.249.365.125
      01   CHELTUIELI CURENTE1.249.365.125
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII571.165.125
      38   TRANSFERURI678.200.000
    01     Administraţie centrală455.865.125
    43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului793.500.000
    6430       MEDIU ŞI APE343.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE343.000.000
      38   TRANSFERURI343.000.000
    03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării343.000.000
    6630       INDUSTRIE9.854.005
      01   CHELTUIELI CURENTE9.854.005
      38   TRANSFERURI9.854.005
    01     Administraţie centrală9.854.005
    6730       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ11.015.877.691
      01   CHELTUIELI CURENTE11.015.877.691
      38   TRANSFERURI11.015.877.691
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli11.015.877.691
    6830       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII8.369.134.659
      01   CHELTUIELI CURENTE7.742.289.131
      38   TRANSFERURI7.742.289.131
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL626.845.528
    01     Administraţie centrală94.359.655
    03     Navigaţie civilă124.561.826
    05     Drumuri şi poduri5.522.447.266
    06     Transport feroviar2.627.765.912
    6930       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE3.501.398.230
        01   CHELTUIELI CURENTE3.501.398.230
      38   TRANSFERURI3.501.398.230
    01     Administraţie centrală3.501.398.230
    7130       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ252.097.840
        01   CHELTUIELI CURENTE252.097.840
      38   TRANSFERURI252.097.840
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală252.097.840
    7230       ALTE ACŢIUNI106.221.000
      01   CHELTUIELI CURENTE33.459.615
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII33.459.615
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL72.761.385
    12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale106.221.000
   +  Anexa 4SUMEdefalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003
                         
          - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTotaldin care, pentru:
    Protecţia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicapsusţinerea sistemului de protecţie a copiluluiCultură şi cultedin care:SUME defalcate din impozitul pe venit pentru echilibraredin care:
    Contribuţii pentru personalul neclericalInstituţii de cultură preluate de autorităţile localeBugetul propriu al judeţuluiBugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
      TOTAL15.718.320.0007.727.130.0001.926.360.000814.830.000711.374.100103.455.9005.250.000.0001.335.634.0003.914.366.000
    1.ALBA342.001.000169.620.30039.486.10033.565.60029.471.2004.094.40099.329.00024.832.25074.496.750
    2.ARAD311.691.600150.910.40054.128.60015.487.60015.487.600091.165.00022.791.25068.373.750
    3.ARGEŞ435.489.850239.936.30047.632.20022.739.35021.869.700869.650125.182.00031.295.50093.886.500
    4.BACĂU510.118.900268.164.20055.385.40017.845.30017.845.3000168.724.00042.181.000126.543.000
    5.BIHOR419.091.000216.477.30059.898.30033.861.40033.861.4000108.854.00027.213.50081.640.500
    6.BISTRIŢA- NĂSĂUD261.905.500112.925.30039.745.30010.812.90010.812.900098.422.00024.605.50073.816.500
    7.BOTOŞANI483.166.450214.802.70041.923.90022.338.85010.284.40012.054.450204.101.00051.025.250153.075.750
    8.BRAŞOV357.503.300184.614.40050.718.70017.398.20017.398.2000104.772.00026.193.00078.579.000
    9.BRĂILA305.851.750151.255.50047.747.0007.520.2507.520.250099.329.00024.832.25074.496.750
    10.BUZĂU410.309.800179.042.90059.759.40010.040.50010.040.5000161.467.00040.366.750121.100.250
    11.CARAŞ- SEVERIN311.817.100146.834.60027.774.20021.097.30021.097.3000116.111.00029.027.75087.083.250
    12.CĂLĂRAŞI287.167.100131.697.20028.496.8004.512.1004.512.1000122.461.00030.615.25091.845.750
    13.CLUJ365.381.200178.240.90055.515.70030.934.60030.934.6000100.690.00025.172.50075.517.500
    14.CONSTANŢA392.712.700247.460.00051.682.70010.569.00010.569.000083.001.00020.750.25062.250.750
    15.COVASNA171.331.95083.433.90024.051.2004.430.8504.430.850059.416.00014.854.00044.562.000
    16.DÂMBOVIŢA419.126.500205.688.600*)39.895.50019.332.40015.447.0003.885.400154.210.00038.552.500115.657.500
    17.DOLJ486.135.350248.139.30054.324.30028.554.75016.016.00012.538.750155.117.00038.779.250116.337.750
    18.GALAŢI383.390.600169.279.50056.907.70018.414.40018.414.4000138.789.00034.697.250104.091.750
    19.GIURGIU254.424.950121.629.60015.706.2003.699.1503.699.1500113.390.00028.347.50085.042.500
    20.GORJ258.894.400138.267.20028.524.90012.276.30012.276.300079.826.00019.956.50059.869.500
    21.HARGHITA229.318.10095.331.70029.599.0009.593.4009.593.400094.794.00023.698.50071.095.500
    22.HUNEDOARA366.540.700189.275.50046.691.20012.195.00012.195.0000118.379.00029.594.75088.784.250
    23.IALOMIŢA239.853.100102.598.50027.373.4006.016.2006.016.2000103.865.00025.966.25077.898.750
    24.IAŞI633.389.500277.659.600120.148.80027.398.10027.398.1000208.183.00052.045.750156.137.250
    25.ILFOV170.883.250107.333.40026.886.5008.089.3508.089.350028.574.0007.143.50021.430.500
    26.MARAMUREŞ446.618.200214.506.00042.718.70027.926.50027.926.5000161.467.00040.366.750121.100.250
    27.MEHEDINŢI228.327.30090.435.10029.516.80010.406.40010.406.400097.969.00024.492.25073.476.750
    28.MUREŞ426.603.070202.903.50049.382.90047.320.67027.235.50020.085.170126.996.00031.749.00095.247.000
    29.NEAMŢ527.272.100249.173.50047.065.40036.910.20036.910.2000194.123.00048.530.750145.592.250
    30.OLT360.912.800166.547.70042.649.40012.926.70012.926.7000138.789.00034.697.250104.091.750
    31.PRAHOVA467.228.800249.032.80060.451.2009.430.8009.430.8000148.314.00037.078.500111.235.500
    32.SATU MARE312.253.200137.768.20042.154.70016.219.30016.219.3000116.111.00029.027.75087.083.250
    33.SĂLAJ210.307.40090.865.70021.910.90019.064.80019.064.800078.466.00019.616.50058.849.500
    34.SIBIU316.536.800172.980.10031.855.30034.596.40021.138.00013.458.40077.105.00019.276.25057.828.750
    35.SUCEAVA644.351.380281.523.90059.007.20045.745.28024.268.10021.477.180258.075.00064.518.750193.556.250
    36.TELEORMAN353.306.100141.615.10039.268.10012.316.90012.316.9000160.106.00040.026.500120.079.500
    37.TIMIŞ382.247.800188.172.60069.114.60026.991.60026.991.600097.969.00024.492.25073.476.750
    38.TULCEA193.499.40095.424.30026.186.00010.203.10010.203.100061.686.00015.421.50046.264.500
    39.VASLUI477.754.900210.235.10046.857.30012.479.50012.479.5000208.183.00052.045.750156.137.250
    40.VÂLCEA348.216.100159.234.40057.697.30020.162.40020.162.4000111.122.00027.780.50083.341.500
    41.VRANCEA326.324.600148.448.30040.460.2009.512.1009.512.1000127.904.00031.976.00095.928.000
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI741.600.400597.644.90090.061.00053.894.50038.902.00014.902.500000
      Sume ce se repartizează în baza unor acte normative**)147.464.000           147.464.00060.000.00087.464.000
  ------------ Notă *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, se alocă Consiliului Local al Comunei Gura Ocniţei suma de 2.566.000 mii lei. Notă **) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000, se alocă Consiliului Judeţean Iaşi suma de 60.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, se alocă Consiliului Local al Municipiului Iaşi suma de 43.403.000 mii lei şi Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 44.061.000 mii lei.
   +  Anexa 5LISTAinstituţiilor de cultura care se finanţeazădin bugetele locale pe anul 2003
         
    Nr. crt.JudeţulDenumirea instituţiilor de cultură
    1.ALBA- Muzeul Naţional al Unirii Alba
    2.ARGEŞ- Centrul de Cultură "Brătianu" Ştefăneşti-Argeş
    3.BOTOŞANI- Memorialul "Mihai Eminescu" Ipoteşti
    4.DÂMBOVIŢA- Complexul Muzeal "Curtea Domnească" Târgovişte
    5.DOLJ- Teatrul Naţional Craiova
    6.MUREŞ- Teatrul Naţional Târgu Mureş
    7.SIBIU- Complexul Naţional Muzeal "Astra" Sibiu
    8.SUCEAVA- Muzeul Etnografic al Bucovinei - Muzeul Naţional al Bucovinei
    9.MUNICIPIUL BUCUREŞTI- Centrul de Cultură "Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului din Mogoşoaia"
      - Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare
      - Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
      - Muzeul Literaturii Române
      - Muzeul "George Enescu"
   +  Anexa 6SUMEdefalcate din impozitul pe venit pentrusubvenţionarea energiei termice livrate populaţieipe anul 2003
         
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSuma
      TOTAL3.597.435.000
    1.ALBA16.695.000
    2.ARAD67.274.000
    3.ARGEŞ200.118.000
    4.BACĂU78.869.000
    5.BIHOR149.508.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD18.114.000
    7.BOTOŞANI111.023.000
    8.BRAŞOV150.646.000
    9.BRĂILA40.694.000
    10.BUZĂU112.629.000
    11.CARAŞ-SEVERIN29.545.000
    12.CĂLĂRAŞI51.264.000
    13.CLUJ59.823.000
    14.CONSTANŢA163.113.000
    15.COVASNA21.848.000
    16.DÂMBOVIŢA39.144.000
    17.DOLJ96.087.000
    18.GALAŢI74.790.000
    19.GIURGIU28.618.000
    20.GORJ29.895.000
    21.HARGHITA42.392.000
    22.HUNEDOARA60.484.000
    23.IALOMIŢA12.598.000
    24.IAŞI148.601.000
    25.ILFOV7.258.000
    26.MARAMUREŞ8.842.000
    27.MEHEDINŢI25.453.000
    28.MUREŞ21.627.000
    29.NEAMŢ26.224.000
    30.OLT19.463.000
    31.PRAHOVA131.938.000
    32.SATU MARE15.211.000
    33.SĂLAJ34.986.000
    34.SIBIU27.334.000
    35.SUCEAVA187.587.000
    36.TELEORMAN46.878.000
    37.TIMIŞ317.050.000
    38.TULCEA37.198.000
    39.VASLUI49.184.000
    40.VÂLCEA39.484.000
    41.VRANCEA16.384.000
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI781.562.000
   +  Anexa 7CRITERIUde repartizare a sumelor defalcate dinimpozitul pe venit, pe unităţi administrativ-teritoriale,pe anul 2003: CAPACITATEA FINANCIARĂ  +  Anexa 8SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţareacheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat,a creşelor şi a centrelor judeţene şilocale de consultanţa agricolă, pe anul 2003
               
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTotal sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:
    Învăţământ preuniversitar de statCreşeCentre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
      TOTAL34.350.910.00033.990.671.000202.759.300157.479.700
    1.ALBA659.151.700653.699.9001.035.2004.416.600
    2.ARAD672.456.400666.703.7001.768.3003.984.400
    3.ARGEŞ1.087.872.7001.075.740.4006.430.9005.701.400
    4.BACĂU1.244.809.6001.233.666.0007.162.8003.980.800
    5.BIHOR1.082.251.5001.072.256.5005.507.9004.487.100
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD609.048.300600.391.8004.937.2003.719.300
    7.BOTOŞANI736.785.300731.777.7001.406.5003.601.100
    8.BRAŞOV881.552.700876.111.6002.868.0002.573.100
    9.BRĂILA534.496.400528.212.3003.492.5002.791.600
    10.BUZĂU795.378.200788.497.2002.740.2004.140.800
    11.CARAŞ-SEVERIN525.182.500518.830.4002.134.9004.217.200
    12.CĂLĂRAŞI415.951.700410.455.7001.555.8003.940.200
    13.CLUJ1.177.599.0001.163.903.8009.798.0003.897.200
    14.CONSTANŢA1.004.886.800991.413.1008.969.3004.504.400
    15.COVASNA411.355.200407.496.2001.247.7002.611.300
    16.DÂMBOVIŢA837.310.800829.646.5002.761.7004.902.600
    17.DOLJ1.295.918.4001.285.448.2005.903.1004.567.100
    18.GALAŢI947.098.000940.030.7003.879.3003.188.000
    19.GIURGIU327.032.400322.965.600765.4003.301.400
    20.GORJ725.241.500718.569.5003.712.1002.959.900
    21.HARGHITA632.929.900628.424.9001.920.0002.585.000
    22.HUNEDOARA765.969.500759.400.1004.072.7002.496.700
    23.IALOMIŢA396.408.900392.257.4001.172.5002.979.000
    24.IAŞI1.330.981.7001.313.920.60011.904.2005.156.900
    25.ILFOV281.791.800277.948.300214.9003.628.600
    26.MARAMUREŞ931.782.600918.476.7009.788.4003.517.500
    27.MEHEDINŢI485.044.200480.176.3001.473.4003.394.500
    28.MUREŞ974.320.600966.978.7002.930.1004.411.800
    29.NEAMŢ1.009.082.900997.005.6007.759.8004.317.500
    30.OLT727.403.400719.333.1003.245.3004.825.000
    31.PRAHOVA1.165.057.7001.156.050.2004.915.7004.091.800
    32.SATU MARE645.768.600639.238.7002.657.8003.872.100
    33.SĂLAJ475.656.200470.943.5001.072.2003.640.500
    34.SIBIU723.518.800714.931.5005.143.8003.443.500
    35.SUCEAVA1.170.394.9001.162.219.6003.721.7004.453.600
    36.TELEORMAN600.223.400593.602.6002.294.9004.325.900
    37.TIMIŞ1.032.281.4001.022.368.7006.000.0003.912.700
    38.TULCEA401.687.300396.415.8002.513.4002.758.100
    39.VASLUI757.993.600752.870.2001.628.6003.494.800
    40.VÂLCEA701.063.100690.755.3007.111.5003.196.300
    41.VRANCEA591.430.500584.763.2002.826.2003.841.100
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI2.578.739.9002.536.773.20040.315.4001.651.300
   +  Anexa 8a)SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilorde învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2003
               
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTotal sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:
    Bugetul propriu al judeţului, din care, pentru:Bugetele locale şi municipiilor ale comunelor, oraşelor
    Învăţământ specialProduse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV
      TOTAL33.990.671.0001.430.956.4601.232.497.00031.327.217.540
    1.ALBA653.699.90019.980.70021.324.000612.395.200
    2.ARAD666.703.70042.611.80026.398.000597.693.900
    3.ARGEŞ1.075.740.40025.587.80036.702.0001.013.450.600
    4.BACĂU1.233.666.00024.231.50048.217.0001.161.217.500
    5.BIHOR1.072.256.50076.738.80035.662.000959.855.700
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD600.391.80046.111.40020.676.000533.604.400
    7.BOTOŞANI731.777.70024.579.00030.265.000676.933.700
    8.BRAŞOV876.111.60040.985.90030.025.000805.100.700
    9.BRĂILA528.212.30021.566.40019.170.000487.475.900
    10.BUZĂU788.497.20033.088.50027.728.000727.680.700
    11.CARAŞ-SEVERIN518.830.40037.782.60019.171.000461.876.800
    12.CĂLĂRAŞI410.455.7001.450.20019.567.000389.438.500
    13.CLUJ1.163.903.80085.607.20034.467.0001.043.829.600
    14.CONSTANŢA991.413.10027.429.20038.547.000925.436.900
    15.COVASNA407.496.20010.808.50013.187.000383.500.700
    16.DÂMBOVIŢA829.646.50015.335.20032.241.000782.070.300
    17.DOLJ1.285.448.20052.199.20041.686.0001.191.563.000
    18.GALAŢI940.030.70033.191.70036.602.000870.237.000
    19.GIURGIU322.965.6002.014.30016.850.000304.101.300
    20.GORJ718.569.50011.813.30024.903.000681.853.200
    21.HARGHITA628.424.90012.426.50019.272.000596.726.400
    22.HUNEDOARA759.400.10024.905.80027.493.000707.001.300
    23.IALOMIŢA392.257.40010.552.70017.693.000364.011.700
    24.IAŞI1.313.920.60065.974.50051.171.0001.196.775.100
    25.ILFOV277.948.30014.651.60015.678.000247.618.700
    26.MARAMUREŞ918.476.70041.428.90032.960.000844.087.800
    27.MEHEDINŢI480.176.3008.241.70018.310.000</