ORDONANTA nr. 26 din 22 iulie 1994 *** Republicatăprivind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 9 aprilie 1998  ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23 din 2 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 4 iunie 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 135 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 26 iulie 1997).Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.  +  Articolul 1Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrana gratuita, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Hranirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de regula, în natura, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice. (2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Hranirea personalului se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea ministrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (5) Rezervistii primesc, pe timpul concentrarii sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrana ca şi militarii activi.  +  Articolul 3 (1) Structura normelor de hrana care se aplică în doua sau mai multe instituţii publice prevăzute la art. 1 se stabileşte, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanta cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile depuse în procesul de instruire şi de îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi factori specifici. (2) Structura normelor de hrana specifice Direcţiei generale a penitenciarelor se stabileşte de Ministerul Justiţiei. (3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4 (1) Hranirea personalului fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1 se face, de regula, prin unităţile subordonate. (2) Hranirea personalului se poate face şi prin reciprocitate între instituţiile publice menţionate la art. 1, potrivit convenţiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrana folosite. (3) În cazurile în care hranirea unor categorii de personal nu se poate asigura potrivit alin. (1) sau (2), aceasta se va realiza prin agenţi economici, în limita plafonului caloric şi a structurii normei de hrana la care au dreptul, decontandu-se în plus adaosul comercial negociat. (4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul.  +  Articolul 5 (1) Valoarea financiară a normelor de hrana aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, respectiv de Ministerul Justiţiei, în funcţie de preţurile medii cu care se aprovizioneaza sortimentele de produse cuprinse în structura normelor de hrana. (2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrana se face trimestrial, pe baza evoluţiei efective a preţurilor la care se aprovizioneaza produsele agroalimentare, dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de trimestrul în care s-a stabilit ultima valoare.  +  Articolul 6 (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucatarii de unitate pentru hranirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi de funcţionare se suporta din creditele bugetare aprobate. (2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea popotelor şi bucătăriilor de unitate se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice respective. (3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonati. (4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre şi bucătăriile de unitate se asigura, în principal, prin depozitele unităţilor militare, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate. (5) În situaţiile în care prin popotele pentru cadre şi bucătăriile de unitate trebuie să se asigure hranirea unor efective mai mari (participanţi la convocări, aplicaţii, tabere de odihnă, activităţi de protocol şi altele), se pot acorda avansuri din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la nivelul necesarului pentru activităţile ce se vor desfăşura, urmând ca justificarea lor să se facă la terminarea activităţilor, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranţă pentru consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare şi achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.  +  Articolul 7Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care domiciliază în localităţi rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităţilor, în limita cantităţilor prevăzute de norme, contra cost, la preţul cu care au fost aprovizionate.  +  Articolul 8 (1) Pentru asigurarea hranirii efectivelor în situaţii neprevăzute, instituţiile publice menţionate la art. 1 vor constitui din credite bugetare un stoc de siguranţă din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile, peste cantităţile destinate nevoilor de consum lunare. (2) În cazul unor unităţi sau subunitati izolate, stocul de siguranţă prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni. (3) Aprovizionarea cu produse pentru iarna - fasole uscata, zahăr, orez, ceai şi furaje - se poate face în cantităţile necesare până la noua recolta, fără a depăşi nevoile de consum pentru un an.  +  Articolul 9 (1) Normele de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare, precum şi normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum şi cele necesare dotării cu materiale specifice hranirii efectivelor sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Structura acestor norme se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1. (3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui stocuri de siguranţă pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de inzestrare prevăzute la alin. (1), care nu vor depăşi 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei şi 10% la celelalte bunuri materiale.  +  Articolul 10 (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza şi vor funcţiona potrivit normelor aprobate de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor respective. (2) Pentru organizarea, dezvoltarea şi funcţionarea gospodariilor agrozootehnice, instituţiile publice prevăzute la art. 1 prevăd şi utilizează credite bugetare. (3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor de hrana şi pentru reluarea procesului de producţie în cadrul gospodariilor agrozootehnice. Până la 5% din cantităţile de produse realizate se pot consuma, gratuit, pentru îmbunătăţirea hranirii personalului peste prevederile normale de hrana. În situaţia în care producţia depăşeşte nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost.  +  Articolul 11 (1) Pentru asigurarea aprovizionarii militarilor în termen, elevilor şi studenţilor militari cu unele produse alimentare şi mărfuri de stricta necesitate, contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în incinta acestora, puncte de desfacere. (2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţie acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziţionate din aceste credite, se reportează în anul următor. (3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcţionarii punctelor de desfacere şi criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care au fost achiziţionate.  +  Articolul 12 (1) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 şi art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor şi furajelor necesare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) se pot utiliza şi pentru achiziţionarea materialelor, obiectelor de inventar şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor de producţie în gospodăriile agrozootehnice. (3) Sumele provenite din valorificarea ambalajelor produselor agroalimentare se pot utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi pentru reconstituirea creditelor aprobate cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 13 (1) Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu luna iulie 1994. (2) Decretul-lege nr. 101 din 21 martie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe se abroga cu aceeaşi dată.  +  Anexa 1                    NORME DE HRANA ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, în timp de pace                 I. Norme de hrana comune
    Norma de hrană nr. 14.300 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 25.085 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 2 "A"270 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 34.900 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 46.195 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 4 "A"1.504 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 4 "B"3.506 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 55.720 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 5 "A"5.720 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 65.010 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 6 "A"5.010 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 74.390 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 84.315 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 94.415 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 103.835 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 10 "A"4.915 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 114.360 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 12 "A"1.600 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 12 "B"660 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 12 "C"554 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 12 "D"330-660 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 13Normă pentru ţigări
    Norma de hrană nr. 14Normă pentru substituiri.
                II. Norme de hrana specifice Ministerului de Interne şi            Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
       
    Norma de hrană nr. 12 "C-1"925 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 153.820 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 163.645 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 172.855 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 17 "A"790 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 17 "B"1.065 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 17 "C"410 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 183.175 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 18 "A"860 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 18 "B"1.255 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 18 "C"1.195 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 18 "D"1.400 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 18 "E"825 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 193.160 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 202.725 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 212.295 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 221.190 calorii om/zi
    Norma de hrană nr. 231.650 calorii om/zi.
   +  Anexa 2                    NORME DE HRANApentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare
    Norma de hrană nr. 1- pentru hrănirea cailor
    Norma de hrană nr. 2- pentru hrănirea câinilor
    Norma de hrană nr. 3- pentru hrănirea animalelor şi păsărilor de experienţe
    Norma de hrană nr. 4- pentru substituirea produselor folosite în hrănirea animalelor şi păsărilor.
   +  Anexa 3                     NORME DE DOTAREcu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate şi sacrificarii animalelor               I. Norme de dotare comune
    Norma nr. 1- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru bucătării
    Norma nr. 2- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul hranei preparate
    Norma nr. 3- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea, transportul, depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare
    Norma nr. 4- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutării
    Norma nr. 5- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere, aplicaţii, poligoane de tragere şi instrucţie sau în situaţii speciale
    Norma nr. 6- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru laboratoare de cofetărie şi patiserie
    Norma nr. 7- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul hrănirii, pentru dormitoare, săli de cursuri, cabinete şi cămine militare
    Norma nr. 8- de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentru tehnica de resort şi materiale diverse
    Norma nr. 9- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru întreţinerea şi sacrificarea animalelor, păsărilor şi pentru prelucrarea produselor rezultate
    Norma nr. 10- cu drepturile de combustibil lichid şi solid, necesar preparării hranei în condiţii speciale (aplicaţii, trageri, poligoane), când se folosesc bucătării rulante auto, cuptoare şi brutării de campanie.
              II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne şi          Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
    Norma nr. 11- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi transportul hranei de către personalul privat de libertate
    Norma nr. 12- de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar a bucătăriilor în care se prepară hrana pentru persoanele private de libertate.
  ----------