HOTĂRÎRE Nr. 656 din 4 iulie 1975pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind evidenta, folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor agricole
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 74 din 16 iulie 1975    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţii la normele privind evidenta, folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor agricole următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiuni: a) refuzul de a prezenta, la cererea organelor de control şi a persoanelor împuternicite, actele pentru aprobarea ocupării, folosirii, scoaterii din producţia agricolă vegetala şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole; b) nerespectarea proiectelor de comasare a terenurilor aprobate potrivit normelor legale, precum şi efectuarea schimburilor de terenuri între deţinători, fără aprobarea legală; c) folosirea de către deţinătorii de terenuri şi de unităţile socialiste a altor date cu privire la mărimea suprafeţelor, destinaţia economică şi categoria de folosinţă a terenurilor, decît cele înregistrate în cadastrul funciar general; d) nedeclararea la organele judeţene de cadastru funciar, de către deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor agricole, a schimbărilor efectuate în condiţii legale, cu privire la titularul deţinerii, destinaţia economică, categoria de folosinţă a terenului, scoaterea sau redarea în producţia agricolă vegetala, în termen de 60 de zile de la producerea acestor schimbări; e) neluarea măsurilor, de către deţinătorii de terenuri şi de către persoanele autorizate, pentru păstrarea în bune condiţii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor şi balizelor de semnalizare şi a punctelor geodezice, precum şi degradarea ori distrugerea acestora din culpa; f) neluarea măsurilor de către unitatea în intervalul căreia figurează terenurile agricole pentru a readuce, în administrarea sa, la expirarea termenului, terenurile ce au fost atribuite în folosinţă temporară altor organizaţii socialiste sau persoane fizice; g) crearea de drumuri de exploatare agricolă sau poteci pe terenurile agricole, altele decît cele prevăzute prin proiectele de organizare a teritoriului şi cele privind protecţia şi ameliorarea terenurilor; h) organizarea de locuri de popas, instalarea de corturi sau staţionarea autovehiculelor, în scop turistic, pe terenuri agricole cultivate, în afară perimetrelor delimitate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi cu Ministerul Turismului, pentru a fi folosite în acest scop; i) neaplicarea de către deţinătorii de terenuri agricole a lucrărilor şi măsurilor tehnice, stabilite prin studiile şi proiectele de sistematizare şi de organizare a teritoriului agricol, de protecţia, amenajarea şi ameliorarea terenurilor, aprobate potrivit normelor legale; j) neluarea în cultura de către deţinători a întregii suprafeţe de teren ce deţin, inclusiv a terenurilor libere din curţi, dintre construcţii de orice fel, terenurile virane din perimetrele construibile ale localităţilor, a celor din jurul stilpilor de telecomunicaţii, de transport şi de distribuire a energiei electrice, a capetelor parcelelor şi tarlalelor de pe lîngă drumuri, cai ferate, canale de irigaţii, precum şi alte terenuri asemănătoare; k) neasigurarea de către unităţile socialiste neagricole a cultivarii terenurilor libere din incintele lor a căror suprafaţa, determinata potrivit normativelor aprobate, depăşeşte nevoile stricte ale procesului de producţie specifice, precum şi neluarea de măsuri pentru cultivarea în parcuri şi spaţii verzi de arbori şi arbuşti care să valorifice economic spaţiile respective; l) neexecutarea de către deţinătorii de terenuri a lucrărilor necesare pentru punerea în cultura agricolă la termenele stabilite a terenurilor folosite neeconomic sau nefolosite, stabilite prin documentaţiile tehnico-economice aprobate sau identificate de organele agricole, în vederea sporirii suprafeţei agricole şi îndeosebi a celei arabile; m) nerecuperarea şi neaducerea în stare de cultura, la termenele stabilite, a terenurilor prevăzute sa compenseze suprafeţe de terenuri scoase din producţia agricolă sau aprobate sa treacă în alta folosinţă agricolă, precum şi necultivarea terenurilor pentru care s-a obţinut aprobarea scoaterii din producţia agricolă vegetala pînă la data trecerii efective a acestora la noua destinaţie; n) neluarea măsurilor de scurgere a apelor în exces care, prin stagnare sau baltire, împiedica cultivarea terenurilor sau produc degradari terenurilor ori culturilor agricole, precum şi de către unităţile socialiste, a măsurilor corespunzătoare pentru evitarea afectării terenurilor agricole de către reziduurile provenite din procesele lor de producţie; o) neexecutarea de către beneficiari a lucrărilor de amenajare, taluzare a malurilor, nivelare, degajare de resturi de materiale de pe terenuri în urma extragerii materiilor prime - argila, nisip, pietriş -, cele ocupate de sonde părăsite şi altele, pentru folosirea lor în producţia agricolă, piscicolă sau silvică; p) ocuparea terenurilor agricole, aprobate a fi scoase din producţia agricolă, vegetala, înainte de a fi delimitate, bornate şi predate de către deţinătorul de teren, în prezenta delegatului autorizat al organului agricol judeţean; r) ocuparea şi folosirea în mod temporar a terenurilor agricole pentru care, potrivit legii, s-a aprobat estimativ scoaterea din producţia agricolă vegetala în scopul efectuării unor lucrări de prospecţiuni şi exploatări geologice şi geofizice, foraje de orice fel şi a lucrărilor strict legate de acestea, înainte ca aceste terenuri sa fi fost delimitate de către organele competente; s) ocuparea de terenuri agricole şi scoaterea lor din producţia agricolă vegetala, schimbarea categoriei de folosinţă agricolă în alta categorie de folosinţă agricolă, fără aprobare, precum şi modificarea faţă de aprobarea data a amplasamentelor sau a mărimii suprafeţelor, dacă faptele au fost săvîrşite pentru prima data; t) degradarea, pe o suprafaţa redusă, a terenurilor şi a culturilor agricole prin decopertarea stratului fertil, precum şi depozitarea de materiale sau deşeuri - nisip, pietriş, moloz, diverse reziduuri solide, resturi menajere şi altele -, săparea de gropi sau santuri pentru extragerea de pămînt, nisip, pietriş sau alte materii prime sau pentru instalarea de conducte sau cabluri pe terenurile agricole, fără aprobare legală; u) neredarea de către unitatea socialistă a terenurilor în stare de a fi folosite în producţia agricolă vegetala la expirarea termenului pînă la care a fost aprobată scoaterea temporară din producţia agricolă vegetala a acestora; v) nedecopertarea de către beneficiarii de investiţii şi de producţie a stratului fertil şi a altor straturi de profunzime bogate în elemente fertilizante, de pe terenurile aprobate a fi scoase din producţia agricolă, nedepozitarea pămîntului fertil în condiţii corespunzătoare şi nenivelarea acestuia pe suprafeţele stabilite în vederea ameliorării terenurilor agricole.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează astfel: a) cele de la lit. a)-h), cu amendă de la 500 la 1.500 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor juridice, şi cu amendă de la 100 la 500 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor fizice; b) cele de la lit. i)-s), cu amendă de la 1.500 la 4.000 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor juridice, şi cu amendă de la 500 la 1.500 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor fizice; c) cele de la lit. t)-v), cu amendă de la 4.000 la 10.000 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor juridice, şi cu amendă de la 1.500 la 4.000 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor fizice.Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate persoanelor fizice vinovate de săvîrşirea contravenţiei.La aplicarea sancţiunii, pe lîngă împrejurările prevăzute de lege, se are în vedere şi mărimea suprafeţei, clasa de fertilitate şi categoria de folosinţă a terenului, afectate de faptele contravenţionale.  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal, încheiat de specialişti împuterniciţi în acest scop de conducerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, a organelor judeţene sau al municipiului Bucureşti, precum şi de primari.De asemenea, ofiţerii şi subofiterii de militie sînt competenţi să constate şi sa sanctioneze contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. a), b), g), h), p), r), s) şi t).  +  Articolul 4Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea suspenda executarea.  +  Articolul 5În cazul contravenţiilor pentru care se prevăd amenzi pînă la 1.000 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor fizice, plîngerea se soluţionează de:- ministrul agriculturii şi industriei alimentare sau împuternicitul sau, avînd cel puţin funcţia de director, pentru sancţiunile aplicate de către specialiştii din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unităţile subordonate;- directorul general al direcţiei generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara, pentru sancţiunile aplicate de către specialiştii împuterniciţi de organul agricol judeţean;- conducătorul Inspectoratului agrozooveterinar al municipiului Bucureşti, pentru sancţiunile aplicate de împuterniciţii organului agricol al municipiului Bucureşti;- comitetul, respectiv biroul executiv, al consiliului popular, pentru sancţiunile aplicate de primari;- şeful Inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne, pentru sancţiunile aplicate de organele de militie.În cazul contravenţiilor pentru care la art. 2 se prevăd amenzi de peste 1.000 lei, cînd sancţiunea se aplică persoanelor fizice, plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.  +  Articolul 6În cazul contravenţiilor pentru care amenda s-a aplicat persoanelor juridice, plîngerea se soluţionează de ministrul agriculturii şi industriei alimentare sau de către un împuternicit al său, avînd cel puţin funcţia de director.  +  Articolul 7Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 8Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2501/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 122 din 12 octombrie 1970, se abroga.---------------------