ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 7 noiembrie 2002pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Părţile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendaşului, în vederea recuperării daunelor produse de calamitati naturale."2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract."3. După articolul 25^1 se introduce articolul 25^2 cu următorul cuprins:"Art. 25^2. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2^1) şi ale art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau de Ministerul Administraţiei Publice."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 7 noiembrie 2002.Nr. 157.────────────────