REGULAMENT din 20 iunie 2002pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 20 noiembrie 2002  I. Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice, cărora li se atribuie calitatea de auditor energetic autorizat, în vederea întocmirii bilanţurilor energetice. (2) Aceasta calitate se obţine prin emiterea de către Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) a autorizaţiei de auditor energetic, act ce dovedeşte competenţa tehnica a specialiştilor care efectuează bilanţuri energetice în România.  +  Articolul 2 (1) Bilanţurile energetice vor fi executate conform Ghidului de elaborare şi analiza a bilanţurilor energetice, care va fi elaborat până la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (2) Calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţia de auditor energetic, ştampila şi legitimatie. Autorizaţia de auditor energetic se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 1 (pentru persoane fizice), respectiv în anexa nr. 2 (pentru persoane juridice). Legitimatia şi ştampila proprii se vor confecţiona după modelele ce vor fi stabilite conform Ghidului de elaborare şi analiza a bilanţurilor energetice. Autorizaţiile, legitimatiile şi stampilele de auditor energetic sunt nominale şi netransmisibile.  +  Articolul 3Definirea unor termeni de specialitate din prezentul regulament este realizată în anexa nr. 3.II. Organismul abilitat sa autorizeze executanţii bilanţurilor energetice  +  Articolul 4În conformitate cuart. 7 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 199/2000privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, organismul abilitat pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice în vederea întocmirii bilanţurilor energetice este ARCE.  +  Articolul 5În cadrul ARCE se înfiinţează şi funcţionează Comisia de autorizare a auditorilor energetici, denumita în continuare Comisia de autorizare, având în componenta specialişti ARCE.  +  Articolul 6Comisia de autorizare va avea un secretariat tehnic cu următoarele atribuţii: a) înregistrarea cererilor de autorizare, respectiv a contestaţiilor; b) primirea şi analizarea documentelor necesare, din partea persoanelor fizice şi juridice care doresc să fie autorizate în calitate de auditor energetic, în conformitate cu prezentul regulament (inclusiv pentru prelungirea sau reînnoirea autorizaţiei de auditor energetic); c) întocmirea proceselor-verbale, cuprinzând concluziile verificării documentelor depuse de candidaţi; d) monitorizarea activităţii de autorizare a auditorilor energetici prin înfiinţarea şi actualizarea permanenta a Registrului de evidenta a auditorilor energetici; e) monitorizarea realizării bilanţurilor energetice, prin elaborarea Sintezei anuale a activităţilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la aceştia; f) întocmirea şi transmiterea înştiinţării de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic; întocmirea raspunsurilor date contestaţiilor şi transmiterea acestora celor interesaţi; g) radierea din Registrul de evidenta a auditorilor energetici a persoanelor cărora le-a expirat termenul de autorizare sau cărora li s-a retras autorizaţia de auditor energetic; h) întocmirea Notei de fundamentare a tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici, care se va inainta anual de către ARCE spre aprobare la Ministerul Industriei şi Resurselor.III. Clase şi tipuri de bilanţuri energetice  +  Articolul 7Se definesc trei clase şi trei tipuri de bilanţuri energetice:
             
    Nr. crt.ClasaTipul de bilanţ energetic
    Bilanţ electroenergeticBilanţ termoenergeticBilanţ complex
    1.AP < 250 kWP < 500 kW-
    2.B250 < P < 1.000 kW500 < P < 2.000 kW750 < P < 3.000 kW
    3.CP > 1.000 kWP > 2.000 kWP > 3.000 kW
   +  Articolul 8 (1) Persoanele fizice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze bilanţuri energetice de clasa A sau clasa B. (2) Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze bilanţuri energetice de clasa A, clasa B sau clasa C.IV. Cerinţele ce trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării  +  Articolul 9Cerinţe pentru persoane fizice:1. Cerinţe de natura juridicăPersoanele fizice care solicită să fie autorizate în calitate de auditor energetic trebuie să aibă capacitate deplina de exerciţiu.2. Cerinţe de natura tehnica:- Pregătirea profesională, specializarea şi experienta acumulată în domeniuExperienta profesională trebuie să fie dobandita prin activitate neîntreruptă în învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalaţii, mecanică, alte domenii tehnice cu conotatie energetica, pe durata specificată în tabelul următor.- Pregătirea în domeniul elaborării bilanţurilor energeticeAceasta cerinţa se va satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, cu cel mult doi ani înaintea datei la care se solicita autorizarea în calitate de auditor energetic. Cursul trebuie să se desfăşoare conform Ghidului de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice, care va fi elaborat până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
             
    Pregătirea profesională şi specializareaClasa de bilanţ energeticDurata minimă necesară a experienţei profesionale acumulateCursul de instruire în domeniul elaborării bilanţurilor energetice
    a)Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuiaA3-4 aniNecesar
    B4-6 ani  
    b)Absolvenţi ai unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia, care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energeticA4-6 aniNecesar
    B6-8 ani  
    c)Absolvenţi de colegii cu profil electric, termic sau de instalaţii (tehnicieni), care au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul energeticA6-8 aniNecesar
    B8-10 ani  
   +  Articolul 10Cerinţele pentru persoane juridice:1. Cerinţe de natura juridică: a) să prezinte codul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; b) persoana juridică solicitanta a autorizaţiei de auditor energetic trebuie să verifice ca angajaţii săi pe bază de contract, având calitatea de auditor energetic autorizat, precum şi reprezentantul delegat în relaţia cu organismul de autorizare să aibă capacitate deplina de exerciţiu.2. Cerinţe de natura tehnica: a) să deţină minimum 3 auditori energetici autorizaţi corespunzător clasei A şi/sau clasei B, cu statut de angajat permanent pe bază de contract; b) să facă dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are în dotare echipamente de măsurare specifice bilanţurilor energetice pentru care solicită autorizarea şi/sau ca este în posesia unui contract cu un agent economic care are astfel de dotări.3. Cerinţe de natura economică:Sa facă dovada capacităţii financiare proprii, prin prezentarea celui mai recent bilanţ contabil vizat de organele competente.  +  Articolul 11Cerinţele menţionate constituie condiţii obligatorii ce trebuie îndeplinite de către persoanele fizice şi juridice care solicită obţinerea autorizaţiei de auditor energetic. Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinţe atrage respingerea cererii de autorizare.V. Documentele necesare la solicitarea autorizării  +  Articolul 12Autorizarea persoanei fizice în calitate de auditor energetic se face de către Comisia de autorizare, prin verificarea îndeplinirii cerinţelor conform art. 9, pe clase şi tipuri de bilanţ energetic, pe baza următoarelor documente:1. documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de natura juridică:- cazier;2. documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de natura tehnica:- documente care atesta calificarea profesională a solicitantului:- copie de pe diploma de absolvire a unei facultăţi sau a unui colegiu tehnic de specialitate;- carnetul de muncă (în copie şi în original);- copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor energetice, organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, absolvit cu cel mult 2 ani înaintea datei la care se solicita autorizarea în calitate de auditor energetic;- documente care atesta dotarea solicitantului:- lista de echipamente din dotare, utilizabile pentru lucrările specifice bilanţurilor energetice pentru care solicită autorizarea şi/sau copie de pe contractul încheiat cu un agent economic care îi pune la dispoziţie echipamentele de măsurare necesare;- minimum doua referinţe de la agenţi economici sau instituţii în cadrul cărora îşi desfăşoară sau şi-au desfăşurat activitatea şi/sau din partea unor specialişti în domeniu ori de la asociaţii profesionale în domeniu;- cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic - persoane fizice, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;- chitanţa de plată a tarifului de autorizare aprobat de Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 13Persoanele fizice care obţin autorizaţia de auditor energetic pot exercita dreptul de elaborare a bilanţurilor energetice numai în cadrul unor societăţi comerciale care au aceasta preocupare prevăzută în obiectul de activitate.  +  Articolul 14Autorizarea în calitate de auditor energetic a societăţii comerciale cu activitate în domeniul serviciilor energetice sau al consultantei energetice se face de către Comisia de autorizare, prin verificarea îndeplinirii cerinţelor conform art. 10, pe clase şi tipuri de bilanţ energetic, pe baza următoarelor documente: a) documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de natura juridică:- statutul societăţii comerciale, din care să rezulte ca activitatea principala este în domeniul serviciilor energetice şi/sau al consultantei energetice (în copie);- autorizaţia de funcţionare şi codul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului (în copie);- cazier pentru fiecare dintre auditorii energetici autorizaţi, angajaţi ai societăţii comerciale solicitante; b) documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de natura tehnica:- contractele (în copie) de angajare permanenta în cadrul societăţii comerciale solicitante, pentru minimum 3 auditori energetici autorizaţi;- carnetul de muncă al fiecărui auditor energetic autorizat, angajat al societăţii comerciale solicitante (în copie şi în original);- memorii de activitate, diplomele de absolvire (în copie) a unei facultăţi sau a unui colegiu tehnic de specialitate ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi ai societăţii comerciale solicitante;- autorizaţiile de auditor energetic clasa A şi/sau clasa B ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi ai societăţii comerciale solicitante (în copie şi în original);- lista lucrărilor finalizate şi însuşite de beneficiari, în domeniul bilanţului energetic sau asimilabile cu acesta (studii, proiecte elaborate, analize energetice);- lista cu echipamentele din dotarea societăţii comerciale solicitante (însoţită de documentele ce atesta apartenenţa acestora la patrimoniul propriu), necesare pentru lucrările specifice bilanţurilor energetice pentru care societatea comercială solicita autorizarea şi/sau dovada ca este în posesia unui contract cu un agent economic care îi pune la dispoziţie echipamentele necesare; c) documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de natura economică:- ultimul bilanţ contabil vizat de organele competente; d) cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic - persoane juridice, conform modelului prezentat în anexa nr. 5; e) chitanţa de plată a tarifului de autorizare aprobat de Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 15Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic autorizat au următoarele obligaţii: a) sa înfiinţeze şi sa actualizeze permanent Registrul propriu de evidenta a bilanţurilor energetice elaborate; b) sa întocmească şi sa transmită Comisiei de autorizare Raportul anual privind activitatea de elaborare a bilanţurilor energetice, cuprinzând informaţii despre activitatea desfăşurată în anul anterior raportarii. Conţinutul şi modul de întocmire a raportului se stabilesc conform Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice, care va fi elaborata până la data intrării în vigoare a prezentului regulament; c) sa păstreze documentaţiile aferente bilanţurilor energetice, la a căror elaborare au participat pe baza contractuală, o perioadă de minimum 3 ani.  +  Articolul 16Persoanele autorizate, fizice sau juridice, vor semna pentru respectarea prevederilor Codului de conduita al auditorului energetic autorizat, prezentat în anexa nr. 6.VI. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic  +  Articolul 17La recomandarea scrisă a Comisiei de autorizare, preşedintele ARCE va semna autorizaţia de auditor energetic, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic este de 2 ani.  +  Articolul 18 (1) Prelungirea cu un an a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se face de către Comisia de autorizare din cadrul ARCE, pe baza următoarelor documente: a) cerere prezentată conform anexei nr. 7, pentru auditor energetic persoana fizica şi, conform anexei nr. 8, pentru auditor energetic persoana juridică; b) autorizaţia de auditor energetic deţinută anterior (în copie şi în original); c) memoriu de activitate al auditorului energetic persoana fizica, respectiv Raportul anual privind activitatea de elaborare a bilanţurilor energetice, pentru auditorul energetic persoana juridică; d) referinţe obţinute de la beneficiarii bilanţurilor energetice elaborate; e) copie a certificatului de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul elaborării bilanţurilor energetice, organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, absolvit cu cel mult 2 ani înaintea datei la care se solicita autorizarea în calitate de auditor energetic, pentru auditorii energetici persoane fizice care doresc obţinerea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic deţinute anterior, cu trecerea într-o clasa şi/sau la un tip de bilanţ energetic superior; f) chitanţa de plată a tarifului aprobat de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic. (2) Evaluarea activităţii solicitantului se face conform punctajului din tabelul de mai jos.
           
    Nr. crt.RealizărilePunctajul acordat
    Persoane fizicePersoane juridice
    1.Bilanţuri energetice efectuate (din clasa şi tipul de bilanţ pentru care este solicitată prelungirea valabilităţii autorizării)20 puncte/bilanţ20 puncte/bilanţ
    2.Cursuri absolvite, specializări în domeniul realizării de bilanţuri energetice, seminarii pe această temă10 puncte/curs1 punct/curs/om
  (3) Pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic este necesară realizarea de către solicitant a cel puţin 50 de puncte.
   +  Articolul 19Persoanele juridice autorizate se vor preocupa atât de perfecţionarea personalului propriu în acest domeniu, cat şi de prelungirea valabilităţii autorizaţiilor în condiţiile specificate la art. 18.VII. Suspendarea şi retragerea autorizaţiei  +  Articolul 20 (1) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic se face de către Comisia de autorizare în una dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea Codului de conduita al auditorului energetic autorizat; b) nerespectarea reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la elaborarea bilanţurilor energetice şi/sau neprecizarea în cadrul bilanţului energetic elaborat a măsurilor necesare pentru exploatarea optima a utilajelor şi echipamentelor din dotarea agentului economic angajator, în scopul creşterii eficientei energetice; c) necompletarea la zi a Registrului propriu de evidenta a bilanţurilor energetice elaborate sau completarea acestuia cu date false; d) auditorul energetic nu solicita prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic; e) la prezentarea documentelor pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic, solicitantul nu îndeplineşte prevederile stipulate conform art. 18. (2) Constatarea şi notificarea situaţiilor menţionate conform alin. (1) lit. a), b) şi/sau c) se fac de către specialiştii ARCE, ca urmare a controalelor efectuate. (3) Comisia de autorizare: a) în cazul uneia dintre situaţiile descrise la alin. (1) lit. a), b) şi/sau c) analizează veridicitatea informaţiilor primite şi, dacă acestea se confirma, în termen de maximum 10 zile de la data notificării transmite persoanei în cauza o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic; b) în cazul situaţiei descrise la alin. (1) lit. d), în termen de maximum 10 zile de la data expirării valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic transmite persoanei în cauza o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic; c) în cazul situaţiei descrise la alin. (1) lit. e), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic transmite persoanei în cauza o înştiinţare de suspendare a acesteia. (4) La 30 zile de la data transmiterii înştiinţării de suspendare, în lipsa unei contestaţii, Comisia de autorizare executa suspendarea autorizaţiei de auditor energetic şi transmite auditorului energetic decizia luată. (5) Auditorul energetic aflat în situaţia prevăzută la alin. (4) are dreptul de a contesta decizia Comisiei de autorizare în termen de maximum 15 zile de la data primirii înştiinţării de suspendare. Contestaţia se va adresa conducerii ARCE şi se va depune la secretariatul tehnic.În termen de 15 zile de la data primirii contestaţiei, conducerea ARCE va hotărî aprobarea sau respingerea acesteia şi va emite o decizie definitivă, care se va transmite în scris persoanei contestatare.  +  Articolul 21 (1) La 180 de zile de la data transmiterii deciziei de suspendare, Comisia de autorizare recomanda în scris conducerii ARCE retragerea autorizaţiei de auditor energetic, după cum urmează:- pentru auditorul energetic aflat în situaţia descrisă la art. 20 alin. (4), dacă la solicitarea în scris de către acesta a anulării deciziei de suspendare, având în vedere gravitatea abaterilor săvârşite, conducerea ARCE nu accepta anularea suspendării;- în situaţia în care auditorul energetic nu solicita prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic în acest interval de timp, cu respectarea cerinţelor prevăzute în cadrul prezentului regulament. (2) În urma retragerii autorizaţiei de auditor energetic, Comisia de autorizare radiază persoana în cauza din Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Ulterior retragerii autorizaţiei de auditor energetic, persoana fizica sau juridică are dreptul de a solicita obţinerea unei noi autorizaţii de auditor energetic, la minimum 2 ani de la data deciziei ARCE de retragere a celei deţinute anterior, cu respectarea cerinţelor prevăzute în cadrul prezentului regulament.VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ARCE, în colaborare cu instituţiile de specialitate, va elabora următoarele documente: a) Ghidul de pregătire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborării bilanţurilor energetice, cuprinzând tematica unitară de pregătire şi procedurile specifice de examinare; b) Ghidul de elaborare şi analiza a bilanţurilor energetice, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare (în anexa va cuprinde modelul ştampilei şi modelul legitimatiei care dovedesc calitatea de auditor energetic); c) Procedura de monitorizare a activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice.  +  Articolul 23Informaţiile cuprinse în Registrul de evidenta a auditorilor energetici, precum şi în documentele menţionate la art. 23 sunt publice şi vor fi accesibile prin Internet, prin intermediul unei pagini web create prin grija ARCE.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1-------la regulament-------------MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORAgenţia Română pentru Conservarea EnergieiMODELde autorizaţie de auditor energetic(persoane fizice)Nr. .......... din .........În bazaLegii nr. 199/2000privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, şi a Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002,ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant,prezenta autorizaţie de auditor energetic se acordă domnului (doamnei) ................, de profesie .............................................., cu domiciliul în localitatea............................, str. ................... nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ....., ap. ........., judeţul/sectorul .................., şi conferă calitatea de:AUDITOR ENERGETIC AUTORIZATELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX(tipul de bilanţ energetic pentru care este autorizat)CLASA A/CLASA B(clasa de bilanţ energetic pentru care este autorizat)Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de bilanţ energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competentei tehnice de specialitate a posesorului, în vederea elaborării de bilanţuri energetice pe baza contractuală.Autorizaţia de auditor energetic are valabilitate o perioadă de 2 ani de la data înregistrării datelor personale ale posesorului în Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se poate face la cererea posesorului, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice.Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibila.PreşedinteleAgenţiei Române pentru Conservarea Energiei,............................................  +  Anexa 2-------la regulament-------------MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORAgenţia Română pentru Conservarea EnergieiMODELde autorizaţie de auditor energetic(persoane juridice)Nr. ........... din ...........În bazaLegii nr. 199/2000privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, şi a Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002,ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant,se autorizeaza agentul economic ............................................, reprezentat prin responsabil-delegat domnul (doamna) ........................, de profesie ......................, având funcţia de .............................., cu domiciliul în localitatea ................................................., str. .............................. nr. .........., bl. ........, sc. ........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ................................., în calitate de:AUDITOR ENERGETIC AUTORIZATELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX(tipul de bilanţ energetic pentru care este autorizat)CLASA A/CLASA B/CLASA C(clasa de bilanţ energetic pentru care este autorizat)Autorizaţia de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul şi clasa de bilanţ energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competentei tehnice de specialitate a societăţii comerciale posesoare, în vederea elaborării de bilanţuri energetice pe baza contractuală.Autorizaţia de auditor energetic are valabilitate o perioadă de 2 ani de la data înregistrării datelor personale ale societăţii comerciale posesoare în Registrul de evidenta a auditorilor energetici. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se poate face la cererea societăţii comerciale posesoare, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice.Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibila.PreşedinteleAgenţiei Române pentru Conservarea Energiei,...........................................  +  Anexa 3-------la regulament-------------GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATEÎn contextul Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sa realizeze bilanţuri energetice, următorii termeni se definesc astfel:
       
    Bilanţ (audit) energeticMetoda sistematică care permite urmărirea şi contabilizarea fluxurilor energetice.
    În sistemele industriale şi în instalaţii bilanţul energetic serveşte la verificarea conformităţii rezultatelor funcţionării cu datele de referinţă.
    Bilanţul se aplică şi locuinţelor, ansamblurilor de clădiri cu destinaţie economică sau socioculturală.
    Bilanţ (audit) electroenergeticTip de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică.
    Bilanţ (audit) termoenergeticTip de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică.
    Bilanţ (audit) complexTip de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanţ.
    Auditor energetic autorizatPersoana fizică şi/sau juridică care obţine autorizaţia de auditor energetic în condiţiile prezentului regulament.
    Autorizarea persoanelor fizice sau juridice care execută bilanţuri (audituri) energeticeProcedura şi activitatea desfăşurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisă a competenţelor persoanelor fizice sau juridice care doresc să obţină calitatea de auditor energetic în conformitate cu prezentul regulament şi cu reglementările tehnice în vigoare.
   +  Anexa 4-------la regulament-------------                                     MODEL           de cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic                               (persoane fizice)                                            Nr. ........../..............         Clasa şi tipul de bilanţ pentru care se solicita autorizarea: A: [ ] B: [ ] Electroenergetic [ ] Termoenergetic [ ] Complex [ ] Informaţii personale: Numele ...................., iniţiala tatălui .........., prenumele .......................,data naşterii ..........., locul naşterii ..............., actul de identitate ................seria .... nr. ......, eliberat de ........ la data ........, codul numeric personal .......... Locul de muncă ....................., adresa locului de muncă .............................,telefon/fax/e-mail ...................................... Domiciliul ................................., telefon/fax/e-mail ........................... Subsemnatul/subsemnata solicit autorizarea mea pentru clasa şi tipul de auditor energeticmenţionate mai sus şi înscrierea mea în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt deacord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie înacest registru. Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizareapersoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice, aprobat prinOrdinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002. Toate informaţiile furnizate sunt corecte. Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic autorizat şivoi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a bilanţurilorenergetice. Semnătura solicitantului ................... Data ........................... Educaţie, cursuri de instruire: se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvireEducaţie, cursuri de instruire:se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvire
  Nr. Perioada Diploma obţinută Instituţia care a eliberat diploma crt.
  Situaţia profesională actuală: Profesia ..............................., vechimea în muncă ..............................., funcţia ................................, vechimea în funcţie ............................., responsabilităţi: .......................................................................... ............................................................................................ ............................................................................................ .......................................................................................... .    Experienta profesională:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Din Până Denumirea agentului economic Funcţia Responsabilităţicrt. anul în anul deţinută────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Către:Agenţia Română pentru Conservarea Energiei - Comisia de autorizare a auditorilor energetici
   +  Anexa 5-------la regulament-------------MODELde cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic(persoane juridice)Nr. ............/............
           
    Agentul economic . . . . . . . . . . . . (denumirea), codul fiscal . . . . . . . . . . . . , înregistrat în Registrul comerţului la nr. . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat*) legal prin director/manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele)
    Clasa şi tipul de bilanţ pentru care se solicită autorizarea:
    A: [ ]B: [ ]C: [ ]
    Electroenergetic [ ]Termoenergetic [ ]Complex [ ]
    Subsemnatul/subsemnata, în calitate de reprezentant delegat, solicit eliberarea autorizaţiei de auditor energetic pentru societatea comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru clasa şi tipul de bilanţ energetic menţionate, şi înscrierea societăţii comerciale pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii societăţii comerciale, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţia de auditor energetic în acest registru.
    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002.
    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.
    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic autorizat şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice.
     
    Data . . . . . . . . . . . .
      Semnătura şi ştampila reprezentantului unităţii
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (numele, prenumele şi funcţia)
    Către:
    Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici
  Către:Agenţia Română pentru Conservarea EnergieiComisia de autorizare a auditorilor energetici------------ Notă *) Agentul economic va fi reprezentat în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.
   +  Anexa 6-------la regulament-------------CODUL DE CONDUITA AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZATActivitatea de realizare a bilanţurilor energetice se desfăşoară pe baza principiilor privind independenta, incompatibilitatea şi conflictul de interese ce ar putea fi generate de nerespectarea vreuneia dintre prevederile de mai jos.Persoana autorizata:1. Acţionează profesional fără discriminare.2. Acţionează în sensul creşterii competentei proprii şi asista pe cei aflaţi în subordinea sa să îşi dezvolte abilitatile relationale în activitatea de realizare a bilanţurilor energetice.3. Nu are raporturi juridice de muncă şi civile cu agentul economic pentru care elaborează bilanţul energetic, cu excepţia contractului de realizare a acestuia.4. Nu are raporturi juridice de muncă şi civile cu agenţii economici care urmează sa implementeze acţiunile rezultate ca urmare a realizării bilanţului energetic.5. Nu are alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu agentul economic pentru care elaborează bilanţul energetic, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor energetic.6. Nu activează ca reprezentant al unor societăţi comerciale producătoare de echipament energetic.7. Păstrează confidenţialitatea datelor obţinute sau rezultate în urma bilanţului energetic, cu excepţia cazurilor în care este obligat prin legislaţia în vigoare să le facă cunoscute, sau deţine consimţământul scris al beneficiarului bilanţului energetic.8. Nu comunică informaţii eronate care să compromita activitatea de realizare a bilanţului energetic sau procesul de autorizare.9. Nu prejudiciază prin activităţile sale reputaţia organismului de autorizare.  +  Anexa 7-------la regulament-------------                                      MODEL              de cerere de prelungire a valabilităţii autorizaţiei                              de auditor energetic                               (persoane fizice)
         
    A: [ ]B: [ ]
    Electroenergetic [ ]Termoenergetic [ ]Complex [ ]
    Numele . . . . . . . . . . , iniţiala tatălui . . . . . . . . , prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data naşterii . . . . . . . . ., locul naşterii . . . . . . . . . . ., actul de identitate . . . . . . . . . seria . . . nr. . . . . , eliberat de . . . . . . la data . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . .
    Locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    adresa locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    telefon/fax/e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Subsemnatul/subsemnata, în calitate de auditor energetic autorizat, solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa şi tipul menţionate mai sus, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţia de auditor energetic în acest registru.
    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002.
    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.
    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic autorizat şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice.
     
    Semnătura solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . .
     
    Către:
    Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici
   +  Anexa 8-------la regulament-------------                                     MODEL              de cerere de prelungire a valabilităţii autorizaţiei                              de auditor energetic                              (persoane juridice)                                                Nr. ........./.............
           
    Agentul economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea), codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat în Registrul comerţului la nr. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentat*) legal prin director/manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele)
    Clasa şi tipul de bilanţ pentru care se solicită prelungirea autorizării:
    A: [ ]B: [ ]C: [ ]
    Electroenergetic [ ]Termoenergetic[ ]Complex [ ]
    Subsemnatul/subsemnata, în calitate de reprezentant delegat, solicit prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa şi tipul menţionate mai sus, pentru societatea comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . , şi înscrierea societăţii comerciale pe care o reprezint în Registrul de evidenţă a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii societăţii comerciale, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţia de auditor energetic în acest registru.
    Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să realizeze bilanţuri energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 245/2002.
    Toate informaţiile furnizate sunt corecte.
    Am luat cunoştinţă de prevederile Codului de conduită al auditorului energetic autorizat şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice.
     
    Data. . . . . . . . . . . . . .  
      Semnătura şi ştampila reprezentantului unităţii
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (numele, prenumele şi funcţia)
    Către:
    Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
    Comisia de autorizare a auditorilor energetici
  ----------- Notă *) Agentul economic va fi reprezentat în relaţia cu organismul de autorizare de către un reprezentant delegat.------------