ORDIN nr. 371 din 11 august 2002pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002  În conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Industriei şi Resurselor, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 129/2001,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normativele şi prescripţiile tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 11 august 2002.Nr. 371.  +  Anexa 1 DEFINIŢII1. Acord petrolier - orice act juridic încheiat, potrivit legii, între stat, reprezentat prin autoritatea competentă - ministrul industriei şi resurselor - şi o persoană juridică română sau străînă, în vederea realizării de operaţiuni petroliere.2. Contract de concesiune (concesiune) petrolieră - dreptul acordat de stat prin autoritatea competentă - ministrul industriei şi resurselor - unei persoane juridice române sau străine de a efectua operaţiuni cu produse petroliere în virtutea unui acord petrolier.3. Distanta de protecţie - distanta minima care asigura accesul în vederea exploatării Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, inclusiv realizarea interventiilor la acesta. Distanta se măsoară din axul conductei de o parte şi de alta a acesteia.4. Distanta de siguranţă - distanta minima care trebuie asigurata în vederea menţinerii gradului de securitate al obiectivelor din cadrul Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere şi vecinătăţi. Aceasta se măsoară din axul conductei la punctul cel mai apropiat al unei instalaţii, construcţii etc. sau ca distanta între punctele cele mai apropiate a doua instalaţii, construcţii etc.5. Produse petroliere - amestec de hidrocarburi lichide obţinute din prelucrarea ţiţeiului prin procedee distructive şi nedistructive. Ele se clasifica în:● albe: benzina, white-spirit, petroluri şi motorine etc.;● negre: pacura, combustibili speciali, uleiuri lubrifiante etc.;● speciale: benzen, toluen, acizi naftenici etc.- Benzina - fracţiune sau produs petrolier ori de sinteza, constituit în general din hidrocarburi parafinice, naftenice, aromatice şi olefinice şi care distileaza în intervalul de temperatura de 30-220°C.- Motorina - fracţiune petrolieră obţinută prin distilarea primara a ţiţeiului, constituită dintr-un amestec de hidrocarburi C(15)-C(21) cu limite de fierbere între 250-380°C, folosită drept combustibil în motoarele Diesel sau ca materie prima pentru unele procese de cracare termica şi catalitica pentru producerea benzinei; amestec de hidrocarburi lichide.- Combustibil lichid uşor - lichid provenit din amestecarea fractiilor medii şi grele de la distilarea atmosferica a ţiţeiului, de la distilarea sub vid a pacurii sau de la prelucrarea distructiva a reziduurilor. De asemenea, se poate obţine prin amestecarea petrolurilor şi motorinelor şi este caracterizat prin vascozitate şi intervale de distilare.6. Sistemul naţional de transport prin conducte al produselor petroliere - totalitatea conductelor magistrale care asigura colectarea benzinei, benzinei de piroliza, motorinei şi combustibilului lichid uşor (C.L.U.) din perimetrele rafinariilor şi din import şi dirijarea la unităţile consumatoare şi la export, inclusiv toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora.7. Titular de contract de concesiune (concesionar) a activităţii de transport al produselor petroliere - orice persoană juridică, română sau străînă, autorizata să efectueze operaţiuni cu produse petroliere în virtutea unui acord petrolier.8. Zona de protecţie - suprafaţa delimitata de distanta de protecţie a conductei, pe ambele părţi de-a lungul acesteia.9. Zona de siguranţă - suprafaţa delimitata de cea mai mare distanta minima de siguranţă a conductei, pe ambele părţi de-a lungul acesteia.  +  Anexa 2 DISTANTA DE SIGURANŢA - ZONA DE SIGURANŢA1. Distanţele minime de siguranţă au fost stabilite pe baza intensităţii radiatiei termice, a zonarii mediilor cu pericol de explozie, a prescripţiilor tehnice în domeniu, precum şi a altor elemente impuse de lege ori considerate necesare.2. Distanţele minime de siguranţă dintre instalaţiile tehnologice componente ale Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere şi diferite obiective industriale, administrative şi sociale învecinate acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5.Obiectivele învecinate instalaţiilor componente ale Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:● obiective aparţinând industriei de petrol, gaze şi petrochimie (conducte, instalaţii tehnologice în aer liber, instalaţii cu foc deschis, facle);● obiective aparţinând Sistemului naţional de transport al energiei electrice (instalaţii, linii şi cabluri electrice);● obiective aparţinând Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului şi condensatului;● linii de cale ferată;● drumuri;● construcţii sociale, industriale şi administrative;● centre populate şi locuinţe individuale;● unităţi militare;● poligoane de tragere şi depozite de exploziv;● balastiere în râuri;● depozite de furaje;● hidrocentrale;● termocentrale;● centrale atomoelectrice.Obiectivele aparţinând Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:● conducte subterane şi supraterane de benzina, motorina şi combustibil lichid uşor (C.L.U.);● staţii de pompare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor (C.L.U.);● rampe de încărcare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor (C.L.U.);● depozite de produse clasele III b, IV b;● depozite de produse clasele I, II, III a, IV a.3. Distanţele minime de siguranţă în interiorul şi între instalaţiile tehnologice ale Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere sunt prevăzute în anexa nr. 6.Obiectivele, instalaţiile, construcţiile şi unităţile aparţinând Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere se împart în:● conducte de benzina, motorina şi combustibil lichid uşor (C.L.U.);● staţii de pompare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor (C.L.U.);● rampa de încărcare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor (C.L.U.);● depozite de benzina, motorina şi combustibil lichid uşor (C.L.U.);● rezervoare;● baterii de cazane;● incalzitoare;● coşuri de gaze;● decantoare pentru scurgeri tehnologice;● staţii de pompare a apei pentru incendiu;● rezervoare de apa pentru incendiu;● depozite de materiale solide;● depozite de ambalaje combustibile;● schimbatoare de căldura;● braune;● instalaţii de recuperare a vaporilor;● construcţii industriale şi civile, instalaţii auxiliare de diverse grade de rezistenta la foc;● împrejmuire.4. Distanta cea mai mare de siguranţă pentru conductele de produse petroliere este de 250 m de o parte şi de alta a axului conductei sau de câte 250 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în şanţ comun şi care transporta ţiţei, condensat, etan şi gaze.5. Zona de siguranţă este delimitata de distanta de siguranţă a conductei sau fasciculului de conducte, pe ambele părţi de-a lungul acestuia.6. Zona de siguranţă a conductelor va fi supravegheată de operatorul de camp al titularului de acord petrolier.7. Pentru orice obiectiv social, industrial sau militar ce va fi amplasat în zona de siguranţă trebuie obţinut avizul titularului de acord petrolier. Acesta are obligativitatea respectării distantelor minime de siguranţă stabilite în conformitate cu anexa nr. 5.Când apar neconcordante, se va refuza avizul sau va fi solicitat proiectantul pentru găsirea unor măsuri suplimentare de protecţie care vor necesita aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.8. Zona de siguranţă a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe placutele indicatoare care marchează traseul conductei şi care se vor monta în acelaşi timp cu conducta.  +  Anexa 3 DISTANTA DE PROTECŢIE - ZONA DE PROTECŢIE1. Distanta de protecţie este de 5 m de o parte şi de alta a axului conductei sau de câte 5 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în şanţ comun.2. Zona de protecţie este suprafaţa delimitata de distanta de protecţie a conductei sau a fasciculului de conducte, pe ambele părţi de-a lungul acestuia.3. Zona de protecţie a conductelor va fi supravegheată de operatorul de camp al titularului de acord petrolier.În zona de protecţie sunt interzise următoarele:● efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar cu caracter provizoriu, cu excepţia celor de deservire a conductei respective;● instalarea taberelor de camp;● montarea oricăror reţele electrice sau telefonice, cu excepţia celor de deservire a conductei respective;● plantarea culturilor cu rădăcini mai mari de 50 cm.4. Zona de protecţie a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe placutele indicatoare care marchează traseul conductei.  +  Anexa 4 REGLEMENTĂRIprivind accesul titularului de acord petrolier înzona de siguranţă şi în zona de protecţie1. Sistemul naţional de transport prin conducte al produselor petroliere face parte din domeniul public de interes naţional şi este de importanţă strategică.2. Pentru a asigura întreţinerea Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru a elimina apariţia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecţie şi de siguranţă în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 37/2002.3. Dreptul de acces în zona de protecţie şi de siguranţă este diferenţiat în funcţie de natura operaţiunilor ce urmează să se efectueze, astfel:● permanent, pentru verificarea zilnica a stării traseului şi a echipamentelor montate pe conducta, pentru verificarea stării izolatiei conductelor şi a sistemului de protecţie catodica, cu informarea anuală a proprietarilor de terenuri;● ocazional, pentru lucrări de intervenţie şi reparaţii în caz de avarii, cu anunţarea, pentru fiecare situaţie, a proprietarilor de terenuri.4. În cazul interventiilor ocazionale unităţile specializate/titularul de contract de concesiune a activităţii de transport al produselor petroliere vor lua măsuri de limitare pe cat posibil a pagubelor aduse dreptului de proprietate asupra terenurilor.5. Operaţiunile petroliere ce trebuie efectuate în limitele zonelor de protecţie şi de siguranţă constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operaţiuni, precum şi construcţiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii. Operaţiunile petroliere se efectuează numai în cadrul zonelor de siguranţă şi de protecţie stabilite de autoritatea competentă.6. Asupra terenurilor necesare operaţiunilor petroliere ce trebuie să fie realizate în afară zonelor de protecţie şi de siguranţă, altele decât cele declarate de utilitate publică, prevăzute la pct. 5, precum şi asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare şi oricăror alte operaţiuni pe care acestea le implica, inclusiv cele privind asigurarea exploatării şi protecţiei Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, se instituie în favoarea titularului operaţiunilor un drept de servitute legală.7. Exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate, de către unităţile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere, benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor. Durata servituţii legale este cea a operaţiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează să fie afectate vor fi determinate, în ceea ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.8. Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabileşte prin negocieri între unităţile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere, benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor şi proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi al echităţii.9. Orice neintelegeri între unităţile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.10. Dacă statul vinde bunurile expropriate în condiţiile pct. 2, foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preempţiune, scop în care vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.11. Obţinerea folosinţei terenurilor necesare amplasării unor noi conducte ale Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere se realizează pe baza acordului deţinătorilor şi cu plata despăgubirilor cuvenite de către unităţile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere, în condiţiile legii.12. Unităţile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere au dreptul sa realizeze lucrări de intervenţii la conducte numai cu anunţarea proprietarului terenului. Despăgubirile ce vor fi plătite de către unităţile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere pentru intervenţiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior prin negocieri cu proprietarul terenului. Orice neintelegeri între unităţile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al produselor petroliere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.13. Pentru orice paguba produsă proprietarii terenurilor vor fi despăgubiţi, cuantumul despăgubirilor fiind stabilit prin negocieri cu unităţile specializate/titularul de acord petrolier de transport al produselor petroliere, care au/a provocat paguba. În cazul în care nu se ajunge la înţelegere, litigiul se soluţionează pe cale judecătorească.14. Accesul în terenurile necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la Sistemul naţional de transport prin conducte al produselor petroliere, care au caracter urgent şi care se executa într-o perioada de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, se va proceda conform legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 5 Distanţele minime de siguranţă dintre instalaţiiletehnologice componente ale sistemului de transport alhidrocarburilor lichide, gazoase şi diferite obiectiveindustriale, administrative şi sociale învecinate acestuia┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea obiectivelor învecinate ├───────────────────────────────┤│crt.│ instalaţiilor tehnologice componente │ Conducte*) ││ │ Sistemului naţional de transport al ├───────────────┬───────────────┤│ │ produselor petroliere │ Benzina │ Motorina ││ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┤│ │ │Sub- │Supra- │Sub- │Supra- ││ │ │terane │terane │terane │terane │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.A │Obiective din industria de petrol şi gaze│ │ │ │ ││ │şi petrochimie inclusiv Sistemul Naţional│ │ │ │ ││ │de transport al ţiţeiului, gazolinei, │ │ │ │ ││ │etanului şi condensatului │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.1.│Conducte de transport ţiţei, condensat, │ │ │ │ ││ │etan şi gazolina │ T │ T │ T │ T │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.2.│Conducte de transport al gazelor │ │ │ │ ││ │cu p < 6 bar │ T │ T │ T │ T │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.3.│Conducte de transport al gazolinei sau │ │ │ │ ││ │gazelor cu 6 bar < p < 40 bar │ T │ T │ T │ T │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.4.│Conducte de transport al etanului sau │ │ │ │ ││ │gazelor cu p > 40 bar │ T │ T │ T │ T │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.5.│Instalaţii tehnologice în aer liber, │ │ │ │ ││ │categoriile A,B,C, pericol de incendiu │ T │ T │ T │ T │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.6.│Instalaţii tehnologice în aer liber, │ │ │ │ ││ │categoriile D,E, pericol de incendiu │ 30 │ 30 │ 10 │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.7.│Instalaţii tehnologice cu foc deschis │ │ │ │ ││ │(baterii de cazane, cuptoare, │ │ │ │ ││ │incalzitoare cu flacara directa) │ 100 │ 100 │ 10 │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1.8.│Facla de gaze neintegrata (c) │ 100 │ 100 │ 10 │ 35 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2. │Instalaţii electrice de tip exterior; │ │ │ │ ││ │cu tensiunea nominală de 10 kV sau │ │ │ │ ││ │mai mare │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3. │Instalaţii electrice de tip interior, │ │ │ │ ││ │instalaţii electrice de tip exterior, cu │ │ │ │ ││ │tensiunea nominală mai mica de 110 kV; │ │ │ │ ││ │posturi de transformare de interior │ │ │ │ ││ │şi exterior │ 20 │ 20 │ 20 │ 20 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4. │L.E.A. de medie tensiune │ │ │ │ ││ │(mai mare de 1 kV) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4.1.│Paralelisme (d) │ H(st) │H(st)+ │ 5(e) │ H(st)+││ │ │ (f) │ 3(f) │ │ 3(f) │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4.2.│Intersecţii (d) │H(st) │ (g) │ 5(e) │ (g) ││ │ │ (f) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│5. │L.E.A. de joasa tensiune │ │ │ │ ││ │(mai mica de 1 kV) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│5.1.│Paralelisme (d) │H(st) │H(st) │H(st) │ H(st) ││ │ │ │ (f) │ │ (f) │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│5.2.│Intersecţii (d) │H(st) │ (g) │H(st) │ (g) │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6. │Cabluri electrice subterane │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6.1.│Paralelisme │0,6(h) │ - │ 1 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6.2.│Intersecţii (distanta masurata │ │ │ │ ││ │în plan vertical) │0,25(j)│ - │0,5(i) │ - │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7. │Linii de cale ferată │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7.1.│Paralelisme │100(k) │100(k) │100(k) │100 (k)│├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7.2.│Intersecţii │ (l) │ (l) │ (l) │ (l) │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8. │Drumuri │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8.1.│Paralelisme şi apropieri cu │ │ │ │ ││ │autostrăzi │50 (m) │50 (m) │50 (m) │50 (m) │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8.2.│Paralelisme şi apropieri cu │ │ │ │ ││ │drumuri naţionale │22 (m) │22 (m) │ 22 (m)│ 11 (m)│├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8.3.│Paralelisme şi apropieri cu │ │ │ │ ││ │drumuri judeţene │20 (m) │20 (m) │ 20 (m)│ 20 (m)│├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8.4.│Paralelisme şi apropieri cu │ │ │ │ ││ │drumuri comunale │18 (m) │18 (m) │ 18 (m)│ 18 (m)│├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8.5.│Intersecţii │ (n) │ (n) │ (n) │ (n) │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9. │Construcţii sociale, industriale │ │ │ │ ││ │şi administrative │ 100 │ 100 │ 10 │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│10. │Centre populate şi locuinţe │ │ │ │ ││ │individuale │ 100 │ 100 │ 10 │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│11. │Unităţi militare (o) │ 150 │ 150 │ 150 │ 150 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│12. │Poligoane de tragere şi depozite │ │ │ │ ││ │de exploziv (o) │ 250 │ 250 │ 250 │ 250 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│13. │Balastiere în râuri (p), (r) │ 150 │ 150 │ 150 │ 150 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│14. │Depozite de furaje │ 100 │ 100 │ 60 │ 80 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│15. │Hidrocentrale │ 100 │ 100 │ 60 │ 80 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│16. │Termocentrale │ 100 │ 100 │ 60 │ 80 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│17. │Centrale atomoelectrice │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │└────┴─────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
  DISTANTA DE SIGURANŢA (*)
  Staţii de pompare Rampe de încărcare Depozite
  Comb. lichid uşor Benzina Motorina Comb. lichid uşor Benzina Motorina + CLU Benzina Motorina CLU
  Sub- terane Supra- terane
  6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
  T T - - - T T T T T
  T T T T T T T T T T
  T T T T T T T T T T
  T T T T T T T T T T
  T T 20 20 20 60 30 40 20 20
  10 10 30 20 20 60 30(a) 40 25(b) 25(b)
  10 10 100 35 35 100 50(a) 40 30 30
  10 35 80 100 100 80 100 60 80 100
  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  5(e) H(st)+ 3(f) - - - - - - - -
  5(e) (g) - - - - - - - -
  H(st) H(st) (f) - - - - - - - -
  H(st) (g) - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  1 - - - - - - - - -
  0,5(i) - - - - - - - - -
  100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k) 100(k)
  (l) (l) - - - - - - - -
  50(m) 50(m) 100 80 80 100 80 80 60 60
  22(m) 22(m) 100 80 80 100 80 80 60 60
  20(m) 20(m) 20 20 20 20 20 80 60 60
  18(m) 18(m) 18 18 18 18 18 80 60 60
  (n) (n) - - - - - - - -
  10 10 25 25 25 100 50(a) 40 30 30
  10 10 60 50 50 60 30(a) 80 60 100
  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
  60 80 100 80 80 100 80 80 60 60
  60 80 100 80 80 100 80 80 60 60
  60 80 100 80 80 100 80 80 60 60
  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
  ------------ Notă *) În sensul normativelor PE 104/93 şi PE 106/95, toate elementele amplasate deasupra solului ale conductei îngropate vor fi tratate drept conducte supraterane.
   +  Anexa 6 Distanţele minime de siguranţă dintre instalaţiiletehnologice componente şi utilitatile din Sistemul naţionalde transport prin conducte al produselor petroliere
  *Font 7*
  ┌----┬------------------------------------┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬---┬---┬--┬--┬--┬--┬----┬----┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬--┬----┬----┬----┬--┐│ │ INSTALATIILE TEHNOLOGICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ COMPONENTE SI UTILAJELE DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Nr. │ CADRUL "SISTEMULUI NATIONAL │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │ 8 │ 9 │10│11│12│13│ 14 │ 15 │16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26.1│26.2│26.3│27││crt.│ DE TRANSPORT AL PRODUSELOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ PETROLIERE" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 0 │ 1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │ 9 │10 │11│12│13│14│ 15 │ 16 │17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│ 27 │ 28 │ 29 │30│├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 1. │Conducte de benzina │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 2. │Conducte de motorina │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 3. │Conducte de combustibil lichid usor │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 4. │Statii de pompare benzina │T │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 5. │Statii de pompare motorina şi/sau │T │T │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lichid usor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 6. │Rampe pentru încărcare/descarcare │T │T │T │20│20│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │benzina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 7. │Rampe pentru încărcare/descarcare │T │T │T │20│20│T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │motorina şi/sau combustibil lichid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │usor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 8. │Depozite de benzina │T │T │T │20│20│30│30│ T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│ 9. │Depozite de motorina combustibil │T │T │T │20│20│30│30│30 │ T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lichid usor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│10. │Depozite de categoria D4 │T │T │T │20│20│20│20│20 │20 │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(a)│(a)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│11. │Depozite de categoria D5 │T │T │T │15│15│15│15│20 │20 │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(a)│(a)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│12. │Depozite de categoria D6 │T │T │T │12│12│10│10│20 │20 │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(a)│(a)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│13. │Depozite de categoria D7 │T │T │T │- │- │- │- │20 │20 │T │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(a)│(a)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│14. │Rezervoare D < 6 m │T │T │T │20│20│30│20│ - │ - │- │- │- │- │1,5D│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│15. │Rezervoare 6 m < D > 35 m │T │T │T │20│20│30│20│ - │ - │- │- │- │- │0,35│0,35│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│16. │Baterie de cazane, incalzitoare │35│10│10│35│35│35│35│100│40 │40│40│40│40│ 40 │ 40 │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu foc deschis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│17. │Incalzitoare cu foc inchis │T │T │T │T │T │T │T │35 │ T │T │T │T │T │ T │ T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│18. │Cos de gaze fără posibilitate │T │T │T │T │T │T │T │35 │ T │T │T │T │T │ T │ T │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de aprindere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│19. │Decantoare pentru scurgeri │T │T │T │T │T │T │T │ T │ T │T │T │T │T │ T │ T │T │T │T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│20. │Statii de pompare apa PSI (incendiu)│10│10│10│30│30│30│30│40 │25 │25│25│25│25│ 25 │ 25 │10│30│30│30│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│21. │Rezervor apa PSI │10│10│10│10│10│30│30│50 │15 │15│15│15│15│ 15 │ 15 │10│10│10│10│T │T │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│22. │Depozit de materiale solide │10│10│10│20│20│35│20│30 │20 │20│20│20│20│ 20 │ 20 │T │10│10│10│T │T │T │ │ │ │ │ │ │ ││ │necombustibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│23. │Depozit de ambalaje combustibile │50│30│30│30│30│40│30│50 │50 │50│50│50│50│ 50 │ 50 │10│10│30│30│30│10│10│T │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│24. │Schimbatoare de căldură Braune │T │T │T │T │T │T │T │50 │ T │T │T │T │T │ T │ T │35│35│T │T │T │10│10│10│T │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│25. │Instalatie de recuperare a vaporilor│T │T │T │T │T │T │T │25 │ T │T │T │T │T │ T │ T │35│T │T │T │T │10│10│35│T │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│26. │Constructii industriale şi civile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instalatii auxiliare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│26.1│Grad de rezistenta la foc I, II │5 │5 │5 │15│15│40│40│80 │20 │20│20│20│20│ 20 │ 20 │- │- │- │- │15│10│- │- │20│20│ 10 │ │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│26.2│Grad de rezistenta la foc III │10│10│10│15│15│40│40│80 │20 │20│20│20│20│ 20 │ 20 │- │- │- │- │20│10│- │- │20│20│ 20 │ 20 │ │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│26.3│Grad de rezistenta la foc IV │10│10│10│15│15│40│40│80 │20 │20│20│20│20│ 20 │ 20 │- │- │- │- │20│10│- │- │20│20│ 20 │ 20 │ 20 │ │├----┼------------------------------------┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼---┼---┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼--┼----┼----┼----┼--┤│27. │Imprejmuire │15│5 │5 │10│10│10│10│20 │15 │15│15│15│15│ 15 │ 15 │T │15│15│15│T │T │T │5 │15│15│ 10 │ 10 │ 10 │T │└----┴------------------------------------┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴---┴---┴--┴--┴--┴--┴----┴----┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴--┴----┴----┴----┴--┘I. LEGENDA SI EXPLICAŢII: a) Pentru motorina şi C.L.U. distanţele prevăzute se pot reduce cu 25%. Reducerile se vor stabili prin proiect. b) Fac excepţie rezervoarele de combustibil ale centralelor termice. c) Distanta de 100 m se referă la facle cu înălţimi până la 60 m inclusiv. Pentru facle cu înălţimi mai mari de 60 m distanta se stabileşte prin proiect în funcţie de importanţă obiectivului invecinat. d) Pentru conducte subterane se considera distanta minima pe orizontala dintre fundaţia celui mai apropiat stalp sau element al prizei de pământ şi peretele conductei, iar pentru conducte supraterane se considera distanta minima pe orizontala dintre axul liniei şi peretele conductei. e) Distanta se poate reduce în cazuri speciale până la 2 m, cu condiţia prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de siguranţă, în conformitate cu normativul PE 106/95. f) Distanta se poate reduce în limitele stabilite de normativele PE 104/93 şi PE 106/95, cu condiţia luării unor măsuri suplimentare de siguranţă, fundamentate prin proiect. g) Se interzice traversarea L.E.A.; în cazuri excepţionale se admit astfel de traversari, cu condiţia prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de siguranţă, în conformitate cu normativele PE 104/93 şi PE 106/95. h) În cazul protejării cablului în tuburi, distanta poate fi marita prin proiect la 2 m, în conformitate cu normativul PE 107/95. i) Distanta în plan vertical dintre cablu şi conducta poate fi redusă până la 0,25 m numai în cazul protejării cablului în tuburi pe toată lungimea intersecţiei plus câte 0,5 m în fiecare parte, în conformitate cu normativul PE 107/95. j) De regula, conducta se pozeaza deasupra cablului. În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regula ultimul care se pozeaza) se introduce în tub de protecţie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecţiei.Tubul va fi prevăzut la capete cu rasuflatori. Unghiul minim de traversare este de 60°. Detaliile vor fi stabilite prin proiect în conformitate cu normativul PE 107/95. k) Distanţele fata de linia de cale ferată se pot reduce cu acordul Direcţiei generale infrastructura din cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentaţii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996. l) Intersecţiile conductelor cu linii de cale ferată se realizează conform STAS 9312-87, cu acordul Direcţiei generale infrastructura din cadrul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentaţii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996. m) Distanţele dintre conducte şi drumuri se pot reduce prin proiect, cu acordul Direcţiei generale a infrastructurilor terestre, al Administraţiei Naţionale a Drumurilor şi al direcţiei regionale de drumuri şi poduri, până la limita zonei de siguranţă la drumuri, în limita a:- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. n) Intersecţiile dintre conducte şi drumuri se vor proiecta conform STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Direcţia generală a infrastructurilor terestre, Administraţia Naţionala a Drumurilor şi de direcţia regionala de drumuri şi poduri, pe baza unei documentaţii fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996. o) Proiectul va fi avizat de ministrul apărării naţionale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. p) Proiectul va fi avizat de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. la depistarea limitei zonei de protecţie, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. r) Proiectul va fi avizat de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. la traversarea apelor de suprafaţa, în conformitate cu Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ordinele ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 148/1997 şi nr. 277/1997.T - tehnologicH(st) - înălţimea stalpului.În sensul N.D. nr. 278/1986, distanta minimala de siguranţă reprezintă limita minima care trebuie asigurata în vederea menţinerii gradului de securitate al instalaţiilor.Distanţele prevăzute în anexa nr. 6 se considera şi se măsoară:- pentru localităţi, de la limita construibila (intravilan);- pentru construcţii izolate, de la punctul cel mai apropiat al construcţiei;- pentru întreprinderi industriale, depozite, staţii de compresoare, instalaţii petrochimice etc., de la punctul cel mai apropiat al imprejmuirii;- pentru drumuri, din axul drumului;- de la piciorul taluzului, la căile ferate în rambleu, şi de la muchia taluzului, pentru cele în debleu;- pentru podurile de linii de cale ferată sau de drumuri distanţele minime se considera ca şi pentru linia de cale ferată sau categoria de drum respectiva, de la marginea podului.Distanţele minime fata de orice construcţie specială necuprinsă în tabelul de mai sus se vor stabili prin proiect.II. LEGENDA SI EXPLICAŢII:1. Categoria depozitului se stabileşte conform Normativului IPCT SA P 118-99. În cazul în care se păstrează împreună benzina (lichid combustibil din clasele L I-L II) cu motorina/combustibil (lichid uşor, lichide combustibile din clasele L III-L IV), fiecare 1 mc de lichid combustibil din clasele L I-L II se echivalează cu 5 mc de lichid combustibil din clasele L III-L IV. Temperatura de inflamabilitate a vaporilor determina clasa de combustibilitate a lichidelor. Clasa de combustibilitate a lichidului şi capacitatea de depozitare determina categoria depozitului.2. D - diametrul celui mai mare rezervor vecin.3. Distanta minima fata de orice construcţie specială necuprinsă în tabel se va stabili prin proiect.---------