ORDIN nr. 488 din 21 octombrie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare", precum şi privind activitatea experţilor tehnici extrajudiciari în specialitatea "vânătoare"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 14 noiembrie 2002  În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. r) şi ale art. 14 alin. (6) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,având în vedere prevederile art. 26-29, 36 şi 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciară şi extrajudiciara, aprobată prin Legea nr. 156/2002,în temeiul art. 3 lit. b) şi al art. 5 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare", precum şi privind activitatea experţilor tehnici extrajudiciari în specialitatea "vânătoare", prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se însărcinează cu organizarea examenelor şi cu eliberarea legitimatiilor de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare" solicitanţilor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru dobândirea acestei calităţi. (2) Modelul legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare" este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) În baza legitimatiilor eliberate direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va emite şi va actualiza tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici extrajudiciari în specialitatea "vânătoare", pe care îl va transmite anual spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (2) Tabelul nominal prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4În cazul în care se constată că un deţinător al legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare" nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru deţinerea acestei calităţi, persoana în cauza va fi radiată din tabelul prevăzut la art. 3 alin. (2), iar legitimatia i se va retrage şi anula de către emitent.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 21 octombrie 2002.Nr. 488.  +  Anexa 1REGULAMENT 21/10/2002  +  Anexa 2                               Modelul   legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea "vânătoare"                                          exterior (fond verde închis)        ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐        │ │ │        │ │ │        │ ROMÂNIA │ │        │ │ │        │ ┌─────────┐ │ │        │ │ │ │ │        │ │ │ │ │        │ │ STEMA │ │ │        │ │ │ │ │        │ │ │ │ │        │ └─────────┘ │ │        │ │ │        │ │ │        │ MINISTERUL AGRICULTURII, │ │        │ ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR │ │        │ │ │        │ │ │        └──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘                                           interior (fond alb)        ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐        │ Ministerul Agriculturii, │ Vize anuale: │        │ Alimentaţiei şi Pădurilor ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤        │ Direcţia ────────────────── │2002 │2003 │2004 │2005 │2006 │        │ │ │ │ │ │ │        │ Legitimatie de expert tehnic │ │ │ │ │ │        │extrajudiciar în specialitatea│ │ │ │ │ │        │"vânătoare" │ │ │ │ │ │        │ Nr. ───── din ─────── │ │ │ │ │ │        │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤        │ Nume, Prenume ─────────── │2007 │2008 │2009 │2010 │2011 │        │ │ │ │ │ │ │        │ Director. ───────────── │ │ │ │ │ │        │ (SS, LS) │ │ │ │ │ │        │ │ │ │ │ │ │        │ ────────────────────────── │ │ │ │ │ │        │ Titularul beneficiază de │ │ │ │ │ │        │ toate drepturile legale │ │ │ │ │ │        └──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
   +  Anexa 3
             MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
             Direcţia ────────────────────
                                  Tabel nominal
                       cu experţii tehnici extrajudiciari
                          în specialitatea "vânătoare"
              
  Nr. crt. Nume, prenume Adresa domiciliu Nr. legitimatie/ data eliberării Data vizei anuale
  1
  2
  3
  ...
  n
              01 Februarie, ──────────
  -----------