PROTOCOL din 15 noiembrie 2000împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate*)
EMITENT
  • ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 8 noiembrie 2002



    ---------- Notă *) Traducere.PREAMBULStatele părţi la prezentul protocol,declarand ca o acţiune eficienta în scopul prevenirii şi combaterii traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare necesita o apropiere globală şi internationala, inclusiv cooperare, schimb de informaţii şi alte măsuri corespunzătoare, de natura socială şi în special economică, la nivel naţional, regional şi internaţional,amintind Rezoluţia 54/212 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 22 decembrie 1999, prin care Adunarea generală a invitat insistent statele membre şi organismele Naţiunilor Unite sa întărească cooperarea internationala în domeniul migrarilor internaţionale şi al dezvoltării în scopul confruntarii cu cauzele profunde ale migrarilor, în special acelea care sunt legate de saracie, sa reducă avantajele pe care migrarile internaţionale le aduc celor interesaţi şi sa încurajeze, după cum au convenit, mecanismele interregionale, regionale şi subregionale pentru a continua să se ocupe de problema migrarilor şi a dezvoltării,fiind convinse ca migrantii trebuie să fie trataţi cu umanitate şi ca drepturile lor trebuie să fie pe deplin protejate,ţinând cont de faptul ca, în ciuda eforturilor întreprinse de alte instanţe internaţionale, nu exista nici un instrument universal care să aibă drept obiect toate aspectele traficului ilegal de migranti şi alte chestiuni legate de acesta,preocupate de creşterea considerabila a activităţilor grupurilor criminale organizate în materie de trafic ilegal de migranti şi a altor activităţi infractionale legate de acestea, prevăzute de prezentul protocol, care aduc prejudicii grave statelor respective,preocupate de asemenea de faptul ca traficul ilegal de migranti risca sa pună în pericol viaţa şi securitatea migrantilor respectivi,amintind Rezoluţia 53/111 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 9 decembrie 1998 prin care Adunarea generală a decis crearea unui comitet interguvernamental special cu o componenta nelimitată, însărcinat sa elaboreze o convenţie internationala generală împotriva criminalitatii transnationale organizate şi sa examineze dacă se poate elabora, în special, un instrument internaţional de lupta împotriva traficului şi transportului ilegal de migranti, inclusiv pe calea maritima,convinse ca faptul de a adauga la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate un instrument internaţional împotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului şi pe mare va ajuta la prevenirea şi la combaterea acestui gen de criminalitate,au convenit cele ce urmează:I. DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate1. Prezentul protocol completează Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate. El este interpretat împreună cu convenţia.2. Dispoziţiile convenţiei se aplică mutatis mutandis prezentului protocol, cu excepţia oricărei dispoziţii contrare protocolului.3. Infracţiunile stabilite conform art. 6 al prezentului protocol sunt considerate infracţiuni stabilite conform convenţiei.  +  Articolul 2ObiectulPrezentul protocol are drept obiect prevenirea şi combaterea traficului ilegal de migranti, precum şi promovarea cooperării dintre statele părţi în acest scop, protejand în acelaşi timp drepturile migrantilor care fac obiectul acestui trafic.  +  Articolul 3TerminologiaÎn înţelesul prezentului protocol: a) expresia trafic ilegal de migranti desemnează faptul de a asigura, în scopul obţinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea ilegala într-un stat parte a unei persoane care nu este nici cetăţean, nici rezident permanent al acelui stat; b) expresia intrare ilegala desemnează trecerea frontierelor atunci când condiţiile necesare intrării legale în statul primitor nu sunt satisfacute; c) expresia document de călătorie sau de identitate fraudulos desemnează orice document de călătorie ori de identitate:(i) care a fost contrafacut sau modificat în mod substanţial de către oricine altcineva în afară de o persoană ori o autoritate abilitata prin lege sa pregătească sau sa elibereze documentul de călătorie ori de identitate în numele statului; sau(îi) care a fost eliberat sau obţinut în mod ilegal printr-o declaraţie falsa, prin corupţie ori constrângere sau prin orice alt mijloc ilegal; sau(iii) care este utilizat de către o altă persoană decât titularul legitim; d) termenul nava desemnează orice tip de masina acvatica, inclusiv masina fără pescaj şi un hidroavion, utilizat sau ce poate fi utilizat ca mijloc de transport pe apa, cu excepţia unei nave de război, a unei nave de război auxiliare ori a altei nave ce aparţine unui guvern sau se afla în exploatarea sa, atât timp cat este utilizat exclusiv pentru un serviciu public necomercial.  +  Articolul 4Domeniul de aplicarePrezentul protocol se aplică, cu excepţia dispoziţiilor contrare, prevenirii anchetelor şi urmăririlor privind infracţiunile prevăzute de art. 6, atunci când aceste infracţiuni sunt de natura transnationala şi în săvârşirea lor este implicat un grup infractional organizat, precum şi protecţiei drepturilor persoanelor care au făcut obiectul acestor infracţiuni.  +  Articolul 5Responsabilitatea penală a migrantilorMigrantii nu devin pasibili de urmăriri penale în temeiul prezentului protocol pentru faptul ca au făcut obiectul faptelor prevăzute la art. 6.  +  Articolul 6Incriminarea1. Fiecare stat parte adopta măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracţiune, atunci când faptele au fost comise intentionat şi pentru a obţine, direct ori indirect, un folos financiar sau un alt folos material: a) traficului ilegal de migranti; b) atunci când faptele au fost comise în scopul de a permite traficul ilegal de migranti:(i) confectionarii unui document de călătorie sau de identitate fraudulos;(îi) faptei de a furniza sau de a poseda un asemenea document; c) faptei de a permite unei persoane, care nu este nici cetăţean, nici rezident permanent, sa rămână în statul respectiv fără a respecta condiţiile necesare şederii legale în acel stat, prin mijloacele menţionate la lit. b) a prezentului paragraf sau prin orice alte mijloace ilegale.2. Fiecare stat parte adopta de asemenea măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracţiune: a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului sau juridic, faptei de a incerca sa comita o infracţiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol; b) faptei de a fi complice la o infracţiune stabilită conform lit. a), lit. b) (i) sau lit. c) a paragrafului 1 al prezentului articol şi, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului sau juridic, faptei de a fi complice la o infracţiune stabilită conform lit. b) (îi) a paragrafului 1 al prezentului articol; c) faptei de a organiza comiterea unei infracţiuni stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol sau de a da instrucţiuni altor persoane pentru ca acestea sa o comita.3. Fiecare stat parte adopta măsuri legislative şi alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de circumstanţă agravantă infracţiunilor stabilite conform lit. a), lit. b) (i) şi lit. c) ale paragrafului 1 al prezentului articol şi, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului sau juridic, infracţiunilor stabilite conform lit. b) şi c) ale paragrafului 2 al prezentului articol: a) faptei de a pune în pericol sau de a risca punerea în pericol a vieţii ori securităţii migrantilor respectivi; sau b) tratamentului inuman sau degradant aplicat acestor migranti, inclusiv pentru exploatare.4. Nici o dispoziţie a prezentului protocol nu împiedica un stat parte sa ia măsuri împotriva unei persoane ale carei fapte constituie, în dreptul sau intern, o infracţiune.II. TRAFICUL ILEGAL DE MIGRANTI PE MARE  +  Articolul 7ColaborareaStatele părţi colaborează în orice fel posibil în vederea prevenirii şi opririi traficului ilegal de migranti pe mare, conform dreptului internaţional al marii.  +  Articolul 8Măsuri împotriva traficului ilegal de migranti pe mare1. Un stat parte care are motive serioase sa banuiasca faptul ca o nava sub pavilionul sau ce se prevalează de înmatricularea în registrul sau, fără naţionalitate sau având în realitate naţionalitatea statului parte în cauza, deşi este sub pavilion străin ori refuza să îşi arboreze pavilionul, se ocupa cu traficul ilegal de migranti pe mare, poate cere altor state părţi sa îl ajute sa pună capăt utilizării acestei nave în scopul menţionat. Statele părţi solicitate furnizează aceasta asistenţa în măsura posibilului, ţinând cont de mijloacele de care dispun.2. Un stat parte care are motive serioase sa banuiasca faptul ca o nava care îşi exercită libertatea de navigaţie conform dreptului internaţional şi sub pavilion sau purtând însemnele înmatriculării unui alt stat parte se ocupa cu traficul ilegal de migranti pe mare poate să notifice statului al cărui pavilion îl poarta nava, sa ceara confirmarea înmatriculării şi, dacă aceasta este confirmată, sa ceara autorizarea acestui stat de a lua măsurile necesare în privinta acestei nave. Statul al cărui pavilion îl poarta nava poate, în special, sa autorizeze statul solicitant sa: a) inspecteze nava; b) viziteze nava; şi c) dacă găseşte dovezi ca nava practica traficul ilegal de migranti pe mare, sa ia măsurile necesare în privinta navei, a persoanelor şi a încărcăturii de la bord, precum şi a statului sub al cărui pavilion s-a autorizat acţiunea.3. Un stat parte care a luat una dintre măsurile prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol informează fără întârziere statul sub al cărui pavilion circula nava asupra rezultatelor acestei măsuri.4. Un stat parte răspunde fără întârziere unei cereri ce îi este adresată de către un alt stat parte în vederea stabilirii dacă o nava care se prevalează de înmatriculare în registrul sau sau care îşi arboreaza pavilionul este abilitata, precum şi unei cereri de autorizare prezentate conform paragrafului 2 al prezentului articol.5. Un stat sub al cărui pavilion circula nava poate, într-o măsura compatibila cu art. 7 al prezentului protocol, să îşi subordoneze autorizaţia unor condiţii decise de comun acord între el şi statul solicitant, în special în ceea ce priveşte responsabilitatea şi luarea de măsuri efective. Un stat parte nu ia nici o măsura suplimentară fără autorizarea expresă a statului al cărui pavilion îl poarta nava, cu excepţia acelora care sunt necesare pentru îndepărtarea unui pericol iminent asupra vieţii persoanelor sau a acelora care rezultă din acorduri bilaterale ori multilaterale pertinente.6. Fiecare stat parte desemnează una sau, dacă este necesar, mai multe autorităţi abilitate sa primească cererile de asistenţa, de confirmare a înmatriculării în registrul acestuia ori a dreptului de a arbora pavilionul sau, precum şi cererile de autorizare de a lua măsurile potrivite şi de a răspunde acestor cereri. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite comunică celorlalte state părţi autoritatea desemnată de fiecare dintre ele în luna următoare acestei desemnari.7. Un stat parte care are motive serioase sa banuiasca faptul ca o nava se ocupa cu traficul ilegal de migranti pe mare şi ca aceasta nava este fără naţionalitate sau poate fi asimilată unei nave fără naţionalitate poate să o inspecteze şi sa o viziteze. Dacă banuielile sunt confirmate prin dovezi, acest stat parte ia măsurile potrivite conform dreptului intern şi dreptului internaţional adecvat.  +  Articolul 9Clauze de protecţie1. Când ia măsuri împotriva unei nave conform art. 8 al prezentului protocol, un stat parte: a) veghează la securitatea şi la tratamentul uman al persoanelor aflate la bord; b) tine cont în modul cuvenit de necesitatea de a nu compromite securitatea navei sau a încărcăturii sale; c) tine cont în modul cuvenit de necesitatea de a nu prejudicia interesele comerciale sau drepturile statului al cărui pavilion îl poarta nava ori ale oricărui alt stat interesat; d) veghează, în funcţie de mijloacele sale, ca orice măsură luată în privinta navei să fie raţională din punct de vedere ecologic.2. Atunci când motivele măsurilor luate prin aplicarea art. 8 al prezentului protocol se dovedesc nefondate, nava este despagubita pentru orice pierdere sau eventuala paguba, cu condiţia sa nu fi comis vreo acţiune care să justifice măsurile luate.3. Atunci când o măsura este luată, adoptată sau aplicată conform prezentului capitol, se tine cont asa cum se cuvine de necesitatea de a nu afecta şi nici de a nu împiedica: a) drepturile şi obligaţiile statelor de coasta şi exercitarea competentei lor conform dreptului internaţional al marii; sau b) puterea statului al cărui pavilion îl poarta nava de a-şi exercită competenţa şi controlul în chestiunile de ordin administrativ, tehnic şi social privind nava.4. Orice măsură luată pe mare prin aplicarea prezentului capitol este executată doar de navele de război sau de aeronavele militare ori de alte nave sau aeronave abilitate în acest scop, purtând vizibil o marca exterioară şi identificabila ca se afla în serviciul statului.III. PREVENIREA, COOPERAREA ŞI ALTE MĂSURI  +  Articolul 10Informarea1. Fără a încalcă art. 27 şi 28 din convenţie, statele părţi, în special acelea care au frontiere comune sau sunt situate pe itinerarii folosite pentru traficul ilegal de emigranti, pentru a atinge obiectivele prezentului protocol, conform sistemelor lor juridice şi administrative respective, fac schimb de informaţii pertinente privind în special: a) punctele de îmbarcare şi de destinaţie, precum şi itinerarele, transportatorii şi mijloacele de transport despre care se ştie sau se banuieste ca sunt utilizate de o grupare infractionala organizată pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; b) identificarea şi metodele de organizare a grupurilor infractionale organizate despre care se ştie sau se banuieste ca ar comite faptele prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; c) autenticitatea şi caracteristicile documentelor de călătorie eliberate de către un stat parte, precum şi furtul de documente de călătorie sau de identitate noi ori utilizarea necorespunzătoare a acestora; d) mijloacele şi metodele de ascundere şi de transport al persoanelor, modificarea, reproducerea ori cumpărarea ilegala sau orice alt fel de uz necorespunzător al documentelor de călătorie ori de identitate utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol şi mijloacele de detectare a acestora; e) datele experienţei de ordin legislativ, precum şi practicile şi măsurile ce vizează prevenirea şi combaterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; şi f) problemele ştiinţifice şi tehnice utile pentru descoperire şi reprimare, în scopul intaririi reciproce a capacităţii lor de prevenire şi combatere a faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol, de începere a anchetelor asupra acestor fapte şi de urmărire a autorilor.2. Un stat parte care primeşte informaţii se conformează oricărei cereri a statului parte care le-a comunicat, supunand folosirea lor unor restrictii.  +  Articolul 11Măsuri la frontiere1. Fără a încalcă angajamentele internaţionale referitoare la libera circulaţie a persoanelor, statele părţi intaresc, în măsura posibilului, controalele la frontiere, necesare pentru prevenirea şi descoperirea traficului ilegal de migranti.2. Fiecare stat parte adopta măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru prevenirea, pe cat posibil, a folosirii mijloacelor de transport utilizate de către transportatorii comerciali pentru comiterea infracţiunii stabilite conform lit. a) a paragrafului 1 al art. 6 din prezentul protocol.3. Atunci când este necesar, fără a aduce atingere convenţiilor internaţionale aplicabile, aceste măsuri constau în special în prevederea obligaţiei pentru transportatorii comerciali, inclusiv orice companie de transport sau orice proprietar ori utilizator al oricărui mijloc de transport, de a verifica dacă toţi pasagerii poseda documentele de călătorie cerute pentru intrarea în statul primitor.4. Fiecare stat parte ia măsurile necesare, conform dreptului sau intern, pentru a însoţi de sancţiuni obligaţia prevăzută de paragraful 3 al prezentului articol.5. Fiecare stat parte examinează luarea de măsuri care să permită, conform dreptului sau intern, refuzarea intrării persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor stabilite conform prezentului protocol sau anularea vizei.6. Fără a încalcă art. 27 al convenţiei, statele părţi examinează întărirea cooperării dintre serviciile lor de control la frontiere, în special prin stabilirea şi menţinerea căilor de comunicare directa.  +  Articolul 12Securitatea şi controlul documentelorFiecare stat parte ia măsurile necesare, conform mijloacelor disponibile: a) pentru a face în asa fel încât documentele de călătorie sau de identitate pe care le eliberează să aibă o astfel de calitate încât sa nu poată fi uşor folosite într-un mod impropriu, falsificate ori modificate, reproduse sau eliberate ilegal; şi b) pentru a asigura integritatea şi securitatea documentelor de călătorie sau de identitate eliberate de el ori în numele lui şi pentru a împiedica întocmirea, eliberarea şi utilizarea lor ilegala.  +  Articolul 13Legitimitatea şi valabilitatea documentelorLa cererea unui alt stat parte, un stat parte verifica, conform dreptului sau intern şi într-un termen rezonabil, legitimitatea şi valabilitatea documentelor de călătorie sau de identitate eliberate ori probabil banuite ca au fost eliberate în numele sau şi despre care se banuieste ca sunt utilizate pentru comiterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol.  +  Articolul 14Pregătirea şi cooperarea tehnica1. Statele părţi asigura sau intensifica pregătirea specializată a agenţilor serviciilor de migrare şi a altor agenţi competenţi pentru prevenirea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol şi pentru tratamentul uman acordat migrantilor care fac obiectul acestor fapte, precum şi pentru respectarea drepturilor ce le sunt recunoscute la nevoie în prezentul protocol.2. Statele părţi colaborează între ele şi cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi cu celelalte organizaţii competente, precum şi cu alte instituţii ale societăţii civile, pentru asigurarea unei pregatiri adecvate a personalului pe teritoriul lor, în vederea prevenirii, combaterii şi eradicarii faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol şi a protecţiei drepturilor migrantilor ce fac obiectul acestor fapte. Aceasta pregătire vizează în special: a) îmbunătăţirea securităţii şi calităţii documentelor de călătorie; b) recunoaşterea şi descoperirea documentelor de călătorie sau de identitate frauduloase; c) activităţile de informare cu caracter penal, în special în ceea ce priveşte identificarea grupurilor infractionale organizate despre care se ştie sau se banuieste ca ar comite faptele prevăzute la art. 6 al prezentului protocol, metodele folosite pentru transportarea migrantilor ce fac obiectul unui trafic ilegal, folosirea necorespunzătoare a documentelor de călătorie ori de identitate pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 6 şi mijloacele de disimulare utilizate în traficul ilegal de migranti; d) îmbunătăţirea procedurilor de descoperire, la punctele de intrare şi de ieşire traditionale şi netraditionale, a migrantilor ce fac obiectul unui trafic ilegal; şi e) tratamentul uman aplicat migrantilor şi protecţia drepturilor care le sunt recunoscute în prezentul protocol.3. Statele părţi având experienta corespunzătoare au în vedere sa acorde asistenţa tehnica statelor care sunt frecvent folosite ca tari de origine sau de tranzit pentru persoanele care au făcut obiectul faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol. Statele părţi fac tot posibilul pentru a furniza resursele necesare, cum ar fi vehicule, sisteme informatice şi lecturi de documente, în scopul combaterii faptelor prevăzute de art. 6.  +  Articolul 15Alte măsuri de prevenire1. Fiecare stat parte ia măsuri ce vizează aplicarea sau întărirea programelor de informare pentru sensibilizarea publicului ca faptele prevăzute de art. 6 al prezentului protocol constituie o activitate infractionala săvârşită frecvent de către grupurile infractionale organizate în scopul obţinerii de profit şi ca respectivii migranti sunt supuşi unor riscuri grave.2. Conform art. 31 al convenţiei, statele părţi colaborează în domeniul informatiei pentru a-i împiedica pe posibilii migranti sa devină victimele grupurilor infractionale organizate.3. Fiecare stat parte promovează sau intensifica, după caz, programe de dezvoltare şi de cooperare la nivel naţional, regional şi internaţional, ţinând cont de realitatile socioeconomice ale migrarilor şi acordând o atenţie deosebită zonelor defavorizate din punct de vedere economic şi social, în scopul confruntarii cu cauzele socioeconomice profunde ale traficului ilegal de migranti, cum ar fi saracia şi subdezvoltarea.  +  Articolul 16Măsuri de protecţie şi de asistenţa1. Atunci când aplica prezentul protocol, fiecare stat parte ia, conform obligaţiilor ce-i revin în temeiul dreptului internaţional, toate măsurile necesare, inclusiv, dacă este nevoie, măsurile legislative, pentru a apara şi a proteja drepturile persoanelor care au făcut obiectul faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol, drepturi ce le sunt acordate în temeiul dreptului internaţional aplicabil, în special dreptul la viaţa şi dreptul de a nu fi supus la tortura sau la alte pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante.2. Fiecare stat parte ia măsurile necesare pentru a acorda migrantilor o protecţie adecvată împotriva violenţei ce le-ar putea fi aplicată, atât de către persoane, cat şi de către grupări, pentru faptul ca au făcut obiectul faptelor prevăzute la art. 6 al prezentului protocol.3. Fiecare stat parte acorda o asistenţa potrivita migrantilor a căror viaţa sau securitate este pusă în pericol pentru ca au făcut obiectul faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol.4. Atunci când aplica dispoziţiile prezentului articol, statele părţi ţin cont de nevoile deosebite ale femeilor şi copiilor.5. În cazul deţinerii unei persoane care a făcut obiectul faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol, fiecare stat parte îşi respecta obligaţiile asumate în temeiul Convenţiei de la Viena asupra relaţiilor consulare, în cazurile aplicabile, inclusiv obligaţia de a informa fără întârziere persoana respectiva despre dispoziţiile referitoare la notificarea şi comunicarea cu funcţionarii consulari.  +  Articolul 17Acorduri şi convenţiiStatele părţi examinează posibilitatea încheierii de acorduri bilaterale sau regionale, de convenţii operationale ori de înţelegeri ce vizează: a) stabilirea celor mai potrivite şi eficiente măsuri pentru prevenirea şi combaterea faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol; sau b) dezvoltarea dispoziţiilor prezentului protocol.  +  Articolul 18Întoarcerea migrantilor ce fac obiectul traficului ilegal1. Fiecare stat parte consimte sa faciliteze şi sa accepte, fără întârziere nejustificată sau nerezonabila, întoarcerea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzute de art. 6 al prezentului protocol şi care este cetăţean ori are dreptul de a avea reşedinţa permanenta pe teritoriul sau sau în momentul revenirii.2. Fiecare stat parte studiază posibilitatea de a facilita şi de a accepta, conform dreptului sau intern, revenirea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzute de art. 6 al prezentului protocol şi care avea dreptul de a avea reşedinţa permanenta pe teritoriul sau în momentul intrării acelei persoane pe teritoriul statului primitor.3. La cererea statului parte de primire, un stat parte solicitat verifica, fără întârziere nejustificată sau nerezonabila, dacă persoana care a făcut obiectul unei fapte prevăzute la art. 6 al prezentului protocol este cetăţeanul sau ori are dreptul de a avea reşedinţa permanenta pe teritoriul sau.4. În scopul facilitării întoarcerii unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzute de art. 6 al prezentului protocol şi care nu poseda documentele cerute, statul parte al carei cetăţean este aceasta persoana ori în care are dreptul de şedere permanenta accepta sa elibereze, la cererea statului parte primitor, documentele de călătorie sau orice alt fel de autorizaţie necesară pentru a permite persoanei să se predea şi să fie reprimita pe teritoriul sau.5. Fiecare stat parte interesat de întoarcerea unei persoane care a făcut obiectul unei fapte prevăzute de art. 6 al prezentului protocol ia toate măsurile necesare pentru a organiza aceasta revenire în mod organizat, ţinând cont de securitatea şi demnitatea persoanei.6. Statele părţi pot coopera cu organizaţiile internaţionale competente pentru aplicarea prezentului articol.7. Prezentul articol nu prejudiciază drepturile acordate de orice lege a statului parte primitor persoanelor care au făcut obiectul unei fapte prevăzute de art. 6 al prezentului protocol.8. Prezentul articol nu are urmări asupra obligaţiilor asumate în temeiul oricărui alt tratat bilateral ori multilateral aplicabil sau al oricărui alt acord ori convenţie operationala aplicabilă determinând, în întregime sau parţial, întoarcerea persoanelor care au făcut obiectul unei fapte prevăzute de art. 6 al prezentului protocol.IV. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 19Clauze de protecţie1. Nici o dispoziţie a prezentului protocol nu are urmări asupra altor drepturi, obligaţii şi raspunderi ale statelor şi persoanelor private în temeiul dreptului internaţional, inclusiv dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional referitor la drepturile omului, şi, în special, atunci când se aplică, referitor la Convenţia din 1951 şi Protocolul din 1967 privind statutul refugiatilor, precum şi principiul nerespingerii care este prevăzut de acesta.2. Măsurile prevăzute de prezentul protocol sunt interpretate şi aplicate astfel încât persoanele sa nu facă obiectul unei discriminări pe motiv ca fac obiectul faptelor prevăzute de art. 6 al prezentului protocol. Interpretarea şi aplicarea acestor măsuri sunt conforme principiilor nediscriminatorii recunoscute internaţional.  +  Articolul 20Rezolvarea diferendelor1. Statele părţi fac eforturi pentru rezolvarea diferendelor privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol pe calea negocierii.2. Orice neînţelegere între doua sau mai multe state părţi privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, care nu poate fi rezolvată pe calea negocierii într-un termen rezonabil, la cererea unuia dintre aceste state părţi este supusă arbitrajului. Dacă în termen de 6 luni începând de la data cererii arbitrajului, statele părţi nu cad de acord în privinta organizării arbitrajului, oricare dintre ele poate supune diferendul atenţiei Curţii Internaţionale de Justiţie, adresand o cerere conform Statutului Curţii.3. Fiecare stat parte poate, în momentul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentului protocol ori aderării la acesta, sa declare că nu se considera legat prin paragraful 2 al prezentului articol. Celelalte state părţi nu sunt legate prin paragraful 2 al prezentului articol de orice stat parte care a emis o asemenea rezerva.4. Orice stat parte care a emis o rezervă în temeiul paragrafului 3 al prezentului articol poate să o retragă în orice moment, adresand o notificare secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 21Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea1. Prezentul protocol va fi deschis semnării tuturor statelor în perioada 12-15 decembrie 2000 la Palermo (Italia) şi apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la New York, până la data de 12 decembrie 2002.2. Prezentul protocol este de asemenea deschis semnării de către organizaţiile regionale de integrare economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru al unei asemenea organizaţii sa fi semnat prezentul protocol conform paragrafului 1 al prezentului articol.3. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare ori de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O organizaţie regionala de integrare economică îşi poate depune instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare dacă cel puţin unul dintre statele ei membre a făcut-o. În acest instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, aceasta organizaţie declara extinderea competentei sale asupra chestiunilor guvernate de prezentul protocol. De asemenea, ea îl informează pe depozitar despre orice modificare pertinenta asupra extinderii competentei sale.4. Prezentul protocol este deschis aderării oricărui stat sau oricărei organizaţii regionale de integrare economică, din care cel puţin un stat membru este parte la prezentul protocol. Instrumentele de aderare sunt depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În momentul aderării sale, o organizaţie regionala de integrare economică declara extinderea competentei sale asupra chestiunilor guvernate de prezentul protocol. Ea îl informează de asemenea pe depozitar despre orice modificare pertinenta asupra extinderii competentei sale.  +  Articolul 22Intrarea în vigoare1. Prezentul protocol va intra în vigoare după nouăzeci de zile de la data depunerii celui de-al patruzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, înţelegandu-se prin aceasta că nu va intra în vigoare înainte de intrarea în vigoare a convenţiei. Pentru aplicarea prezentului paragraf nici unul dintre instrumentele depuse de o organizaţie regionala de integrare economică nu este considerat instrument ce se adauga instrumentelor depuse deja de statele membre ale acestei organizaţii.2. Pentru fiecare stat sau organizaţie regionala de integrare economică ce va ratifica, va accepta ori va aproba prezentul protocol sau care va adera la acesta după depunerea celui de-al patruzecilea instrument pertinent, prezentul protocol va intra în vigoare la treizeci de zile de la data depunerii instrumentului pertinent de către acest stat ori de aceasta organizaţie sau la data la care intră în vigoare prin aplicarea paragrafului 1 al prezentului articol, dacă este ulterioară.  +  Articolul 23Amendamente1. La expirarea unui termen de 5 ani începând de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, un stat parte la protocol poate propune un amendament şi poate depune textul la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta va comunică apoi propunerea de amendament statelor părţi şi Conferintei părţilor la convenţie, în vederea examinării propunerii şi adoptării deciziei. Statele părţi la prezentul protocol reunite la Conferinţa părţilor nu precupetesc nici un efort pentru a ajunge la un consens asupra oricărui amendament. Dacă toate eforturile în acest sens au fost epuizate fără să se fi ajuns la vreun acord, va fi necesar, ca o ultima posibilitate pentru ca amendamentul să fie adoptat, votul majorităţii a două treimi din statele părţi la prezentul protocol, prezente la Conferinţa părţilor şi care şi-au exprimat votul.2. În temeiul prezentului articol, pentru a-şi putea exercita dreptul de vot în domenii ce ţin de competenţa lor, organizaţiile regionale de integrare economică dispun de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre părţi la prezentul protocol. Ele nu îşi exercită dreptul de vot dacă statele membre şi-l exercita pe al lor şi invers.3. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol este supus ratificării, acceptării sau aprobării statelor părţi.4. Un amendament adoptat conform paragrafului 1 al prezentului articol va intra în vigoare pentru un stat parte după nouăzeci de zile de la data depunerii de către acest stat parte la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a acestui amendament.5. Un amendament intrat în vigoare devine obligatoriu faţă de statele părţi care şi-au dat consimţământul de a fi legate prin el. Celelalte state părţi rămân legate prin dispoziţiile prezentului protocol şi prin toate amendamentele anterioare pe care le-au ratificat, acceptat sau aprobat.  +  Articolul 24Denunţarea1. Un stat parte poate denunta prezentul protocol prin notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. O asemenea denunţare devine efectivă la un an de la data primirii notificării de către secretarul general.2. O organizaţie regionala de integrare economică încetează să fie parte la prezentul protocol atunci când toate statele sale membre l-au denunţat.  +  Articolul 25Depozitar şi limbi1. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentului protocol.2. Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleza, arabă, chineza, spaniola, franceza şi rusa sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.De aceea, plenipotenţiarii semnatari, autorizaţi în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.------------