LEGE nr. 592 din 29 octombrie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 25 iulie 2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 august 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 5, litera a) a articolului 9 va avea următorul cuprins:"a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, asa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei legi;"2. La articolul I punctul 6, litera s) a articolului 10 se abroga.3. La articolul I punctul 6, la articolul 10 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura includerea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-r) şi în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin şi angajatul cetăţean român."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 29 octombrie 2002.Nr. 592.-----------