HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 6 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 2 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 5^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează Comisia specială de retrocedare. (2) Se aprobă componenta Comisiei speciale de retrocedare, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, prevăzut în anexa nr. 3. (3) Pentru exerciţiul bugetar al anului 2002 vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei Publice fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei speciale de retrocedare. (4) Cheltuielile de personal, pentru cazare, transport şi diurna, ocazionate de deplasarile în teritoriu dispuse de Comisia specială de retrocedare, vor fi suportate de fiecare autoritate al carei membru este desemnat în comisie.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi unităţile implicate în restituirea în natura sau acordarea despăgubirilor prevăzute de lege vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.139/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 noiembrie 2000, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 967/2000 privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaAutoritatea pentru urmărirea aplicăriiunitare a Legii nr. 10/2001Adrian Marasoiu,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 1.164.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care auaparţinut cultelor religioase din România, aprobatăcu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002Ordonanţa de urgenta*):"Art. 1. - (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, altele decât lacasele de cult, compuse din construcţii împreună cu terenul aferent, existente în natura, se retrocedeaza foştilor proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, construcţiile împreună cu anexele acestora şi terenurile aferente lor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii. (3) Prin centru de cult se înţelege instituţia, cu sediul în România, care coordonează toate unităţile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se înţelege instituţia care are jurisdicţie asupra unui număr de unităţi locale de cult situate într-o anumită zona geografică a tarii.(4)**) (5) În toate cazurile cererile de retrocedare a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau de retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se pot depune în termenul util stabilit de comisie. (6) În cazul în care imobilele care fac obiectul cererilor de retrocedare sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ şi cercetare, sănătate sau sunt destinate funcţionarii unor aşezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentante ale organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, solicitantul retrocedarii poate opta pentru: a) restituirea numai a nudei proprietăţi, caz în care imobilul respectiv îşi va păstra afectatiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data deciziei de retrocedare. În această perioadă proprietarul este scutit de plată impozitului pe proprietate şi, totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor; b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. (7) O dată cu imobilele retrocedate în natura se restituie şi acele bunuri mobile destinate, la data preluării, funcţionarii cultului, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv şi dacă acestea mai exista la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinătorul actual al imobilului, la solicitarea şi în prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 42 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001."------------- Notă *) Este reprodus textul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002. Notă **) Alin. (4) a fost abrogat prin Legea nr. 501/2002.Norme metodologice:1. Sunt considerate abuzive acele preluări de proprietate, cu privire la imobile aparţinând cultelor religioase, care s-au produs în temeiul sau ca efect al unor acte normative ori administrative emise în intervalul 6 martie 1945-22 decembrie 1989, denumit în continuare perioada de referinţa, dacă nu s-au acordat despăgubiri juste şi echitabile în raport cu perioada preluării. În cazul în care s-au plătit despăgubiri, dar acestea sunt considerate neîndestulătoare, restituirea în natura sau, după caz, acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 este condiţionată de restituirea despăgubirilor primite sau de scăderea valorii acestora, după caz, în condiţiile stabilite de aceeaşi lege.2. Sunt considerate abuzive şi preluarile fără titlu ale imobilelor care au aparţinut cultelor religioase în perioada de referinţa a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000.3. Nu sunt considerate abuzive acele preluări efectuate în temeiul unui titlu emis în perioada de referinţa care urmareau repunerea în situaţia juridică anterioară Dictatului de la Viena.4. Nu pot face obiectul retrocedarii lacasele de cult, respectiv bisericile, manastirile, sinagogile, moscheile, templele sau orice alte construcţii care sunt destinate oficierii de slujbe religioase. Calificarea ca lacas de cult se face de către Comisia specială de retrocedare în urma analizei situaţiei fiecărui caz.5. Pot face obiectul retrocedarii numai acele construcţii care existau fizic la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000.6. Prin sintagma teren aferent se înţelege suprafaţa de teren afectată utilizării construcţiei retrocedabile în limita imprejmuirilor existente.7. Nu fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 terenurile agricole situate în extravilanul localităţilor, deoarece acestea fac obiectul legilor speciale de restituire din domeniul fondului funciar.8. Comisia specială de retrocedare are plenitudine de competenţa în soluţionarea fazei administrative a cererilor de retrocedare, cu privire la calificarea preluarilor ca fiind abuzive sau nu, la calificarea preluarilor ca fiind cu titlu sau fără titlu.9. Cererile de retrocedare pot fi depuse la Comisia specială de retrocedare până la data de 31 ianuarie 2003. Termenul prevăzut de art. 1 alin. (5) prima teza din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002, este un termen de decădere. Neexercitarea dreptului conferit de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 înlăuntrul termenului stabilit are ca principala consecinţa pierderea dreptului subiectiv la acţiune cu privire la revendicarea oricăror imobile de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă.10. Calificarea incidentei prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002, revine Comisiei speciale de retrocedare. În aceste cazuri Comisia specială de retrocedare va comunică solicitantului aceasta calificare şi îl va invita sa opteze pentru una dintre variantele prevăzute la lit. a) şi b), iar în cazul optarii pentru varianta prevăzută la lit. b), sa precizeze măsurile reparatorii prin echivalent, prevăzute de Legea nr. 10/2001, de care acesta doreşte sa beneficieze.11. Prin sintagma acte doveditoare prevăzută la art. 1 alin. (5) teza finala din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002, se înţelege: a) orice înscrisuri care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului, la data preluării abuzive (act de vânzare-cumpărare, tranzacţie, donaţie, extras de carte funciară, act sub semnatura privată etc.); b) orice acte juridice sau declaraţii care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă, cu titlu sau fără titlu; c) orice acte care întemeiază prezumţia existenţei dreptului de proprietate al solicitantului asupra imobilului, la data preluării abuzive (extras de carte funciară, istoric de rol fiscal, procesul-verbal întocmit cu ocazia preluării, orice act emanând de la o autoritate din perioada de referinţa, care atesta direct sau indirect faptul ca bunul respectiv apartinea solicitantului, pentru mediul rural - extras de pe registrul agricol); d) acte care permit recunoaşterea calităţii de beneficiar al retrocedarii (actul de înfiinţare, dovada continuării sau reluării activităţii cultului religios); e) expertize judiciare sau extrajudiciare de care solicitantul înţelege să se prevaleze în susţinerea cererii sale; f) orice acte sau înscrisuri pe care solicitantul înţelege să le folosească în dovedirea cererii sale.12. Se admit numai copii legalizate sau certificate de pe actele doveditoare referitoare la proprietate şi la calitatea de cult religios îndreptăţit la retrocedare.13. Pentru anumite situaţii complexe Comisia specială de retrocedare, în virtutea plenitudinii de competenţa, poate dispune elaborarea, de către istorici şi/sau jurişti cu experienta, de rapoarte şi informări cu privire la evoluţia istorica şi juridică a preluării respective. De asemenea, Comisia specială de retrocedare poate efectua audieri ale unor persoane avizate care pot furniza informaţii utile şi poate dispune deplasări la locul situarii imobilului ale unor specialişti şi întocmirea unor note de constatare. Actele întocmite cu ocazia efectuării acestor proceduri sunt considerate acte doveditoare pentru soluţionarea fazei administrative a retrocedarii.14. În cazul în care doi solicitanţi pretind a fi reprezentanţii aceluiaşi cult îndreptăţit la retrocedare, soluţionarea cererilor de retrocedare se va face numai după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002.15. În cazul în care solicitantul retrocedarii optează pentru restituirea nudei proprietăţi conform prevederilor art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002, starea de nudă proprietate va exista până la punerea în posesie, dar nu mai mult de 5 ani.16. Măsurile reparatorii prin echivalent, prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002, vor consta în compensarea cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de deţinătorul actual al imobilului, în acordarea de acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital, de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau de despăgubiri băneşti. Aceste măsuri reparatorii pot fi combinate.17. Prin cheltuieli de întreţinere, în sensul ordonanţei de urgenta, se înţelege cheltuielile necesare şi utile pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate în imobilul respectiv şi de natura a conserva aceeaşi stare a imobilului de la data restituirii nudei proprietăţi până la punerea în posesie.Efectuarea unor lucrări de înlocuire sau de schimbare a reţelei de canalizare, a instalaţiei de alimentare cu apa, inclusiv obiectele sanitare, a instalaţiei de încălzire centrala sau a sobelor de încălzire, înlocuirea tamplariei de lemn uzate - uşi şi ferestre, repararea sarpantei, a invelitorii, a jgheaburilor şi burlanelor, precum şi retencuirea pereţilor interiori sau exteriori se pot face numai cu acordul nudului proprietar.18. În categoria bunurilor destinate funcţionarii cultului, în sensul prevederilor art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, introdus prin Legea nr. 501/2002, se includ utilajele, instalaţiile, precum şi dotările aferente existente în imobil la data preluării acestuia.Restituirea acestora o dată cu imobilul solicitat se va face numai în măsura în care acestea mai exista fizic la data depunerii cererii de retrocedare.Ordonanţa de urgenta:"Art. 2. - (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din: a) un reprezentant din partea Ministerului Culturii şi Cultelor; b) un reprezentant din partea Ministerului Justiţiei; c) un reprezentant din partea Ministerului Administraţiei Publice; d) un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului. (2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizaţi de conducătorul autorităţii din care aceştia fac parte. La lucrările Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, şi un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a susţine cererea. (3) Atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Ministerul Administraţiei Publice. (5) Comisia specială de retrocedare va analiza documentaţia prezentată de solicitanţi pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase sau, după caz, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază ca aceasta nu este intemeiata. (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanţa de contencios administrativ în a carei raza teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."Norme metodologice:1. Dacă o dată cu cererea de retrocedare s-au depus acte doveditoare şi solicitantul precizează în mod expres faptul că nu mai are alte probe de administrat, Comisia specială de retrocedare va dispune prin decizie motivată asupra cererii solicitantului, în termen de 60 de zile de la data depunerii acesteia.2. În cazul în care se apreciază ca documentaţia este incompleta şi este necesară completarea acesteia, termenul de 60 de zile curge de la data depunerii actelor suplimentare solicitate de Comisia specială de retrocedare.Ordonanţa de urgenta:"Art. 3. - (1) Cererile de retrocedare se depun, prin centrul eparhial sau, după caz, centrul de cult, la Comisia specială de retrocedare. (2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispoziţie Comisiei speciale de retrocedare, în vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calităţii de fost proprietar, în condiţiile ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 2 alin. (3)."Norme metodologice:1. Cererea de retrocedare se va face pentru fiecare imobil solicitat şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:- denumirea şi sediul solicitantului, indicarea actului de înfiinţare sau de recunoaştere, după caz;- datele de identificare şi puterile acordate reprezentantului solicitantului;- datele de identificare a imobilului solicitat la retrocedare (construcţia şi terenul aferent);- indicarea actelor doveditoare de care solicitantul înţelege să se prevaleze în susţinerea cererii;- dacă este posibil, desemnarea optiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000;- indicarea adresei poştale certe la care urmează să se facă comunicările oficiale.2. Cererile de retrocedare se depun la secretariatul Comisiei speciale de retrocedare care funcţionează în cadrul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3. Cererile de retrocedare pot fi depuse direct prin reprezentantul desemnat de solicitant, ocazie cu care se va elibera o dovadă scrisă în acest sens, sau pot fi transmise şi prin posta, cu confirmare de primire Documentul eliberat de secretariat sau, după caz, data poştei face deplina dovada a depunerii cererii de retrocedare la acea data.Ordonanţa de urgenta:"Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, după caz. (2) Dispoziţiile legale privind protecţia chiriaşilor, persoane fizice, se aplică în mod corespunzător, fără a putea depăşi termenul de 5 ani prevăzut la art. 5 alin. (2). (3) Pentru imobilele preluate fără titlu, care au destinaţie de şcoli, spitale, grădiniţe, centre de plasament, aziluri de bătrâni, se vor încheia contracte de închiriere, pe o durată de 5 ani de la data emiterii deciziei de retrocedare, între noii proprietari şi utilizatorii acestora. În această perioadă proprietarul este scutit de plată impozitului pe proprietate, iar cheltuielile de întreţinere aferente imobilului respectiv se vor suporta de utilizatori. Limitele maxime ale chiriei aferente acestor contracte se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe categorii de utilizatori. (4) Litigiile legate de eventualele îmbunătăţiri aduse imobilelor care se retrocedeaza în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă de către foştii deţinători vor fi soluţionate între proprietari şi chiriaşi, în condiţiile legii. (5) Despăgubirile băneşti se vor acorda în condiţiile stabilite de art. 38-40 din Legea nr. 10/2001."Norme metodologice:1. Prin îmbunătăţiri aduse imobilelor care se retrocedeaza se înţelege acele lucrări prin care s-au creat corpuri de clădiri sau extinderi de clădiri. Nu se includ în aceste categorii lucrările de reparaţii curente, capitale, consolidări, transformări sau modificări structurale.2. Prevederea art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, care face trimitere la dispoziţiile legale privind protecţia chiriaşilor, se referă la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001. Termenul de 5 ani la care face trimitere art. 4 alin. (3) începe să curgă de la data creării noii situaţii juridice a imobilului retrocedat, respectiv de la data emiterii deciziei de retrocedare. Dacă prin procedura administrativă s-a retrocedat în natura un imobil făcând obiectul unui contract de închiriere, noul proprietar poate să menţină în vigoare respectivul contract de închiriere (subrogandu-se în drepturile fostului locator), caz în care termenul de 5 ani curge de la data deciziei de retrocedare, fie poate solicita încheierea unui nou contract de închiriere cu parcurgerea procedurii prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999, caz în care termenul noului contract de închiriere începe să curgă de la aceeaşi dată (data emiterii deciziei de retrocedare).3. Termenul de 5 ani pentru contractele prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, modificat prin Legea nr. 501/2002, este un termen maxim. Acest termen poate fi redus dacă entitatea care utilizează imobilul are posibilitatea predării acestuia într-o perioadă mai scurta.Ordonanţa de urgenta:"Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă vor încheia cu deţinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluării imobilului. (2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (3), în condiţiile stabilite de protocolul prevăzut la alin. (1)."Norme metodologice:1. Protocolul încheiat în condiţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, modificat prin Legea nr. 501/2002, între proprietarul care a redobândit dreptul de proprietate şi deţinătorii actuali ai acestor imobile va cuprinde şi datele referitoare la starea fizica a imobilului, la instalaţiile existente în clădiri, precum şi alte date de identificare referitoare la starea clădirii.2. Restituirea în natura a imobilelor preluate abuziv se face în starea în care se afla acestea la data întocmirii protocolului şi libere de orice sarcini.  +  Anexa 2 COMPONENTAComisiei speciale de retrocedare1. Comisia specială de retrocedare va fi formată din următorii membri: a) Marasoiu Adrian - secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice, preşedinte al Comisiei speciale de retrocedare; b) Silviu Clim - consilier la Ministerul Justiţiei; c) Ştefan Ionita - director general la Ministerul Culturii şi Cultelor; d) Nicoleta Iacob - consilier juridic la Ministerul Finanţelor Publice; e) Attila Marko - subsecretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.2. Înlocuirea membrilor Comisiei speciale de retrocedare se face prin decizie a primului-ministru.  +  Anexa 3 REGULAMENTprivind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din RomâniaDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcţionarea, competentele, precum şi dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, denumita în continuare Comisie. (2) Prezentul regulament stabileşte, în condiţiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. (3) Comisia are sigiliu propriu.Organizarea, funcţionarea şi competentele Comisiei  +  Articolul 2 (1) Preşedintele Comisiei este reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice. (2) Vicepreşedintele Comisiei va fi desemnat la prima şedinţa, prin votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 3Comisia funcţionează la sediul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, situat în municipiul Bucureşti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de Ministerul Administraţiei Publice prin Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, care pune la dispoziţie spaţiul, personalul şi serviciile administrative necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei şi secretariatului tehnic al acesteia. (2) Componenta, organizarea şi atribuţiile secretariatului tehnic al Comisiei vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.  +  Articolul 5 (1) După primirea cererilor de retrocedare şi a documentaţiilor aferente imobilelor deţinute de statul român sau de unităţile administrativ-teritoriale, preşedintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele fixează un termen în vederea analizarii şi soluţionării cererilor cultelor religioase depuse la secretariatul tehnic al Comisiei. (2) În vederea soluţionării cererilor depuse Comisia solicita toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calităţii de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant. (3) La termenul fixat este invitat sa participe un reprezentant al cultului religios respectiv, în vederea sustinerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate.  +  Articolul 6Comisia va lucra în şedinţa cu minimum 4 membri şi va decide cu o majoritate de 3 voturi.  +  Articolul 7 (1) Comisia îşi desfăşoară lucrările săptămânal şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui. (2) Comisia dispune, printr-o decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios respectiv. (3) Forma şi conţinutul deciziei se stabilesc de Comisie.  +  Articolul 8 (1) Decizia poate fi atacată în condiţiile art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 501/2002. (2) Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac, potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 501/2002. (3) Comisia este reprezentată în instanţa prin persoane desemnate de preşedintele Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.  +  Articolul 9Decizia Comisiei sau, după caz, hotărârea judecătorească rămasă definitivă constituie titlu de proprietate.-------------