HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 24 octombrie 2002privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 22 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 1, şi Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică obiectivelor de investiţii, precum şi lucrărilor de intervenţii, promovate de ordonatorii de credite care au calitatea de "autoritate contractantă", astfel cum este definită prin art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, prin lucrări de intervenţie se înţelege lucrări asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, extinderi, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări la construcţii şi instalaţii existente, efectuate în scopul asigurării cerinţelor de calitate şi functionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor.  +  Articolul 4Devizul general pentru obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri păstrează structura conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii, până la finalizarea acestora.  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 4, devizul general pentru obiectivele de investiţii/lucrările de intervenţii aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se restructureaza conform prevederilor acesteia, dacă se afla în una dintre următoarele etape: a) anterior aprobării studiului de fezabilitate; b) anterior declanşării procedurii de achiziţie publică a lucrărilor; c) după încheierea contractelor de achiziţie publică şi până la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul administraţiei publice,Octav CosmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 octombrie 2002.Nr. 1.179.  +  Anexa 1STRUCTURA DEVIZULUI GENERALDEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare realizării ...................................................................*)în mii lei/EURO la cursul lei/EURO din data de ........
               
    Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliValoare (inclusiv TVA)
    TotalDin care supusă procedurii de achiziţie publică
    Mii leiEUROMii leiEURO
    123456
    PARTEA I
    CAPITOLUL 1
    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
    1.1Obţinerea terenului        
    1.2Amenajarea terenului        
    1.3Amenajări pentru protecţia mediului        
    CAPITOLUL 2
    Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului        
    CAPITOLUL 3
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
    3.1Studii de teren        
    3.2Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii        
    3.3Proiectare şi engineering        
    3.4Organizarea procedurilor de achiziţie publică        
    3.5Consultanţă        
    3.6Asistenţă tehnică        
    CAPITOLUL 4
    Cheltuieli pentru investiţia de bază
    4.1Construcţii şi instalaţii        
    4.2Montaj utilaj tehnologic        
    4.3Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj        
    4.4Utilaje fără montaj şi echipamente de transport        
    4.5Dotări        
    CAPITOLUL 5
    Alte cheltuieli
    5.1Organizare de şantier        
      5.1.1. lucrări de construcţii        
      5.1.2. cheltuieli conexe organizării şantierului        
    5.2Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare        
      5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale        
      5.2.2. Costul creditului        
    5.3Cheltuieli diverse şi neprevăzute        
    CAPITOLUL 6
    Cheltuieli pentru darea în exploatare
    6.1Pregătirea personalului de exploatare        
    6.2.Probe tehnologice        
    TOTAL        
    Din care C+M        
    PARTEA a II-a
    Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie        
    PARTEA a III-a
    Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie        
    TOTAL GENERAL        
    Din care C+M        
  -----------*) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrării de intervenţie.
   +  Anexa 2METODOLOGIE 24/10/2002