LEGE nr. 598 din 4 noiembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele a), b), c) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) lacasul de cult - templul, sinagoga, casa de rugaciuni sau orice alta construcţie destinată oficierilor religioase ale Cultului Mozaic, inclusiv terenul de incinta aferent acestor construcţii; b) cimitirul confesional - spaţiul destinat inhumarii potrivit delimitarilor legale existente, chiar dacă monumentele funerare iniţiale nu mai sunt la locul lor şi indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi ori nu deschis unor inhumari; c) ritualul - ceremonialul religios desfăşurat conform normelor şi regulilor proprii comunităţii evreiesti, respectiv Cultului Mozaic;................................................................... f) obiect de cult - orice obiect destinat practicării ritualului religios."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispoziţiilor legale, numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic şi în condiţiile respectării normelor şi regulilor proprii acestei religii, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Fac excepţie cimitirele care nu pot fi vândute sau strămutate - chiar dacă nu mai sunt deschise unor noi inhumari - în afară de terenurile unde nu au fost niciodată inhumari, în toate cazurile, cu respectarea traditiilor specifice Cultului Mozaic. Stabilirea terenurilor fără morminte supuse înstrăinării va fi facuta de o comisie alcătuită din experţi rabinici."3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituţi de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic."4. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Construirea, amenajarea, restaurarea şi repararea lacasurilor de cult, a bailor şi a abatoarelor rituale, precum şi a altor imobile destinate activităţii Cultului Mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult şi cu respectarea traditiilor şi regulilor proprii acestei religii şi a dispoziţiilor legale."5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării şi consacrării lor; b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte ori fapte de comerţ în interiorul lacasurilor de cult, al cimitirelor, al bailor şi abatoarelor rituale fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai Cultului Mozaic; c) construirea, restaurarea, repararea şi imprejmuirea lacasurilor de cult şi a celorlalte imobile destinate activităţilor Cultului Mozaic fără avizul reprezentanţilor legali sau autorizaţi ai acestui cult religios. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei."6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."7. În cuprinsul ordonanţei de urgenta denumirea "cultul mozaic" se va înlocui cu denumirea "Cultul Mozaic".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 4 noiembrie 2002.Nr. 598.-----------