ORDONANTA Nr. 20 din 27 ianuarie 1994privind punerea în siguranţa a fondului construit existent
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 28 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Punerea în siguranţa a fondului construit existent constituie o acţiune de interes naţional, în contextul limitării sau evitării efectelor unui potenţial dezastru.  +  Articolul 2Proprietarii, persoane fizice sau juridice, ai construcţiilor grav afectate de seisme sunt obligaţi sa ia măsuri pentru punerea în siguranţa a acestora, în care scop vor proceda la: a) expertizarea construcţiilor în conformitate cu normativul de protecţie antiseismica, de către experţi atestaţi; b) proiectarea lucrărilor de consolidare în conformitate cu soluţiile din raportul de expertiza şi verificare a proiectelor de către specialişti atestaţi ca verificatori de proiecte şi agenţi economici care au angajate persoane fizice atestate; c) executarea lucrărilor de consolidare de către societăţile de construcţii care au responsabili tehnici cu execuţia, atestaţi pentru lucrări de acest gen.  +  Articolul 3Intervenţia pentru punerea în siguranţa a construcţiilor se va realiza cu respectarea exigenţelor de calitate, a condiţiilor tehnice prevăzute de Normativul de protecţie antiseismica, folosind în acest scop serviciile persoanelor fizice atestate şi ale societăţilor comerciale de construcţii care au specialişti în astfel de lucrări.  +  Articolul 4Organizarea şi conducerea activităţii de intervenţie pentru punerea în siguranţa a construcţiilor se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Pentru coordonarea activităţii de punere în siguranţa a fondului construit, se înfiinţează, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Consiliul tehnic superior format din specialişti de înaltă calificare, al cărui secretariat este asigurat de actuala Direcţie de protecţie antiseismica şi prevenire a dezastrelor, fără majorarea numărului de personal. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va acţiona pentru: - stabilirea ordinii de realizare a lucrărilor de intervenţie, acordind prioritate clădirilor de locuit cu peste P + 2 etaje şi a celor cu aglomerari mari de oameni, în funcţie de gradul de afectare; - avizarea metodologiilor de tarifare, expertizare şi stabilire a soluţiilor de intervenţie de principiu; - avizarea soluţiilor-cadru de intervenţie pentru construcţiile realizate de baza de proiecte tip şi refolosibile; - avizarea soluţiilor de intervenţie pentru construcţii unicat importante. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului colaborează cu consiliile judeţene şi locale în acţiunea de punere în siguranţa a fondului construit existent.  +  Articolul 5Fondurile necesare expertizarii construcţiilor afectate de seisme se vor asigura după cum urmează: a) pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta proprietate privată a persoanelor fizice sau din fondul locativ de stat, în limita alocaţiilor din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu încadrarea în cuantumul aprobat anual prin legea bugetară; b) pentru construcţiile aflate în administrarea instituţiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora; c) pentru construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, din fondurile proprii ale acestora.  +  Articolul 6Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor se vor asigura în ordinea de prioritate stabilită conform art. 4, după cum urmează: a) pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta, proprietate privată ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, regii autonome sau instituţii publice, după caz -, din: - sursele proprii ale proprietarilor; - despăgubiri acordate de societăţile de asigurare; - credite bancare cu o durată de rambursare cuprinsă între 10 şi 20 de ani şi cu o dobinda de 15% pe an; în acest scop, Banca Naţionala a României va deschide o linie de creditare cu dobinda de referinţa la Banca Română de Dezvoltare - S.A.; diferenţa dintre dobinda de referinţa şi dobinda plătită de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; până la rambursarea integrală a creditului se instituie ipoteca asupra locuinţei şi aceasta nu poate fi vinduta; b) pentru construcţiile aflate în administrarea instituţiilor publice, cu respectarea termenelor prevăzute în normele tehnice în vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrări şi aprobate prin bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective. Instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii; c) pentru construcţiile, altele decît cele cu destinaţie de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, din fondurile de dezvoltarea agenţilor economici, din fondurile de dezvoltare proprii.  +  Articolul 7Contractarea lucrărilor de expertizare, proiectare şi execuţie, realizate din fonduri publice, pentru punerea în siguranţa a construcţiilor, se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 709/1991, precum şi toate celelalte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca