HOTĂRÂRE nr. 1.199 din 24 octombrie 2002privind divizarea Societății de Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.” - S.A. și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 45 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă divizarea Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care își încetează existenta, prin absorbtia acesteia de către Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naționala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. și Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.(2) Procedura de divizare a Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. începe de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Divizarea Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care își încetează existenta, se face prin împărțirea întregului patrimoniu între societățile feroviare absorbante.(4) În sensul prezentei hotărâri, prin societăți feroviare absorbante se înțelege Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naționala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. și Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.  +  Articolul 2(1) Capitalul social al Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., denumita în continuare "S.M.F." - S.A., de 7.146.275.000 lei, împărțit în 285.851 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 25.000 lei, va fi repartizat între societățile feroviare absorbante, corespunzător cotei-părți din patrimoniul transmis acestora pe baza balanței de verificare și a situației patrimoniului întocmite la data de 31 octombrie 2002.(2) Capitalul social al societăților feroviare absorbante se majorează cu valoarea acțiunilor nominative preluate.  +  Articolul 3(1) Predarea-preluarea activului și pasivului între "S.M.F." - S.A., pe de o parte, și societățile feroviare absorbante, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Creanțele "S.M.F." - S.A. pentru serviciile prestate către societățile feroviare absorbante vor fi preluate corespunzător în contabilitatea acestora și se vor stinge prin compensare cu datoriile lor către "S.M.F." - S.A.(3) Datoriile "S.M.F." - S.A. către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și furnizori, inclusiv majorările, penalitățile și penalitățile de întârziere aferente, vor fi preluate de către societățile feroviare absorbante, proporțional cu creanțele "S.M.F." - S.A. la aceste societăți.(4) Societățile feroviare absorbante se subroga în toate drepturile și obligațiile "S.M.F." - S.A. decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele judecătorești.  +  Articolul 4(1) Bilanțul contabil de divizare al "S.M.F." - S.A. va fi întocmit pe baza situațiilor financiar-contabile de la data de 31 octombrie 2002, actualizate cu înregistrările contabile efectuate după această dată până la semnarea protocolului de predare-preluare.(2) Bilanțul contabil de absorbție al societăților feroviare absorbante va fi întocmit la aceeași dată cu bilanțul contabil de divizare al "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 5Până la efectuarea radierii "S.M.F." - S.A. la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței se vor stabili sarcinile și responsabilitățile privind realizarea procedurilor pentru divizarea "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 6(1) Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor pentru Regia Autonomă "Societatea Naționala a Căilor Ferate Române" se asigura pe bază de contract de către Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.(2) Serviciile privind managementul creditelor externe rambursabile și nerambursabile angajate de Regia Autonomă "Societatea Naționala a Căilor Ferate Române" înainte de reorganizarea sa, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 89/1999, se asigura pe bază de contract de către Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.(3) Arhiva "S.M.F." - S.A., precum și arhiva Regiei Autonome "Societatea Naționala a Căilor Ferate Române", aflată în gestiunea "S.M.F." - S.A., se predau pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la Compania Naționala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.  +  Articolul 7(1) Personalul "S.M.F." - S.A. va fi preluat în totalitate de societățile feroviare absorbante și se considera transferat începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Până la încheierea noilor contracte colective de muncă societățile feroviare absorbante vor utiliza, pentru activitățile preluate, funcțiile specifice cu nivelul de salarizare existent la "S.M.F." - S.A. la data de 31 octombrie 2002.(3) Bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare absorbante se vor modifica în mod corespunzător, potrivit numărului de personal preluat.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, se modifica și se completează după cum urmează:1. După alineatul (4) al articolului 17 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) ”C.F.R.” - S.A. va asigura serviciile privind managementul creditelor externe rambursabile sau nerambursabile angajate de Regia Autonomă ”Societatea Naționala a Căilor Ferate Române” înainte de reorganizarea sa, care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au fost administrate de ”S.M.F.” - S.A.2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.3. Alineatul (1) al articolului 22 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 9Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 15 septembrie 1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.2. Alineatul (1) al articolul 21 din anexa va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 10La data finalizarii procedurii de divizare, Hotărârea Guvernului nr. 583/1998 privind înființarea Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 15 septembrie 1998, se abroga.  +  Articolul 11Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 585/1998 privind înființarea Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 13Hotărârea Guvernului nr. 7/1999 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 20 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 14Hotărârea Guvernului nr. 8/1999 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 20 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 15Hotărârea Guvernului nr. 863/2001 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 17 septembrie 2001, se modifica după cum urmează:– Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 16Hotărârea Guvernului nr. 864/2001 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 septembrie 2001, se modifica după cum urmează:– Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 17Hotărârea Guvernului nr. 880/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:– Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.”- S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 18Hotărârea Guvernului nr. 887/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 24 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:– Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 19Hotărârea Guvernului nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 18 iulie 2002, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne și externe, contractarea și gestionarea acestor credite se preiau de la ”S.M.F.” - S.A. și se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.2. Alineatul (1) al articolului 21 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 20Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2002 privind înființarea Societății Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănești și Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" - S.A. ca filiala a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, se modifica după cum urmează:– Alineatul (1) al articolului 20 din anexa va avea următorul cuprins:(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate proprii.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pct. 13 de la lit. B "Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 24 octombrie 2002.Nr. 1.199.-----------