ORDONANTA Nr. 19 din 27 ianuarie 1994privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 28 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Lucrările tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinţe necesare punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, se vor efectua corelat cu programul de realizare şi punere în funcţiune a locuinţelor, iar finanţarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agenţii economici şi din alocaţii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investiţiilor în infrastructura, conform prevederilor legii bugetare anuale. Pentru lucrările tehnico-edilitare ai căror beneficiari finali sunt agenţi economici, autorităţile publice locale, în condiţiile în care, pentru realizarea acestor lucrări, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor încheia convenţii pentru recuperarea de la agenţii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea convenţii se vor face venit la bugetele locale ale unităţilor administrative pe a căror rază teritorială au fost realizate investiţiile respective.  +  Articolul 2Pentru finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, depozitul constituit în anul 1993 pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti se va completa anual din bugetul de stat, în limita prevederilor care se vor aproba cu aceasta destinaţie. La constituirea depozitului prevăzut la alineatul precedent vor contribui şi resursele realizate din valorificarea, în condiţiile Legii nr. 85/1992 şi ale prezentei ordonanţe, a apartamentelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie decît aceea de locuinta din blocurile de locuinţe, precum şi sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanţă. Procesul investitional la blocurile de locuinţe aflate în diferite faze de execuţie se va desfăşura în următoarea ordine: a) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza avansată de finisaj; b) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj; c) reluarea şi terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe aflate în faza de infrastructura şi de structura de rezistenta începute; d) executarea blocurilor de locuinţe în faza de fundaţie sau cota zero, după caz.  +  Articolul 3Locuintele finalizate în condiţiile prezentei ordonanţe se vor atribui de către autorităţile publice locale, cu respectarea precontractelor şi a contractelor încheiate, precum şi a repartitiilor date de organele competente.  +  Articolul 4Pentru realizarea locuinţelor proprietate personală se acordă, o singură dată, o subvenţie de la bugetul de stat cuprinsă între 500.000 lei şi până la 30% din valoarea locuinţei la data emiterii repartiţiei, a încheierii precontractului sau a contractului iniţial de vînzare-cumpărare, următoarelor categorii: a) tinerilor căsătoriti care la data contractării locuinţei au, fiecare, vârsta de până la 30 ani; b) invalizilor de gradul I şi II; c) handicapaţilor; d) răniţilor, familiilor şi părinţilor celor decedati, ca urmare a participării la victoria Revoluţiei din decembrie 1989; e) persoanelor şi familiilor care îşi schimba domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultura sau silvicultura; f) personalului calificat din învăţământ şi sănătate care are sau îşi schimba domiciliul la sate; g) persoanelor şi familiilor care îşi schimba domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991. Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subvenţiilor respective, la consiliile locale care, după verificare, le vor înscrie în tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor speciale constituite la nivelul consiliilor judeţene şi la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Autorităţile publice locale sau agenţii economici în ale căror evidente sunt construcţiile de locuinţe care fac obiectul prezentei ordonanţe vor încheia cu persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, contracte de împrumut sau de vînzare, după caz, cu plata în rate lunare, în termen de maximum 15 ani. Dobinda la suma avansată din depozitul constituit este de 30% pe an şi se suporta astfel: 1. 15% de către persoanele fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia; 2. 18% de către celelalte persoane fizice care nu se încadrează la pct. 1. Diferenţele faţă de dobinda de referinţa de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit art. 2. Nivelul dobinzilor prevăzut în prezentul articol se va adapta prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia ratei dobinzilor.  +  Articolul 6De prevederile art. 4 şi 5 din prezenta ordonanţă beneficiază, o singură dată, persoanele fizice care, împreună cu membrii familiei, nu au deţinut şi nu au în proprietate o locuinta. Prin familie, în sensul alineatului precedent, se înţelege soţul şi sotia, cu sau fără copii în întreţinere.  +  Articolul 7Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei. Înstrăinarea prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii se face numai după restituirea integrală a sumelor datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obţinute ca subvenţii de la bugetul de stat, potrivit art. 4 şi 5, în depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8La terminarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii nr. 69/1991 şi în limitele fondurilor disponibile din depozitele special constituite, consiliile locale vor putea dispune începerea unor locuinţe noi pentru facilitarea accesului la proprietate tinerilor căsătoriti şi altor categorii de persoane prevăzute la art. 4, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va definitivă şi va inainta Parlamentului, în vederea supunerii spre aprobare, legea locuinţelor.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare, cu excepţia Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, care se completează, de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanţă. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca