LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenta către populaţie de Ministerul de Interne
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 128 din 31 august 2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenta către populaţie de Ministerul de Interne, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestateîn regim de urgenta pentru persoanele fizice şi juridicede către Ministerul de Interne"2. Alineatele (1)-(3) şi (6) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice în regim de urgenta de Ministerul de Interne, prin unităţile sale, se instituie tarifele de urgenta prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Tarifele se percep pentru prestarea serviciilor, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgenta. (3) Tarifele se achită, pe bază de chitanţa, înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi.................................................................. (6) Sumele încasate corespunzător tarifelor de urgenta reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."3. La articolul 2, punctele 3 şi 5 vor avea următorul cuprins:"3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D şi E, prestate în regim de urgenta, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat, pe bază de chitanţa, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi. În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului....................................................................5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgenta, corespunzătoare tarifelor suplimentare, vor fi reţinute integral de către Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."4. Anexa va avea următorul cuprins:    "ANEXA
     
    LISTA  cuprinzând serviciile prestate în regim de urgenţă către persoanele fizice şi juridice de Ministerul de Interne, prin unităţile sale, şi tarifele de urgenţă percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
                 
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTermenul de efectuare a prestaţieiCuantumul tarifului (lei)Actele normative în baza cărora se efectuează, prestaţiile reglementate
    în regim normalÎn regim de urgenţăÎn regim normalÎn regim de urgenţă
    1.Avizarea de urgenţă a efectuării lucrărilor şi a amplasării obiectivelor social-economice În zona drumului public30 de zile5 zile200.000500.000a) Decretul nr. 328/1966privind circulaţia pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare - art. 2 şi 5;
                b)Regulamentulpentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat, cu modificările ulterioare - art. 4;
                c) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare - art. 30, 44 şi 52
    2.Autorizaţia pentru cumpărarea armei la titularul de permis30 de zile15 zile500.0001.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor art. 10, 11, 14, 54 şi 55
    3.Autorizaţia de funcţionare la magazinele care comercializează arme, în condiţiile în care acestea au fost avizate de organele de protecţie a muncii30 de zile15 zile1.000.0002.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor art. 54 şi 55
    4.Eliberarea avizului de funcţionare pentru atelierele de reparat arme30 de zile15 zile2.000.0005.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 53, 54 şi 55
    5.Eliberarea unui nou permis de armă30 de zile15 zile500.0001.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor - art. 24
    6.Înscrierea de arme în permisul de armă30 de zile15 zile50.000100.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 17;
                b) Hotărârea Guvernului nr. 679/1997pentru aprobareaRegulamentuluiarmelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 4
    7.Radierea de arme din permisul de armă şi evidenţe30 de zile15 zile50.000100.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 17 alin. 2;
                b) Hotărârea Guvernului nr. 679/1997 pentru aprobarea Regulamentului armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 4
    8.Schimbări de domiciliu în permisul de armă şi evidenţe30 de zile15 zile50.000100.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 23
    9.Eliberarea autorizaţiei de deţinere a materiilor explozive30 de zile15 zile2.000.0005.000.000a) Legea nr. 126/1995privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 8 şi 11
    10.Avizări artificieri30 de zile15 zile50.000100.000a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 25 şi 27
    11.Avizarea/autorizarea societăţilor comerciale pentru a efectua operaţiuni cu arme de foc şi muniţii30 de zile15 zile1.000.0003.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor art. - 53, 54, 66 şi 67
    12.Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate a societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme de foc şi muniţii30 de zile15 zile1.000.0002.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 54 şi 55
    13.Acordarea avizului pe licenţele de import-export pentru armele de foc, muniţii şi materii explozive30 de zile10 zile1.000.0002.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
              - art. 66;
              b) Hotărârea Guvernului nr. 679/1997pentru aprobareaRegulamentuluiarmelor de foc şi al muniţiilor
                - art. 41;
                c) Legea nr. 126/1995privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 2
    14.Avizarea planurilor de pază pentru agenţii economici30 de zile10 zile500.0001.000.000a) Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare - art. 5
    15.Eliberarea unui certificat de cazier judiciar10 zile3 zile2.00050.000a) Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar - art. 16
    16.Aviz pentru executarea unor activităţi pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările sau construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările sau prospectările geologice30 de zile10 zile300.000500.000a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001privind frontiera de stat a României - art. 39
    17.Aviz pentru desfăşurarea activităţilor de pescuit industrial şi sportiv în apele de frontiera, apele maritime interioare şi în marea teritorială15 zile2 zile50.000100.000a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României - art. 40
    18.Aviz pentru desfăşurarea unor activităţi de agrement şi sportive, altele decât pescuitul sportiv în apele de frontiera15 zile2 zile50.000200.000a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României - art. 42 alin. (1)
    19.Aviz pentru desfăşurarea activităţii de vânătoare organizată pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat, la frontiera externă sau la culoarul de frontiera la frontieră internă, către interior30 de zile5 zile200.000300.000a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României - art. 44 alin. (2)
    20.Aviz pentru desfăşurarea, în punctele de trecere a frontierei de stat, a altor activităţi decât efectuarea controlului de frontiera30 de zile15 zile500.0001.000.000a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României - art. 45 alin. (1)
    21.Activitatea de examinare psihologică desfăşurată de Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne7 zile48 de ore100.000125.000a) Legea nr. 100/1998privind asistenţa de sănătate publică - art. 26 şi 34
    22.Autorizare societăţi specializate de pază30 de zile15 zile1.000.0003.000.000a) Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare - art. 21, 22 şi 221alin. (1)
    23.Autorizare persoane fizice şi juridice specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de alarmă30 de zile15 zile1.000.0003.000.000a) Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările ulterioare - art. 33
    24.Autorizarea titularului pentru port armă şi eliberare permise45 de zile20 de zile1.000.0003.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor - art. 16
    25.Autorizarea pentru amplasarea, construirea şi omologarea poligoanelor de tir30 de zile10 zile1.000.0003.000.000a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor - art. 35
    26.Eliberarea unei noi autorizaţii de deţinere a materiilor explozive30 de zile15 zile50.000100.000a) Legea nr. 126/1995privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 11
    27.Eliberarea autorizaţiei pentru depozite de materii explozive30 de zile15 zile1.000.0002.000.000a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 9"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 23 octombrie 2002.Nr. 570.---------