ORDONANTA Nr. 18 din 21 ianuarie 1994privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 28 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 iulie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează: - Articolul 7 se modifica, având următorul cuprins: "ART. 7 - În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadentei a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. 1, debitorii vor plati o penalitate de 0,4% pentru fiecare zi întârziere. Se autorizeaza Guvernul sa actualizeze nivelul penalităţii prevăzute la alin. 1 în raport cu evoluţia ratei dobinzii la creditele bancare. În convenţiile comerciale dintre agenţii economici, indiferent de forma în care acestea se încheie, părţile au obligaţia de a stabili cel puţin penalitatea prevăzută la alin. 1. Penalitatea se va calcula pentru fiecare zi întârziere la plata, cu excepţia situaţiei în care în convenţii sau în alte acte au fost stipulate penalităţi mai mari. Totalul penalitatilor pentru întârziere în decontare prevăzute la alin. 1 nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. În cazul în care penalităţile prevăzute în prezentul articol nu acoperă integral prejudiciul suportat prin intirzierea efectuării plăţii, creditorul va putea solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispoziţiilor din dreptul comun. Consiliile de administraţie vor analiza lunar cauzele care au condus la plata penalitatilor şi vor stabili răspunderea persoanelor vinovate. Penalităţile datorate care nu se imputa unor persoane se suporta de agenţii economici şi afectează cheltuielile care se suporta din rezultatele activităţii acestora. În cazul nerespectării obligaţiei de a urmări, în condiţiile legii, încasarea penalitatilor respective, consiliile de administraţie vor stabili răspunderea persoanelor vinovate."  +  Articolul 2Băncile comerciale sunt obligate să efectueze decontările între conturile clienţilor în termenele şi în condiţiile stabilite de Banca Naţionala a României. Băncile care nu respecta termenele stabilite de Banca Naţionala a României datorează beneficiarului plăţii penalităţi de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere. Aceste penalităţi se plătesc de către bănci în termen de 5 zile de la cererea justificată a beneficiarului sumei.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legea nr. 114/1992, se modifica şi se completează după cum urmează: - După alineatul 1 al articolului 1 se introduc doua noi alineate, având următorul cuprins: "La acelaşi nivel se stabilesc şi se încasează şi majorările de întârziere pentru nevirarea sumelor datorate, potrivit legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat: fondul de şomaj, fondul pentru pensia suplimentară, precum şi la fondurile speciale: pentru cercetare - dezvoltare; pentru modernizarea drumurilor publice; pentru asigurările sociale ale agricultorilor; de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate; pentru sănătate; pentru protejarea asiguraţilor; pentru învăţământ; pentru dezvoltarea sistemului energetic. Majorările de întârziere nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate."  +  Articolul 4În vederea consolidării regimului valutar în vigoare şi intrării disciplinei financiare privind disponibilităţile în conturile valutare, se stabilesc următoarele: 1. Persoanele juridice şi fizice autorizate în condiţiile legii, care produc şi comercializează mărfuri, executa lucrări şi prestează servicii pe teritoriul României, vor livra mărfurile, vor executa lucrările şi vor presta serviciile numai cu plata în lei, cu excepţia celor altfel reglementate în mod expres prin acte normative şi numai pe baza autorizării exprese a Băncii Naţionale a României. 2. Persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 1 sunt obligate sa încaseze sumele în valută aferente exporturilor de mărfuri, executarilor de lucrări şi prestărilor de servicii în străinătate, precum şi din orice alte operaţiunii şi tranzacţii externe, prin conturile deschise în România la bănci autorizate. 3. În cazul operaţiunilor de încasare la vedere, repatrierea valutei rezultate în urma producerii actului de comerţ internaţional se va face în maximum 5 zile de la data încasării, dar nu mai tirziu de 90 de zile calendaristice, calculate de la data atestării documentare a trecerii mărfii prin frontiera română, sau, după caz, a executării lucrărilor şi prestării serviciilor în străinătate, în funcţie de zona geografică a partenerului extern. Pentru operaţiunile cu încasare la termen între 90 şi 360 de zile, cît şi pentru cele pe credit de peste 1 an, pentru care Ministerul Comerţului a eliberat licenţe în limita unui plafon stabilit anual de Banca Naţionala a României, termenul de repatriere este de maximum 15 zile calendaristice calculate de la data scadentei plăţii, stabilite conform clauzelor contractuale. În cazul plăţilor în avans pentru importuri, pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul, sau pentru care nu s-a restituit avansul plătit, se aplică aceeaşi perioadă de 15 zile calendaristice calculate de la data ultimului termen de livrare contractual. Ministerul Comerţului, în raport cu obiectele politicii comerciale, va propune Guvernului, în vederea aprobării, lista grupelor de produse care pot fi exportate cu plata până la 90 de zile calendaristice de la data livrării, precum şi lista grupelor de produse cu plata peste 1 an de la data livrării, produsele necuprinse în cele două categorii de grupe de produse putind fi exportate cu plata la termene între 90 şi 360 de zile calendaristice. 4. Deţinerea de disponibilitati valutare în conturi bancare în străinătate de către persoanele juridice şi fizice prevăzute la pct. 1 poate fi facuta numai pe baza şi în condiţiile autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României. 5. Operaţiunile de transferuri externe investiţiile directe în străinătate, investiţiile de portofoliu şi alte transferuri de sume în valută, efectuate potrivit normelor legale, se pot face numai cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor şi cu autorizarea Băncii Naţionale a României. Pentru operaţiunile prevăzute la alineatul precedent se va asigura repatrierea sumelor în valută rezultate din aceste operaţiuni, după cum urmează: - în termen de 30 de zile calendaristice de la data stabilirii şi disponibilizarii în valută convertibilă a sumelor reprezentind dividende din activitatea de investiţii în străinătate, precum şi a cotelor-părţi provenind din lichidarea acestor investiţii, ţinând seama de reglementările legale şi de datele calendaristice de început şi de sfârşit ale anului financiar în ţările în care s-au efectuat aceste investiţii; - în termen de 15 zile calendaristice calculate de la scadenta plăţii stabilite conform clauzelor contractuale pentru celelalte operaţiuni prevăzute la alin. 1. 6. Pentru operaţiunile legate de export-import fără încasare efectivă de valuta, destinate completării fondului de marfa pe piaţa interna, autorizate de organele abilitate în acest scop prin hotărâre a Guvernului, persoanele juridice şi fizice prevăzute la pct. 1 sunt obligate, în situaţia efectuării în prealabil a exporturilor, sa realizeze importurile corespunzătoare în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data efectuării exporturilor. În caz contrar, acestea sunt obligate, la repatrierea în valută a contravalorii exporturilor într-un termen suplimentar de maximum 15 zile calendaristice. 7. În cazul constatării nerespectării termenelor menţionate la pct. 3, 5 şi 6, precum şi a celor menţionate în autorizaţia Băncii Naţionale a României eliberata conform pct. 4, privind repatrierea încasărilor în valută, se vor aplica următoarele amenzi contravenţionale reprezentind: - 10% în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru intirzieri de până la 30 de zile calendaristice; - 15% în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru intirzieri între 30 şi 60 de zile calendaristice; - 20% în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru fiecare luna calendaristică care depăşeşte primele 60 de zile de întârziere. În toate situaţiile se menţine obligaţia repatrierii sumelor în valută în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării contravenţiei. În cazul depăşirii termenului de la alineatul precedent, penalităţile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă, se majorează cu 50% . 8. Agenţii economici care deţin valuta în cont şi au datorii la intern scadente şi neachitate de peste 60 de zile sunt obligaţi ca într-un termen de 15 zile sa o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepţia cazurilor în care exista obligaţii de plată la extern cu scadenţa până la 30 de zile, importurile deja efectuate. Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage după sine sancţionarea conducerii executive a agentului economic în cauza cu amenzi cuprinse între 1 milion lei şi 5 milioane lei. Agenţii economici care au datorii la intern, neachitate la scadenta, au obligaţia ca, înainte de a solicita băncilor comerciale participarea la licitaţii bancare în vederea cumpărării de valuta, să-şi achite aceste datorii. 9. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la pct. 7 şi 8 revin organelor Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României, împuternicite în acest scop. 10. Dispoziţiile prezentei ordonanţe referitoare la sancţiunile contravenţionale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26. Pentru calcularea amenzilor contravenţionale prevăzute la pct. 7 se utilizează cursul de schimb valutar în vigoare la data constatării contravenţiei.  +  Articolul 5În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor emite instrucţiuni de aplicare. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru comerţului,Cristian IonescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu