REGULAMENT din 10 octombrie 2002de organizare şi funcţionare al Autorităţii Navale Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 octombrie 2002     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Navala Română este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002.  +  Articolul 2Autoritatea Navala Română este instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare extrabugetara, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3Autoritatea Navala Română, denumita în continuare ANR, are sediul în municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, judeţul Constanta.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4ANR are următoarele atribuţii principale:A. aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, privind domeniul de activitate al ANR;B. inspecţia, controlul şi supravegherea navigaţiei:1. efectuează supravegherea navigaţiei, controlul şi dirijarea traficului de nave în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti;2. efectuează inspecţia şi controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, privind respectarea prevederilor legale naţionale în domeniu şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;3. exercita inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale privind transporturile navale şi în special cele privind transportul mărfurilor periculoase;4. instituie dispozitivele de separare a traficului şi pasele obligatorii de intrare-ieşire a navelor din porturi;5. propune limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj;6. aproba intrarea/ieşirea şi miscarea navelor în porturi;7. propune, nominal şi pe porţiuni, apele navigabile ale României;8. face propuneri privind regulile de navigaţie în marea teritorială, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;9. stabileşte necesitatea instalării sau suprimării semnalelor de navigaţie, dispune amplasarea dispozitivelor de semnalizare în apele naţionale navigabile şi controlează funcţionarea acestora;10. aproba efectuarea de operaţiuni portuare în locuri situate în afară limitelor porturilor;11. supraveghează respectarea de către nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive, în limita competentelor conferite prin lege, acordând, după caz, autorizaţiile necesare;12. ia măsurile ce se impun în situaţii de pericol, elaborează norme pentru prevenirea lor şi face propuneri pentru completarea reglementărilor existente;13. efectuează inspecţia şi formalităţile de sosire/plecare a navelor, conform prevederilor legale în vigoare, eliberand acceptele sau permisele prevăzute de lege;14. autorizeaza agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval în apele naţionale navigabile şi în porturi;15. face propuneri privind zonele în care pilotajul navelor este obligatoriu, precum şi regulile de pilotaj şi remorcaj;16. aproba organizarea parcurilor reci şi a iernaticelor;17. dispune închiderea porturilor, atunci când condiţiile de siguranţă a navigaţiei o impun;18. emite avize către navigatori;19. stabileşte personalul minim de siguranţă pentru navele sub pavilion român şi eliberează certificatul pentru echipajul minim de siguranţă;20. supraveghează şi controlează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei activităţile de pilotaj, remorcaj şi de legare/dezlegare a navelor în porturi;21. controlează şi supraveghează din punct de vedere al siguranţei navigaţiei activitatea de salvamar, de agrement nautic, de pescuit industrial şi sportiv;22. avizează lucrările ce se executa în apele naţionale navigabile şi în zonele maritime şi fluviale;C. controlul statului pavilionului şi controlul statului portului:1. efectuează controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul român;2. efectuează controlul statului portului la navele care arboreaza pavilionul altor state şi care se afla în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti;D. elaborarea, avizarea şi, după caz, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a proiectelor de acte normative şi normelor obligatorii privind:1. construcţia, întreţinerea şi repararea navelor;2. navigaţia în apele naţionale navigabile;3. siguranţa navigaţiei în porturi sau pe cai ori canale navigabile;4. atestarea, certificarea şi brevetarea personalului navigant;5. regulamentele serviciului la bordul navelor, structura, ierarhia şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor;6. aplicarea sau implementarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale din domeniul navigaţiei civile la care România este parte;7. orice alte reglementări necesare aducerii la îndeplinire a atribuţiilor ANR;E. coordonarea activităţilor de asistenţa, căutare şi salvare în apele naţionale navigabile şi a acţiunilor în caz de calamitati naturale şi sinistru naval:1. organizează sistemul de asistenţa, căutare şi salvare în apele naţionale navigabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare;2. elaborează planurile de acţiune de căutare şi salvare;3. coordonează activităţile de căutare şi salvare de vieţi omeneşti, a navelor sau oricăror alte bunuri şi a aeronavelor aflate în pericol pe mare şi în apele naţionale navigabile ale României;4. întocmeşte actul de confirmare şi aproba, în condiţiile legii, titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu salvarea navei, precum şi cu scoaterea, paza şi administrarea bunurilor salvate şi curatarea fundului şi luciului apei;5. participa, în caz de calamitati naturale, împreună cu alte organe şi organisme naţionale şi internaţionale, la înlăturarea efectelor acestora, coordonează activităţile de intervenţie specifice şi ia măsurile ce se impun în situaţii de pericol;F. protecţia apelor navigabile împotriva poluarii de către nave:1. organizează sistemul de prevenire, combatere şi limitare a consecinţelor poluarii pe mare şi pe apele interioare navigabile;2. coordonează activităţile de prevenire, combatere şi limitare a consecinţelor poluarii apelor de către nave aflate în apele naţionale navigabile şi coordonează acţiunile de intervenţie pentru depoluare;3. întocmeşte actul de confirmare şi aproba titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu depoluarea, în condiţiile legii;4. controlează modul de predare de către nave a reziduurilor la instalaţiile destinate acestui scop;G. sancţionarea contravenţiilor, cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie:1. cercetează evenimentele şi accidentele de navigaţie în care sunt implicate navele în apele naţionale navigabile ale României, indiferent de pavilionul acestora, precum şi acelea în care sunt implicate navele sub pavilion român în marea libera;2. încuviinţează expertizele navale, cu excepţia celor dispuse de instanţele judecătoreşti sau de organele de urmărire penală, şi efectuează, la cerere sau din oficiu, constatări privind nava, incarcatura şi instalaţiile portuare;3. aplica sancţiuni contravenţionale persoanelor care încalcă prevederile legale privind navigaţia civilă şi poluarea apelor naţionale navigabile de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;H. înmatricularea şi evidenta navelor sub pavilion român:1. acorda dreptul de arborare a pavilionului român, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept şi eliberează actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român;2. eliberează permisul provizoriu de arborare a pavilionului român, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept;3. efectuează înmatricularea şi tine evidenta navelor care arboreaza pavilionul român, precum şi a navelor aflate în construcţie în România;4. transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaza pavilionul român, precum şi asupra navelor aflate în construcţie;5. efectuează scoaterea din evidenta a navelor, la cerere sau din oficiu, atunci când navele nu mai întrunesc condiţiile de arborare a pavilionului român;I. evidenta, atestarea şi brevetarea personalului navigant:1. organizează sesiuni de examene pentru atestarea personalului navigant şi pentru obţinerea de către acesta a brevetelor şi a certificatelor de capacitate;2. acorda, reconfirma, suspenda şi anulează brevetele, certificatele de capacitate, atestatele şi certificatele de conformitate personalului navigant român;3. efectuează înmatricularea şi tine evidenta personalului navigant român;4. eliberează carnetul de marinar, prelungeşte valabilitatea acestuia şi efectuează operaţiunile de îmbarcare/debarcare a personalului navigant;5. autorizeaza societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de recrutare şi plasare a personalului navigant maritim şi fluvial român pentru angajare pe nave care arboreaza pavilionul român sau străin;6. stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor;7. aproba programele de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant pentru centrele de pregătire şi perfecţionare în domeniu;8. avizează programele de pregătire de specialitate ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal navigant pentru navigaţia maritima şi fluviala;J. supravegherea tehnica, clasificarea şi certificarea navelor:1. certifica şi monitorizează conformitatea navelor care arboreaza pavilionul român şi a echipamentelor navelor cu normele tehnice naţionale şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte;2. certifica conformitatea companiilor care operează nave ce arboreaza pavilionul român de navigaţie maritima cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte;3. asigura supravegherea tehnica privind clasificarea şi certificarea siguranţei construcţiei navelor care arboreaza pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcţie emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau agreate de acesta;4. efectuează supravegherea tehnica a lucrărilor de construcţie a navelor care urmează sa arboreze pavilionul român şi efectuează certificarea materialelor şi a echipamentelor utilizate la construcţia acestora;5. asigura supravegherea tehnica şi certificarea în timpul repararii, transformarii şi modernizării navelor;6. efectuează supravegherea tehnica şi certificarea în timpul construcţiei, reparaţiilor şi exploatării containerelor, precum şi a materialelor şi componentelor pentru acestea, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi cu normele tehnice proprii;7. asigura supravegherea tehnica şi eliberarea certificatelor şi documentelor necesare pentru navele care arboreaza pavilionul român, prin care se atesta respectarea cerinţelor din convenţiile şi reglementările internaţionale la care România este parte, privind siguranţa navelor şi navigaţiei, ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, integritatea mărfurilor transportate, prevenirea poluarii;8. eliberează certificate de tonaj navelor care arboreaza pavilionul român;9. elaborează şi perfectioneaza periodic normele tehnice naţionale pentru construcţia navelor maritime, navelor de navigaţie interioară şi platformelor de foraj marin, normele tehnice naţionale pentru construcţia containerelor, normele tehnice naţionale privind construcţia şi echiparea navelor în scopul prevenirii poluarii mediului, normele tehnice naţionale conform convenţiilor şi reglementărilor internaţionale aplicabile navelor, echipamentelor şi instalaţiilor navale, precum şi prevederile complementare normelor tehnice naţionale menţionate;10. analizează şi aproba documentaţiile tehnice şi de execuţie pentru construcţia, repararea, transformarea şi modernizarea navelor, platformelor de foraj, containerelor, precum şi a materialelor şi echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigura supravegherea tehnica şi certificarea în conformitate cu normele tehnice naţionale mai sus menţionate;11. verifica şi atesta capabilitatea tehnica a laboratoarelor şi a agenţilor economici pentru executarea de lucrări în domeniul naval, în concordanta cu normele tehnice naţionale şi, respectiv, cu standardele privind asigurarea calităţii;12. certifica sistemele pentru asigurarea calităţii diferiţilor agenţi economici;13. inspecteaza, în vederea certificării, sistemele de management privind operarea în siguranţa a navelor şi prevenirea poluarii mediului;14. asigura, la cerere, supravegherea tehnica pentru conformitate cu documentaţiile de execuţie a materialelor, echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor metalice pentru utilizări în alte domenii decât cel naval, precum şi efectuarea de alte prestaţii specifice domeniilor de specializare ale personalului la solicitarea beneficiarilor interni şi străini;K. alte atribuţii:1. reprezintă statul român în organisme internaţionale din domeniul transporturilor navale, pe bază de mandat acordat în condiţiile legii;2. îndeplineşte orice atribuţii specifice stabilite prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul ANR este în valoare de 147.290.740.532 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Roman" în conformitate cu balantele de verificare şi situaţiile financiare întocmite de cele doua persoane juridice la data de 30 septembrie 2002.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică  +  Articolul 6 (1) ANR are în structura sa organizatorică aparatul propriu central şi organele teritoriale operative. (2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcţii, servicii, birouri şi laboratoare de specialitate. (3) Organele teritoriale operative sunt subunitati fără personalitate juridică, în subordinea ANR, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, constituite din capitanii de port şi inspectorate tehnice. (4) Structura organizatorică a ANR se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la propunerea Consiliului de conducere al ANR. (5) Zonele de jurisdicţie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general şi se aproba de către Consiliul de conducere al ANR.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea ANR este asigurata de către un consiliu de conducere compus din 11 persoane, condus de un preşedinte care este şi directorul general al ANR.  +  Articolul 8Directorul general şi membrii Consiliului de conducere al ANR sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 9Salariul şi celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 10Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competente: a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aproba regulamentul de ordine interioară şi statutul personalului ANR; c) aproba strategia de dezvoltare a ANR; d) propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei structura organizatorică a ANR sau modificarea acesteia; e) aproba structura organizatorică a organelor teritoriale operative; f) aproba statul de funcţii al ANR; g) avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă a ANR, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; h) avizează programele de investiţii ce urmează să fie realizate şi stabileşte sursele proprii de finanţare, în limitele legii, şi le prezintă spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; i) numeşte şi revoca directorii ANR, în condiţiile legii; j) analizează clauzele contractului colectiv de muncă, negociat, în condiţiile legii; k) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii, şi asigura execuţia acestuia; l) aproba sau propune spre aprobare, după caz, investiţiile ce urmează să se realizeze de către ANR, în condiţiile legii; m) aproba modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; n) avizează şi supune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei tarifele pentru prestările de servicii; o) aproba raportul trimestrial al ANR privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; p) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ANR; q) aproba închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi alte bunuri; r) aproba scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul ANR; s) exercita orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 12Pentru luarea unor decizii Consiliul de conducere al ANR poate atrage în activitatea sa consilieri şi consultanţi de specialitate, care pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de conducere al ANR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat de preşedinte. (3) Şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenta a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii consiliului. (4) Hotărârile Consiliului de conducere al ANR se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 14 (1) Directorul general are următoarele atribuţii şi competente: a) asigura conducerea operativă a ANR; b) reprezintă ANR în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c) propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative; d) propune numirea, şi, după caz, revocarea directorilor ANR; e) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie şi de conducere din cadrul ANR; f) exercita orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi hotărârilor consiliului de conducere. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15 (1) ANR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANR se aproba de Consiliul de conducere al ANR cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANR rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 17ANR poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul 7 Personalul ANR  +  Articolul 18 (1) Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (2) Funcţiile din cadrul ANR, care concura la siguranţa navigaţiei, se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR. (3) Personalul ANR trebuie să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară al ANR, aprobat de consiliul de conducere, precum şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare. (4) Atribuţiile departamentelor, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi laboratoarelor de specialitate, precum şi ale organelor teritoriale operative din cadrul ANR se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de consiliul de conducere. (5) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale personalului ANR se stabilesc prin fişa postului, elaborata în baza regulamentului de ordine interioară, şi se aproba de către directorul general. Fişa postului este anexa la contractul individual de muncă şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia. (6) Personalul ANR poarta în timpul serviciului uniforma de serviciu, cu gradele şi însemnele specifice, sau, după caz, echipamentul de protecţie ori de lucru, care se atribuie în condiţiile legii. (7) Forma, însemnele specifice, modul de acordare şi durata de folosinţă a uniformelor, a echipamentelor de protecţie sau de lucru se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la propunerea Consiliului de conducere al ANR. (8) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (9) În executarea atribuţiilor de inspecţie, control şi supraveghere a navelor şi a navigaţiei, personalul ANR cu atribuţii în acest domeniu are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimatiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de ANR.  +  AnexăNOTA C.T.C.E.-------------SIGLA Autorităţii Navale Române este prezentată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, pagina 14.-------